TRAVNIK: Sazvana 30. sjednica Vlade SBK

30. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona zakazana je za četvrtak, 16.1. 2020. godine u 9 sati.

DNEVNI RED:


1. Zapisnik sa 29. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o turističkim zajednicama u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije transporta Srednjobosanskog kantona za period 2020.-2030.g. – Ministarstvo privrede
4. Pravilnik o internoj reviziji Ministarstva financija Srednjobosanskog kantona (saglasnost) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije razvoja KSB/SBK za period 2021.-2027.g. – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
a) Rješenje o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu po Sporazumu sa Kantonalnom direkcijom za puteve – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2019. godinu u iznosu od 1.587,00 KM ( donirana sredstva MSŠ „Donji Vakuf“) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2019. godinu u iznosu od 3.000,00 KM ( donirana sredstva OŠ „Kiseljak1, Bilalovac) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2019. godinu u iznosu od 5.478,00 KM ( donirana sredstva MSŠ „Gornji Vakuf“) – Ministarstvo financija
11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo (septembar, oktobar, novembar i decembar akademske 2019/20. g. – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinanciranje sanacije štete od poplava na objektu u vlasništvu Mirsada Beše – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15. Izvještaji načelnika općina o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) načelnika općine Travnik (3X)
b) načelnika općine Fojnica (3x)
c) načelnika opčine Busovača
16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje instruktivne nastave za vozače u MSŠ „Vitez“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku usluga štampanja Službenih novina Srednjobosanskog kantona – Stručna služba Vlade
a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku
18. Saglasnost za pokretanje postupka za popravku peći za grijanje u PS Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo unutrašnjih poslova
19. Saglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa OŠ „Travnik“ o zakupu prostorija za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
21. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa „Odmor, rekreacija, sport i kultura“ d.o.o. Novi Travnik o zakupu prostorija za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Saglasnost za prijem vozača na temelju ugovora o djelu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Saglasnost za produženje ugovora o djelu sa članovima Ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
24. Saglasnost za provođenje javnog poziva za članove Ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita za 2020. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
25. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Saglasnost za zaključivanje govora o djelu za obavljanje poslova snimanja sjednica Skupštine Kantona – Stručna služba Sabora
27. Saglasnost za zaključivanje govora o djelu za održavanje i servisiranje projekta „e“ Skupština – Stručna služba Sabora
28. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sustavu „e“ Vlada – Stručna služba Vlade
29. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog sekretara u Stručnoj službi Vlade – Stručna služba Vlade
30. Saglasnost za potpisivanje Aneksa VIII. na Ugovor o pružanju usluga korištenja i održavanja parking prostora – Služba za zajedničke poslove
31. Saglasnost za zaključivanje Sporazuma sa „Hydroactive – Niskogradnja“ d.o.o. Busovača o načinu izmirenja obveza po ugovoru o koncesiji – Ministarstvo privrede
32. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu januar 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2X)
b) Ministarstvo financija
33. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januar 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta (2x)
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2×9
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
34. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2019. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
35. Imenovanja i razrješenja – Stručna služba Vlade
a) Prijedlog za razrješenje Semira Softića dužnosti predsjednika Centralne popisne komisije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing

NOVI TRAVNIK: Vlada kupuje zgradu policije za 220.000 KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK nastavlja s investicijama u opremu policije, pa je Kantonalna vlada usvojila odluku o kupovini zgrade, čime je riješen dugogodišnji problem te novotravnička policija nakon 50 godina prestaje biti – podstanar. 

Početna cijena

Kako je kazao resorni kantonalni ministar Feliks Vidović, za zgradu je izdvojeno 220.000 KM, što je znatno manje od početne cijene.

– Cijena kvadrata bila je oko 400 KM, a cijena je skinuta u pregovaračkom procesu. Sad možemo ići u ulaganja i poboljšanja uvjeta rada policije, a plus je i velika parcela na kojoj možemo napraviti parking i druge sadržaje potrebne službi – rekao je Vidović.  

Druga faza je otkup manjeg dijela zgrade koji je u vlasništvu Općine Novi Travnik.  

– Imamo još lokacija koje MUP koristi, a kojima nije vlasnik, prvenstveno mislim na dislocirane CIPS lokacije. Nadam se da ćemo do kraja mandata sve riješiti – kazao je Vidović.

Sudska odluka

Zgrada u kojoj se više od 50 godina nalazi policija privatizirana je od firme „BNT poslovni sustav“, odnosno sudskom odlukom u sporu s firmom „BNT Holding” d.o.o pripalo im je pravo na tu nekretninu.

Većinski vlasnik preduzeća „BNT poslovni sustav“ je Željko Radoš, inače direktor Kantonalne agencije za privatizaciju.

(avaz.ba)

Izvješće s 28. sjednice Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu.

Program rada Vlade Kantona zasniva se na ustavnim i zakonskim ovlastima Vlade kao nositelja izvršne vlasti na nivou kantona. Program rada Vlade SBK za 2020. godinu sadrži pregled najznačajnijih aktivnosti koje Vlada Kantona planira realizovati kroz programsku godinu, nositelje pripreme i izrade materijala kao i rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati. U svojoj osnovi navedeni Program rada sačinjen je od pojedinačnih programa rada kantonalnih ministarstava i uprava i predstavlja sintezu osnovnih programskih ciljeva, normativno-pravne i analitički-informativne djelatnosti.

Ured za javne nabavke korisnika Budžeta SBK dostavio je Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK, a Vlada SBK je dala saglasnost na predloženi Prijedlog. Ovim izmjenama i dopunama Uredbe pristupilo se zbog potrebe regulisanja bitnih pitanja koja su se pojavila prilikom primjene postojeće Uredbe u praksi. Izmjene i dopuna Uredbe su urađene kako bi se uskladile procedure javne nabavke za potrebe Korisnika Budžeta sa procedurama propisanim Pravilnikom o javnim nabavama za potrebe korisnika Budžeta SBK, koji je u postupku donošenja. Izmjena Uredbe se odnosi na dopune i brisanje određenih članova Uredbe, s obzirom da su neke procedure postupanja u vezi pokretanja postupka javne nabavke propisane Pravilnikom o javnim nabavama za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona, kao provedbenim aktom.

