Hidajet Sivro za Radio Vitez o današnjoj sjednici Općinskog vijeća (audio)

U Vitezu je danas održana 13. sjednica Općinskog vijeća Vitez sa slijedećim Dnevnim redom:

 

 1. Izvršenje proračuna općine Vitez za period od 1.1.-31.3.2022.godine;
 2. Nacrt Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez;
 3. Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije komuniciranja s javnošću općine Vitez za period od 2023.-2030. godina;
 4. Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije omladinske politike općine Vitez za period 2023.-2030.;
 5. Prijedlog odluke o zabrani prometa na dionici Mali Mošunj (MZ-a Bila);
 6. Informacija o poslovanju gospodarskih subjekata 2021. godine;
 7. Prijedlog odluke o određivanju projekata javnog privatnog partnerstva;
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica u općini Vitez;
 9. Prijedlog odluke o prodaji stalnog sredstva-službenog putničkog motornog vozila; 
 10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na trogodišnji Plan poslovanja JKP „Vitkom“ d.o.o za period 2022.-2024. godina;
 12. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2021. godinu;
 13. Izvještaj o radu JU „Internacionalna ljekarna“ Vitez za 2021. godinu;
 14. Izvještaj o radu OO Crveni križ Vitez za 2021. godinu;
 15. Informacija o radu PD „Vlašić“ d.o.o. Vitez za 2021. godinu;
 16. Informacija o radu JSP „Vitez-stan“ d.o.o. Vitez za 2021. godinu;
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centra za socijalni rad;
 18. Prijedlog zaključka o nastavku aktivnosti vezanih za Sporazum o međuopćinskoj suradnji vezanoj za upravljanje otpadom;
 19. Prijedlog programa utroška sredstava iz proračuna općine Vitez za poticaj gospodarstvu za  2022. godinu;
 20. Prijedlog programa utroška sredstava iz proračuna općine Vitez za poticaj poljoprivredi za 2022. godinu.

Po završetku sjednice, izjavu za Radio Vitez dao je predsjednik OV Vitez, Hidajet Sivro:

OV Vitez jednoglasno donijelo Odluku o zabrani odvijanja prometa u MZ Bila, dionica Mali Mošunj – Kamenolom “Ravni do“

Općinsko vijeće Vitez danas je jednoglasno donijelo ODLUKU o zabrani odvijanja prometa u MZ Bila, dionica Mali Mošunj (Mošunjka) – Kamenolom “Ravni do“ Jakić, dužine 2 km, vozilima koja prekoračuju osovinsko opterećenje od 6 tona.

Zabrana će biti na snazi sve dok predmetna dionica ne bude u stanju nosivosti većoj od navedene minimalne.

Upravitelj cesta je dužan osigurati Prometni projekt urađen od strane ovlaštene osobe na temelju kojeg bi se pristupilo ugradnji vertikalne signalizacije.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Na temeljuInicijativeo obilježavanju lokalnog puta, podnesenog od strane MZ Bila 3. ožujka ove godine, naručena je izrada  Elaborata o procjeni stanja lokalnog puta u MZ Bila, dionica Mali Mošunj (Mošunjka) – Kamenolom “Ravni do “ Jakić, dužine 2 km.  Elaborat je urađen u travnju mjesecu, a predloženi su slijedeći zaključci:

–  Postojeća kolnička konstrukcija dimenzijama varira i u svim slučajevima  ne zadovoljava postavljenu proračunsku shemu  u odnosu na predloženo prometno opterećenje,

–  Vrednovanjem postojeće kolničke konstrukcije je utvrđena potreba za intervencijama na kolniku, ali na selektivan način jer zbog kriterija  uporabljivosti  cijelu dionicu se ne može isto tretirati,

– Provjerom kolničke konstrukcije na štetno djelovanje mraza konstatirano je da postojeće dimenzije kolničke konstrukcije  u svim slučajevima ne zadovoljavaju ovaj kriterij,

–  Pojava mrežastih pukotina na kolniku, čak i u varijanti malog obima prometa koji koristi prometnicu, može se objasniti djelovanjem nepovoljnih hidroloških uvjeta i značajnih  dubina smrzavanja u zimskim uvjetima. Pod nepovoljnim hidrološkim uvjetima se naglašavaju dva faktora i to:

   a) Prisustvo procjedne vode u kolovoznoj konstrukciji na dijelovima zasjeka i

   b) Oborinska odvodnja u objektima površinske odvodnje koji nisu održavani.

