Federalni zavod za MIO/PIO traži jednog radnika u Travniku na neodređeno vrijeme

I. (1) Predmet javnog oglasa je popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u FZ MIO/PIO temeljem javnog
oglašavanja, putem provedbe postupka izbora najuspješnijeg kandidata u skladu s Uredbom o postupku
prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine V. broj 166/2019 od
19.02.2019. i Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/21 od 03.02.2021.).
(2) Federalni zavod za MIO/PIO sa sjedištem u Ulici Dubrovačka b.b. Mostar, raspisuje Javni oglas radi
zasnivanja radnog odnosa na sljedećim upražnjenim radnim mjestima prema organizacijskim jedinicama
Federalnog zavoda MIO/PIO i to kako slijedi:
II
1. U Središnjoj administrativnoj službi

1.1.Referent uredskog poslovanja
jedan (1) s mjestom rada u Sarajevu i jedan (1) s mjestom rada u Mostaru
IV. stupanj ……………………………………………………………. 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

1.2.Referent za administrativno-tehničke poslove i poslove prijepisa, s mjestom rada u Sarajevu
IV. stupanj ……………………………………………………………. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

1.3.Samostalni stručni suradnik 2, za poslove strateškog planiranja i reforme, s mjestom rada u Sarajevu
VII. stupanj ……………………………………………………………… 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
1.4.Referent za prijam i otpremu pošte, s mjestom rada u Mostaru
IV. stupanj ……………………………………………………………… 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2. U Županijskoj administrativnoj službi za Županiju Sarajevo u Sarajevu

2.1.Stručni suradnik 2 za izradu nacrta rješenja u prvom stupnju
VII. stupanj ……………………………………………………………………… 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2.2.Suradnik-kompletator
VI. stupanj ………………………………………………………………………. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2.3.Referent uredskog poslovanja
IV. stupanj ………………………………………………………………………. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
2.4.Referent za poslove matične evidencije
IV. stupanj ………………………………………………………………………. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

3. U Županijskoj administrativnoj službi za Zeničko-dobojsku županiju u Zenici

3.1.Referent uredskog poslovanja
IV. stupanj ……………………………………………………………………… 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

4. U Županijskoj administrativnoj službi za Srednjobosansku županiju u Travniku

4.1.Referent – sekretar
IV. stupanj …………………………………………………………………….. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
5. U Županijskoj administrativnoj službi za Hercegovačko-neretvansku županiju u Mostaru
5.1.Stručni suradnik 2 za izradu nacrta rješenja u prvom stupnju
VII. stupanj …………………………………………………………………… 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
5.2..Referent uredskog poslovanja
IV. stupanj …………………………………………………………………… 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
5.3.Suradnik za analitičko-planske poslove
VI. stupanj …………………………………………………………………… 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
6. U Županijskoj administrativnoj službi za Posavsku županiju u Orašju

6.1.Stručni suradnik 2 za izradu nacrta rješenja u prvom stupnju
VII. stupanj ………………………………………………………………….. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
7.U Županijskoj administrativnoj službi za Hercegbosansku županiju u Livnu

7.1.Stručni suradnik 2 za matičnu evidenciju
VII. stupanj ………………………………………………………………….. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
8. U Županijskoj administrativnoj službi za Zapadnohercegovačku županiju u Ljubuškom

8.1. Arhivar
IV. stupanj ……………………………………………………………………. 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

III. Kandidati koji se prijavljuju na oglas obvezni su ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti za sva upražnjena radna mjesta:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da nije kažnjavan,
d) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,
e) da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost.

