Vlada FBiH zatražila od inspekcija da iskontroliraju visinu cijena osnovnih životnih namirnica

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zatražila od federalne i kantonalne inspekcije da provjere visinu marži i cijena osnovnih životnih namirnica te da ograniče maržu tako da, u periodu pandemije, ne bi dolazilo do nedopustivog ekstra profita prodavaca.

Usvojivši danas informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi osiguranja ekonomski opravdane visine marže u veleprodajnim i maloprodajnim cijenama osnovnih životnih namirnica u FBiH, Vlada FBiH je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da od kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa zatraži podatke o primjeni odluka o mjerama neposredne kontrole cijena za proizvode iz kantonalne nadležnosti.

Federalna uprava je dužna i da, u roku od sedam dana, Federalnom ministarstvu trgovine dostavi podatke o visini veleprodajnih i maloprodajnih marži osnovnih životnih namirnica. Ovisno o nalazima i izvještaju Federalne uprave za inspekcije poslove, Federalno ministarstvo će, u najkraćem roku, za Vladu FBiH pripremiti informaciju i predložiti adekvatno daljnje hitno postupanje s ciljem zaštite životnog standarda građana.

Građani, ali i razna udruženja koja se bave zaštitom potrošača požalili su se na značajno poskupljenje osnovnih životnih namirnica

U informaciji je navedeno da su cijene prehrambenih proizvoda koje BiH uvozi, te njihovog transporta, na svjetskom tržištu znatno porasle u ovoj u odnosu na 2020. godinu, zbog čega je došlo do poskupljenja i kod nas.

Tijekom pandemije mnoge namirnice, od brašna do goriva, polako poskupljuju, a sada je došlo i do naglog skoka cijena kod nekih namirnica kao što su ulje, meso i slično.

Ovakvo poskupljenje namirnica je ekonomski uobičajena pojava usljed izvanrednog stanja kao što je pandemija. Potrošači sve manje kupuju pa su stoga prodavači primorani da podižu cijene kako bi opstali.

Kako je problem povećanja cijena u dominantnoj mjeri uzrokovan vanjskim faktorom, veoma je bitno i da visine marži osnovnih životnih namirnica, kao što su ulje, šećer, sol, maslac, margarin, pileće meso i drugo u trgovini budu na ekonomski opravdanom nivou. To znači da trgovačke marže trebaju da osiguraju pozitivno poslovanje trgovaca, ali nikako stjecanje ekstra profita i njihovog bogaćenja.

Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je danas Vladu FBiH i o poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključka s 252. sjednice održane 21. siječnja 2021. godine.

Podsjetimo, tada je nadležnim kantonalnim organima u FBiH preporučeno da, u roku od 15 dana, donesu odluke o visini maksimalne veleprodajne marže do osam posto na nabavnu i maksimalne maloprodajne marže do deset posto na nabavnu cijenu za proizvode iz nadležnosti kantona, za sve vrste brašna, kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica i za pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko.

Analiza informacija koje je dostavilo svih deset kantona ukazuje na to da je njih pet već od ranije imalo odgovarajuće odluke o mjerama neposredne kontrole cijena koje su bile usklađene s preporukom.

Tri kantona su pripremila i donijela nove odluke u skladu s preporukom iz zaključka Vlade FBiH, a Posavski kanton je obavijestio da je u proceduri donošenje odgovarajuće odluke koja će biti uvrštena u dnevni red naredne sjednice kantonalne Vlade.

Kanton 10 nije postupio prema preporuci Vlade FBiH i informirao je ovo ministarstvo da u ovom kantonu trenutno nije na snazi nikakva odluka o mjerama neposredne kontrole cijena.

(klix.ba)

Vlada FBiH odabrala dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva (VIDEO)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila informaciju ad hoc tima za pregovore s proizvođačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima o provedenim pregovorima.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Vlada je danas zadužila da, bez odlaganja, zaključi ugovore za nabavku cjepiva s “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka. Ukupna količina cjepiva koja se nabavljaju ugovorima je 350.000.

Ovim ugovorima će biti definirano da ponuđač garantira dobro izvršenje posla, kao i da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 cjepiva. Bit će definiran i rok isporuke prvog kontigenta i da će se plaćanje biti izvršeno tek nakon što Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odobri upotrebu cjepiva.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da odmah pokrene aktivnosti za preraspodjelu sredstva planiranih u Proračunu Federacije BiH za 2021. godinu za nabavku cjepiva na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Premijer Federacije BiH je ovlašten da potpiše pismo namjere za nabavku cjepiva za “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka.

Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužen je da premijeru FBiH danas dostavi tekst pisma namjere.

USVOJENE NAREDBE I PREPORUKE KRIZNOG
STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA


Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 8.3.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva je naređeno uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12.3.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Ovaj stožer je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policije.