–  Gledano s aspekta usvojenog prometnog opterećnja, postoji potreba za pojačanjem postojećeg kolnika, te aktualno stanje kolničke površine na većini dionica  zahtijeva intervencije i dovođenje u stanje bolje udobnosti i sigurnosti korisnika ceste,

–  U slučaju eventualnog korištenja predmetne prometnice za veći rang prometnog

opterećenja, bilo bi potrebno izvršiti proširenje prometnice radi ostvarivanja mogućnosti dvosmjernog prometa,

–  Sukladno članku 16. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u Bosne i Hercegovine, iznimno je propisano  da lokalni putovi i ulice, određene odlukama nadležnih tijela, moraju biti izgrađeni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. Na temelju navedenog, a sukladno zaključcima Elaborata, općinski načelnik Boris Marjanović, predložio je, a Općinsko vijeće Vitez jednoglasno prihvatilo, privremeno ograničenje prometa za predloženu zakonsku nosivost do dovođenja predmetne ceste u stanje nosivosti veće od navedene minimalne.

(Radio Vitez)

U četvrtak XII. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09 i 2/20) predsjednik Općinskog vijeća Vitez, Hidajet Sivro, sazvao je XII.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VITEZ.

Sjednica će se održati dana 21.04.2022.godine (četvrtak), a početkom u  10,00  sati, u  sali Općinskoga vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen slijedeći:      

DNEVNI RED

 1. Rebalans proračuna općine Vitez za 2022. godinu;
 2. Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2023. godinu i DOP-a za 2023-2025. godinu;
 3. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja za 2022. godinu;
 4. Prijedlog rješenja o produženju mandata Povjerenstva za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina;
 5. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika predsjednika MZ „Počulica“;
 6. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za općine Vitez i Busovača;
 7. Izvješće o radu JU Dječji vrtić za 2021. godinu;
 8. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez od dana 01.12.2021. godine;
 9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke  o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez od dana 07.10.2021. godine;
 10. Prijedlog odluke o dodjeli poslova izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sustava JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez;
 11. Nacrt odluke o viziji razvitka mjesnih zajednica u općini Vitez;
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti MZ „Bila“.

                              

                                        

                                  

Hidajet Sivro za Radio Vitez o današnjoj sjednici Općinskog vijeća (audio)

Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća Vitez činilo je trinaest točaka, a još jedna dodana je naknadno. Radi se o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana PC 96 (Dragan Blaž).

Vijećnici su razmatrali i usvojili

Izvješće o radu Općinskoga načelnika i Službi za upravu za 2021. godinu;

Informacija o radu Općinskoga vijeća Vitez za 2021. godinu;

Program rada PD „VLAŠIĆ“ d.o.o Vitez za 2022. godinu;

Program rada JKP ”Vitkom” d.o.o Vitez za 2022. godinu;

Program rada JSP ”Vitez-stan” d.o.o Vitez za 2022. godinu;

Program rada Vatrogasnih društava za 2022. godinu na općini Vitez;

Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2021. godinu na općini Vitez;

Program rada JU Centar za socijalni rad Vitez za 2022. godinu;

Informacija o realizaciji javnih nabavi za 2021. godinu;

Prijedlog Odluke o dopuni odluke o općinskim administrativnim pristojbama;

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na pojedinačni Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavca i djelatnika JKP”Vitkom” d.o.o. Vitez;

Prijedlog odluke o utvrđivanju  javnog interesa izgradnje kanalizacijske mreže i glavnog kanalizacijskog kolektora u naseljenom mjestu MZ-e “Gačice”,

kao i novouvrštenu točku o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana PC 96. 

Evo što je, po okončanju sjednice, za Radio Vitez rekao predsjednik Općinskog vijeća Vitez, Hidajet Sivro…

(Radio Vitez)

SIVRO: Predstavnici određenih klubova iznose informacije koje nisu donesene na kolegiju

Upravo je završena 11. sjednica Općinskog vijeća Vitez, koja je jutros, neočekivano, krenula s pauzom zbog dolaska snimatelja portala centralna.ba, koji je želio uživo prenositi sjednicu, te njihove objave pod naslovom „SRAMOTNO: OV Vitez zabranilo nam snimanje današnje sjednice!?“

Sjednici je s istom namjerom, nazočila i novinarka Radio Viteza.

