VITEZ: Javni poziv NVO-ima za sudjelovanje u projektu ReLOaD2

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu ReLOaD2 u partnerstvu s Općinom Vitez  
raspisuje: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)


ReLOaD2 je regionalni projekt kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Općina Vitez i projekt ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu s razvojnim ciljevima općine Vitez, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. EKOLOGIJA
1.1.Unaprjeđenje i zaštita okoliša kroz ekološke edukacije i projekte građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na području općine Vitez
1.2.Detekcija i sanacija zagađenih područja na teritoriji općine Vitez (divlja odlagališta i dr.)
2. SOCIJALNA POLITIKA
2.1.Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva s posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta
3. KULTURA I SPORT
3.1.Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno nasljeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…)
3.2.Uključenje djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života
4. MLADI
4.1.Modeli prevencije-zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
4.2.Prednosti i nedostaci društvenih mreža kao i njihov utjecaj na mlade
5. COVID-19
5.1.Unaprijediti svakodnevni život kroz savjetodavnu i drugu pomoć u vrijeme Covida-19
6. OSTALO
6.1.Kreiranje novih sadržaja na igralištu iza Konzuma

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tijekom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.
Općina Vitez i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u razdoblju prosinac 2021. – prosinac 2022. godine.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Sudjelovanje u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na DNU OVE STRANICE.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 11.listopada do 8.studenog 2021. godine, slanjem zahtjeva s nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info ili osobno preuzimanjem u Općini Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresirane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u okviru javnog poziva u razdoblju od 18. do 19. listopada 2021. Prijave na trening su otvorene za OCD iz Općine Vitez do 14. listopada 2021. godine. Prijave se primaju na email adresu: katica.radman@opcinavitez.info.
 • Informativni sastanak sa zainteresiranim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 13. listopada 2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Potencijalni aplikanti će tijekom sastanka biti detaljnije upoznati s pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd. 
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konzultanta – mentora. Prvi sastanak s mentorom planiran je za 21. listopad 2021. godine s početkom u 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Dodatni sastanci koje organizira mentor s OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici s održanih sastanaka s mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima s mentorom.
 • Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org s naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 3. studenog 2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obvezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj kuverti ili paketu preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, s naznakom za ReLOaD2 projekat:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića br.1
72250 Vitez, Bosna i Hercegovina


Rok za predaju aplikacija je 8. studeni 2021. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana kuverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici općine www.opcinavitez.info kao i na oglasnoj ploči u zgradi općine Vitez, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestit će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.

SMJERNICE ZA APLIKANTE
NAJČEŠĆA PITANJA SA ODGOVORIMA

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

1. Projektni prijedlog
2. Pregled Budžeta/Proračuna
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikacijska forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru


[1]* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

Izaslanstvo OESS-a u posjetu Općini Vitez

Šef terenskog ureda OESS-a, Igor Nedera sa suradnicima, posjetio je općinu Vitez. Razgovarao je s općinskim načelnikom Borisom Marjanovićem i predsjednikom Općinskog vijeća Hidajetom Sivrom.


Razgovaralo se o raznim temama, između ostalog o aktualnoj pandemijskoj situaciji, kako ona utječe na poslovanje općinskih službi i Proračun Općine Vitez. Tema sastanka bila je i trenutna suradnja OESS-a i Općine te budući zajednički projekti.

OPĆINA VITEZ: Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez,  Općinski načelnik  o b j a v l j u j e


 
  J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Viši referent za informiranje stranaka…………………..1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. Viši referent – za rad mjesnih zajednica………………….. 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova za poziciju 1:
neposredno pruža informacije građanima i po potrebi obavlja poslove neophodne pomoći građanima; prati ažurnost odgovora građanima pristiglih iz službi o čemu na vrijeme informira rukovoditelje službi; daje informacije građanima o stanju rješavanja podnijetih zahtjeva; na zahtjev stranke vrši umnožavanje potrebnih dokumenata; vrši i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe i rukovoditelja Centra.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 1: Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

– Stupanj školske spreme: SSS – IV stupanj
– Vrsta školske spreme: srednja škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, s deset (10)  
  mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje stručne spreme
– položen stručni upravni ispit  i                                                                               
– poznavanje rada na računaru.


