Načelnik općine Vitez podržao zahtjeve grupe građana „Trebamo da znamo“

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.“, priopćili su iz neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na sastanku, kojem su nazočili načelnik općine Vitez Boris Marjanović i šef Službe za opću upravu Zoran Luković, te predstavnici neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“ i koordinator Centara civilnih inicijativa Zoran Adžaip, podržani su zahtjevi grupe građana koji su sadržani u Inicijativi upućenoj predsjedniku Općinskog vijeća i načelniku općine Vitez početkom 6. mjeseca ove godine.

Naime, u Inicijativi grupe građana predloženo je slijedeće:

 1. Da općinska uprava, kao osnivač prinudnog upravitelja JSP „Vitez stan“, donese zaključak kojim se nalaže direktoru JSP „Vitez stan“ da etažni vlasnici imaju uvid u stanje na računima i svim aktivnostima i planovima JSP „Vitez stan“ svaki mjesec putem izvješća, koje bi bilo postavljeno na oglasne ploče u ulazima u zgrade, bez obzira na troškove ove aktivnosti.
 2. Da nadležna općinska Služba predloži kriterije i način raspodjele sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije objekata zajedničkog stanovanja koje bi Općinsko vijeće razmatralo na jednoj od narednih sjednica.
 3. Da se osiguraju sredstva u Proračunu za sufinanciranje velikih popravki na zgradama. Predlažemo da se za ovu godinu izdvoji minimalno 50.000 KM za ovu namjenu kako bi se na nekoliko zgrada mogla uraditi rekonstrukcija – popravci krova i fasada.

„Zahtjev građana (etažnih vlasnika) da se redovno ažurira stanje na računima je u potpunosti opravdan i ne vidim nikakvog razloga da se predstavnicima zgrada ne dostavi ažurirano financijsko izvješće bar tromjesečno, ako je problem ispostaviti izvješće na mjesečnoj bazi, prije svega zbog tehničkih razloga“, istakao je načelnik Marjanović.

„Kriteriji za sufinanciranje utopljavanja zgrada i velikih popravki su, također. opravdan zahtjev i nadležna Služba će pokrenuti aktivnosti za pokretanje aktivnosti na izradi prijedloga koji bi trebalo da razmatra Općinsko vijeće. Treći zahtjev je, također, opravdan i uprava će učiniti sve da se u ovoj godini izdvoji dio sredstava za sufinanciranje velikih popravaka, a realnija opcija je da se ide s prijedlogom sredstava u proračunu za narednu godinu“, zaključio je načelnik.

Šef Službe za opću upravu Luković je istaknuo da problem održavanja zgrada ne funkcionira u KSB, pa i u cijeloj državi, jer zakonski okvir u ovoj oblasti je rađen kao za uređenu i funkcionalnu upravu i ne odražava pravo stanje na terenu, odnosno u implementaciji.

„Iako je OV Vitez osnivač JSP „Vitez stan“ općinska uprava ima vrlo malo zakonskog prostora i argumenata za djelovanje prema upravljaču, jer upravljač je pravna osoba samostalna kao i drugi pravni subjekti, ima svoj Nadzorni odbor i posluje kao pravna osoba. Ono što može uprava u ovom slučaju je da uputi zahtjev direktoru JSP Vitez stan da se u cijelosti uvaže zahtjevi građana o redovnom ažuriranju izvješća o stanju na računu etažnih vlasnika, te da se promijeni dosadašnja praksa u smislu transparentnosti rada prinudnog upravitelja u Vitezu“, istaknuo je Luković.

Kako se uskoro planira sastanak sa svim direktorima Javnih ustanova i poduzeća na području općine, sa zahtjevima grupe „Trebamo da znamo“ direktor JSP „Vitez stan“ će biti upoznat i tražit će se poštivanje zakonskih odredbi koje regulišu obveze upravljača.