Posebni uvjeti za radna mjesta iz glave II Oglasa
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.
a) IV – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola,
b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu,
c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.: Vodi propisane očevidnike o uredskom poslovanju,
vodi predmete u roku, vodi protokol matičnih brojeva za inozemne predmete i dodjeljuje matične brojeve
za ove predmete, raspoređuje poštu i predmete daje u rad, te dostavlja na arhiviranje završene predmete,
obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.
a) IV – gimnazija, upravna, ekonomska ili birotehnička škola, škola za daktilografe ili
stenodaktilografska škola ili daktilograf I. klase;
b) Poznavanje rada na računalu,
c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.2. Obavlja poslove prijepisa dostavljenih tekstova i po
usmenom diktiranju, vrši poslove kopiranja, umnožavanja, uvezivanja i skeniranja, obavlja
administrativno-tehničke poslove i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.

Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.3.
a) VII – odnosno najmanje 180 ECTS bodova – ekonomski fakultet,
b) Tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.3. Izučava sustav mirovinskog i invalidskog
osiguranja, izučava propise u vezi s provedbom mirovinskog i invalidskog osiguranja, prati reformske
procese u regiji i svijetu u ovoj oblasti. Sudjeluje u definiranju glavnih indikatora koji bi pomogli u razvoju
strateških pogleda o trendovima sustava osiguranja za srednjoročne i kratkoročne strategije. Prati i
analizira podatke i projekcije međunarodnih institucija (MMF, WB, ILO…). Sudjeluje u izradi strateških
planova razvoja sustava. Analizira rezultate aktuarskih projekcija i ostalih analiza koje se rade u ovom
Sektoru, te na temelju toga radi na prijedlozima budućih opcija i strateških pravaca razvoja sustava, kao i
druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1.4.
a) IV. – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola,
b) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.4. Prima i otprema poštu, vodi propisane očevidnike u
skladu s Uredbom o uredskom poslovanju, vodi opći protokol, posebni protokol, raspoređuje i otprema
poštu, daje predmete u rad organizacijskim jedinicama i vrši obračun poštanskih troškova, obavlja i druge
poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.

Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 2.1., 5.1. i 6.1.
a) VII. stupanj, odnosno 240 ECTS bodova, pravni fakultet ili I. stupanj pravnog fakulteta ili viša
upravna škola,
b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu,
c) Jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 2.1., 5.1. i 6.1.: Radi na izradi nacrta prvostupanjskih
rješenja po domaćim propisima i uz primjenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, vodi
postupak za ostvarivanje prava na inozemnu mirovinu na propisanim međunarodnim tiskanicama, prati i
proučava propise iz oblasti rješavanja o pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja radi njihove
primjene, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.