Donesene su i slijedeće odluke a na prijedlog istog Ureda:
– Odluka o izmjeni Plana centralne javne nabavke za korisnike Budžeta SBK za 2019. godinu,
– Odluka o postupku javne nabavke za uslugu ispisa, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.850.000,00 KM.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće programe:
– Program rada Službe za zapošljavanje SBK za 2020. godinu,
– Program rada Agencije za privatizaciju SBK za 2020.godinu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transfer neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika UG „ArheosPlus“ Jajce za sufinansiranje realizacije projekta „3D Virtual tour-virtuelni obilazak turističkih lokacija Jajca“ u iznosu od 1.100,00 KM.
Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za projekat „Sanacije krovišta na zgradi Doma zdravlja Stari Vitez, općina Vitez“ iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019.godinu, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 23.400,0063 KM, sredstva će se doznačiti „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava iz Budžetu SBK za 2019. godinu između Službe za zajedničke poslove i nižih potrošačkih jedinica. Sredstva u iznosu od 30.000,00 KM sa stavke „Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata značajnih za kanton“ preraspoređuju se i dodjeljuju nižim potrošačkim jedinicama.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 55.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabavke Enzimsko vezanog imunoapsorbirajućieg eseja ELISA. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU bolnici Travnik. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 75.000,00 KM JU bolnici Travnik, na ime sufinanciranja nabavke EEG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun JU bolnice Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Domu zdravlja Vitez. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM JU Domu zdravlja Vitez, na ime sufinanciranja nabavke EKG aparata i hladnjaka za cjepiva. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na račun JU Doma zdravlja Vitez
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Lutviji Muhić iz Jajca na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Lutvije Muhić
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Hasanu Hrnjić iz Jajca na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Hasana Hrnjić

Ministarstvo obrazovanja, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke odstranjivača vlage, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 83.000,00 KM. Razlog za poništenje postupka javne nabavke do krajnjeg roka za dostavljanje nije primljenja nijedna ponuda.

Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće:
– Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja stolarije za OŠ „Berta Kučera“, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 17.090,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „GRADNJA-BOR“ d.o.o. Bugojno sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 11.961,64 KM.
– Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka udžbenika za osnovnu školu (plan i program na bosanskom jeziku) – prvi i drugi razred, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 48.550,00 KM, Najpovoljniji ponuđač je „IBRA“ d.o.o. Travnik sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 41.712,10 KM.
– Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke nižim potrošačkim jedinicama:
o 1. Osnovna škola“Jajce“Kruščica, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 10.000,00 KM za izmjenu i rekonstrukciju dijela krovne konstrukcije na objektu matične škole Kruščica. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2019 god.
o 2. Osnovna škola“Kiseljak 1“Bilalovac, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 6.940,00 KM za nabavku Logopedskog seta i pratećih dodataka. Sredstva su osigurana iz donacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
o 3. Srednja škola“Busovača“Busovača, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 4.000,00 KM za proširenje kotlovnice i skladišnog prostora za pelet. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2019 god.
o 4. Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“Fojnica za nabavke kopir aparata i tonera – 2.000,00 KM i nabavku projektora i torbi za isti u iznosu 2.400,00 KM. Sredstva su osigurana iz Vlastitih prihoda škole.
o 5.Srednja škola“Ivan Goran Kovačić“Kiseljak, procjenjena vrijednost nabavke u iznosu od 7.000,00 KM za nabavku/zamjenu podova u devet učionica škole. Sredstva su osigurana iz Budžeta SBK 2019 god.

Kantonalna direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o poduzetim radnjama po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine radi prevazilaženja slabosti neregularnosti koje su identifikovane u revizorskom izvještaju. Postupajući po preporukama za otklanjanje uočenih nepravilnosti i neregularnosti koje su nevedene u revizorskom izvještaju poduzete su aktivnosti radi prevazilaženja istih.

Vlada SBK je usvojila i Izvještaj o prvom nadzornom auditu prema zahtjevu standardu ISO 9001:2015. Auditirane su norme 4., 5., 6., 7., 9. i 10. zahtjeva standarda ISO 9001:2015, a koje su se odnosile na kontekst organizacije, liderstvo, planiranje, vrednovanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom. Provođenjem internih audita utvrđen je i zajednički cilj kvaliteta za narednu 2020. godiu, a odnosi se na zahtjev norme ISO 9001:7.3 odnosno da organizacija osigura da najviše rukovodstvo organizacije prepozna važnost svog doprinosa efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, uključujući koristi od poboljšanja performansi, što je takođe i jedan od preporuka eksternih auditora. Takođe preporuka je da i svi kantonalni organi uprave provedu sve aktivnosti neophodne za preispitivanje sistema prema zahtjevima standarda u planiranim intervalima odnosno prije redovnog termina preispitivanja sistema od rukovodstva, što je takođe jedna od preporuka eksternih audita.

Usvojen je i Izvještaj o prvom nadzornom aduitu prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015. Radi održavanja statusa važećeg certifikata prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015 proveden je prvi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave. Auditirane su norme 6., 7., 8. i 9. zahtjeva standarda ISO 9001:2015, a koje su se odnosile na planiranje, podršku, funkcionisanje i vrednovanje sistema upravljanja kvalitetom. Nadzornim auditom, eksterni auditori su dali preporuke kantonalnim organima uprave koje mogu optimizirati sistem upravljanja u smislu zahtjeva datih normi.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ – interventa sredstva, a po zahtjevu korisnika za sufinansiranje privatnog poduzeća, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući trasnfer neprofitnim organizacijama“ – interventa sredstva po zahtjevu korisnika Nadbiskupija Vrhbosanska Župa sv. Petra i Pavla Brajkovići Han Bila Travnik, za sufinansiranje troškova grijanja crkve i župne kuće u iznosu od 3.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK dala saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – asfaltiranje prilaza i parking prostora područne škole u Krušćici, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 12.820,51 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Adžić-Asfalt“ d.o.o. Žepče sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 13.840,04 KM.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za JU dom zdravlja Jajce, sa pozicije „Kapitalni izdaci za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke aparata za elektorlite. Sredstva iz ove odluke doznačit će se na računa JU dom zdravlja Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu između Službe za zajedničke poslove tijela SBK i Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta. Odlukom se preraspođuju sredstva u iznosu od 3.000,00 KM na stavku „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač kanton, odnosno za OGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku terenskih motornih vozila za potrebe MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 758.862,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „OVNAK“ Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku peći za lož ulje za potrebe MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „TRGOTEN“ Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku printera za potrebe MUP-a, odlukom se izdvaja iznos od 40.778,60 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „OCEAN“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju rasvjete na parking prostoru MUP-a SBK, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi „IN GRAD PROMET“ d.o.o. Busovača.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Zenica“ Univerziteta u Zenici, sredstva u iznosu od 140.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
– Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Mostar“, Sveučilišta Mostar, sredstva u iznosu od 330.000,00 temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
– Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Tuzla“, Univerziteta Tuzla, sredstva u iznosu od 36.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
– Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Sarajevo“, Sarajevo, sredstva u iznosu od 766.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.
– Saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvencionisanju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanskog kantona smještenih u Studentskom centru „Mostar“, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, sredstva u iznosu od 192.000,00 KM temeljem mjesečno ispostavljenih faktura će se uplaćivati na račun davatelja usluga.

