OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

Načelnik Općine Vitez, sukladno Zakonu o državnoj službi u FBiH, Pravilniku o radnim odnosima općine Vitez i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez objavljuje
J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.1. Pripravnik, magistar arhitekture – diplomirani inženjer arhitekture, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja —————1 (jedan) izvršitelj.


Uvjeti:

Pored općih uslova propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS (pozicija 2.),
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim Natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu na Javni natječaj s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • – fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992.godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
 • – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • – izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
 • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
 • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • – uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
 • – dokaz o poznavanju rada na računalu što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računalu, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prijepisu ocjena,
 • – dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom Natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od dva dnevna lista (Dnevni avaz i Večernji list) koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici Općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z
s naznakom «za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bošnjak –Matić

Obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Vitez

Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2020. godini, u p u ć u j e OBAVIJEST O UVJETIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ.U skladu sa Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2020.godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

 1.  „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
 2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 

PLAKETA OPĆINE VITEZ
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

 1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
 1. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
 1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravopredlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruge/udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
– vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
– obrazloženje prijedloga;
– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.


Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 30.03.2020.godine do 15,00
sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:


Općina Vitez,
Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud,
ulica Stjepana Radića broj 1.
72250 Vitez.


PREDSJEDNIK
OCJENJIVAČKOG SUDA
Ivica Drmić

VITEZ: Osniva se forum za građanske inicijative

Općina Vitez, u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i potakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, uspostavit će forum za građanske inicijative.

Članovi foruma će raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnim zajednicama.
Kao rezultat rada foruma u Općini Vitez će se realizirati konkretne građanske akcije koje će direktno doprinijeti boljitku u lokalnoj zajednici. Širi cilj je da uspostavljeni forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i uspostavljena bolja komunikacija sa lokalnom upravom.
Forum će sačinjavati minimalno sedam do maksimalno 14 predstavnika lokalne zajednice iz:

 • lokalne uprave;
 • općinskog vijeća;
 • lokalnih prominentnih organizacija civilnog društva (OCD) koje su između ostalog iskusne i u oblasti aktivizma i/ili aktivno učestvuju u rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
 • Vijeća mladih;
 • privrednog sektora;
 • javnih ustanova (škole, dom zdravlja, centar za socijalni rad i sl.);
 • istaknuti građani odnosno predstavnici lokalne zajednice.

Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu foruma je na volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima, a prvi sastanak je već planiran za početak juna.
Pozivaju se svi zainteresirani građane koji žele da učestvuju u radu foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) na adresu Općine Vitez (Stjepana Radića br.1, Služba društvenih djelatnosti, Katica Iličić-Radman ili na email: katica.radman@opcinavitez.info) do 31.5.2019.g.
Nakon pristiglih prijava, Općina Vitez će odabrati osobe koje će sačinjavati forum, a o finalnom izboru će informirati sve prijavljene osobe.

Članovi foruma će biti imenovani na razdoblje od godinu dana uz mogućnost produženja. Spisak članova foruma će biti objavljen ina web stranici Općine.
Ova aktivnost se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

VITEZ: Raspisan Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 s dodatnom opremom

Načelnik općine Vitez, Tomislav Bošnjak Matić, raspisao je Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 s dodatnom opremom.

U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Općine Vitez u 2017. godini i na osnovu Pisma namjere načelnika općine Vitez o prihvatanju saradnje sa „MAID“ Sarajevo kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, općine Vitez 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Vitez, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa

dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Vitez koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Vitez i izvršio ažuriranje podataka za 2019. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
 7. Da ne posjeduje plastenik veći od 100 m2

Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),  1-3 boda,

 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
 • dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda. 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje. 

 • dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,                                            

– od 0-3 god.                            1 bod,

– od 3-6 god.                            2 boda,

– od 6-10 god.                          3 boda,

– više od 10 god.                      4 boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

– za svakog izdržavanog člana porodice (, djeca, učenici i sl.) – 1 bod, 

 • mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 5 bodova
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM -5 bodova,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM – 4 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3 boda,
 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe.  

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1.       obrazac za prijavu na Javni poziv

2.       CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

3.       ovjerena kopija lične karte,

4.       ovjerena kućna lista,

5.       dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Službe za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,

6.       dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Službe za  

         zapošljavanje,

7.       Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,

8.       Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva

9.       vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i

         ugovor o zakupu),

10.     Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik veći od 100m2 u svom vlasništvu,

11.     Ovjerena izjava da će korisnik podrške dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,,                                                                                                                                                      

12.     Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

13.     ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 497,00    KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje u trajanju od dva dana,

14.     dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista, smrtni list, rjesenje o razvodu),

15.     potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2019.godini.

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine:  predstavnik organizacije Muslim Aid i dva predstavnika Općine Vitez.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Vitez.

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
 • Realizacija projekta će biti obavljena po izboru krajnjih korisnika i po potpisivanju tripartitnog Sporazuma o sufinansiranju.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Vitez i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Vitez sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Vitez (TV Jasmin i Radio Vitez), web stranici općine Vitez  www.opcinavitez.info , te na oglasnoj ploči općine Vitez i na oglasnim pločama mjesnih zajednica općine Vitez.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez, ili na broj telefona 030/718 255 svakim radnim danom od 07:00-14:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 18. 04. 2019.  godine do 15:00 sati.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju do navedenog datuma lično na protokol općine Vitez  ili putem pošte na adresu:

 Općina Vitez,

 Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj,

 Stjepana Radića broj 1, 72250 Vitez

 sa naznakom:

 „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 m2 SA  DODATNOM OPREMOM PUTEM SUFINANSIRANJA U PROJEKTU“ NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.   