Nakon stanke, predsjednik OV Vitez Hidajet Sivro, pojasnio je stav po ovom pitanju:

„Stav kolegija Općinskog vijeća Vitez, kada je u pitanju današnja sjednica, je nedvosmislen, sjednica se može snimati i emitirati naknadno na portalu centralna.ba, u terminu u kojem oni odrede. Nakon prve pauze stav članova kolegija je bio nepromijenjen“, kazao je Sivro, napominjući kako u radu kolegija sudjeluju predsjednik i tajnik OV, te predsjednici Klubova vijećnika HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 i SDP-a. Sjednici kolegija nazočio je i općinski načelnik, te zamjenik predsjednika OV bez prava glasa i stav je bio nedvosmislen.

Ono na što je predsjednik Vijeća upozorio jest da se „javila situacija da određeni predstavnici određenih klubova iznose informacije koje nisu donesene na kolegiju“.

Radio Vitez, zbog pravilnog informiranja javnosti, naglašava da je sjednice, koje smo snimali, snimali i prenosili bez traženja bilo kakve dodatne naknade ili traženja sredstava za nabavku opreme. S obzirom da je na današnjoj sjednici vijećnica SDP-a, Ilduza Husić, pozivajući se na izjavu predsjednika OO SDP BiH Vitez i vijećnika u OV Vitez Ekrema Sarajlića kako „nije bilo sredstava za takvo nešto“, insinuirala da je Radio Vitez tražio određena sredstva za te namjene, smatramo svojom obvezom informirati javnost o tome.

Radio Vitez ističe da za te namjene novac nije tražio, te da su ranije sjednice snimane i emitirane bez ikakve dodatne naknade.

Zakazana 10. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Deseta sjednica Općinskog vijeća Vitez zakazana je za utorak, 22.2.2022. godine, s početkom u  9,00  sati, u sali Općinskog vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen slijedeći      

Dnevni red: 

 1. Prijedlog Proračuna općine Vitez za 2022. godinu;
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2022. godinu;
 3. Program rada Općinskog načelnika i Službi za upravu za 2022. godinu;
 4. Program rada Općinskog vijeća za 2022. godinu;
 5.  Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice Ahmići; 
 1. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Bila”;
 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Bukve”;
 3. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Dubravica”;
 4.  Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Gačice”;
 5. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Jardol”;
 6. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Krčevine”;
 7.  Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Kruščica”;
 8. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Lupac”;
 9. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Počulica”;
 10. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Rijeka”;
 11. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Stari Vitez”;
 12. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Šantići- Sivrino Selo”;
 13. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Večeriska”;
 14. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Vitez I”;
 15. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Zabilje-Sadovaće”;
 16. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta Mjesne zajednice „Preočica”;
 17. Program rada JU Gradska knjižnica „Vitez“ za 2022. godinu;
 18. Plan i program rada JU „Internacionalna ljekarna/apoteka“ Vitez za 2022. godinu;
 19. Plan i program rada Crveni križ Vitez za 2022. godinu;
 20. Prijedlog odluke o postupku prodaje putničkog službenog automobila u vlasništvu općine Vitez

            (licitacija);

 1.  Prijedlog odluke o izmjeni odluke o općinskim komunalnim taksama;
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o kriterijima za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenja i obveze imaju organi općine Vitez po osnovu državnog kapitala;               
 1.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za raspisivanje oglasa u regulirane organe općine Vitez;
 2. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja Povjerenstva za izbor reguliranih organa;
 3. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za Proračun;
 4. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanja;
 5.  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava;
 6. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama;
 7. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina;
 8. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog pravobranitelja za općine Vitez i Busovača;
 9. Razmatranje akta SIP BiH o usklađivanju broja članova izbornog povjerenstva;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje pogodnosti gradnje-rente;
 11. Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez (Brizje – Ponjave”);

  39. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Amir Mangafić).

(Predsjednik Općinskog vijeća Vitez, Hidajet Sivro)

                                        

OV Vitez: Usvojena Odluka o privremenom financiranju i Nacrt proračuna za 2022. godinu

Na IX. sjednici Općinskog vijeća Vitez usvojena je Odluka o privremenom financiranju za razdoblje 1.1.- 31.3.2022. godine, te Nacrt Proračuna općine Vitez za 2022. godinu u iznosu od 8.672.000 KM.

