JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.

  NAZIV RADNOG MJESTA
 VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:

 • – Organizira i koordinira rad radnika, te vrši kontrolu rada radnika u službi,
 • – Predlaže organizaciju rada u službi, kao i primjene organizacije rada službe,
 • – Prati i pručava zakonske i druge propise, samoupravne opće akte i stručnu literaturu, te daje potrebna tumačenja zakonskih i drugih propisa i općih akata,
 • – Izrađuje nacrte i konačne preglede općih akata u poduzeću, kao i izmjene i dopune općih akata i daje obrazloženje na sjednici organa upravljanja po nacrtima i prijedlozima općih akata pri njihovom razmatranju i usvajanju,
 • – Izrađuje pojedinačne akte (odluke, rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte),
 • – Sastavlja, izrađuje i obrađuje razne podneske (prijedloge, tužbe, žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja i zahtjeve i dr.), za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje, te rješavanje i odlučivanje,
 • – Po ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima i drugim organima po raznim sporovima i spornim odnosima,
 • – Vrši obradu i prikupljanje potrebne dokumentacije za upis u sudski registar poduzeća, popunjava potrebne obrasce i prijave za upis, te iste podnosi registarskom sudu za upis potrebnih podataka za upis u sudski registar i promjene tih podataka u sudskom registru,
 • – Popunjava statističke mjesečne i godišnje izvještaje, te ih dostavlja službi statistike iz djelokruga poslova koje obavlja,
 • – Iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje sa nadležnim ustanovama i organima,
 • – Obavlja i druge poslove i radne zadatke u skladu sa svojim stručnim i radnim sposobnostima koje mu stavi u zadatak direktor poduzeća,
 • – Za svoj rad i rad službe je odgovoran direktoru poduzeća.

OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 –  da je državljanin BiH,
 –  da ima navršenih 18 godina,
 – da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 1. VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA u službi „Pravni i opći poslovi“  – VII (VSS) stepen stručne spreme pravne struke,  3 godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti i poznavanje rada na računaru, zdravstvena i radna sposobnost za obavljanje poslova pravne struke.

Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci.
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.

Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Ne blagovremene i nepotpune prijave neće se  uzimati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 DIREKTOR 
    Jasna Babić

“Sofa MM” d.o.o. Vitez: Oglas za prijem u radni odnos

Poduzeće „Sofa MM“ d.o.o. Vitez raspisalo je oglas za prijem u radni odnos na poziciju Automehaničar – 1 izvršitelj.

Uvjeti: SSS smjer automehaničar,
radno iskustvo na servisiranju putničkih i teretnih vozila, poznavanje rada na dijagnostičkim uređajima,
vozačka dozvola B kategorije.

Prijave za natječaj slati najkasnije do 15.02.2021. na adresu:

Sofa MM d.o.o.
PC 96-2, 72250 Vitez
s naznakom “NATJEČAJ ZA POSAO AUTOMEHANIČAR”

ili na info@sofa-mm.ba

Za više informacija nazvati na broj telefona 030/718-582.

Dom zdravlja Vitez raspisao Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javna ustanova Dom zdravlja Vitez raspisala je Javni oglas za prijem u radni odnos doktor medicine na neodređeno vrijeme.

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu (,,Službene novine FBiH” br: 26/16 i 89/18), čl. 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br: 11-01-53/21 od 7.1.2021. godine, ravnatelj prim. Zoran Pocrnja, dr.med., raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1.DOKTOR MEDICINE – na neodređeno vrijeme u Odjel opće/obiteljske medicine s područnim ambulantama, 2 izvršitelja, uz probni rad od 5 mjeseci.

Kratak opis poslova radnog mjesta:

-Promocija zdravlja i zdravih stilova života, prevencija nastanka, rano otkrivanje, blagovremeno i adekvatno liječenje stanovništva.

-Prevencija nastanka komplikacija i invalidnosti, njihovo adekvatno zbrinjavanje i liječenje.

-Uredno, blagovremeno i potpuno vođenje propisanih evidencija i izvještavanje.

-Drugi poslovi iz svoje djelatnosti i po nalogu voditelja odjela.

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće:

a) Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) Posebni uvjeti:

Pod 1. završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, Licenca za samostalan rad u zvanju doktor medicine.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz javnog oglasa:

-Uz potpisanu prijavu na Javni oglas s kraćim životopisom, kontakt telefonom i adresom, s naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje kandidati dostavljaju i slijedeće dokaze:

Pod 1.

DOKTORI MEDICINE

-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore;

-Uvjerenje o državljanstvu;

Radno vrijeme u Odjelu opće/obiteljske medicine s područnim ambulantama JU Dom zdravlja Vitez organizirano je pet dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.

Mjesto rada je centralna zgrada, područne ambulante JU Dom zdravlja Vitez i područje općine Vitez.

Provjera stručnog znanja obavit će se putem pismenog ispita i intervjua.

Samo izabrani kandidati će biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni.

