Marjanović i Sivro najavili bogat program obilježavanja Dana općine Vitez; osvrnuli se i na realizirane projekte i najavili nove

Općina Vitez svoj dan slavi 28. travnja, jer je na taj dan 1952. godine Narodna skupština Narodne Republike Bosne i Hercegovine donijela Zakon o podjeli teritorija, čime je općina Vitez prvi put utvrđena kao teritorijalna, politička cjelina – jedinica lokalne samouprave s utvrđenim sjedištem općine i pripadajućim naseljenim mjestima. Općinsko vijeće Vitez u 2001. godini proglasilo je 28. travanj Danom općine.

Tim povodom danas su konferenciju za novinare održali općinski načelnik Boris Marjanović i predsjednik Općinskog vijeća Vitez Hidajet Sivro.

Načelnik Marjanović podsjetio je kako će ove godine Dan općine Vitez biti obilježen nizom kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, koje počinju večeras u zgradi HKD Napredak u Vitezu, predstavljanjem knjige Showman, autorice Dragice Križanac. Podsjetio je i na brojne projekte, koji su realizirani u prošloj godini….

Načelnik je najavio i realizaciju novih projekata u ovoj kalendarskoj godini…

Uobičajeno, na Dan općine Vitez održava se i svečana sjednica Općinskog vijeća. O radu Vijeća govorio je predsjednik Hidajet Sivro….

Podsjetimo, manifestacija Dani općine Vitez počinje večeras i trajat će do 6. svibnja. Uz svečanu sjednicu Općinskog vijeća na sam Dan općine, u petak, 28.4. za sve zainteresirane stanovnike Viteza pripremljen je bogat zabavni program na otvorenom. Tako će tog dana u 17,30 sati biti održan defile kulturno-sportskih kolektiva, nakon čega slijedi nastup DJ Gogsa i grupe Innuendo praćen vatrometom, sadržajnom ugostiteljskom ponudom te štandovima lokalnih kreativaca koji će nuditi svoje proizvode. Koncert će biti održan ispred Hrvatskog doma u Vitezu, a štandovi će biti postavljeni u ulicama Hrvatskih branitelja i Silvija Strahimira Kranjčevića, koje će biti zatvorene za promet motornih vozila.

O svim ostalim sadržajima, kojima će biti obilježen Dan općine Vitez pravovremeno ćemo vas informirati.

(Radio Vitez)

Javna rasprava po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2023. godinu traje do 12. prosinca

Općinsko vijeće Vitez, na svojoj 17. redovitoj sjednici, održanoj 30.11.2022. godine, donijelo je Zaključak o provedbi  javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2023. godinu.

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2023.godinu vodit će se javna rasprava do 12.12.2022. godine.

Zaključak i Nacrt proračuna dostupni su u nastavku:

ZAKLJUČAK (hrvatski jezik)

ZAKLJUČAK (bosanski jezik)

NACRT PRORAČUNA (hrvatski jezik)

NACRT BUDŽETA (bosanski jezik)

Do 10. siječnja traje Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu

Do 10. siječnja ove godine trajat će Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu.

Podsjetimo, Općinsko vijeće Vitez, na svojoj 9. redovnoj  sjednici, održanoj dana 21.12.2021. godine, donijelo je Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu. Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresovani subjekti – udruženja građana i drugi da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, te na web stranici općine Vitez www.opcinavitez.info

Prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna općine Vitez možete dostaviti do 10. siječnja 2022.

Općinsko vijeće Vitez, na svojoj 9. redovitoj sjednici, održanoj 21.12.2021. godine, donijelo je Zaključak o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu.

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu vodit će se javna rasprava do 10.1.2022. godine.

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti – udruge građana i drugi da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna-Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranima će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez-www.opcinavitez.info, a možete ga pogledati i u nastavku:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,

Hidajet Sivro

OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

Načelnik općine Vitez objavio je Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.1. Pripravnik, inženjer geodezije i geoinformatike, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završila po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani ekonomist, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ———————————————————-1 (jedan) izvršitelj.


Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS (pozicija 2.) ,
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računaru.


Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu s kratkim životopisom na Javni natječaj, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvadak iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prepisu ocjena,
 • dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave natječaja u jednom od dva dnevna lista (Oslobođenje i Večernji list), koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z

s naznakom «Za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

VITEZ: Javni poziv NVO-ima za sudjelovanje u projektu ReLOaD2

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu ReLOaD2 u partnerstvu s Općinom Vitez  
raspisuje: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)


ReLOaD2 je regionalni projekt kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Općina Vitez i projekt ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu s razvojnim ciljevima općine Vitez, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. EKOLOGIJA
1.1.Unaprjeđenje i zaštita okoliša kroz ekološke edukacije i projekte građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na području općine Vitez
1.2.Detekcija i sanacija zagađenih područja na teritoriji općine Vitez (divlja odlagališta i dr.)
2. SOCIJALNA POLITIKA
2.1.Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva s posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta
3. KULTURA I SPORT
3.1.Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno nasljeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…)
3.2.Uključenje djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života
4. MLADI
4.1.Modeli prevencije-zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
4.2.Prednosti i nedostaci društvenih mreža kao i njihov utjecaj na mlade
5. COVID-19
5.1.Unaprijediti svakodnevni život kroz savjetodavnu i drugu pomoć u vrijeme Covida-19
6. OSTALO
6.1.Kreiranje novih sadržaja na igralištu iza Konzuma

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tijekom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.
Općina Vitez i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u razdoblju prosinac 2021. – prosinac 2022. godine.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Sudjelovanje u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na DNU OVE STRANICE.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 11.listopada do 8.studenog 2021. godine, slanjem zahtjeva s nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info ili osobno preuzimanjem u Općini Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresirane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u okviru javnog poziva u razdoblju od 18. do 19. listopada 2021. Prijave na trening su otvorene za OCD iz Općine Vitez do 14. listopada 2021. godine. Prijave se primaju na email adresu: katica.radman@opcinavitez.info.
 • Informativni sastanak sa zainteresiranim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 13. listopada 2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Potencijalni aplikanti će tijekom sastanka biti detaljnije upoznati s pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd. 
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konzultanta – mentora. Prvi sastanak s mentorom planiran je za 21. listopad 2021. godine s početkom u 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Dodatni sastanci koje organizira mentor s OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici s održanih sastanaka s mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima s mentorom.
 • Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org s naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 3. studenog 2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obvezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj kuverti ili paketu preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, s naznakom za ReLOaD2 projekat:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića br.1
72250 Vitez, Bosna i Hercegovina


Rok za predaju aplikacija je 8. studeni 2021. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana kuverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici općine www.opcinavitez.info kao i na oglasnoj ploči u zgradi općine Vitez, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestit će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.

SMJERNICE ZA APLIKANTE
NAJČEŠĆA PITANJA SA ODGOVORIMA

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

1. Projektni prijedlog
2. Pregled Budžeta/Proračuna
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikacijska forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru


[1]* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

Izaslanstvo OESS-a u posjetu Općini Vitez

Šef terenskog ureda OESS-a, Igor Nedera sa suradnicima, posjetio je općinu Vitez. Razgovarao je s općinskim načelnikom Borisom Marjanovićem i predsjednikom Općinskog vijeća Hidajetom Sivrom.


Razgovaralo se o raznim temama, između ostalog o aktualnoj pandemijskoj situaciji, kako ona utječe na poslovanje općinskih službi i Proračun Općine Vitez. Tema sastanka bila je i trenutna suradnja OESS-a i Općine te budući zajednički projekti.

OPĆINA VITEZ: Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez,  Općinski načelnik  o b j a v l j u j e


 
  J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Viši referent za informiranje stranaka…………………..1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. Viši referent – za rad mjesnih zajednica………………….. 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova za poziciju 1:
neposredno pruža informacije građanima i po potrebi obavlja poslove neophodne pomoći građanima; prati ažurnost odgovora građanima pristiglih iz službi o čemu na vrijeme informira rukovoditelje službi; daje informacije građanima o stanju rješavanja podnijetih zahtjeva; na zahtjev stranke vrši umnožavanje potrebnih dokumenata; vrši i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe i rukovoditelja Centra.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 1: Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

– Stupanj školske spreme: SSS – IV stupanj
– Vrsta školske spreme: srednja škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, s deset (10)  
  mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje stručne spreme
– položen stručni upravni ispit  i                                                                               
– poznavanje rada na računaru.