Poseban naglasak u Proračunu stavljen je na izdatke za privredu i poljoprivredu u iznosu od 120.000 KM, infrastrukturne projekte, među kojima je stavka za afaltiranje putova u iznosu od 650.000 KM, vodoopskrba u iznosu od 350.000 KM.

Razmatrana je i informacija o radu inspekcija s naglaskom na poboljšanje rada i efikasnosti inspekcija na lokalnoj razini. Također je usvojena i Odluka o radnom vremenu Općine Vitez, koja će utorkom raditi od 7 do 17,30 sati.

Zakazana IX. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Deveta sjednica Općinskog vijeća Vitez zakazana je za utorak, 21.12.2021. godine (utorak), s početkom u 10,00 sati, u  dvorani Općinskoga vijeća Vitez.

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o privremenom financiranju općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 31.3.2022. godine;

2. Nacrt proračuna za 2022. godinu;

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade;

4.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu općinskih službi;

5.Informacija o radu općinske inspekcije;

6.Informacija o projektu „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH”-WATSAN FBiH-FAZA II;

7.Prijedlog rješenja o produljenju mandata članovima povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina;

8. Davanje suglasnosti na Kolektivni ugovor JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez;

9.Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine    Vitez;

10.Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi Export – Import „Iva“ d.o.o  Vitez;

11. Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi (Lekić Dalibor).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,

 Hidajet Sivro

Prijedloge i sugestije za izradu Programa rada OV Vitez za 2022. godinu možete dostaviti do 20. prosinca

U skladu s odredbama članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Vitez („Službeni glasnik Općine Vitez“, broj: 7/09), tajnik Općinskog vijeća i predsjednik Općinskog vijeća su počeli s pripremama za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu.


Tim povodom uputili su poziv: vijećnicima, klubovima vijećnika, načelniku Općine, općinskoj službi za upravu, javnim preduzećima, javnim ustanovama, političkim strankama koje su zastupljene u Općinskom vijeću, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i građanima ukoliko imaju prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja bi trebalo unijeti u Program rada Općinskog vijeća za 2022. godinu, a odnose se na navedenu nadležnost da ih dostave najkasnije do 20.12.2021. godine, a u cilju utvrđivanja Prijedloga programa rada OV za 2022. godinu.
           

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti poštom ili izravnom predajom na protokol Općine za Stručnu i zajedničku službu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

Za sve eventualne upite možete pozvati broj telefona: 030 718 209.Predsjednik Općinskog vijeća Vitez,
Hidajet Sivro

OV Vitez održalo dvije sjednice; poslušajte što su o aktualnim temama rekli Jasna Babić, Boris Marjanović i Hidajet Sivro

Na danas održanoj 1. Tematskoj sjednici Općinskog vijeća Vitez razmatrane su tri točke: Informacija o stanju vodoopskrbe od 1.7.2019. do 20.9.2021. godine, Informacija o stanju kanalizacijskih mreža u naseljima na području općine Vitez i Informacija o pružanju komunalnih usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i održavanja javnih i javnih zelenih površina na području općine Vitez u 2020. godini.

Informaciju o stanju vodoopskrbe pripremila je Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak, zajedno s JKP „Vitkom“ Vitez, a evo što je nakon sjednice za naš Radio izjavila direktorica Vitkoma, Jasna Babić:

Rekonstrukcija vodovodne mreže uglavnom se financira iz sredstava Proračuna općine Vitez, kazao je općinski načelnik, Boris Marjanović:

Nakon tematske sjednice, Općinsko vijeće Vitez održalo je danas i 7. redovitu sjednicu na čijem je dnevnom redu bilo sedam točaka:

Prijedlog odluke o pristupanju izrade Strategije razvitka općine Vitez za razdoblje 2022.-2026. godina; 

Prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Sporazuma s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB;

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Marko Petraš);

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Avdo Hercegovac);

Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra (Jozo Ivanković);

Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi (Bajro Delić i Nezira Delić);

Prijedlog odluke o pristupanju izradi (inovaciji) izmjena i dopuna Regulacionog plana stambenog naselja “Grgino polje”- Vitez.

O ovim, ali i točkama s tematske sjednice razgovarali smo s predsjednikom Općinskog vijeća Vitez, Hidajetom Sivrom:

(Radio Vitez)