“Povjesničar” Kliko za masakr osmero hrvatske djece u Vitezu optužio HVO

Prije nekoliko dana u Centru za kulturu Mostar predstavljena je knjiga autora dr. sc. Amira Klike “Rat u srednjoj Bosni 1992. – 1994. godine” u kojoj se nalaze skandalozne tvrdnje te gotovo ismijavanje osmero djece ubijene u središtu Viteza, kao i pokušaji da se za njihovu smrt optuži Hrvatsko vijeće obrane, a ne bošnjačku Armiju s čijih je položaja ispaljen projektil koji ih je usmrtio u ljeto 1993. godine, piše Večernji list BiH.

Za sve kriv HVO

Kliko, koji je bošnjački povjesničar i znanstveni suradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, na taj je način postao legitimna “meta” pravosudnoga progona s obzirom na izmjene Kaznenog zakona koje je nametnuo bivši međunarodni visoki predstavnik Valentin Inzko, piše Večernji list.

A 10. lipnja minobacačkim projektilom ispaljenim iz starog dijela Viteza ubijena je najmlađa, tada devetogodišnja Augustina Grebenar, kao i njezin 12-godišnji brat Velimir.

Projektil je usmrtio i djecu Sanju Garić, njezina brata Milana, Dragana Ramljaka, Dražena Čečuru, Borisa Antičevića i Sanju Križanović, za što do sada ni pred Sudom BiH ni pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije nitko iz redova Armije BiH nije odgovarao.

Kad bi se pitalo Kliku, odgovarao bi HVO. Cilj je, ali i matrica ponašanja većine bošnjačkih povjesničara, medija i javnosti, umanjivanje zločina bošnjačke Armije BiH i njihovo predstavljanje izoliranim incidentima ili pak potpuno zataškavanje zločina i preusmjeravanje krivnje.

Tako i svoje objašnjenje zločina u Vitezu započinje stravičnim zločinom HVO-a u selu Ahmićima kako bi neizravno opravdao ono što se dogodilo hrvatskoj djeci na igralištu u mjestu Podgradina, a onda je opet izražavao žaljenje za njima.

Kliko, naime, potvrđuje kako je 10. lipnja trebalo biti na snazi primirje, no on za nepoštivanje optužuje Hrvatsko vijeće obrane.

Također, u objašnjenje masakra nad djecom uvrštava i zaustavljanje konvoja s pomoći Bošnjacima te navodne zločine koje je počinio HVO.

A sve je dodatno začinio tvrdnjama kako je HVO granatirao Zenicu.

“Hrvatsko vijeće obrane je oskrnavilo potpisano primirje i zvjerski napalo na nezaštićene civile u konvoju. Osim ubijenih, mnogi su pretrpjeli fizičko nasilje. Većina konvoja je opljačkana zajedno s vozilima i novcem putnika.

Da ne bi bilo nejasnoća nepoznavateljima Lašvanske doline, Novi Travnik se nalazi veoma blizu mjesta stradanja hrvatske djece u Vitezu 10. lipnja.

Na području općine Novi Travnik vodile su se grčevite borbe tog dana, a koje su se prenosile i na vitešku zbog blizine i povezanosti.

Mjesto stradanja nevine djece nije bilo sigurno od posljedica borbenih djelovanja za što odgovornost snosi HVO, a ne Armija BiH.

Lokacija se nalazi preblizu liniji fronta HVO – ABiH oko Starog Viteza”, napisao je suradnik očito mitomanskog Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava koji i zločine dijeli na naše i njihove.

Bila na pogrešnom mjestu

A onda je uslijedila najstrašnija, najmorbidnija izjava s kaznenom odgovornošću.

Dakle, HVO je doveo rat među hrvatske kuće i u blizinu sve djece, bez obzira na njihovu nacionalnost.