Opis poslova za poziciju 2:
obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe izabranih organa mjesnih zajednica, izrađuje informacije o aktivnostima u mjesnim zajednicama za potrebe Općinskog vijeća; pruža stručnu pomoć u poslovima osnivanja novih mjesnih zajednica; sudjeluje u pripremi odluka i drugih propisa koje donose organi mjesnih zajednica; priprema odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće, a odnose se na poslove mjesnih zajednica; koordinira rad mjesne zajednice sa Službom civilne zaštite, općinskim službama, javnim poduzećima, ustanovama, nevladinim organizacijama; o svim značajnijim pitanjima iz djelokruga mjesnih zajednica i njihovih organa blagovremeno obavještava pomoćnika Općinskog načelnika; neposredno na terenu prikuplja potrebne podatke za potrebe općinskih službi i Općinsko vijeće; vodi registar mjesnih zajednica za područje općine; vodi knjigu protokola za sve mjesne zajednice; izdaje potvrde i uvjerenja na osnovu službenih evidencija, a po zahtjevu građana ili po službenoj dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 2: Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

– Stupanj školske spreme: SSS – IV stupanj
– Vrsta školske spreme: srednja  škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, s deset (10) 
  mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima srednje spreme
– položen stručni upravni ispit  i                                                                               
– poznavanje rada na računaru.


U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine),
 • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • 3. izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
 • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
 • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • 6. uvjerenje/potvrda o  stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdano od strane poslodavca ili od nadležne ispostave MIO s naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom,
 • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru.

Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno propisu na koji se pozivaju.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno sukladno posebnom zakonu.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obvezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kaznenii postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa s danom njegove posljednje objave u dnevnim listovima, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu bit će isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ovaj organ nema obvezu vraćanja dostavljane dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Nezavisne novine” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas bit će objavljen i na službenoj stranici općine Vitez – http://www.opcinavitez.info

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z

s naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                             Boris Marjanović

Produženo trajanje Javnog poziva za sredstva – poticaj gospodarstvu općine Vitez za 2021.

Na osnovu Proračuna općine Vitez za 2021. godinu, Programa utroška sredstava za poticaj gospodarstvu na području općine Vitez usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez, održanoj 28.7.2021. godine, općinski načelnik, objavljuje:


IZMJENU I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ GOSPODARSTVU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU


I.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programa utroška sredstava za podršku gospodarstvu na području općine Vitez usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj 28.7.2021. godine i to za:

         – LOT 1. Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme u cilju opstanka i
                      proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska
                      grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti
         – LOT 2. Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima;
         – LOT 3. Podrška novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku
                      po drugim osnovama

II. PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM POZIVU

Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na uzravne novčane poticaju imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI

– da  ima registriranu djelatnost na području općine Vitez;
– klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez;
– klijent ima registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u
  nadležnom Sudu nakon 1.1.2020. godine;
– klijent ima aktivnu registraciju djelatnosti i nema neizmirenih poreznih obveza.

POSEBNI KRITERIJI

– da je klijent kupio nove strojeve za potrebe obavljanja djelatnosti u 2021. godini;
– da je primio nove radnike u 2021. godini koji su se prije zapošljavanja vodili na
   evidenciji Zavoda za zapošljavanje
– klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez
– klijent ima registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili
  u nadležnom Sudu nakon 1.1.2020. godine.