Opis poslova za poziciju 2:
obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe izabranih organa mjesnih zajednica, izrađuje informacije o aktivnostima u mjesnim zajednicama za potrebe Općinskog vijeća; pruža stručnu pomoć u poslovima osnivanja novih mjesnih zajednica; sudjeluje u pripremi odluka i drugih propisa koje donose organi mjesnih zajednica; priprema odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće, a odnose se na poslove mjesnih zajednica; koordinira rad mjesne zajednice sa Službom civilne zaštite, općinskim službama, javnim poduzećima, ustanovama, nevladinim organizacijama; o svim značajnijim pitanjima iz djelokruga mjesnih zajednica i njihovih organa blagovremeno obavještava pomoćnika Općinskog načelnika; neposredno na terenu prikuplja potrebne podatke za potrebe općinskih službi i Općinsko vijeće; vodi registar mjesnih zajednica za područje općine; vodi knjigu protokola za sve mjesne zajednice; izdaje potvrde i uvjerenja na osnovu službenih evidencija, a po zahtjevu građana ili po službenoj dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 2: Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

– Stupanj školske spreme: SSS – IV stupanj
– Vrsta školske spreme: srednja  škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, s deset (10) 
  mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima srednje spreme
– položen stručni upravni ispit  i                                                                               
– poznavanje rada na računaru.


U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine),
 • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • 3. izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
 • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
 • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • 6. uvjerenje/potvrda o  stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdano od strane poslodavca ili od nadležne ispostave MIO s naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom,
 • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru.

Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno propisu na koji se pozivaju.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno sukladno posebnom zakonu.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obvezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kaznenii postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa s danom njegove posljednje objave u dnevnim listovima, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu bit će isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ovaj organ nema obvezu vraćanja dostavljane dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Nezavisne novine” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas bit će objavljen i na službenoj stranici općine Vitez – http://www.opcinavitez.info

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z

s naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                             Boris Marjanović

Produženo trajanje Javnog poziva za sredstva – poticaj gospodarstvu općine Vitez za 2021.

Na osnovu Proračuna općine Vitez za 2021. godinu, Programa utroška sredstava za poticaj gospodarstvu na području općine Vitez usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez, održanoj 28.7.2021. godine, općinski načelnik, objavljuje:


IZMJENU I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ GOSPODARSTVU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU


I.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programa utroška sredstava za podršku gospodarstvu na području općine Vitez usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj 28.7.2021. godine i to za:

         – LOT 1. Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme u cilju opstanka i
                      proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska
                      grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti
         – LOT 2. Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima;
         – LOT 3. Podrška novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku
                      po drugim osnovama

II. PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM POZIVU

Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na uzravne novčane poticaju imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI

– da  ima registriranu djelatnost na području općine Vitez;
– klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez;
– klijent ima registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u
  nadležnom Sudu nakon 1.1.2020. godine;
– klijent ima aktivnu registraciju djelatnosti i nema neizmirenih poreznih obveza.

POSEBNI KRITERIJI

– da je klijent kupio nove strojeve za potrebe obavljanja djelatnosti u 2021. godini;
– da je primio nove radnike u 2021. godini koji su se prije zapošljavanja vodili na
   evidenciji Zavoda za zapošljavanje
– klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez
– klijent ima registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili
  u nadležnom Sudu nakon 1.1.2020. godine.


III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE
POTICAJE

Poticajna sredstva su namijenjena za registrirana poduzeća ili samostalne djelatnosti registrirane kao osnovna djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu i imaju sjedište na području općine Vitez i koji dostave slijedeću dokumentaciju:

3.1. Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme

         – Rješenje o registraciji;
         – Račun o kupovini novih strojeva ne stariji od godinu dana;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Izjava da nije ostvario podršku za kupovinu novih strojeva i alata.
         – Maksimalan iznos podrške po prijavi je 2.000,00 KM

3.2. Podrške zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima

         – Rješenje o registraciji;
         – Dokaz o prijavljivanu novih radnika u 2021. godini;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Dokaz da je novozaposleni radnik prije zapošljavanja bio na evidenciji Zavoda
            za zapošljavanja
         – Izjava da nije primio novčanu podršku za prijem novih radnika u proizvodnim
            djelatnostima.
         – Iznos podrške po jednim novom radniku je 600,00 KM, maksimalan iznos po
             prijavi je 1.800,00 KM