Nastradala djeca su se, zapravo, igrala u vrlo opasnoj ratnoj zoni. Bila je opasna zbog blizine fronta i radi korištenja objekata koji su se nalazili u njoj za potrebe HVO-a što ju je, nažalost, učinilo legitimnom vojnom metom”, napisao je Kliko.

Za ovakvu izjavu još nije odgovarao.

(Dnevnik.ba)

VITEZ: Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o obvezi prijavljivanja Plana proizvodnje za 2022. godinu

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, fizičke i pravne osobe, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata da u skladu s čl. 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčanih potpora po modelu poticaja proizvodnji, klijenti, svi potencijalni korisnici koji budu aplicirali u 2022. godini obvezni su izvršiti prijavu plana proizvodnje do 15.11.2021.godine.


Sva potrebna uputstva i obrasci za prijavu plana proizvodnje mogu se dobiti na info šalteru Općine Vitez najkasnije do 15.11.2021. godine do kada traje prijava plana proizvodnje za narednu godinu. Predaja obrasca se vrši na šalteru protokola Općine.
Napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i koji ne izvrše prijavu plana proizvodnje neće moći ostvariti pravo na novčanu potporu u 2022. godini.

“Na osnovu članka 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja-potpore proizvodnji (Sl. novine F BIH br. 42/10) ste dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu godinu do 15.11. tekuće godine, na Obrascu PPP (OBRAZAC prijave plana proizvodnje), koji možete preuzeti s web stranice Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, web stranice Općine Vitez (na dnu ove stranice), osobno na info šalteru Općine Vitez ili u uredu br 213.
Klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje za narednu godinu do Pravilnikom određenog roka neće moći ostvariti pravo na novčanu potporu u narednoj godini.


OBRAZAC

Preliminarna lista korisnika poticaja gospodarstvu općine Vitez za 2021. godinu

Temeljem Javnog poziva za odobravanje sredstava za poticaj gospodarstvu općine Vitez za 2021. godinu, Povjerenstvo za odabir korisnika poticaja gospodarstvu izvršilo je provjeru u roku prispjelih prijava po Javnom pozivu (ukupno 45), obišlo teren kandidata koji ispunjavaju uvjete i sačinilo preliminarnu listu uspješnih kandidata (za sva tri LOT-a) i listu kandidata koji ne zadovoljavaju opće i posebne uvjete Javnog poziva

OVDJE. možete pogledati Preliminarnu listu

OPĆINA VITEZ: Javni poziv za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v l j u j eJ A V N I  O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Viši referent-matičar…………………..1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i knjige državljana; sastavlja i pokreće smrtovnicu kod nadležnog suda radi provođenja ostavinske rasprave; vrši poslove vezano za registraciju birača; vodi tehničke poslove u vezi sa zaključenjem braka; izrađuje statističke izvještaje i dostavlja ih nadležnim organima; drugim matičnim uredima dostavlja izvještaje o promjenama osobnih stanja građana o kojim se vodi evidencija; izdaje uvjerenja po zahtjevu stranaka prema službenim evidencijama; u matične knjige vrši upis jedinstvenih matičnih brojeva građana; vrši i druge poslove utvrđene zakonom i po nalogu rukovoditelja Službe.

Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

 • Stupanj školske spreme: SSS-IV stupanj
 • Vrsta školske spreme: završena srednja škola društvenog usmjerenja s deset (10) mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
 • položen stručni upravni ispit
 • poznavanje rada na računaru
 • poseban ispit za matičare.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992.godine),
 • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • 3. izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
 • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
 • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • 6. uvjerenje/potvrda o stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdano od strane poslodavca ili od nadležne ispostave MIO s naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom,
 • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • 9. dokaz o položenom posebnom ispitu za matičare.

Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno propisu na koji se pozivaju.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno sukladno posebnim zakonom.