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.  Apeliramo i na stanare u zgradama u Vitezu, kao i predstavnike stanara, da budu aktivniji i od JSP „Vitez stan“ traže ono na što po zakonu imaju pravo. Općina, kao osnivač JSP „Vitez stan“, morala bi, također, kao i građani-etažni vlasnici, izvršiti veći pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da poštuje zakonske odredbe u svezi s obvezama upravljača, prije svega obveza ažuriranja izvješća o stanju na računima i utrošku sredstava, ali i stvarno stanje utroška sredstava-gdje se, kada i koliko utrošilo, jer nedostaje transparentnosti. A kada mi ne znamo gdje naš novac ide, a pritom nailazimo na barijeru kada tražimo informacije, onda se bude sumnje. Moram napomenuti i kako su u dosadašnjoj praksi velikih popravki većinu posla odrađivali predstavnici zgrada i etažni vlasnici, a malo se uključivao upravljač, iako je to njegova obveza“, rekla je Željka Brkić, članica neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na kraju sastanka je kostatirano da, ako se želi ubrzati cijeli proces upravljanja zgradama, etažni vlasnici trebaju izabrati svoje predstavnike i vršiti kontinuiran pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da se redovno ažuriraju izvješća o uplatama i troškovima održavanja stanova.

(antikorupcija.info)

Javni oglas za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Vitez

Načelnik općine Vitez objavljuje JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG  VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE VITEZ PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE.PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog automobila (u daljem tekstu: vozila) u vlasništvu Općine Vitez, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:
Automobil  marke: Daewoo, tip: Klat, boja siva , br.šasije: KLATF69YEYB559903, br.motora: A15SMS0050650 godina proizvodnje­: 2000.


NAČIN PRODAJE

Vozilo koje je predmet prodaje-licitacije, prodaje se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za vozilo za koje licitira.


PRAVO SUDJELOVANJA KONTAKT

Pravo sudjelovanja na prodaji – licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe koje uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje ponudač licitira.
Kaucija se uplaćuje na depozitni račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke s naznakom “za sudjelovanje u licitaciji”.
Sudionicima u postupku prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija će biti vraćena u roku od sedam dana od okončanja javne prodaje. Najbolji ponuđač je dužan uplatiti preostali dio prodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.


IV PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet ponude-licitacije mogu se pogledati u garažnom prostoru Općine Vitez, ul. Stjepana Radića 1 , svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona: 030/718-209.


V DOSTAVLJANJE PONUDE

Pismene i zatvorene ponude dostavljaju se na adresu Stjepana Radića 1, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Vitez s naznakom „Ponuda za javnu licitaciju motornog vozila marke: Daewoo  tip: Klat “NE OTVARAJ”.
Rok za dostavljanje ponuda je 14.6.2021. godine, na protokol Općine Vitez Stjepana Radića Vitez ili putem pošte do 12,00 h. Sve ponude dostavljenje nakon navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda u nazočnosti zainteresiranih ponuđača održat će se dana 14.6.2021. godine u 13,00 h , u Maloj sali Općine Vitez, ul. Stjepana Radića 1. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuđači, fizičke osobe osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za sudjelovanje u licitaciji.


VI SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

 • – Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka prometne struke iznosi 1.100,00 KM.
 • – Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne cijene vozila za koje ponuđač licitira, a istu su sudionici javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
 • – Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog  dokumenta-ovjerena)
 • – Podaci o pravnoj osobi (kopija aktualnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji firme,ovjerena) pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona)
 • – Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM).
 • – Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene vozila marka i tip,
 • – Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja ponude, a ukoliko je ponuđač Pravna osoba, ona biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
 • – Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz stavka VI. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene pojedinog vozila.
 • – Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponudač za vozilo.

VII POSTUPAK PRODAJE-LICITACIJE

Komisija za provođenje postupka prodaje motornih vozila postupkom licitacije izvršit će evidentiranje pristiglih ponuda koja podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnih osoba, te ispunjavanju ostalih uvjeta za sudjelovanje u postupku licitacije. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, nazočnima se priopćavaju pravila postupka licitacije.
Povjerenstvo otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponudača, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se ni razmatrati u daljnjem postupku licitacije. Povjerenstvo, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava nazočne ponuđače.
Povjerenstvo proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljniju ponudu za vozilo. Ako se na poziv za prodaju-licitaciju motornog vozila odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije. Ako se prijave dva ili više ponuđača s prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Pvjerenstvo će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju-licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.