Donesene su i slijedeće odluke i saglasnosti, a na prijedlog istog ministarstva:
– Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za socijalno osiguranje učenika“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 32.565,27 KM. Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se na Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje i Federalni zavod za zdravstveno osiguranje.
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organizovanog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I polugodište). Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Budžetom SBK za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 40.211,10 KM. Sredstva iz ove Odluke, doznačit će se na tekuće račune roditelja, kako slijedi:
o Učenici koji nemaju organizirani prijevoz, izdvaja se iznos od 27.276,50 KM,
o Učenici s posebnim potrebama, izdvaja se iznos od 12.934,60 KM.
– Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja kotla – peć na čvrsto gorivo, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 9.250,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „GANIK i.d.a“ d.o.o. Vitez sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 9.050,00 KM.
– Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Obuka učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 27.600,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je Auto škola „TOPIĆ“ Jajce sa cijenom sa popustom i bez PDV-a 11.960,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 7.855,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 90.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za izgradnju štalskih objekata.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 6.000,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti uplaćena „Milagrosu“ doo iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja radi angažovanja Veterinarske stanice na farmama muznih grla, s cilljem analize uzoraka stanja na navedenim farmama i praćenja stanja zdravstvene ispravnosti namjernica animalnog porijekla.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 23.500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za održivu proizvodnju te za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi (organizovanje sajmova, izložbi, edukacija…) u 2019. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 500,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u poljoprivredi u 2019.godini (organizovanje sajmova, izložbi, edukacije…). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za podršku Udruženju građana proizvođača maline “Zdrava malina” iz Gornjeg Vakufa – Uskoplja za organizovanje izložbe i sudjelovanje na sajmu.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke za projekte za koje će se utrošiti sredstava odobrena tačkom C.) –Interventna sredstva iz Plana javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu. Na osnovu Plana javne nabavke za 2019. godinu i raspodjele sredstva u Budžetu SBK za 2019. godinu, daje se saglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede sa stavke: Subvencije javnim preduzećima –poticaji vodoprivredi (intervantna sredstva) odlukom se izdvaja iznos od 72.649,57.
– Odluka o davanju saglasnosti MZ-cama, Udruženjima ribara, Udruženjima građana i sličnim organizacijama građana za izvođenje radova na čiščenju i uređenju korita rijeka i potoka, za edukaciju omladine na temu zaštite životne sredine i za druge slične aktivnosti na području SBK. Odlukom se daje saglasnost kako slijedi:
o UGSR „ FOJNICA“ Fojnica (Realizacija planskih zadataka za 2019. godinu)
o USR „ VITEZ“ Vitez (Poribljavanje)
o MZ Han Bila, općina Travnik (Nabavka materijala za izgradnju kanalizacije i odvodnji otpadne vode u naselju Pode , općina Travnik);
o MZ Rudnik, općina Travnik (Sanacija korita rijeke Bile);
o USR „ KISELJAK“ Kiseljak (Zaštita i uređenje okoliša rijeke Kreševke);
o KK „ Sloga“ G.Vakuf/Uskoplje (Čišćenje obala korita i okoliša rijeke pored OŠ u gradu);
o Udruženje građana „ Svitanje“ Travnik Čišćenje potoka Jale pored Sulejmanije džamije-Šarene džamije);
o Zadruga „IKRA“Travnik (Nabavka specijalnog vozila za transport žive ribe);
o USR „ Busovača“ Busovača;
o MZ Mile Jajce;
o MZ Dolac/L, općina Travnik;
o R.C. „ Brusnica“Fojnica (Završetak radova na uređenju izletišta Bistrica);
o MZ Prokos, općina Fojnica;

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa sredstava tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Goranu Prusac iz Busovače na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Gorana Prusac
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu sa sredstava tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Dragani Strinić iz Viteza na ime podrške za liječenje. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na tekući račun Dragane Strinić.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Srednjobosanskom kantonu za period od 2020-2024. U skladu sa nadležnostima u oblasti obrazovanja u BiH i u skladu sa Okvirnim AP o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u BiH, Ministarstvo obrazovanja SBK je izradilo Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK. Akcioni planovi sadrže, prema potrebama i stanju na terenu, precizne mjere koje bi rezultirale potpunom jednakošću romske djece u pristupu prava na obrazovanje, odnosno potpunom i uspješnom uključenošću sve romske djece u obavezno osnovno obrazovanje.

Data je i Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Rekonstrukciju sanitarnih čvoriva za učenike u zgradi OŠ „Bristovi“, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 13.675,21 KM. Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke je „Dadić Promet“ d.o.o. Bugojno sa cijenom sa popustom bez PDV-a 10.561,68 KM, a na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo prostornog uređenje, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Zamjena stolarije na zgradi ambulante Vinac JZU „Dom zdravlja“ Jajce, općina Jajce. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nioima vlasti i fondovima izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „MEGA ROLL“ d.o.o. Gračanica u iznosu od 6.886,62 KM za projekt Zamjena stolarije na zgradi ambulante Vinac JZU „Dom zdravlja“ Jajce, općina Jajce.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o dopuni Odluke o upisu studenata u akademskoj 2019./2020. godini na visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. Izmjena Odluke se odnosi na obavezu visokoškolskih ustanova koje su dužne, upisane studente svih Ciklusa studiranja, prijaviti Ministarstvu-Odjelu za obrazovanje i nauku i dostaviti Izvještaj o upisu studenata sa popisom, nakon završenog upisa studenata u akademsku 2019./ 2020. godinu.