3.3. Podrška novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po
      drugim osnovama

         – Rješenje o registraciji;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Izjava da nije primao podršku za novoosnovane pravne osobe
         – Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.000,00 KM


IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju klijenti koji imaju registrirana poduzeća ili samostalne djelatnosti registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu i imaju sjedište na području općine Vitez i ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva i to:

 • Lot 1. Subvencioniranje nabavke novih strojeva koji služe za potrebe obavljanja

         djelatnosti                        

 • Lot 2. Poticaj za novoprijavljene radnike koji su primljeni u 2021. godini i prije

         zapošljavanja su se nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje                                                                                                                                                   

 • Lot 3. Poticaj za novoosnovana poduzeća i samostalne djelatnosti koji su osnovani

                  u periodu od 1.1.2020. godine  

V. IZNOS NOVČANIH POTICAJA

R.b.model podrškeIznos podrške po prijaviukupan iznos podrške u KM
1Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme u cilju opstanka i proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti2.000,0025.000,00
2Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima1.800,0020.000,00
3Podrška  novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po drugim osnovama1.000,0010.000,00
 UKUPNO 55.000,00

VI. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
Postupak po Javnom pozivu provest će Povjerenstvo koje će imenovati općinski načelnik. Povjerenstvo će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o otvaranju prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se utvrditi lista uspješnih kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Netočne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

VII. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Vitez i traje do 27.8.2021. godine .

Zapečaćene prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučenom poštom ili osobno dostavljaju na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
s naznakom „ NE OTVARATI – po Javnom pozivu“-„ Podrška gospodarstvu na području općine Vitez za 2021. godinu” Rok za podnošenje zahtjeva je do 23.8.2021.godine. Nepotpuna, neuredna, netočna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu Općine i na web stranici. Prijava može ići samo za jedan od lotova.

VIII. OSTALO
U postupku Javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove sudionicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi Javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika. Visina poticaja može biti i manja i veća, ovisno o broju prispjelih prijava i sredstva mogu biti prebačena s lota na lot sukladno broju pristiglih zahtjeva.
Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva, ona će biti prebačena na neki od lotova s više potreba. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan lot. Maksimalan iznos sredstava po jednom kandidatu je 2.000,00 KM.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

Načelnik općine Vitez podržao zahtjeve grupe građana „Trebamo da znamo“

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.“, priopćili su iz neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na sastanku, kojem su nazočili načelnik općine Vitez Boris Marjanović i šef Službe za opću upravu Zoran Luković, te predstavnici neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“ i koordinator Centara civilnih inicijativa Zoran Adžaip, podržani su zahtjevi grupe građana koji su sadržani u Inicijativi upućenoj predsjedniku Općinskog vijeća i načelniku općine Vitez početkom 6. mjeseca ove godine.

Naime, u Inicijativi grupe građana predloženo je slijedeće:

 1. Da općinska uprava, kao osnivač prinudnog upravitelja JSP „Vitez stan“, donese zaključak kojim se nalaže direktoru JSP „Vitez stan“ da etažni vlasnici imaju uvid u stanje na računima i svim aktivnostima i planovima JSP „Vitez stan“ svaki mjesec putem izvješća, koje bi bilo postavljeno na oglasne ploče u ulazima u zgrade, bez obzira na troškove ove aktivnosti.
 2. Da nadležna općinska Služba predloži kriterije i način raspodjele sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije objekata zajedničkog stanovanja koje bi Općinsko vijeće razmatralo na jednoj od narednih sjednica.
 3. Da se osiguraju sredstva u Proračunu za sufinanciranje velikih popravki na zgradama. Predlažemo da se za ovu godinu izdvoji minimalno 50.000 KM za ovu namjenu kako bi se na nekoliko zgrada mogla uraditi rekonstrukcija – popravci krova i fasada.

„Zahtjev građana (etažnih vlasnika) da se redovno ažurira stanje na računima je u potpunosti opravdan i ne vidim nikakvog razloga da se predstavnicima zgrada ne dostavi ažurirano financijsko izvješće bar tromjesečno, ako je problem ispostaviti izvješće na mjesečnoj bazi, prije svega zbog tehničkih razloga“, istakao je načelnik Marjanović.