Održan sastanak predstavnika Općine Vitez i općinskih mjesnih zajednica

U sali Općinskog vijeća Vitez jučer je održan sastanak predstavnika Općine Vitez sa predstavnicima 17 općinskih mjesnih zajednica.

Načelnik općine Vitez Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskog vijeća Hidajet Sivro, te pomoćnici načelnika Marija Grabovac i Muhamed Rebihić sa predstavnicima mjesnih zajednica razgovarali su o problemima, potrebama i o projektima koje je potrebno realizirati u ovoj godini u svim mjesnim zajednicama općine Vitez.

Na početku sastanka istaknuto je kako na brzinu realizacije projekata utječe priliv sredstava u proračun Općine Vitez, te da trenutno nekoliko projekata čeka realizaciju za koju su izdvojena sredstva i pripremljena dokumentacija, ali su zbog loših vremenskih uvjeta radovi odgođeni.

Kao trenutno najveći problem u mnogim naseljima ističe se vodoopskrba, i to u naselju Ahmići, Lupac, Kruščica.

Načelnik Bošnjak-Matić kazao je kako je prioritet ovog proračuna upravo voda, te da je cilj da uskoro 98% stanovnika općine Vitez ima neprekinutu opskrbu vodom. Istaknuto je da su posljednjih 10 godina ulaganja u vodovodnu mrežu iznosila 6 do 8 milijuna maraka, ali to još uvijek nije dovoljno. Ovim ulaganjima Općina Vitez nije plaćala vodu, koje za općinu Vitez ima u dovoljnim količinama, nego zastarjeli sustav vodoopskrbe.

U Proračunu općine Vitez za 2019. planirani su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, a među njima nastavak izgradnje bazena za vodu u Lupcu, te radovi u Ahmićima i Kruščici.

Tijekom sastanka je istaknuto da su za relizaciju projekata i kvalitetu radova važni dobro pripremljeni projekti, te dogovor sa stanovnicima i savjetima mjesnih zajednica.

U Općini Vitez održan sastanak s predstavnicima ŠGD Šume Središnje Bosne

Načelnik općine Vitez Tomislav Bošnjak-Matić i predsjednik Općinskog vijeća Vitez Hidajet Sivro jučer su održali sastanak s predstavnicima Šumskogospodarskog društva Šume Središnje Bosne, direktorom Društva Vildanom Hajićem, s upravnikom Fadilom Aščićem i šefom proizvodnje Šumarije Vitez Ivom Sekićem.

Tijekom sastanka razgovaralo se o stanju u oblasti šuma, o poslovanju Šumarije Vitez, te o stanju na terenu. Posebno je istaknuta potreba pokretanja mjera za zaštitu izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva, te sprečavanju nelegalnih sječa šume koje najviše utječu na količinu i kvalitet vode za vodosnabdijevanje.

Jedna od tema sastanka bila je i snabdijevanje stanovništva drvnim asortimentom i mogućnostima da se drvni asortiment građanima dostavlja izrezan i spreman za upotrebu. Zbog nefunkcionalnog sustava daljinskog grijanja u općini Vitez stanovnici općine prinuđeni su koristiti čvrsto gorivo, što u urbanom dijelu općine predstavlja problem prilikom dostave i skladištenja.

Na sastanku je iskazana spremnost na suradnju između ŠGD Šume Središnje Bosne i Općine Vitez. Razgovaralo se i o iznalaženju novog prostora za smještaj Šumarije Vitez, te o mogućnostima korištenja i najma šumskog zemljišta koje je u nadležnosti Šumarije Vitez, a nije pod korisnom šumom.

(opcinavitez.info)

VITEZ: Obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez

Općina Vitez uputila je obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez.

Na osnovu/temelju čl. 19. Odluke o javnim priznanjima općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“  2/15), Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2019. godini, u p u ć u j e;
  OBAVJEŠTENJE
O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ
U skladu sa  Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2019.godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

 1. „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
 2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 

PLAKETA OPĆINE VITEZ
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak/razvoj općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.
NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima/uslovima:

 1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
 2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
 1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravopredlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka/stava sadrži slijedeće:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog/privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga/udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
– vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
– obrazloženje prijedloga;
– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.


Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 18.02.2019.godine do 15,00
sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića broj 1. 72250 Vitez.

PREDSJEDNIK                                                                                                   OCJENJIVAČKOG SUDA                                                                                       Anto Bertović

Općina Vitez organizira radionicu na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”

Općina Vitez će u 2019. godini raspisati dva javna poziva za financiranje projektnih prijedloga za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije.  

Oba javna poziva se realiziraju po LOD metodologiji.

Jedan javni poziv općina Vitez objavljuje zajedno s međunarodnom organizacijom UNDP kroz projekt ReLOad, a drugi javni poziv općina Vitez objavljuje i realizira samostalno.
U cilju dobre pripreme organizacija civilnog društva za Javni poziv, općina Vitez organizira  radionicu za organizacije civilnog društva (OCD) s područja općine na temu: “Upravljanje projektnim ciklusom”.
Radionica će se održati 30.01.2019.g. (srijeda) u vremenskom intervalu od 09,00-15,00 sati u velikoj sali općine.
Cilj radionice je pružiti predstavnicima OCD dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na  javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu financira Europska Unija a provodi UNDP.

VITEZ: Javna rasprava o Nacrtu proračuna do 10.1.2019.

Općinsko vijeće Vitez na svojoj 14. redovitoj sjednici, održanoj   19.12.2018. godine  donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2019. godinu

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2019.godinu vodit će se javna rasprava do     10.1.2019.godine.

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti- udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna-Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez -www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

                              PREDSJEDNIK

                        OPĆINSKOG VIJEĆA

                             Hidajet Sivro