Vlada FBiH: Općinama u FBiH danas uplaćeno 28.360.000 KM

Danas su iz Proračuna FBiH uplaćena sredstva u iznosu od 28.360.000 KM za 73 općine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Riječ je o realizaciji Odluke Vlade FBiH od 16.9.2021. godine kojom se grant sredstvima direktno pomažu niži nivoi vlasti, gradovi i općine, u iznosu od 30 milijuna KM.

Od toga je 10 milijuna KM dodijeljeno na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u FBiH u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunima u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.

20.000.000 KM je osigurano za kapitalne transfere općina i gradova, i to za financiranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti. To su putna infrastruktura, komunalna infrastruktura, zatim objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao i za financiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Odobrena sredstva za sedam preostalih općina u Federaciji BiH bit će uplaćena kada ove općine završe proceduru potpisivanja i dostavljanja ugovora.

Vlada FBiH: U tijeku potpisivanje ugovora o dodjeli 230 milijuna KM pomoći kantonima i općinama

Vlada Federacije BiH je za podršku nižim nivoima vlasti u FBiH u ovoj godini iz Proračuna FBiH osigurala direktnu financijsku pomoć u iznosu od 230 milijuna KM, od čega je 200 milijuna KM pomoć kantonima i 30 milijuna KM općinama.

Odluke o ovoj pomoći Vlada je donijela proteklog mjeseca, a u tijeku je potpisivanje ugovora s kantonima, te općinama i gradovima.

– Potpisivanjem ugovora počinje praktično realiziranje odluka Vlade Federacije BiH od 2. i 16.9.2021. godine kojima je odobreno da za deset kantona bude dodijeljeno ukupno 200 milijuna KM pomoći, a za 80 općina i gradova 30 milijuna KM – kazala je zamjenica premijera i federalna ministrica financija Jelka Milićević.

Kada ugovori budu potpisani, pojasnila je ministrica, sredstva će veoma brzo biti uplaćena nižim nivoima vlasti.

– Odmah po okončanju potpisivanja i dostavljanja ugovora, sredstva će u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, i u što kraćem roku, biti doznačena na račune proračuna kantona, te općina i gradova, a javnost će biti blagovremeno obaviještena. Stoga pozivamo niže nivoe vlasti u FBiH da što prije potpišu ugovore, te ih dostave u Federalno ministarstvo financija, kako bi se sredstva mogla uplatiti na račune proračuna – poručila je ministrica Milićević.

Inače, sredstva od 200 milijuna KM namijenjena su za pomoć proračunima kantona, i to za provođenje strukturalnih reformi, te za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije, kao i infrastrukturne projekte.

Od ukupnog iznosa je Unsko-sanskom kantonu dodijeljeno 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM i Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM. Kantonu Središnja Bosna pripada 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM i Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

Za 80 općina i gradova u Federaciji BiH osigurano je 30 milijuna KM, i to za jednokratnu financijsku pomoć proračunima u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za 122 kapitalna projekta koja su dodijeljena po javnom pozivu, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

(Fena)

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o MIO

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Kako je obrazloženo, prilikom usvajanja Zakona o MIO su oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužila resorno ministarstvo, odnosno Vladu FBiH, da prate primjenu novog Zakona te da, u slučaju potrebe i određenih problema, u roku od šest mjeseci sačine izmjene i dopune ovog federalnog propisa.

Kao razlog za izmjene i dopune navedena je i Odluka Ustavnog suda BiH, te su poduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog s odredbama Obiteljskog zakona u odnosu na prava i obveze izvanbračnih partnera.

Jednom od izmjena i dopuna dodatno je precizirala norma, kako bi policijski službenici na državnoj razini, u smislu umirovljenja i načina izračuna mirovina, bili izjednačili s policijskim službenicima na razini FBiH. Time je omogućen jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH, s obzirom da svi policijski službenici s prebivalištem u FBiH pod jednakim uvjetima uplaćuju doprinose za MIO.

Nadalje, izmjenom članka 44. stavak (5) su pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni u ravnopravan položaj s ostalim osiguranicima, tako da im osobni bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža.

Prema novom zakonskom rješenju, povredom na radu smatra se i ona zadobivena u pripremama za obranu, odnosno u obrani BiH u razdoblju od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine.