Sukladno zaključku od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Inače, u informaciji je navedeno da na razini FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 151 slučaj na 100.000 stanovnika, a najveća je u Sarajevskom (474,2), Hercegovačko-neretvanskom (176,06) i Bosansko-podrinjskom (130,2).

Do 8.3.2021. godine je Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljeno 2.819 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom.

Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, do 30.6.2021. godine produžila važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu energiju do roka primjene.

Za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar koji ostvaruju pravo na najniži iznos mirovine koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu financijsku pomoć korisnicima koji imaju izdana rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja manja od prosječne (manja od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar), subvencionira u skladu s ovom odlukom.

Kredit za vjetroelektrane Vlašić

Federalna vlada danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Europske investicijske banke (EIB) i Kreditanstalt for Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) budu osigurana 72.000.000 eura za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić.

Prihvaćena je informacija o kreditu EIB-a i KfW-a za realizaciju ovog projekta, kao osnove za vođenje pregovora, te zadužena federalna ministarstva financija i energetike, rudarstva i industrije, te JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora s kreditorima s kojima će biti utvrđeni konačni uvjeti zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Elektroprivreda BiH.

Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH dostaviti informaciju o pregovorima kao i tekst usuglašenih Ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a i KfW-a, a današnji zaključak proslijediti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Vlada FBiH za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije izdvojila još 100 milijuna KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, zaključila da će, na ime mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa u Federaciji BiH, osigurati još 100 milijuna KM.

 

Ukupna sredstva će biti raspodijeljena na osnovu jedinstvene uredbe koju će Vlada donijeti na sljedećoj sjednici, a po programima pet ministarstva. 

Prethodno je Vlada razmatrala informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, o posljedicama pandemije koronavirusa po ekonomiju Federacije BiH, s predloženim daljnjim mjerama za njihovo ublažavanje.

Također je, na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva, razmatrano i stanje u zdravstvu i zaključeno da i ovom sektoru treba omogućiti financijsku pomoć zbog velikih napora i troškova u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Od ukupnog iznosa će za mjere otklanjanja posljedica po turizam i ugostiteljstvo biti izdvojeno 30.000.000 KM. Za financijsku pomoć s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica prouzrokovanih pojavom koronavirusa za mjere otkupa i izvoza tržišnih viškova, podrške proizvodnjama poljoprivredno­prehrambenih proizvoda orijentiranih izvozu i povećanju konkurentnosti domaće proizvodnje na inozemnom tržištu previđeno je 10.000.000 KM. 

Za mjere u oblasti cestovnog, željezničkog i zračnog prometa planirano je 20.000.000 KM, dok će za održanje tekuće likvidnosti, obrtna sredstva i dovršetak investicija započetih prije pandemije gospodarskim društvima iz oblasti energetike, rudarstva i industrije biti usmjereno 30.000.000 milijuna KM, te za zdravstvo 10.000.000 KM.

(avaz.ba)

Pomoć u liječenju branitelja povećana i iznosi ukupno 2,7 milijuna KM

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida kojom je ukupan iznos od 1.500.000 KM, odobren po ovom transferu, povećan i iznosi ukupno 2.700.000 KM.

Zbog drastično povećanog broja pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika braniteljskih populacija i članova njihovih obitelji u 2020. godini, po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, bila su potrebna dodatna financijska sredstva, a iznos za ove namjene od 1.050.000 KM, uvećan je i sada iznosi 2.250.000 KM, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Za pomoć u liječenju po javnom pozivu, na koje pravo imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji braniteljskih populacija (obitelji poginulih branitelja, obitelji umrlih ratnih vojnih invalida, obitelji umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i obitelji umrlih razvojačenih branitelja), odobreni iznos od 450.000 KM ostao je nepromijenjen.

(www.vecernji.ba)

Vlada FBiH smanjuje opterećenja na plaće

Vlada FBiH namjerava usvojiti nove zakone kojima bi se, kako se tvrdi, rasteretilo opterećenje na rad i time povećala primanja, naročito onih s najnižim plaćama.

Vlada je ovo predložila kao jednu od mjera unutar svog Programa ekonomske stabilizacije i oporavka FBiH 2020-2021. godine, koji je usvojen na jednoj od posljednjih sjednica u lipnju.

– Neophodno je, neodložno, u što kraćem roku, usvojiti fiskalne zakone (Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak). Novi Zakon o doprinosima predviđa zbirnu stopu doprinosa na bruto plaću u iznosu od 32,5% (doprinos za PIO – 18%, doprinos za zdravstveno osiguranje – 13,5% i doprinos za osiguranje u doba nezaposlenosti – 1%). Što se Zakona o porezu na dohodak tiče, neoporezivi dio (obvezni odbitak) se podiže na 800 KM/ mjesečno, a sve iznad tog iznosa će biti oporezovano po stopi od 13 posto – stoji u dokumentu.