VIII OBVEZE KUPCA

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Kupac je dužan uplatu preostalog dijela kupopradajne cijene izvršiti na depozitni račun Općine Vitez 1610700000110071 kod Raiffesian banke. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva, kao i ostale troškove snosi kupac. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati preostalog iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Općina Vitez će zaključiti Ugovor sa sijedećim najpovoljnijim ponuđačem.


IX DODATNE INFORMACIJE

Tekst ove licitacije će biti objavljen na web stranici Općine Vitez i u dnevnom listu “Oslobodenje” i ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja. Prodaja vozila vrši se po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija, koje se neće razmatrati. Sve informacije u vezi s javnom ponudom-licitacijom mogu se dobiti svakim radnim danom vremenu od 12:00 do 14:00 sati, na broj telefona 030/718-209.

Općina zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Boris Marjanović

Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule humanitarnu akciju

Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule su humanitarnu akciju za obnovu područja u Republici Hrvatskoj, stradalih u potresu.

Svi zainteresirani uplate mogu izvršiti na račun Općine Vitez do 14.5.2021.godine.

Instrukcija za uplatu:
Pomoć Republici Hrvatskoj za obnovu područja stradalih od potresa – za obnovu
OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA, TRG MATICE HRVATSKE 9/B, PETRINJA)

Namjenska sredstva uplatiti na depozitni račun Općine Vitez broj:

3382502287501283 kod UniCredit banke

s naznakom:

 1. vrsta prihoda 722751
 2. šifra općine Vitez 100
 3. proračunska organizacija 9999999
 4. poziv na broj 0000000000

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

VITEZ: U prošloj godini sklopljena 124 braka

Vijećnici Općinskog vijeća Vitez danas su, u okviru 3. sjednice – točka Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2020. godinu, uz ostalo razmatrali i Izvješće o radu Službe za opću upravu.

U sadržajnom Izvješću ove Službe, uz ostalo se navodi da su tijekom 2020. godine, u Vitezu zaključena 124 braka.

Viši referenti – matičari u toj su godini obavili i sljedeće poslove:

–   upis  u  MKR :      251                                                                                   

–   upis  u  MKU :     378                             

–   upisa u  MKV :     21  (na osnovu inozemnih izvoda)                  

–   izdano izvoda iz MKR-ih :  7304                                          

–   izdano izvoda iz MKV-ih :  1644                                               

–   izdano izvoda iz MKU–ih:  1561                                      

–   izdano izvoda iz MKD-a :  2905                                                     

–   izdano raznih uvj. iz mat. knjiga: 5                                        

–   izdano međunarodnih  izvoda: 643                                      

–   izdano uvjerenja o slobodnom bračnom stanju:                  

–   pokrenuti ostavinski postupci iza umrlih osoba: 379          

–   provjera pod. za biometrijske putovnice i osobne iskaznice: 805

–   arhiviranje predmeta i verificiranje dokumenata: 1212

“Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vrše se odmah – isti dan, upisi u matične knjige u roku do 8 dana, a smrtovnice se pokreću u roku od 15 dana od dana upisa u knjigu umrlih”, navodi se u Izvješću. Kompletan sadržaj Izvješća možete pročitati u nastavku:

(Radio Vitez)

VITEZ: Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta

Načelnik općine Vitez objavljuje Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta.Članak 1.

Predmet zakupa je neizgrađeno građevno zemljište označeno kao

 • dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 ” PC-96-2 ” oranica  u površini  od 3000  m2 – kako je naznačeno na skici geometra), upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine s dijelom 1/1 po zemljišno knjižnom stanju upisane u NP_  Vitez u zk. ulošku 388 u vlasništvo općine Vitez s dijelom 1/1.

Članak 2.

Građevno zemljište se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.

Zemljište se daje u zakup fizičkoj i pravnoj osobi u svrhu privremenog korištenja zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno – planskom dokumentacijom uz  pribavljenu suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
Dozvoljava se izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja po isteku zakupa.
Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (npr. idejno rješenje )

Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na razdoblje od 10 godina uz mogućnost produženja zakupa.