Napominje se i da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 12.12.2019. godine zadužila Federalni zavod MIO da provede mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, od 11.12.2019. godine. U tom mišljenju stoji da je u postupcima priznavanja prava na obiteljsku mirovinu udovicama šehida odnosno poginulog branitelja i udovca šehida žene odnosno poginule braniteljice, potrebno primijeniti odredbu članka 17. Zakona o MIO. Ova odredba, između ostalog, propisuje da je osoba obvezno osigurana za slučaj invalidnosti i smrti zbog povrede na radu i profesionalne bolesti, za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa i organa jedinice lokalne samouprave.

Uz ostalo, dopunjena je odredba po kojoj se sada članom obitelji umrlog osiguranika smatra i izvanbračni partner. Izvanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definirana Obiteljskim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku.

Novina u Zakonu je i mogućnost izvanrednog usklađivanja mirovine (izuzev najviše) sve dok najniži iznos mirovine ne dostigne jednu petinu iznosa najviše mirovine ostvarene po zakonu, ali pod uvjetom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako Proračun Federacije BiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Jedno od novopredloženih rješenja je i da se korisniku mirovine isplata obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršenja 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života. Dosadašnje rješenje je predviđalo obustavu isplate do 65 godina života odnosno 40 godina mirovinskog staža, ako osiguranik zasnuje radni odnos ili započne obavljati djelatnost.

Također, u članku 116. dodaje se stavak 2. kojim se korisniku obiteljske mirovine, koji u skladu s ovim zakonom stekne status osiguranika u obveznom osiguranju, isplata obustavlja za period trajanja osiguranja.

Video FENA/Ivan Rozić/S. L.

Federalna vlada s 30 milijuna maraka pomaže općinske i gradske proračune

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicija „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni i općine” u iznosu od 10.000.000 KM i „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni i općine“ u iznosu od 20.000.000 KM.

Riječ je o dodjeli financijske pomoći proračunima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Odlukom je podržano 80 općina i gradova u Federaciji BiH kojima je osigurana jednokratna financijska pomoć proračunima u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za kapitalne projekte koja su dodijeljena po javnom pozivu.

Pojedinačni iznosi za svaku općinu i grad utvrđeni su na osnovu kriterija iz dvije odluke Vlade o načinima raspodjele i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija za ove namjene.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaje o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.

U ime Vlade i po njenom ovlaštenju, ugovore s općinskim načelnicima i gradonačelnicima će potpisati federalna ministrica financija.

(Video FENA/Ivan Rozić/S. L.)

Sutra sastanak o izmjenama zakonskih rješenja iz oblasti braniteljskih prava

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu za sutra je, u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata najavljen sastanak s kantonalnim ministrima i direktorima uprava za braniteljska pitanja.

Prema priopćenju Ureda Federalne vlade za odnose s javnošću, nazočit će i predstavnici koordinacija braniteljskih udruženja ARBiH i HVO-a.

Tema sastanka su Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, te Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, odnosno izmjene zakonskih rješenja iz oblasti braniteljskih prava.

Događaj će biti održan uz obvezno poštivanje Naredbi i Preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva usvojenih Zaključkom V. broj: 1379/2021. od 9. rujna 2021. godine.

(avaz.ba)

Vlada FBiH o epidemiološkoj situaciji: 367.292 osoba primilo prvu dozu (20,4 %), a potpuno cijepljeno 209.748 osoba (11,7 %)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 6.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 9.9.2021. godine, a Krizni stožer FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ-a.

Krizni stožer FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

Danas je zaključeno i da Vlada FBiH, s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, traži od kantona pojačan nadzor nad primjenom epidemioloških mjera.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog stožera FMZ-a je navedeno da je u 35. tjednu, u odnosu na prethodni, zabilježen rast svih indikatora, a najviše broja smrtnih slučajeva, hospitaliziranih i pacijenata na respiratoru.


O AKTUALNOM STANJU PANDEMIJE I PROCESA CIJEPLJENJA PROTIV COVID-19 u FBiH


Vlada Federacije BiH se upoznala s informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o aktualnom stanju pandemije i procesa cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH.

Prema podacima prikupljenim do 6.9.2021., u Federaciji BiH je administrirano ukupno 577.040 doza cjepiva protiv COVID-19, od toga je 367.292 osoba primilo prvu dozu (20,4 posto), a potpuno je cijepljeno 209.748 osoba (11,7 posto).

Obuhvat cijepljenjem, prvom i drugom dozom, u kantonima se kreće od Sarajevskog (31,83 posto i 17 posto), Tuzlanskog (20,9 posto i 12,3 posto), Zeničko-dobojskog (20,5 posto i 10,2 posto), do Unsko-sanskog (11,1 posto i 7,9 posto) i Zapadnohercegovačkog kantona (9,6 posto i 8,1 posto).