„Kriteriji za sufinanciranje utopljavanja zgrada i velikih popravki su, također. opravdan zahtjev i nadležna Služba će pokrenuti aktivnosti za pokretanje aktivnosti na izradi prijedloga koji bi trebalo da razmatra Općinsko vijeće. Treći zahtjev je, također, opravdan i uprava će učiniti sve da se u ovoj godini izdvoji dio sredstava za sufinanciranje velikih popravaka, a realnija opcija je da se ide s prijedlogom sredstava u proračunu za narednu godinu“, zaključio je načelnik.

Šef Službe za opću upravu Luković je istaknuo da problem održavanja zgrada ne funkcionira u KSB, pa i u cijeloj državi, jer zakonski okvir u ovoj oblasti je rađen kao za uređenu i funkcionalnu upravu i ne odražava pravo stanje na terenu, odnosno u implementaciji.

„Iako je OV Vitez osnivač JSP „Vitez stan“ općinska uprava ima vrlo malo zakonskog prostora i argumenata za djelovanje prema upravljaču, jer upravljač je pravna osoba samostalna kao i drugi pravni subjekti, ima svoj Nadzorni odbor i posluje kao pravna osoba. Ono što može uprava u ovom slučaju je da uputi zahtjev direktoru JSP Vitez stan da se u cijelosti uvaže zahtjevi građana o redovnom ažuriranju izvješća o stanju na računu etažnih vlasnika, te da se promijeni dosadašnja praksa u smislu transparentnosti rada prinudnog upravitelja u Vitezu“, istaknuo je Luković.

Kako se uskoro planira sastanak sa svim direktorima Javnih ustanova i poduzeća na području općine, sa zahtjevima grupe „Trebamo da znamo“ direktor JSP „Vitez stan“ će biti upoznat i tražit će se poštivanje zakonskih odredbi koje regulišu obveze upravljača.

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.  Apeliramo i na stanare u zgradama u Vitezu, kao i predstavnike stanara, da budu aktivniji i od JSP „Vitez stan“ traže ono na što po zakonu imaju pravo. Općina, kao osnivač JSP „Vitez stan“, morala bi, također, kao i građani-etažni vlasnici, izvršiti veći pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da poštuje zakonske odredbe u svezi s obvezama upravljača, prije svega obveza ažuriranja izvješća o stanju na računima i utrošku sredstava, ali i stvarno stanje utroška sredstava-gdje se, kada i koliko utrošilo, jer nedostaje transparentnosti. A kada mi ne znamo gdje naš novac ide, a pritom nailazimo na barijeru kada tražimo informacije, onda se bude sumnje. Moram napomenuti i kako su u dosadašnjoj praksi velikih popravki većinu posla odrađivali predstavnici zgrada i etažni vlasnici, a malo se uključivao upravljač, iako je to njegova obveza“, rekla je Željka Brkić, članica neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na kraju sastanka je kostatirano da, ako se želi ubrzati cijeli proces upravljanja zgradama, etažni vlasnici trebaju izabrati svoje predstavnike i vršiti kontinuiran pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da se redovno ažuriraju izvješća o uplatama i troškovima održavanja stanova.

(antikorupcija.info)

Javni oglas za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Vitez

Načelnik općine Vitez objavljuje JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG  VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE VITEZ PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE.PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog automobila (u daljem tekstu: vozila) u vlasništvu Općine Vitez, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:
Automobil  marke: Daewoo, tip: Klat, boja siva , br.šasije: KLATF69YEYB559903, br.motora: A15SMS0050650 godina proizvodnje­: 2000.


NAČIN PRODAJE

Vozilo koje je predmet prodaje-licitacije, prodaje se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za vozilo za koje licitira.


PRAVO SUDJELOVANJA KONTAKT

Pravo sudjelovanja na prodaji – licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe koje uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje ponudač licitira.
Kaucija se uplaćuje na depozitni račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke s naznakom “za sudjelovanje u licitaciji”.
Sudionicima u postupku prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija će biti vraćena u roku od sedam dana od okončanja javne prodaje. Najbolji ponuđač je dužan uplatiti preostali dio prodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.


IV PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet ponude-licitacije mogu se pogledati u garažnom prostoru Općine Vitez, ul. Stjepana Radića 1 , svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona: 030/718-209.