Članak 5.

Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 u površini 3000  m2  na godišnjem  nivou iznosi ukupno 150,00 KM.

Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 100,00 KM, a istu su sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffeisen banke.

Članak 7.
Kapara se neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na zakup i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.
Članak 8
Pravo sudjelovanja  imaju sve pravne i fizičke osobe.
Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava)  
 • – pisanu ponudu zakupne cijene izražena u KM/m2
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati kapare u iznosu od 100,00 KM
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Prijave s naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti s naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA – zakup građevnog zemljišta  – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR .-  K.P. 2089/2 i k.p.2090  –   NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi svi dokazi i isprave propisane ovim javnim oglasom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 19.5.2021 (srijeda), s početkom u 10,00  sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano  rješenjem Općinskog vijeća Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 5.7.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji  dužan je nazočiti podnositelj prijave ili osoba koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik Povjerenstva upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik će zaključiti notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem (zakupoprimcem).
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu i sve ostale troškove koji se odnose na zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam na broj telefona 030 718 234 ili 030 718 235.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

VITEZ: Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na temelju Zakona o građevnom zemljištu F BiH, Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i grada i odluke Općinskog vijeća broj 01-3-27-6-2883/20 od 14.10.2020 godine općinski načelnik objavljuje Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.


Članak 1.
Predmet zakupa je neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao

 • dio k.p.2878  pruga “Lašva – Bugojno” željeznička pruga u površini od 3917 m2 – kako je nazanačeno nas skici geometra), upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine s dijelom 1/1 . 

Članak 2.
Građevinsko zemljište se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.
Na građevinskom zemljištu koje je predmet zakupa ne mogu se graditi građevine trajnog karaktera, a privremeni objekti samo uz suglasnost nadležnih službi.
Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na period od 10 godina uz mogućnost produženja zakupa.
Članak 5.
Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio k.p.2878  u površini 3917 m2  na godišnjem nivou iznosi ukupno 120,00 KM.
Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 600,00 KM, a istu su sudionici javnog nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
Članak 7.
Kapara se neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na zakup i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.

Članak 8.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava  
 • – pisanu ponudu  zakupne  cijene izražena u KM/m2
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati kapare u iznosu od 600,00 KM
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez   ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti sa naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA – zakup građevinskog zemljišta  – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ   za PARCELAu BR .-  K.P. 2878 –   NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave propisane ovim  javnim oglasom. Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 22.12.2020. godine  (utorak) s početkom u 12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća  Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je prisustvovati  podnositelj  prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik  će zaključiti  notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem (zakupoprimcem).
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu i sve ostale troškove koji se odnose na  zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234.

Vitez, 7.12.020  godine
Broj: 01-1-27-6-3361/20

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Tomislav Matić – Bošnjak

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

Na temelju Zakona o stvarnim pravima, Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova, Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog  građevnog zemljišta i Statuta općine Vitez, općinski načelnik  objavljuje JAVNI   OGLAS za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez.


I – PREDMET JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Predmet javnog nadmetanja – licitacije je neizgrađeno građevinsko zemljište  u zoni obuhvata Regulacionih  planova  PC-96 i PC-96-2 .

Namjena zemljišta iz točke I. ovog oglasa je izgradnja poslovnih, stambeno – poslovnih i stambenih objekata koji ne spadaju u grupu djelatnosti koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okoliš sukladno Pravilniku i Zakonu.  
Parcele su djelomično uređene (pristupni putevi probijeni, regulacija potoka, projektna dokumentacija za infrastrukturu, glavni dovod električne struje do mjesta predviđenog po regulacionom planu).
Na navedenim lokacijama neće biti dozvoljena gradnja objekata u kojim će se obavljati djelatnosti koje po zakonskim propisima spadaju u kategoriju zagađivača, kategoriju uzgoja stoke i sl.