U 37. izvještajnom tjednu, distribuirano je (na osnovu zahtjeva kantonalnih zavoda za javno zdravstvo) 69.978 doza cjepiva. Od toga je cjepiva AstraZeneca 37.150, Comirnaty (Pfizer/BionTECH) 20.028 i Sinopharm 12.800 doza. Od planiranih količina za distribuciju za 37. tjedan, koje je pripremio Zavod za javno zdravstvo FBiH, kantonalni zavodi su prihvatili 43 posto cjepiva AstraZeneca, zatim  99,2 posto Comirnaty za drugu dozu i 100 posto za prvu dozu, i 37 posto cjepiva Sinopharm. U federalnom skladištu se nałazi 282.140 doza cjepiva AstraZeneca, s rokom do kraja 10. mjeseca 2021. i 25.170 doza cjepiva s rokom do kraja 11. mjeseca 2021. godine, što ukazuje na mogućnost da će značajna količina cjepiva biti neiskorištena.

U informaciji Zavoda je navedeno da, prema trenutnim podacima (8.9.2021), sedmodnevna incidenca COVID-19 na području Federacije BiH iznosi 114,8 slučajeva na 100.000 stanovnika, što se prema definiranim nivoima prijenosa u zajednici smatra visokim nivoom prijenosa. Kada je riječ o kantonima, nivo 4 je u Hercegovačko-neretvanskom (360,4), Zapadnohercegovačkom (258,1), Sarajevskom (174,1) i Kantonu 10 (161,2). Nivo tri je zabilježen u Posavskom (125,8), Bosansko-podrinjskom (65,1), Srednjobosanskom (51,6), Tuzlanskom (51,3) i Unsko-sanskom (51,1), a nivo 2 u Zeničko-dobojskom kantonu (20,4).

Povećanje obuhvata imunizacijom i implemetacija preventivnih javnozdravstvenih strategija i društvenih mjera ključne mjere su za smanjenje broja oboljelih i umrlih od posljedica COVID-19, navedeno je u informaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Vlada FBiH na današnjoj sjednici donijela i dvije važne odluke za stanovnike Središnje Bosne

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom je utvrdila raspodjelu sredstava kantonima u iznosu od 200.000.000 KM utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija na razdjelu „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI – sredstva iz aranžmana s MMF-om”.

Ova sredstva predstavljaju pomoć proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi, te za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19 i za infrastrukturne projekte.

Od ukupnog iznosa je Unsko-sanskom kantonu dodijeljeno je 23.903.093 KM, Posavskom 7.601,971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM i Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

Raspodjela sredstava na kantone u pojedinačnim iznosima utvrđena je na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI – sredstva iz aranžmana s MMF-om”, objavljenoj u „Službenim novinama Federacije BiH”, br: 69/21.

Federalna vlada će, sukladno Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, dodijeljena sredstva doznačiti na depozitne račune proračuna kantona, koji su dužni izvješća o njihovom utrošku dostaviti Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31.12.2022. godine.

Za realizaciju Odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija.


UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU BRZE CESTE LAŠVA – NEVIĆ POLJE


Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna vlada je donijela Odluku kojom je utvrdila da je izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, u dužini od 24,385 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Kako je obrazloženo, projekt izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje je jedan od prioritetnih projekata u Federaciji BiH i njegovom realizacijom bi značajno bile smanjene trenutne prometne gužve na pravcu Jajce – Vitez – Sarajevo, te skraćeno vrijeme putovanja. Bila bi poboljšana i sigurnost svih sudionika u prometu, pošto se radi o jednom od najopterećenijih cestovnih pravaca u našoj državi.

U tijeku implementacije ovog projekta neophodno je obaviti veliki broj poslova, kao što su pribavljanje suglasnosti vlasnika nekretnina i instalacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a zatim pribavljanje urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole.

Izgradnja ove ceste podijeljena je na pet dionica (LOT-ova): Lašva – Kaonik, Kaonik – Selište, Selište – Vitez (petlja Vitez – ulaz u Poslovnu zonu), Poslovna zona Vitez (petlja Vitez – ulaz u poslovnu zonu – petlja Vitez – izlaz iz poslovne zone) i petlja Vitez (izlaz iz Poslovne zone) – petlja Nević Polje.

Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje na prvom, drugom, trećem i petom, a JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na četvrtom LOT-u.

Sredstva za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (LOT 4 i LOT 5) osigurala je Vlada Federacije BiH iz proračuna FBiH, odlukama o usvajanju programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih proračunima FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Sredstva za realizaciju LOT-a 1 , LOT-a 2 i LOT-a 3 bit će osigurana kroz planove poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i iz drugih izvora.

Stupanjem na snagu danas donesene, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje iz 2020. godine.

200.000.000 KM sredstava iz aranžmana s MMF-om stiže kantonima

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija na razdjelu „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – KANTONI sredstva iz aranžmana s MMF-om”.

Riječ je o iznosu od 200.000.000 KM, a na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja, te način izvješćivanja o utrošenim sredstvima.

Federalna vlada razmatra nove mjere, ali i novinu za početak školske godine

Danas će biti održana redovita sjednica Vlade FBiH na kojoj će, između ostalog, biti razgovarano i o epidemiološkoj situaciji u državi, te potencijalnim mjerama za cjepljene i necijepljene.

Županijske vlade u ovom trenutku, usprkos najavama o pooštravanju mjera za necjepljene, ipak čekaju da vide kakve će odluke donijeti Vlada FBiH zajedno s Kriznim stožerom i Zavodom za javno zdravstvo. Kako doznaje Klix.ba, Vlada danas neće donositi nikakve odluke o uvođenju mjera za one koji nisu cijepljeni protiv koronavirusa, ali će razmatrati što bi u bliskoj budućnosti, u ovisnosti od epidemiološke situacije bila najbolja opcija. Jedna od najvjerojatnijih mjera koje bi među prvima mogle biti uvedene jeste da se poveća broj dozvoljenih osoba u zatvorenom prostoru za one ugostiteljske objekte koji se odluče da u njihov prostor mogu ući samo cijepljeni, testirani ili oni koji su nedavno prebolovali koronavirus. Tako bi, ukoliko je inače 50 dozvoljeni broj osoba u restoranu, za one koji se odluče na obveznu korona-potvrdu, bio bi npr. 100.

Slična praksa je primjetna u nekim europskim zemljama poput Mađarske, no Vlada FBiH će za sada samo razmatrati ovu ideju.

Početak školske godine

S obzirom na to da početkom rujna kreće i nova školska godina, učenici bi se na razini Federacije BiH trebali vratiti u škole. Vlada Federacije BiH planira omogućiti normalan povratak u školske klupe bez posebnih restrikcija i u punom obimu, no situacija će morati biti praćena i u ovisnosti od toga će i mjere biti revidirane.

Zavod za javno zdravstvo FBiH je donio preporuke za obrazovanje u novoj školskoj godini koji predstavlja model na osnovu kojeg županijske vlade mogu pooštravati i relaksirati mjere. Novo je to što se za epidemiološku sliku ne uzima samo incidenca, nego se mora pratiti i mortalitet, broj prijema oboljelih od koronavirusa u bolnicu i drugi parametri. Na ovakav, novi način županijske vlade i krizni stožeri će dobiti upute za djelovanje u ovisnosti od situacije na terenu, odnosno dobit će model koji će im ukazati na to kada i koje mjere treba donositi.

(www.vecernji.ba)

Vlada FBiH održala hitnu sjednicu: Značajan rast broja novih potvrđenih COVID slučajeva

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9.8.2021. godine, te predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važena od 14 dana.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva dužan je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Među naradbama je i ta da će nadležna ministarstva obrazovanja kantona, u suradnji s kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo kantona, ovisno o epidemiološkoj situaciji na području kantona, donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021./2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje.

I dalje je obvezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra, a i na otvorenom, ukoliko toliki razmak nije moguće ostvariti. Na snazi su i druge ranije donosene epidemiološke mjere.

Podsjećamo da je i dalje na snazi naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva da su nadležna tijela u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na razini općina s ciljem veće dostupnosti imunizacije stanovništvu.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva, dozvoljeno je uvođenje restriktivnijih mjera u odnosu na procijenjenu epidemiološku situaciju u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni stožer Federalnog ministrastva zdravstva će ove zaključke s prilozima dostaviti kantonanlim kriznim stožerima i kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U informaciji je navedeno i da je u 31. tjednu zabilježen je značajan rast broja novih potvrđenih slučajeva, s udvostručenjem sedmodnevne incidence, koja na razini FBiH iznosi 19,5 slučajeva na 100.000 stanovnika, a najviša je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.