a) VI. st. stručne spreme, I. stupanj pravnog fakulteta ili viša upravna ili 180 ili više ECTS bodova
pravnog fakulteta,
b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu,
c) Jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.2.: Zaprima zahtjeve za ostvarivanje prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja, zahtjeve za prijam na dragovoljno osiguranje, provjerava valjanost i
kompletnost dokumentacije, pruža stručnu pomoć osiguranicima u vezi s njihovim zahtjevima,
kompletirane zahtjeve prosljeđuje na rješavanje, vrši dokompletiranje predmeta po primjedbi Odjela za
rješavanje o pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uzima izjave na zapisnik, obavlja i druge
poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 2.3. i 3.1.
a) IV. – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola,
b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu,
c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radna mjesto pod rednim brojem 2.3. i 3.1.: Radi na prijamu pošte i predmeta, vodi
propisane očevidnike o uredskom poslovanju, vodi opći i poseban protokol (priprema predmete za unos u
sustav), vrši iznalaženje i ulaganje predmeta, raspoređuje predmete i poštu, daje u rad odgovarajućim
organizacijskim jedinicama i zadužuje elektroničkim putem, otprema poštu (pisma, pakete i dr.), otprema
predmete tijelu za ocjenu radne sposobnosti, vrši obračun poštanskih troškova, dostavlja završene
predmete na arhiviranje, izdaje uvjerenja na osnovi službenog očevidnika, obavlja i druge poslove po
zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2.4.
a) IV. – gimnazija, ekonomska ili upravna škola,
b) Poznavanje rada na računalu,
c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.4.: Radi poslove unosa na magnetne medije
zaprimljenih prijava matične evidencije za razdoblja u djelokrugu Federalnog zavoda za mirovinsko i
invalidsko osiguranje, priprema unesene prijave za pohranu na mikrofilm ili skeniranje i uništavanje,
izdaje uvjerenja o konačnim podacima registriranim u matičnoj evidenciji o stažu osiguranja, plaći i
drugim podacima iz matične evidencije, po potrebi vrši «ON-LINE» izravan unos prijava M-4 i M-8 za
osiguranike koji su podnijeli zahtjev za mirovinu, prosljeđuje prijave za pohranu na mikrofilm ili
skeniranje, vrši preregistraciju obveznika uplate doprinosa putem prijava M-1K, izlistava popise radnika
na zahtjev obveznika uplate doprinosa, te dostavlja poslovnicama prijave s pogreškama, radi na prijamu,
kontroli i šifriranju prijava, vrši prijam prijava o početku, promjeni i prestanku poslovanja obveznika uplate
doprinosa, vrši evidentiranje primljenih prijava za poslodavce i osiguranike, vodi očevidnike o izdanim
registarskim i matičnim brojevima, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4.1.
a) IV. – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola,
b) Poznavanje rada na računalu,
c) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 4.1.: Vrši službenu komunikaciju i korespondenciju
putem e-maila, telefona i telefaksa za ravnatelja i zamjenika ravnatelja županijske službe i vodi knjigu
službenih obveza za ravnatelja i zamjenika ravnatelja, sačinjava plan potreba materijala, opreme i usluga
na temelju izvršenog trebovanja, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 5.2.
a) IV. – gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehnička škola i škola društveno-tehničkog smjera,
b) Položen stručni ispit za traženu stručnu spremu,
c) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okrivu tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5.2.: Radi na prijamu pošte i predmeta, vodi propisane
očevidnike o uredskom poslovanju, vodi opći i poseban protokol (priprema predmete za unos u sustav),
vrši iznalaženje i ulaganje predmeta, raspoređuje predmete i poštu, daje u rad odgovarajućim
organizacijskim jedinicama i zadužuje elektroničkim putem, otprema poštu (pisma, pakete i dr.), otprema
predmete tijelu za ocjenu radne sposobnosti, vrši obračun poštanskih troškova, dostavlja završene
predmete na arhiviranje, izdaje uvjerenja na osnovi službenog očevidnika, obavlja i druge poslove po
zaduženju neposrednog rukovoditelja.

Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 5.3.
a) VI. st. stručne spreme, I. stupanj ekonomskog fakulteta ili viša ekonomska škola ili 180 ili više
ECTS bodova ekonomskog fakulteta,
b) Poznavanje rada na računalu,
c) jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5.3.: Radi na analitičko-planskim poslovima na razini
županijske administrativne službe, u radu je povezan sa stručnim suradnikom za analitičko-planske
poslove i slijedi njegove upute, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog rukovoditelja.
Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 7.1.
a) VII. odnosno najmanje 180 ECTS bodova pravni, ekonomski ili filozofski fakultet,
b) Dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 7.1.: Prati i proučava propise, koordinira rad na
poslovima matične evidencije u poslovnicama u skladu s pozitivnim propisima, neposredno radi na
najsloženijim poslovima matične evidencije, surađuje s nadležnom službom Porezne uprave radi
provedbe podataka iz Jedinstvenog sustava, sudjeluje u postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se
staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, vrši provjeru popisa radnika koji rade na radnim mjestima na
kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, vodi odvojeno dokumentacije odluka, zapisnika i
druge dokumentacije za ta radna mjesta, vrši inventuru stanja i predlaže način prenošenja novog stanja
na magnetne medije, predlaže poslovnicama i obveznicima uplate doprinosa izmjene i dopune «Kodeksa
šifara» za ova radna mjesta, vrši provjeru popisa radnika za ova radna mjesta kod obveznika uplate
doprinosa, vodi i vrši nadzor nad vođenjem očevidnika iz oblasti rada, za razdoblje u djelokrugu
Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u pogledu prijavno-odjavnog segmenta, vrši
kontrolu primjene propisa i propisane tehnologije rada na poslovima matične evidencije od dostave i
zaprimanja prijava podataka matične evidencije i priprema za unos podataka na magnetne medije,
prijave koje nisu zaprimljene vraća na ispravak s odgovarajućim uputama i vrši poslove vezane za unos
podataka o mirovinskom stažu i plaćama, pruža poduke radnicima koji rade na poslovima matične
evidencije o osiguranicima i obveznicima uplate doprinosa i nadgleda provedbu svih uputa, poduka i
izdaje uvjerenja o podacima matične evidencije po zahtjevu, obavlja i druge poslove po zaduženju
neposrednog rukovoditelja.