II – UVJETI PRODAJE I CIJENA

 1. 1. Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka arhitektonske struke za zemljište pokriveno Regulacionim planom PC-96  iznosi 18,00 KM/m2.
 2. 2. Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih  parcela prema popisu parcela u točki I ovog oglasa, a istu su  sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
 3. 3. Jamstveni iznos (depozit) neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije  koji ostvari pravo na kupnju i odustane od svoje ponude.
 4. 4. Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta jamstveni iznos (depozit) će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
 5. 5. Ukoliko sudionik javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na parcelu odustane iz bilo kojeg razloga od kupnje parcele do sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ne izvrši obvezu uplate naknade za kupljeno zemljište u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog  jamstvenog iznosa  (depozita), a zemljište ostaje općini Vitez
 6. 6. Kriterij za izbor  najpovoljnijeg ponuditelja jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.
 7. 7. Odlukom Općinskog vijeća  broj 01-3-19-12-1489/20  od 05.06.2020 godine

 (” Službeni  glasnik Općine Vitez 4/20 ) utvrđena je osnovica za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti – RENTA,  dozvoljeno je obročno plačanje rente  sukladno  zaključku Općinskog vijeća broj 01-3-05-2-132/04 od 24.09.2004 godine

 1. 8. Odlukom Općinskog vijeća predviđena je i olakšica za poticaj razvoja gospodarstva 3,00 KM/m2 zemljišta na području regulacionog plana PC-96-2.

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava   
 • – pisanu ponudu kupoprodajne cijene izražena u KM/m2  odnosno ukupan iznos ponude u  KM
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele za koju se prijavljuje, koji iznos je određen u točki II ovog Javnog oglasa;
 • – Dokaz o uplati troškova postupka licitacije u iznosu 50,00 KM po parceli za koju se prijavljuje
 • – dokaz o izmirenim obvezama prema općini  po svim osnovama – komunalne naknade, renta i  ostalo ) – izdaje Služba za financije
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost-rentu.
 • – Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti s naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA PRODAJU  ZEMLJIŠTA – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR ___ . NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave iz točke III. ovog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javni oglas ostaje otvoren 8. dana od dana objavljivanja u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 22.12. 2020. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo  za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati.
Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je prisustvovati podnositelj prijave ili osoba koja ima punomoć za zastupanje.
Svaki ponuditelj dužan se pridržavati pravila iz javnog oglasa koja su šire pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.
Natječajna  dokumentacija se može preuzeti  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam (Vesna Šilić ili Kristina Franjić- nakon uplate iznosa od 50,00 KM na blagajni općine Vitez.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik zaključit će notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranitelja.
Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.
Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju, odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za gradnju izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.
U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište  općini o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevne vrijednosti nedovršenog objekta ukoliko je isti sagrađen.
Sve naprijed navedeno biti će ugrađeno u kupoprodajni ugovor.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234.

Vitez, 7.12.2020  godine
Broj: 01-1-27-6 -3360/20

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                           Tomislav Matić – Bošnjak

OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

Načelnik Općine Vitez, sukladno Zakonu o državnoj službi u FBiH, Pravilniku o radnim odnosima općine Vitez i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez objavljuje
J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.1. Pripravnik, magistar arhitekture – diplomirani inženjer arhitekture, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja —————1 (jedan) izvršitelj.


Uvjeti:

Pored općih uslova propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS (pozicija 2.),
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim Natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu na Javni natječaj s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • – fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992.godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
 • – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • – izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
 • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
 • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • – uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
 • – dokaz o poznavanju rada na računalu što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računalu, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prijepisu ocjena,
 • – dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom Natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od dva dnevna lista (Dnevni avaz i Večernji list) koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici Općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z
s naznakom «za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bošnjak –Matić

Obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Vitez

Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2020. godini, u p u ć u j e OBAVIJEST O UVJETIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ.U skladu sa Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2020.godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

 1.  „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
 2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 

PLAKETA OPĆINE VITEZ
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

 1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
 1. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
 1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravopredlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruge/udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
– vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
– obrazloženje prijedloga;
– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.


Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 30.03.2020.godine do 15,00
sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:


Općina Vitez,
Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud,
ulica Stjepana Radića broj 1.
72250 Vitez.


PREDSJEDNIK
OCJENJIVAČKOG SUDA
Ivica Drmić