V DOSTAVLJANJE PONUDE

Pismene i zatvorene ponude dostavljaju se na adresu Stjepana Radića 1, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Vitez s naznakom „Ponuda za javnu licitaciju motornog vozila marke: Daewoo  tip: Klat “NE OTVARAJ”.
Rok za dostavljanje ponuda je 14.6.2021. godine, na protokol Općine Vitez Stjepana Radića Vitez ili putem pošte do 12,00 h. Sve ponude dostavljenje nakon navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda u nazočnosti zainteresiranih ponuđača održat će se dana 14.6.2021. godine u 13,00 h , u Maloj sali Općine Vitez, ul. Stjepana Radića 1. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuđači, fizičke osobe osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za sudjelovanje u licitaciji.


VI SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

 • – Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka prometne struke iznosi 1.100,00 KM.
 • – Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne cijene vozila za koje ponuđač licitira, a istu su sudionici javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
 • – Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog  dokumenta-ovjerena)
 • – Podaci o pravnoj osobi (kopija aktualnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji firme,ovjerena) pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona)
 • – Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM).
 • – Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene vozila marka i tip,
 • – Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja ponude, a ukoliko je ponuđač Pravna osoba, ona biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
 • – Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz stavka VI. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene pojedinog vozila.
 • – Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponudač za vozilo.

VII POSTUPAK PRODAJE-LICITACIJE

Komisija za provođenje postupka prodaje motornih vozila postupkom licitacije izvršit će evidentiranje pristiglih ponuda koja podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnih osoba, te ispunjavanju ostalih uvjeta za sudjelovanje u postupku licitacije. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, nazočnima se priopćavaju pravila postupka licitacije.
Povjerenstvo otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponudača, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se ni razmatrati u daljnjem postupku licitacije. Povjerenstvo, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava nazočne ponuđače.
Povjerenstvo proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljniju ponudu za vozilo. Ako se na poziv za prodaju-licitaciju motornog vozila odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije. Ako se prijave dva ili više ponuđača s prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Pvjerenstvo će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju-licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.


VIII OBVEZE KUPCA

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Kupac je dužan uplatu preostalog dijela kupopradajne cijene izvršiti na depozitni račun Općine Vitez 1610700000110071 kod Raiffesian banke. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva, kao i ostale troškove snosi kupac. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati preostalog iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Općina Vitez će zaključiti Ugovor sa sijedećim najpovoljnijim ponuđačem.


IX DODATNE INFORMACIJE

Tekst ove licitacije će biti objavljen na web stranici Općine Vitez i u dnevnom listu “Oslobodenje” i ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja. Prodaja vozila vrši se po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija, koje se neće razmatrati. Sve informacije u vezi s javnom ponudom-licitacijom mogu se dobiti svakim radnim danom vremenu od 12:00 do 14:00 sati, na broj telefona 030/718-209.

Općina zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Boris Marjanović

Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule humanitarnu akciju

Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule su humanitarnu akciju za obnovu područja u Republici Hrvatskoj, stradalih u potresu.

Svi zainteresirani uplate mogu izvršiti na račun Općine Vitez do 14.5.2021.godine.

Instrukcija za uplatu:
Pomoć Republici Hrvatskoj za obnovu područja stradalih od potresa – za obnovu
OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA, TRG MATICE HRVATSKE 9/B, PETRINJA)

Namjenska sredstva uplatiti na depozitni račun Općine Vitez broj:

3382502287501283 kod UniCredit banke

s naznakom:

 1. vrsta prihoda 722751
 2. šifra općine Vitez 100
 3. proračunska organizacija 9999999
 4. poziv na broj 0000000000

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

VITEZ: U prošloj godini sklopljena 124 braka

Vijećnici Općinskog vijeća Vitez danas su, u okviru 3. sjednice – točka Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2020. godinu, uz ostalo razmatrali i Izvješće o radu Službe za opću upravu.

U sadržajnom Izvješću ove Službe, uz ostalo se navodi da su tijekom 2020. godine, u Vitezu zaključena 124 braka.