Pravo prijave imaju i oni kandidati koji nemaju položen poseban ispit za matičare, s tim da ga moraju položiti u roku od šest mjeseci od dana postavljenja na radno mjesto matičara.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obvezu da isti polaže u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obvezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa s danom njegove posljednje objave u dnevnim listovima, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu bit će isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ovaj organ nema obvezu vraćanja dostavljane dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Dnevni avaz” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas bit će objavljen i na službenoj stranici općine Vitez – http://www.opcinavitez.info

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z

S naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Boris Marjanović

VITEZ: Za stipendije 150.000,00 KM; 30.000,00 KM više nego ranijih godina

Prema usvojenom Proračunu općine Vitez za 2021. godinu, iznos za stipendije iznosi 150.000,00 KM, što je 30.000,00 KM više u odnosu na prethodne godine, a sve s ciljem poticanja i ulaganja u mlade.

Na današnjoj sjednici OV Vitez Informaciju o provedenom Natječaju za dodjelu studenstkih stipendija za školsku 2020./2021. godinu prezentirala je pomoćnica općinskog načelnika za društvene djelatnosti, Marija Grabovac.

Ona je podsjetila kako je 22.2.2021. godine raspisan Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020./2021.godinu, na koji seu roku prijavilo ukupno 206 kandidata.

Studentske stipendije dodijeljene su studentima po različitim kategorijama, a sukladno ostvarenom broju bodova po Kriterijima za dodjelu studentskih stipendija. 

Tako je bez bodovanja općinsku stipendiju je dobilo ukupno 14 studenata (12 učenika generacije, 1 učenik bez oba roditelja i 1 učenik iz romske populacije). Uz bodovanje općinsku stipendiju je dobilo ukupno 136 studenata (kategorija A- 25 studenata; kategorija B – 29 studenata; kategorija C – 82 studenta).

Četiri kandidata su podnijela žalbe, ali niti jedna nije imala pravnog osnova. 

Za  školsku 2020./2021. godinu Općina Vitez je dodijelila ukupno 150 stipendija, tj. 150 studenata je ostvarilo pravo na stipendiju.

Podsjetimo, od 2015. godine iznos za stipendije u Proračunu je iznosio 120.000,00 KM, a 2021. godine se stavka za stipendije mijenja, tj. povećava se za 30.000,00 KM.

Time su, kako se navodi u Informaciji Službe za društvene djelatnosti, općinski načelnik i svi vijećnici u OV Vitez još jednom ukazali na značaj i važnost školovanja te potrebu pomoći mladima u ostvarenju njihovih ciljeva. 

(Radio Vitez)

Oglasila se nadležna općinska služba o “ležećim policajcima”: Utvrdit ćemo jesu li radovi izvedeni sukladno Pravilniku, ako nisu, tražit ćemo da se urade popravke ili uklanjanje usporivača!

Nakon negodovanja javnosti zbog postavljanja tzv. “ležećih policajaca”, priopćenjem za javnost oglasila se Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak općine Vitez.

“Jedan od načina smanjenja brzine sudionika u prometu je postavljanje izbočina na putu – „ležećih policajaca“. Izbočine na putu, usporivači brzine ili „ležeći policajci“ rade se na osnovu Pravilnika o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila, koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Ovisno o ograničenju brzine, umjetne izbočine su slijedećih dimenzija:

a) za 50 km/h ili manje, širina ne smije biti manja od 60 cm, a visina ne smije prelaziti 3 cm,

b) za 40 km/h ili manje, širina ne smije biti manja od 85 cm, a visina ne smije prelaziti 5 cm,

c) za 30 km/h ili manje, širina ne smije biti manja od 120 cm, a visina ne smije prelaziti 7 cm.

U proteklih pet godina, na području općine Vitez, nisu postavljane izbočine na putu radi smanjenja brzine zbog negodovanja vozača. Zbog ogromnog pritiska mjesnih zajednica i građana, koji žive uz prometnice, na kojima se može voziti većim brzinama, Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak uradila je pripreme za postavljanje usporivača brzine na osnovu slijedećih zahtjeva: MZ Jardol – postavljanje usporivača brzine na putu od Farme prema Sadovačama, MZ Stari Vitez – postavljanje usporivača brzine na cesti pored Crkve prema groblju Nebašce i na glavnoj cesti od Crkve prema Vatrogasnom domu, MZ Rijeka – na donjoj cesti prema Kruščici i na glavnoj promoetnici, kod skretanja za nogometni stadion „Rijeka“.