Ovo će, kako se navodi, biti izuzetno snažna poruka gospodarstvu i potencijalnim investitorima, jer donošenje ovih propisa ima za cilj „čišćenje sistema” od ostataka „komandne” ekonomije i, još važnije, porezno rasterećenje rada (smanjenje poreznog „klina”), ali i povećanje realnih plaća.

– Usvajanje ovih zakonskih propisa će omogućiti rast minimalne, odnosno najniže plaće u FBiH, koja trenutno iznosi 407 KM, a realno bi trebala biti značajno veća. Ovi zakoni bi se primjenjivali od 1.1.2021. godine. Usvajanjem navedenih zakona, kvalificirana radna snaga u ključnim industrijskim sektorima će predstavljati našu veliku komparativnu prednost, a na osnovu smanjenja troškova poslovanja i na taj način povećanjem troškovne konkurentnosti – smatraju autori.

Za značajnije unaprjeđenje stupnja konkurentnosti gospodarstva, potrebno je značajnije rasteretiti gospodarstvo, ali naravno, ne ugrožavajući stabilnost proračuna i proračunskih fondova.

Provođenje ovih mjera će biti praćeno zaduženjem da bi se očuvala sigurnost isplate mirovina i eventualno, likvidnost zdravstvenog sektora, no to je teret koji se mora podnijeti u kratkom roku, da bi se u srednjoročnom periodu postigla makroekonomska stabilnost.

– Primarno će se ići na međunarodno dugoročno zaduženje kako bi se potencijal domaćih banaka ostavio našem gospodarstvu. Što se javnog duga FBiH tiče, kada uključimo sredstva Instrumenta za brzo financiranje (RFI) od MMF-a, procijenjeni javni dug se povećava na 6,374 milijarde KM, što u odnosu na nominalni BDP s kraja 2019. godine od 23,080 milijarde KM predstavlja udio od 27,62%. Odgovorna fiskalna politika iz prethodnog perioda nas je dovela do pozicije umjerene zaduženosti, koja će nam umnogome olakšati dostupnost kreditnih sredstava – smatraju u Vladi.

Pogodan je trenutak i za otpočinjanje financijske konsolidacije i restrukturiranje sektora zdravstva (Zakon o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH). Potrebno je skratiti rok za konsolidaciju, a sredstva će se osigurati  putem Svjetske banke (kroz instrument za razvojne ekonomske politike – DPL). Konsolidacija bi trajala do kraja 2022. godine, te bi se na taj način u zdravstveni sektor, u relativno kratkom roku, „ubrizgalo” dodatnih 300 milijuna KM.

– Novac će pratiti reforme, a kantonima će se kroz novi Zakon o dugu, zaduženju i garancijama u FBiH podići prag za zaduženje s 10 na 15%, u odnosu na prihode iz prethodne fiskalne godine. Bez obzira na novu odredbu predloženog zakonskog rješenja, gdje se kantonima osigurava dodatni fiskalni prostor za zaduženje, FBiH će i dalje imati krucijalnu ulogu, s obzirom da se većina kantona susreće s problemima likvidnosti, te će kao rezultat imati problem kod servisa duga prema FBiH, a samim tim poteškoće i kod direktnog zaduženja – stav je Vlade.

Pored navedenog, pokrenuće se inicijativa prema Upravi za neizravno oporezivanje za izmjenu zakona o PDV-u, kako bi se zatezna kamata na neizravne poreze smanjila na 0,03% dnevno (10,95% godišnje) sa sadašnjih 0,04% dnevno (14,6% godišnje), jer poduzeća koja ne uspiju pravovremeno izmiriti svoje obveze, suštinski, usljed previsoke kamatne stope, nemaju velike šanse da opstanu.

FBiH još uvijek bilježi izrazito visok stupanj sive ekonomije, u kojoj se nalazi veliki fiskalni potencijal. Stoga, važan dio aktivnosti treba biti usmjeren ka suzbijanju sive ekonomije, a na osnovu plana Vlade FBiH koji će biti usvojen.

Smanjenje poreznog opterećenja rada (kroz smanjenje zbirne stope doprinosa), će stimulativno djelovati na smanjenje sive ekonomije.

– U suštini, to je tzv. „igra mrkve i štapa”, odnosno nagrade i kazne. Ponudit ćemo stimulaciju za uvlačenje radne snage u formalni sektor, a paralelno s tim, djelovat ćemo, ukoliko bude neophodno i represivnim mjerama. Vlada FBiH je u posljednjih nekoliko godina, svojim propisima, povećala stupanj fiskalne discipline, no još uvijek postoji značajan nivo porezne evazije, koji se mora reducirati – stoji u vladinom planu aktivnosti.

(D. Sinanović – biznis.info)