Viši referenti – matičari u toj su godini obavili i sljedeće poslove:

–   upis  u  MKR :      251                                                                                   

–   upis  u  MKU :     378                             

–   upisa u  MKV :     21  (na osnovu inozemnih izvoda)                  

–   izdano izvoda iz MKR-ih :  7304                                          

–   izdano izvoda iz MKV-ih :  1644                                               

–   izdano izvoda iz MKU–ih:  1561                                      

–   izdano izvoda iz MKD-a :  2905                                                     

–   izdano raznih uvj. iz mat. knjiga: 5                                        

–   izdano međunarodnih  izvoda: 643                                      

–   izdano uvjerenja o slobodnom bračnom stanju:                  

–   pokrenuti ostavinski postupci iza umrlih osoba: 379          

–   provjera pod. za biometrijske putovnice i osobne iskaznice: 805

–   arhiviranje predmeta i verificiranje dokumenata: 1212

“Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vrše se odmah – isti dan, upisi u matične knjige u roku do 8 dana, a smrtovnice se pokreću u roku od 15 dana od dana upisa u knjigu umrlih”, navodi se u Izvješću. Kompletan sadržaj Izvješća možete pročitati u nastavku:

(Radio Vitez)

VITEZ: Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta

Načelnik općine Vitez objavljuje Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta.Članak 1.

Predmet zakupa je neizgrađeno građevno zemljište označeno kao

 • dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 ” PC-96-2 ” oranica  u površini  od 3000  m2 – kako je naznačeno na skici geometra), upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine s dijelom 1/1 po zemljišno knjižnom stanju upisane u NP_  Vitez u zk. ulošku 388 u vlasništvo općine Vitez s dijelom 1/1.

Članak 2.

Građevno zemljište se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.

Zemljište se daje u zakup fizičkoj i pravnoj osobi u svrhu privremenog korištenja zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno – planskom dokumentacijom uz  pribavljenu suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
Dozvoljava se izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja po isteku zakupa.
Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (npr. idejno rješenje )

Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na razdoblje od 10 godina uz mogućnost produženja zakupa.

Članak 5.

Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 u površini 3000  m2  na godišnjem  nivou iznosi ukupno 150,00 KM.

Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 100,00 KM, a istu su sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffeisen banke.

Članak 7.
Kapara se neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na zakup i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.
Članak 8
Pravo sudjelovanja  imaju sve pravne i fizičke osobe.
Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava)  
 • – pisanu ponudu zakupne cijene izražena u KM/m2
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati kapare u iznosu od 100,00 KM
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Prijave s naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti s naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA – zakup građevnog zemljišta  – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR .-  K.P. 2089/2 i k.p.2090  –   NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi svi dokazi i isprave propisane ovim javnim oglasom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 19.5.2021 (srijeda), s početkom u 10,00  sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano  rješenjem Općinskog vijeća Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 5.7.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji  dužan je nazočiti podnositelj prijave ili osoba koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik Povjerenstva upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik će zaključiti notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem (zakupoprimcem).
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu i sve ostale troškove koji se odnose na zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam na broj telefona 030 718 234 ili 030 718 235.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

VITEZ: Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na temelju Zakona o građevnom zemljištu F BiH, Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i grada i odluke Općinskog vijeća broj 01-3-27-6-2883/20 od 14.10.2020 godine općinski načelnik objavljuje Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.


Članak 1.
Predmet zakupa je neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao

 • dio k.p.2878  pruga “Lašva – Bugojno” željeznička pruga u površini od 3917 m2 – kako je nazanačeno nas skici geometra), upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine s dijelom 1/1 . 

Članak 2.
Građevinsko zemljište se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.
Na građevinskom zemljištu koje je predmet zakupa ne mogu se graditi građevine trajnog karaktera, a privremeni objekti samo uz suglasnost nadležnih službi.
Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na period od 10 godina uz mogućnost produženja zakupa.
Članak 5.
Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio k.p.2878  u površini 3917 m2  na godišnjem nivou iznosi ukupno 120,00 KM.
Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 600,00 KM, a istu su sudionici javnog nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
Članak 7.
Kapara se neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na zakup i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.

Članak 8.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava  
 • – pisanu ponudu  zakupne  cijene izražena u KM/m2
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati kapare u iznosu od 600,00 KM
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez   ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti sa naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA – zakup građevinskog zemljišta  – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ   za PARCELAu BR .-  K.P. 2878 –   NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave propisane ovim  javnim oglasom. Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 22.12.2020. godine  (utorak) s početkom u 12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća  Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je prisustvovati  podnositelj  prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik  će zaključiti  notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem (zakupoprimcem).
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu i sve ostale troškove koji se odnose na  zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234.

Vitez, 7.12.020  godine
Broj: 01-1-27-6-3361/20

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Tomislav Matić – Bošnjak