III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE
POTICAJE

Poticajna sredstva su namijenjena za registrirana poduzeća ili samostalne djelatnosti registrirane kao osnovna djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu i imaju sjedište na području općine Vitez i koji dostave slijedeću dokumentaciju:

3.1. Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme

         – Rješenje o registraciji;
         – Račun o kupovini novih strojeva ne stariji od godinu dana;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Izjava da nije ostvario podršku za kupovinu novih strojeva i alata.
         – Maksimalan iznos podrške po prijavi je 2.000,00 KM

3.2. Podrške zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima

         – Rješenje o registraciji;
         – Dokaz o prijavljivanu novih radnika u 2021. godini;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Dokaz da je novozaposleni radnik prije zapošljavanja bio na evidenciji Zavoda
            za zapošljavanja
         – Izjava da nije primio novčanu podršku za prijem novih radnika u proizvodnim
            djelatnostima.
         – Iznos podrške po jednim novom radniku je 600,00 KM, maksimalan iznos po
             prijavi je 1.800,00 KM

3.3. Podrška novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po
      drugim osnovama

         – Rješenje o registraciji;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Izjava da nije primao podršku za novoosnovane pravne osobe
         – Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.000,00 KM


IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju klijenti koji imaju registrirana poduzeća ili samostalne djelatnosti registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu i imaju sjedište na području općine Vitez i ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva i to:

 • Lot 1. Subvencioniranje nabavke novih strojeva koji služe za potrebe obavljanja

         djelatnosti                        

 • Lot 2. Poticaj za novoprijavljene radnike koji su primljeni u 2021. godini i prije

         zapošljavanja su se nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje                                                                                                                                                   

 • Lot 3. Poticaj za novoosnovana poduzeća i samostalne djelatnosti koji su osnovani

                  u periodu od 1.1.2020. godine  

V. IZNOS NOVČANIH POTICAJA

R.b.model podrškeIznos podrške po prijaviukupan iznos podrške u KM
1Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme u cilju opstanka i proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti2.000,0025.000,00
2Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima1.800,0020.000,00
3Podrška  novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po drugim osnovama1.000,0010.000,00
 UKUPNO 55.000,00

VI. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
Postupak po Javnom pozivu provest će Povjerenstvo koje će imenovati općinski načelnik. Povjerenstvo će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o otvaranju prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se utvrditi lista uspješnih kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Netočne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

VII. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Vitez i traje do 27.8.2021. godine .

Zapečaćene prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučenom poštom ili osobno dostavljaju na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
s naznakom „ NE OTVARATI – po Javnom pozivu“-„ Podrška gospodarstvu na području općine Vitez za 2021. godinu” Rok za podnošenje zahtjeva je do 23.8.2021.godine. Nepotpuna, neuredna, netočna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu Općine i na web stranici. Prijava može ići samo za jedan od lotova.

VIII. OSTALO
U postupku Javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove sudionicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi Javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika. Visina poticaja može biti i manja i veća, ovisno o broju prispjelih prijava i sredstva mogu biti prebačena s lota na lot sukladno broju pristiglih zahtjeva.
Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva, ona će biti prebačena na neki od lotova s više potreba. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan lot. Maksimalan iznos sredstava po jednom kandidatu je 2.000,00 KM.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

Načelnik općine Vitez podržao zahtjeve grupe građana „Trebamo da znamo“

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.“, priopćili su iz neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na sastanku, kojem su nazočili načelnik općine Vitez Boris Marjanović i šef Službe za opću upravu Zoran Luković, te predstavnici neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“ i koordinator Centara civilnih inicijativa Zoran Adžaip, podržani su zahtjevi grupe građana koji su sadržani u Inicijativi upućenoj predsjedniku Općinskog vijeća i načelniku općine Vitez početkom 6. mjeseca ove godine.

Naime, u Inicijativi grupe građana predloženo je slijedeće:

 1. Da općinska uprava, kao osnivač prinudnog upravitelja JSP „Vitez stan“, donese zaključak kojim se nalaže direktoru JSP „Vitez stan“ da etažni vlasnici imaju uvid u stanje na računima i svim aktivnostima i planovima JSP „Vitez stan“ svaki mjesec putem izvješća, koje bi bilo postavljeno na oglasne ploče u ulazima u zgrade, bez obzira na troškove ove aktivnosti.
 2. Da nadležna općinska Služba predloži kriterije i način raspodjele sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije objekata zajedničkog stanovanja koje bi Općinsko vijeće razmatralo na jednoj od narednih sjednica.
 3. Da se osiguraju sredstva u Proračunu za sufinanciranje velikih popravki na zgradama. Predlažemo da se za ovu godinu izdvoji minimalno 50.000 KM za ovu namjenu kako bi se na nekoliko zgrada mogla uraditi rekonstrukcija – popravci krova i fasada.