JAVNI POZIV za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u kantonalne organe uprave

Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje JAVNI POZIV za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave.

I. Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem lica sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stupanj stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja, iz sljedećih stručnih područja:


– Pravo,
– Ekonomija,
– Mašinstvo,
– Elektrotehnika,
– Informatika,
– Građevinarstvo,
– Geologija/geodezija,
– Arhitektura,
– Prostorno uređenje,
– Rudarstvo,
– Metalurgija (metali, nemetali)
– Saobraćaj,
– Hemijska tehnologija,
– Ekologija,
– Sanitarni inženjering,
– Poljoprivreda,
– Šumarstvo,
– Prehrambena tehnologija,
– Hortikultura,
– Veterinarstvo,
– Socijalni rad,
– Novinarstvo,
– Kriminalistika, Kriminilogija
– Politologija,
– Obrazovanje (pedagog, psiholog, edukator – rehabilitator, socijalni pedagog, sociolog, nastavnici i profesori svih profila uključujući predškolsko obrazovanje i razredne nastave),
– Stomatologija,
– Farmacija,
– Medicina (doktori, radiologija, mikrobiologija, laboranti, genetičari, sestre, viši tehničari, fizioterapeuti i drugog zdravstvenog smjera),
– Specijalne namjene (vojska, policija),
– Inžinjeri zaštite,
– Sport,
– Tekstil i obućarstvo,
– Umjetnička zanimanja (kipar, slikar, glumac),
– Teolog – Filozof,
– Bibliotekar,
– Komunikologija
– Prirodno matematički fakultet svih zvanja uključujući biologija-biokemija i fiziologija,biologija-genetika
– Kineziologija
– Grafički inženjer

II. Opći uvjeti

Na Javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
– da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uvjeti

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
– da su stekli VI. ili VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme.

IV. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži tačnu adresu stanovanja i kontakt-telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:
– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 mjeseca,
– ovjerenu izjavu kandidata da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, s podatkom o dužini vremena provedenom na evidenciji nakon sticanja tražene stručne spreme,
– dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu.
– potvrda/uvjerenje od strane nadležne službe za zapošljavanje da kandidat nema evidentiran ugovor za stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

V. Ostale napomene

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno formirana komisija koja će utvrditi rang-listu prijavljenih kandidata, na osnovu prosjeka ocjena i duljine provedenog vremena na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja tražene stručne spreme, koja će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Vlada Srednjobosanskog kantona će se prilikom prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa držati principa ravnopravne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Prava lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa propisana su članom 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16) i članom 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 2/12, 3/12 – ispravka teksta, 5/14, 7/14 – ispravka teksta i 12/15), uz napomenu da licima koja se stručno osposobljavaju pripada naknada za topli obrok i prijevoz.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu:

Vlada Srednjobosanskog kantona
Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje – Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Za sutra zakazana 28. sjednica Vlade SBK

Za sutra, četvrtak, 19.12. 2019. godine, u 9 sati, zakazana je 28. sjednica Vlade SBK.


Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa 27. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Program rada Vlade Kantona za 2020. godinu – Stručna služba
3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za javne nabavke- Ured za javne nabavke
4. Pravilnik o javnim nabavkama za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona ( na saglasnost) – Ured za javne nabave
5. Prijedlog odluke o izmjeni Plana centralne javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godine – Ured za javne nabave
6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za usluge ispisa – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavku
7. Program rada Službe za zapošljavanje za 2020. godinu – Služba za zapošljavanje KSB/SBK
8. Program rada Agencije za privatizaciju za 2020. godinu – Agencija za privatizaciju
9. Prijedlog odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju – Agencija za privatizaciju
10. Saglasnost za zaključivanje Aneksa 4. na Ugovor o koncesiji za istraživanje zlata na lokalitetu „Bakovići“ , općina Fojnica – Ministarstvo privrede
11. Saglasnost za zaključivanje Aneksa 1. na Ugovor o koncesiji za izgradnju, uređenje, korištenje, i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju, na lokalitetu „Vlašić“, općina Travnik – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu, i korištenje vode u gospodarske, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Banja“, općina Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu “Lučenica“, općina Kreševo – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za sanaciju Doma zdravlja Stari Vitez, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku i ugradnju cijevi za oborinske vode uz rijeku Dragaču, općina Fojnica – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog za 2019. godinu – Ministarstvo financija
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU „Bolnica Travnik“ Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“ Vitez– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku softwerskog paketa za organizaciju rada inspekcija – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za pomoć u liječenju Lutvije Muhića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona za pomoć u liječenju Hasana Hrnjića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „Kapitalni transferi za sufinanciranje projekata važnih za Kanton – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
28. Prijedlog odluke o rashodovanju osnovnog sredstva ( motorno vozilo)– Kantonalni zavod za urbanizam i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje sanacije štete od požara na objektu Rizvić Selme i Palić Emine – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku odstranjivača vlage – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolarije u OŠ “Berta Kučera“, Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vanjske stolarije u OŠ “Berta Kučera“, Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku udžbenika (LOT 1 i LOT 2) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
36. Saglasnost za nabavku računara – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara
37. Saglasnost za prijem sudskih pripravnika u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
38. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ „Berata Kučera“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
39. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola (5 škola) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
40. Saglasnost za nabavku stalnih sredstava – Ured za javne nabavke
41. Izvještaj o preduzetim mjerama po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije BiH – Kantonalna direkcija za ceste
42. Izvještaji o auditima prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015 – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
a) Izvještaj o prvom nadzornom auditu prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015
b) Izvještaj o internom auditu prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015
43. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Nacrta zakona o pravima demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branioce
b) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku stolarije za potrebe OŠ „13. Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
c) Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku stolarije za potrebe SŠ „Travnik“ Nova Bila – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Prijedlog Budžeta SBK za 2020. godinu iznosi 219.380.328 KM

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i uputila u dalju proceduru.