Naručeno je stručno mišljenje o postavljanju usporivača brzine i vertikalnoj prometnoj signalizaciji od ovlaštene osobe prometne struke, na osnovu kojeg su pribavljena Rješenja o urbanističkoj suglasnosti za sve navedene lokacije. Neka od Rješenja o urbanističkoj suglasnosti izdana su 2017. godine.

Na osnovu pripremljene dokumentacije i ogromnog pritiska podnositelja zahtjeva za postavljanje usporivača brzine, 9.6.2021. godine pokrenuta je procedura za odabir izvođača radova za izradu usporivača brzine za navedene lokacije.

Ugovor o izvođenju radova na izradi usporivača brzine u naseljima na području općine Vitez zaključen je 24.6.2021. godine s izvođačem „Dobojputevi“ d.o.o. Doboj Jug. Vrijednost poslova je 3.208,26 KM. Ukupno je ugovoreno postavljanje 17 usporivača brzine na svim navedenim lokacijama.

Izvođač radova je 21.9.2021. godine, na osnovu ranije dobivenih instrukcija vezanih za lokaciju i oblik usporivača brzine, izveo radove.

Zbog negodovanja javnosti, stručne osobe iz Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak i nositelj izrade Stručnog mišljenja će utvrditi jesu li radovi izvedeni sukladno Pravilniku o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila i, ukoliko se utvrdi da nisu, tražit ćemo od izvođača radova da uradi popravke ili uklanjanje usporivača brzine.

Trenutačno, u Službi za poduzetništvo i lokalni razvitak imamo deset zahtjeva za postavljanje usporivača brzine, koji nisu obrađeni, te zbog ozbiljnosti problematike reguliranja prometa na području općine Vitez, iste ćemo nominirati Općinskom vijeću. Općinsko vijeće bi trebalo, sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu, donijeti odluku koju vrstu posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila prihvatiti i osigurati sredstva za izgradnju”, stoji u priopćenju, koje je potpisao šef Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak, Muhamed Rebihić.

(Radio Vitez)

VITEZ: U tijeku radovi na sanaciji oštećenog asfalta vrijedni više od 50 000 KM

Asfaltiranjem udarnih rupa i oštećenog asfalta na prometnicama u središtu Viteza, nastavljeni su planski radovi, koji se izvode prvenstveno zbog sigurnosti svih sudionika u prometu.

Danas smo svjedočili rekonstrukciji u ulici Hrvatskih branitelja u Vitezu i doznali kako je izvođač radova poduzeće Ceste company iz Kiseljaka. Vrijednost radova, koje financira Općina Vitez, iznosi 50.778,00 KM.

Nadležni mole za strpljenje kao i opreznu vožnju uz preporuku da vozači koriste alternativne pravce do završetka radova.

(Radio Vitez)

VEČERAS U VITEZU: Komedija “Oporuka” HKUD-a “Vladimir Nazor” iz Sombora

Komedija „Oporuka”, po motivu opere Giacoma Puccinija, u adaptaciji Ivice Janjića, večeras će biti odigrana u Kazališnoj dvorani u VItezu.

Predstavu će odigrati ansambl HKUD-a „Vladimir Nazor” večeras (petak), 17. rujna, u 20 sati, u Kazališnoj dvorani Vitez.

Ova komedija podijeljena je u dva čina, a režiju potpisuje Lea Jevtić.

U predstavi igraju: Dušan Esapović, Klara Oberman, Jolika Rajić, Zvonimir Lukač, Danilo Grbić, Sofija Vuković i Josip Oberman.