„Zahtjev građana (etažnih vlasnika) da se redovno ažurira stanje na računima je u potpunosti opravdan i ne vidim nikakvog razloga da se predstavnicima zgrada ne dostavi ažurirano financijsko izvješće bar tromjesečno, ako je problem ispostaviti izvješće na mjesečnoj bazi, prije svega zbog tehničkih razloga“, istakao je načelnik Marjanović.

„Kriteriji za sufinanciranje utopljavanja zgrada i velikih popravki su, također. opravdan zahtjev i nadležna Služba će pokrenuti aktivnosti za pokretanje aktivnosti na izradi prijedloga koji bi trebalo da razmatra Općinsko vijeće. Treći zahtjev je, također, opravdan i uprava će učiniti sve da se u ovoj godini izdvoji dio sredstava za sufinanciranje velikih popravaka, a realnija opcija je da se ide s prijedlogom sredstava u proračunu za narednu godinu“, zaključio je načelnik.

Šef Službe za opću upravu Luković je istaknuo da problem održavanja zgrada ne funkcionira u KSB, pa i u cijeloj državi, jer zakonski okvir u ovoj oblasti je rađen kao za uređenu i funkcionalnu upravu i ne odražava pravo stanje na terenu, odnosno u implementaciji.

„Iako je OV Vitez osnivač JSP „Vitez stan“ općinska uprava ima vrlo malo zakonskog prostora i argumenata za djelovanje prema upravljaču, jer upravljač je pravna osoba samostalna kao i drugi pravni subjekti, ima svoj Nadzorni odbor i posluje kao pravna osoba. Ono što može uprava u ovom slučaju je da uputi zahtjev direktoru JSP Vitez stan da se u cijelosti uvaže zahtjevi građana o redovnom ažuriranju izvješća o stanju na računu etažnih vlasnika, te da se promijeni dosadašnja praksa u smislu transparentnosti rada prinudnog upravitelja u Vitezu“, istaknuo je Luković.

Kako se uskoro planira sastanak sa svim direktorima Javnih ustanova i poduzeća na području općine, sa zahtjevima grupe „Trebamo da znamo“ direktor JSP „Vitez stan“ će biti upoznat i tražit će se poštivanje zakonskih odredbi koje regulišu obveze upravljača.

“Zadovoljni smo ishodom sastanka i nadamo se da neće ostati na riječima, već da će se ono što je dogovoreno i ostvariti u realnosti.  Apeliramo i na stanare u zgradama u Vitezu, kao i predstavnike stanara, da budu aktivniji i od JSP „Vitez stan“ traže ono na što po zakonu imaju pravo. Općina, kao osnivač JSP „Vitez stan“, morala bi, također, kao i građani-etažni vlasnici, izvršiti veći pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da poštuje zakonske odredbe u svezi s obvezama upravljača, prije svega obveza ažuriranja izvješća o stanju na računima i utrošku sredstava, ali i stvarno stanje utroška sredstava-gdje se, kada i koliko utrošilo, jer nedostaje transparentnosti. A kada mi ne znamo gdje naš novac ide, a pritom nailazimo na barijeru kada tražimo informacije, onda se bude sumnje. Moram napomenuti i kako su u dosadašnjoj praksi velikih popravki većinu posla odrađivali predstavnici zgrada i etažni vlasnici, a malo se uključivao upravljač, iako je to njegova obveza“, rekla je Željka Brkić, članica neformalne grupe građana „Trebamo da znamo“.

Na kraju sastanka je kostatirano da, ako se želi ubrzati cijeli proces upravljanja zgradama, etažni vlasnici trebaju izabrati svoje predstavnike i vršiti kontinuiran pritisak na direktora JSP „Vitez stan“ da se redovno ažuriraju izvješća o uplatama i troškovima održavanja stanova.

(antikorupcija.info)