Prijedlog Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu iznosi 219.380.328 KM što je za 23.695.625 KM ili 9,7 % manje u odnosu na Izmjene Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.
Ukupni prihodi, primitci i financiranje u Budžetu za 2020. godinu iznose 219.380.328 KM, a ukupni rashodi i izdatci u Budžetu za 2020. godinu iznose 219.380.328 KM.

Agencija za privatizaciju SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju SBK za 2020. godinu i uputila u skupštinsku proceduru.

Tim za spriječavanje korupcije je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, za period od 2020. do 2024. g.

Na prijedlog Ureda za evropske integracija, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standaradu, Vlada SBK je dala saglasnost na Akcioni plan 2020.-2022. godina za sprovođenje Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016-2020.g. Trogodišnji akcioni plan za period 2020.-2022. sadrži 14 prioriteta, 40 razvojnih mjera i 131 razvojni projekat i aktivnosti razvrstanih po razvojnih mjerama i prirotetnim ciljevima.

Usvojen je i Izvještaj o srednjoročnoj evaluacijij integrirane Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020.godina, a na prijedlog istog Ureda. Tokom provedbe Strategije razvoja potrebno je provesti najmanje jednu srednjoročnu evaluaciju kako bi se ključnim dionicama pružile informacije o trenutnom statusu provedbe Strategije, poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje identificiranih poteškoća u provedbi te osigurale kvalitetne ulazne informacije za slijedeći strateški dokument. Evaluacija je provedena na temelju „Metodoloških smjernica za provedbu evaluacije strateških dokumenata“, koje je izradio ILDP, a na temelju Zakona o razvojnom planiranu i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za projektovanje, ugradnju, i prenos mikrohidroelektrane „ OIE MHE RK3“ na transportnom cjevovodu sa izvorišta Kostajnica i Šćona za proizvodnju električne energije na području općine Kreševo.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 770,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač, sredstva će se isplatit na račun – Berislav ( Nike) Čuturić, Fojnica.
– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave u skladu sa usvojenim Planom nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu. U tački II Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa usvojenim Planom javne nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „ Poticaji vodoprivredi“ za 2019. god., briše se tačka A.)2.)2., a tačke A.) 2.) 3., 4. i 5. postaju tačke A.) 2.) 2., 3. i 4. Ukupno odobrena sredstva u tački A.2.) – kanalizacije umjesto dosadašnjih 78.632,47 KM, sada iznose 61.538,46 KM.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama- poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu. U Programu, a koji je sastavni dio Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prenosa sredstava za 2019. god. sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, vrši se dopuna tako što se: U tački A.) 1.) Programa raspodjele i prenosa sredstava, iza tačke 13. dodaje se nova tačka 14. koja glasi: „Izgradnja primarne kanalizacione mreže “Međuvode” (fekalne i oborinske kanalizacije u Ul. S Tomašević)“, općina Novi Travnik, odobrena sredstva u iznosu od 17.094,01 KM prenijet će se na račun općine.
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Plana nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima–poticaji vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.
– U Planu nabavke za 2019. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK – odjeljenje vodoprivrede, a koji je sastavni dio Odluke o usvajanju Plana javne nabavke po stavkama: subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, se briše tačka A.2.)2., a tačke A.2.)3., 4. i 5. postaju tačke A.)2.)2.,3.i 4. Ukupno odobrena sredstava u tački A.) 2.)-kanalizacije, umjesto dosadašnjih 92.000/ 78.632,47 KM, sada iznose 72.000,00/ 61.538,46.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 1.200,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu. Sredstva iz ove odluke dodjeljuju se OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje za nabavku opreme.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Zamjena dijela stolarije na sportskoj dvorani „ORŠK“ d.o.o. N. Travnik, općina N. Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na račun SOR „STAN-AL“ Donje Putičevo za projekat Zamjena dijela stolarije na sportskoj dvorani „ORŠK“ d.o.o. N. Travnik, općina N. Travnik u iznosu od 6.990,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Zamjena dijela stolarije na OŠ „Novi Travnik“, općina N. Travnik. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na račun SOR „STAN-AL“ Donje Putičevo za projekat Zamjena dijela stolarije na OŠ „Novi Travnik“, općina N.Travnik u iznosu od 4.990,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Rekonstrukcija društvenog doma -krov, vanjska i unutarnja stolarija, MZ Gačice, općina Vitez. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod, kanalizaciju“ izdvajaju se novčana sredstva i odobrava isplata na račun STR „MEGA-PLAST“ Vitez za projekat Rekonstrukcija društvenog doma – krov, vanjska i unutarnja stolarija, MZ Gačice, općina Vitez u iznosu od 5.998,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i uplati sredstava na račun općine Novi Travnik u svrhu realizacije projekata infrastrukture odobrenim Odlukom o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukure u općinama KSB/SBK u 2019. godini. Odlukom se odobrava uplata sredstava na račun općine Novi Travnik za realizaciju projekata infrastrukture odobrenih Odlukom Vlade SBK kako slijedi: Modernizacija lokalne ceste u MZ Rankovići, naselje Lazine, dionica za Zahiroviće,općina Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 12.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela slijedeće odluke:
– Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika Općeg udruženja obrtnika poslodavaca Donji Vakuf za sufinansiranje Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK u Bugojnu, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznaćit na račun udruženja.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta SBK za 2019. godinu, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama. Odlukom se izdvajaju sredstva za sufinansiranje „Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje 2019“, koji će se održati u periodu od 10.12.2019.g. do 12.12.2019. na području grada Sarajeva u iznosu od 6.000,35 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019.g., odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Turističkoj zajednici SBK, za finansijsku podršku manifestaciji „Otvorenje zimske turističke sezone SBK i manifestaciji Šankanje“.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i raspoređivanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019.g. za pravnu pomoć, odlukom se izdvaja iznos od 60.000,00 KM za potrebe pružanja pravne pomoći pripadnicima oružanih snaga Odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuća rezerva Vlade SBK za 2019.g., odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik, za organizovanje dvodnevne edukacije nastavnika za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju.
– Odluka o davanju saglasnosti školama na raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka i isporuka pneumatika za motorna vozila za potrebe korisnika Budžeta SBK. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 200.700,00 KM, bez uračunatog PDV-a.
– Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka mrkog uglja za potrebe korisnika Budžeta SBK. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 1.050.000,00 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke „Nabavka opreme za fonetski labaratorij“ za „Srednju strukovnu školu“ Fojnica, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 9.205,13 KM. Najpovoljniji ponuđač je „Elektrovod“ d.o.o. Fojnica.
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke „Izgradnja krova“ za Srednju Tehničku Školu Bugojno, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.072,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „SIGMA SK“ d.o.o. Zenica.
– Saglasnost Uredu za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću, i kvalitet prema međunarodnom standardu, na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke „Nabavka opreme za radio stanice MUP-a SBK“, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 67.400,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo.
– Saglasnost Ministarstvu privrede za pokretanje postupka javne nabavke „Nabavka uniformi za inspektore“ putem direktnog sporazuma, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 7.020,00 KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje procedure javne nabave nižim potrošačkim jedinicama:
1. OŠ “Mehurići“ Travnik, – 5.000,00 KM, Zamjena dijela dotrajale vanjske stolarije na objektu škole.
2. Srednja škola“Travnik“ Nova Bila, 15.000,00 KM, Nabavka školskog namještaja i adaptacija učionica u školi.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim tijelima uprave.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće izvještaje:
– Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembru 2019. godine
– Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembru

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU domu zdravlja Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke digitalnog ortopana za potrebe Stomatološke službe. Sredstva će se doznačiti na račun JU doma zdravlja Jajce.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU općoj bolnici Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke sanitetskog vozila za potrebe JU opće bolnice Jajce.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime podrške implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU Bolnici Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM na ime podrške implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Hrvatskoj bolnici Dr.fra Mato Nikolić Nova Bila, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU općoj bolnici Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Gornji Vakuf – Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM na ime implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke hematološkog brojača kao i dio podrške implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM na ime sufinansiranja nabavke RTG aparata kao i implementacije informatizacije javnog zdravstvenog sistema u SBK.
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu JU dom zdravlja Busovača, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM na ime popravke medicinskih aparata.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za kanton. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 39.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke namijenjena su za niže potrošačke jedinice:
– SŠ “Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak – 7.000,00 KM, zamjena podova u 9 učionica
– SŠ “Travnik“ Nova Bila – 7.000,00 KM, sanacija kanalizacijske mreže
– OŠ “Berta Kučera“ Jajce – 20.000,00 KM, sanacija kanalizacijske mreže
– SŠ “Vitez“ Vitez – 2.000,00 KM, zamjena podova i krečenje zidova u dvije učionice
– OŠ “Ivan Goran Kovačić“ Gojevići-Fojnica – 3.000,00 KM, sredstva potrebna za krečenje škole

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava Budžeta SBK u 2019. godini. Na temelju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu, data je saglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava za:
o JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Bugojnu, izgradnja dječijeg igrališta – 7.100,00 KM
o JU Dječiji vrtić u Donjem Vakufu, uređenje prilaza ustanovi – 3.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekt Zamjene PVC stolarije za zgradu ambulante, općina Dobretići. Iz Budžeta SBK za 2019. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“, izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za projekt Zamjene PVC stolarije za zgradu ambulante, općina Dobretići.

Donesene su i slijedeće saglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke – Rekonstrukcija i sanacija krova za O.Š. „Novi Travnik“ Novi Travnik, putem konkurentskog postupka, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 19.837,25 KM.
– Saglasnost za niže potrošačke jedinice:
o OŠ „13.Rujan“ Jajce – saglasnost za povećanje cijene naknade prijevoza do okončanja postupka javne nabave prijevoza učenika na relaciji Cvitović- Podmilačje- Lučina- OŠ „13.Rujan“ i povratno, zbog povećanja broja učenika na navedenoj relaciji, dok bi relacija Barevo Polje-Zdaljevac-Podmilačje-Lučina-OŠ „Berta Kučera“- OŠ „13.Rujan“ bila obustavljena do daljnjega (Navedeno povećanje cijene iznosilo bi cca 100,00 KM po danu, ali bi bili ukinuti troškovi na gore navedenoj relaciji).
o OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ – saglasnost za povećanje cijene naknade prijevoza na relaciji Margetići- OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i povratno, zbog osiguranog dodatnog jednog povratka prijevoza učenika iz škole (Navedeno povećanje cijene iznosilo bi dodatnih cca 20,00 KM po danu). Smatramo povećanje opravdanim iz razloga jer učenici moraju pješačiti više od 4km magistralnim putem, gdje nema uređene pješačke staze