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” ili web stranici općine Vitez.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, s obvezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj kuverti dostaviti na adresu:

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul. Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA

RADNO MJESTO __________________________________

s naznakom ,,NE OTVARATI”

Na kuverti obvezno navesti ime, prezime i adresu pošiljatelja.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.

Telemach zapošljava radnike na području Viteza i Travnika

Kompanija Telemach trenutno važi za vodećeg domaćeg providera digitalne i analogne kablovske televizije, usluge širokopojasnog interneta u BiH, te najveći alternativni pružatelj usluge fiksne telefonije na području BiH.

Napredni servisi Telemacha uvijek su bazirani na najsuvremenijim tehnologijama koje u kombinaciji s inovativnim ponudama, prilagođenim potrebama pretplatnika, čine veliku razliku i prednost u odnosu na ostale operatere u Bosni i Hercegovini. 

NAŠI CILJEVI SU JEDNOSTAVNI: Za korisnike, Telemach želi biti prvi izbor providera digitalne i analogne kablovske televizije, interneta i fiksne telefonije, koji će njihov život učiniti lakšim i jednostavnijim. Za zaposlene, Telemach želi da bude motivirajuće mjesto za rad, gdje je pojedincima željnim uspjeha omogućeno dalje profesionalno napredovanje. Za zajednicu, Telemach želi biti partner od povjerenja, koji kontinuirano doprinosi razvoju cjelokupnog društva. 

ŠTA NUDIMO: Zaposleni su naš najveći kapital. Podržavamo njihov osobni i profesionalni razvoj. Motiviramo ih da rastu zajedno s kompanijom. Potičemo timski duh. Njegujemo povjerenje i uzajamno poštovanje.

Ako vidiš sebe kao dio našeg tima, prijavi se  i postani: AGENT U PRODAJNOM MJESTU

Mjesto rada: Travnik – 1 izvršitelj

Vitez – 1 izvršitelj

Lukavac – 1 izvršilac 

VAŠE ODGOVORNOSTI: 

 • Prezentacija i prodaja usluga postojećim i potencijalnim korisnicima.
 • Pružanje svih relevantnih informacija korisnicima u vezi s našim uslugama i servisima.
 • Briga o korisnicima usluga i rješavanje pitanja korisnika
 • Naplata potraživanja od korisnika.
 • Prijem i evidentiranje svakodnevnih zahtjeva i reklamacija.
 • Administriranje korisničkih podataka kroz informacijski sustav.

KVALIFIKACIJE: 

 • Minimum IV. stupanj stručne spreme
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office paket)
 • Prethodno iskustvo na sličnim poslovima (prednost)
 • Poželjno prethodno iskustvo rada sa strankama
 • Prednost imaju kandidati koji su radili u visoko-frekventnim maloprodajama
 • Interesiranje za oblast telekomunikacija (prednost)
 • Znanje engleskog jezika (prednost)

PROFIL OSOBE: 

 • Proaktivan pristup i usmjerenost na potrebe korisnika.
 • Odlične vještine komunikacije i prezentacije, kao i aktivno slušanje.
 • Dobre pregovaračke i prodajne sposobnosti.
 • Spremnost na rad u dinamičnom okruženju u nepredviđenim okolnostima
 • Odgovornost, motiviranost i sklonost timskom radu.

Ukoliko ste zainteresirani i smatrate da ispunjavate uvjete, pošaljite nam svoju biografiju do 29.11.2020 godine putem linka.  

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani. Neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju potrebne kvalifikacije neće biti uzete u razmatranje. 

Lokacija: Lukavac, Vitez, Travnik

Broj izvršiltelja: 3

Datum objave: 16.11.2020.

Trajanje oglasa: 13 dana (ističe 29.11.2020.)

PIROTEHNIKA ORION: Otvoren natječaj za prijam dva djelatnika

Tvrtka PIROTEHNIKA ORION d.o.o. sa sjedištem u Vitezu bavi se veleprodajom i maloprodajom pirotehničkih sredstava i izvođenjem vatrometa, a tražimo osobe na radnim mjestima:

1.VOZAČ – DOSTAVLJAČ ROBE

Na određeno vrijeme do 3 mjeseca

Opis posla:

 • dostava robe kupcima
 • pomoć u skladištu prilikom utovara/istovara robe

Potrebne kvalifikacije:

 • najmanje SSS
 • vozačka dozvola B kategorije
 • da kandidat ima najmanje 21 godinu
 1. ADMINISTRATIVNI RADNIK

Na određeno vrijeme do 3 mjeseca

Opis posla:
-rad u uredu na administrativnim poslovima

Potrebne kvalifikacije:

 • najmanje SSS
 • poznavanje rada na računalu (MS Ofiice)

Kandidate koje zadovoljavanju tražene uvjete molimo da svoju molbu sa životopisom pošalju na adresu: kontakt.ba@orionpyro.eu, najkasnije 10 dana od objave ovog oglasa.