Za sutra sazvana 26. sjednica Vlade SBK

Za sutra, četvrtak, 5.12.2019. godine, zakazana je 26. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnome redu je 48 točaka.1. Zapisnik sa 25. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4. Financijski plan Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu – Agencija za privatizaciju
a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu
5. Inicijativa za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije
6. Prijedlog za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije
7. Akcioni plan 2020.-2022.godine za sprovođenje Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.-2020.godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
8. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020. godine za razdoblje evaluacije 2016.-2018. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava po Odluci Europskog suda za ljudska prava u aplikaciji 51227/16 od 23.7.2019 (Jakovljević i drugi) – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o raskidanju ugovora o koncesijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 7. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju , korištenje i prijenos MHE Željeznica 3 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za projektiranje, ugradnju, korištenje i prijenos mikro hidroelektrane „OIE MHE RK3“ na transportnom cjevovodu sa izvorišta Kostajnica i Ščona za proizvodnju električne energije na području općine Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki u skladu sa usvojenim Planom nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana nabavke po stavkama subvencije javnim preduzećima-poticaj vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima – interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za rekonstrukciju društvenog doma u MZ Gačice, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za infrastrukturne projekte – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (svitch, telefon, police) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku printera – Ministarstvo unutrašnjih poslova
22. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „tekući transferi i drugi tekući rashodi“ – Ministarstvo privrede
24.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova otvaranje zimske turističke sezone na Vlašiću – Ministarstvo gospodarstva
25. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa – Ministarstvo privrede
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku projektora – Ministarstvo privrede
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pravnu pomoć braniocima – Kantonalna uprava za branioce
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za informatizaciju ministarstva – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Windovs Servera – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za OŠ „Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i isporuku pneumatika za motorna vozila – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
36. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku mrkog uglja – Ured za javne nabavke
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za fonetski laboratorij – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju krova na zgradi STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radio stanica – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku uniformi za inspektore – Ministarstvo privrede
41. Saglasnost za nabavku ulaznih vrata za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ulaznih vrata
42. Saglasnost za nabavku računarske opreme i uredskih stolica za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo financija
43. Saglasnost za izvođenje radova u zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
45. Saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave – Služba za zajedničke poslove
a) Rješenje o imenovanju komisije za prijem volontera za 2020. godinu
46. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) inspekcija Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
b) inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
c) inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) inspekcija Ministarstva privrede
e) protupožarna inspekcija MUP-a
47. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembru 2019. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede
48. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju komisije za Program javnih investicija – Ministarstvo financija
b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku dodatnih radova na kotlovnici u OŠ „Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
c) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku radova na izgradnji krova na zgradi OŠ „Pajić Polje“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

(PREMIJER KANTONA, Tahir Lendo, dipl.ing.)

Sutra u Travniku 23. sjednica Vlade SBK

Za sutra (četvrtak, 7.11. 2019. godine) je u Travniku sazvana 23. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Na Dnevnome redu je 26 tačaka.


1. Zapisnik sa 22. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3. Nacrt zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4.Izvještaj o poslovanju ŠGD “Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2018. godinu – Direktor društva
5. Mišljenje o inicijativi za izmjenu Zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi “ subvencije javnim poduzećima“-interventna sredstava – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi “ transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe OŠ „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o rashodovanju, prodaji i isknjižavanju motornih vozila i auto guma – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku mobilnih jedinica
b) za nabavku digitalne centrale
c) za opremanje prostorija za ispitivanje maloljetnika
d) za nabavku licence PHP
e) za procjenu zemljišta za izgradnju PS Donji Vakuf i PS Kreševo
f) za sanaciju mokrog čvora u PS Travnik
g) za sanaciju mokrog čvora u zgradi MUP-a
h) za izgradnju prostorije za smještaj poligrafa
i) za sanaciju krova na zgradi PS Travnik
j) za privremeni priključak na vodovodnu mrežu za izgradnju PS Donji Vakuf
k) za sanaciju prostorija operativnog dežurnog u zgradi MUP-a
l) za arheološko istraživanje na lokaciji PS Kreševo
m) za troškove iskoličenja zgrade PS Donji Vakuf
n) za nabavku KOD aplikacije „AKSIS“
12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za izgradnju rasvjete i uređenje parking prostora – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava – Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK za potrebe JU „Gradska knjižnica Vitez“ – Ministarstvo prostornog uređenja., građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
16.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje II. dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova III faze na zgradi Depoa arhiva – Kantonalni arhiv
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku štampača – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku pumpe za vodu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Izvješća o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o nabavci vozila za MUP – Ministarstvo financija
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za rekonstrukciju krova na zgradi škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku opreme za potrebe škola-– Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Zahtjev za financijsku pomoć za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica – Kantonalna uprava za branioca
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku sredstava za higijenu i ortopedska pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
25. Rješenje o imenovanju komisije za nabavku roba i usluga za potrebe STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Izvještaj o utrošku sredstava reprezentacije i troškova mobitela za policijskog komesara za period od 1.1.do 30.9. 2019. godine.- Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Za E-pisarnicu Vlade SBK 80 000 dolara

Ured za Evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je uz podršku zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP), Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) radio na provedbi Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona i ostvario zapažen rezultat u rastu indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem.

Zahvaljujući profesionalnom i predanom radu zaposlenika Ureda, kroz istraživanja, analize, izještavanja i provedbu implementacije Strategije razvoja SBK, a na osnovu rezultata procjene za 2018. godinu, Srednjobosanski kanton je u konkurenciji deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvario najveći rast indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem.

Nagradu za najveći rast indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini, dobio je Srednjobosanski kanton (rast indeksa sa 50% u 2017. na 92% u 2018.godini), te mu samim tim pripada nagrada u iznosu od 80.000 USD.

U skladu sa prihvaćenim Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je dala saglasnost da se iz nagradnog fonda UNDP-a od 80.000,00 USD financira projekt iz Akcionog plana 2019-2021. godina uvođenje e-uprave te da se u okviru tog projekta implementira uvođenje E-pisarnice za Srednjobosanski kanton.

U skladu sa prihvaćenim Izvještajem, pokrenuta je procedura javne nabavke za implementaciju projekta E-pisarnice Vlade SBK, odnosno „Digitalizacije-unapređenja procesa javne uprave“. Javna nabavka će se sastojati iz više djelova koji će biti objavljeni na portalu www.ejn.gov.ba  , te na stranici Vlade Srednjobosanskog kantona www.sbk-ksb.gov.ba .

Vlada SBK: Vitkomu 10.000,00 KM s pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi“

Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je dala saglasnost na godišnji Izvještaj o razvoju s pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Na jučer održanoj 20. sjednici Vlade SBK donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog Ureda:
– Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu za nabavku lap-topa za potrebe Ureda, odlukom se izdvaja iznos od 1.349,27 KM, sredstva će se doznačiti „OCEAN“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Uređaj za vještačenje mobilnih aparata, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 52.400,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka opreme za radio stanice za potrebe MUP.a SBK, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 67.400,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka opreme – hardware, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 25.850,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka software za e-pisarnicu Vlade Srednjobosanskog kantona, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 130.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju projekata za izradu Jedinstvene liste infrastukturnih projekata za sektor životne sredine koji su prijavljeni u bazu PIMIS – (Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama) – PIMIS Program javnih investicija u Federaciji BiH.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva finansija:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 573.634,45 KM, izdvojeni iznos se odnosi na sufinansiranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih puteva na području SBK, prema Izvještaju Kantonalne direkcije za puteve SBK o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorom s izvođačima radova.
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, između Službe za zajedničke poslove SBK i Ministarstva unutrašnjih poslova, odlukom se vrši preraspodjela u iznosu od 130.000,00 KM za plaćanje troškova uručenja prekršajnih naloga.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 66.000,00 KM Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu sa pozicije ˝Transfer – poticaj privatnim šumama u skladu sa Zakonom o šumama˝. Odlukom se izdvaja iznos od 57.220,00 KM iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u svrhu: Identifikacije, mapiranja i saniranja odabranih deponija otpada koje se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu u državnom i u privatnom vlasništvu na području općine Travnik u iznosu: 30.458,00 KM i Identifikacija, mapiranja i saniranja odabranih deponija otpada koje se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu u državnom i u privatnom vlasništvu na području općine Novi Travnik u iznosu: 26.762,00 KM. Sredstva će se doznačiti Asocijaciji privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, u skladu sa zaključenim ugovorom.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava, s pozicije Tekući Transferi – Subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina, a po zahtjevu korisnika: MZ Nova Bila, općina Travnik – 15.000,00 KM, MZ Vrbas II, općina Bugojno – 15.000,00 KM i MZ Bilalovac, općina Kiseljak – 10.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se iznos od 300,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na račun Miroslav Čondre iz Jazvina, općina Busovača.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu izdvaja se ukupno 825,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva će biti utrošena za naknadu štete koju počini zaštićena divljač i uplatit će se na račun Samir Kahrić, Čosići, Karaula i Alija Mehić, Mudrike, Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Čišćenje i uređenje rijeke Lašve od Kanara do Nove Bile“, općina Travnik, u iznosu od: 16.180,00 KM (bez PDV-a), odnosno 18.930,60 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije Putičevo, MZ Dolac“, općina Travnik, u iznosu od: 17.087,00 KM (bez PDV-a), odnosno 19.991,79 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču GPD „Teling“ d.o.o.Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja kanalizacije Slimena-polje“, općina Travnik, u iznosu od: 16.865,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 19.732,05 KM (sa PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču GPD „Teling“ d.o.o.Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Izgradnja vodozahvata Husića vrelo“, općina Bugojno“, u iznosu od: 34.187,97 KM (bez PDV-a), odnosno 39.999,92 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču Ganik IDA d.o.o. Vitez.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izrada elaborata o određivanju granica vodnog dobra na području općine Vitez“, u iznosu od 7.900,00 KM (bez PDV-a), odnosno 9.243,00 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Geodata“ d.o.o. Jajce.
– Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta kantona za 2019. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede: „Izrada elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta „Husića vrelo“, općina Bugojno“, u iznosu od 4.560,00 KM (bez PDV-a), odnosno 5.335,20 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija dijela korita rijeke Klokotnice u dužini 50 m u MZ Kaćuni“, općina Busovača, u iznosu od: 12.774,00 KM ( bez PDV-a), odnosno 14.945,58 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Kalvarija cop“ d.o.o.Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Kantona za 2019. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede: „Regulacija rijeke Bile, općina Travnik “, u od: 8.536,73 KM (bez PDV-a), odnosno 9.987,98 KM (s PDV-om). Sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ – interventna sredstva po zahtjevu korisnika, odlukom se izdvaja iznos od 105.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje Oglasa za upražnjena radna mjesta za školsku 2019/2020. godinu.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuća rezerva Budžeta SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za MSŠ „Busovača“ Busovača za pomoć pri organizaciji i obilježavanju Dana škole.
– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju prosvjetnih radnika za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila; odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM na ime nastavka sufinansiranja projekta energetske efikasnosti. Navedeni iznos predstavlja primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2019. godinu, na osnovu Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2019. godinu; odlukom se izdvaja iznos od 7.997,86 KM za sufinansiranje rekonstrukcije puta u naselju Slimena u dužini od 1.250 m, a sredstva će se doznačiti na račun izvođača radova „Građevinar“ d.o.o. Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2019. godinu za projekat Povećanje energetske efikasnosti na JU Centar za kulturu općina D. Vakuf. Odlukom se izdvaja iznos od 14.000,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun općine Donji Vakuf.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznod od 10.400,00 KM za manifestacije, obilježavanja značajnih datuma i sportske aktivnosti.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 44.800,00 KM za uređenje mezarja i groblja.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 13.500,00 KM za izgradnju i uređenje spomen obilježja.
– Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica i djece poginulih branitelja, odlukom se izdvaja iznos od 246.000,00 KM. Prijenos sredstava izvršit će se Službi za zapošljavanje SBK.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za Sufinansiranje sanacije štete nastale od požara na poslovnom objektu Ćevabdžinica „Elma“ u vlasništvu Gasal Alema iz Travnika. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava općini Travnik za Sufinansiranje sanacije štete nastale od požara na poslovnom objektu na adresi Stanična bb, vlasništvo Kozar Samira iz Travnika. Odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka odstranjivača vlade, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 83.000,00 KM.
– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka ronilačkih odijela i ostale opreme, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 42.500,00 KM.

Usvojeni su i izvještaji o utrošku doniranih sredstava za općine Vitez i Travnik, a na prijedlog iste uprave.

Usvojen su i slijedeći izvještaji:
– Izvještaj o obavljenoj reviziji finansiranja troškova prijevoza učenika osnovnih škola, a na prijedlog Ministarstva finansija.
– Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu oktobru 2019. godine
– Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobru 2019. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 22.000,00 KM, a po zahtjevima korisnika.
– Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije javnim poduzećima – poticaji privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za sufinansiranje nabavke potrebne opreme za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, a po zahtjevu korisnika Javno komunalno preduzeće „Vitkom“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost na Zaključivanje Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju infrastukturnog projekta dogranje školske zgrade u Kiseljaku i izgradnju fiskulturne sale I-faza. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Vlada Srednjobosanskog kantona usaglasile su se da udruže sredstva u iznosu od 200.000,00 KM. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obezbjedilo je 100.000,00 KM, a Vlada SBK iznos od 100.00,00 KM.