Posebni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8.1.
a) IV. – gimnazija, upravna ili birotehnička škola,
b) Položen arhivistički ispit,
c) Poznavanje rada na računalu,
d) Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u okviru tražene stručne spreme.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 8.1.: Zaprima predmete za arhiviranje i vodi očevidnike
o istima, sređuje, čuva i rukuje predmetima u skladu propisima o arhivskom gradivu i uredskom
poslovanju, vrši preuzimanje i dostavu poštanskih i drugih pošiljki, pakiranje poštanskih i drugih paketa,
izvršava i druge poslove u vezi s dostavom pošte, obavlja i druge poslove po zaduženju neposrednog
rukovoditelja.

IV. 1. Popis potrebnih dokumenata
a) prijavni obrazac sa službene stranice Federalnog zavoda za MIO/PIO,
b) izvod iz matične knjige rođenih,
c) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci,
d) dokaz o stečenoj stručnoj spremi (za srednju stručnu spremu) diploma o završenoj školi ili
svjedodžba o završnom ispitu; za višu stručnu spremu diploma o završenom obrazovanju ili I.
ciklus Bolonjskog studija koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova s dodatkom diplomi;
za visoku stručnu spremu sveučilišna diploma najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno
diploma visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s najmanje 240
ECTS bodova s dodatkom diplomi; relevantno obrazovanje – traženo oglasom završeno u
inozemstvu, navesti broj i datum akta o nostrifikaciji diplome i dostaviti kopiju akta o
nostrifikaciji), sveučilišnu diplomu (nostrificiranu diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.) kao
i dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu
studiranja, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće
izdavala niti za jednog diplomanta, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju sveučilišne diplome
dostaviti Uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan niti za jednog
diplomanta. Neovisno o svim drugim zahtjevima iz oglasa kandidati koji su završili studije po

Bolonjskom sustavu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obvezno
dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom
traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja, osim za integrirane studije kod kojih je
potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integriranom studiju, ako to nije vidljivo iz same
osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju,
e) dokaz o radnom iskustvu (potvrda od poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim
poslovima u okviru tražene stručne spreme, uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj
evidenciji aktivnih osiguranika izdano od nadležne službe Federalnog zavoda za MIO/PIO uz
obvezno dostavljanje i akta koji razjašnjava šifru zanimanja iz uvjerenja ne starije od šest (6)
mjeseci),
f) za kandidate koji nisu zasnivali radni odnos (volonterski rad) obvezni su dostaviti uvjerenje
Federalnog zavoda za MIO/PIO da nisu evidentirani u bazi podataka matične evidencije
osiguranika Federalnog zavoda za MIO/PIO ne starije od šest (6) mjeseci,
g) ovjerena izjava podnositelja prijave o nekažnjavanju,
h) ovjerena izjava podnositelja prijave da se ne vodi kazneni postupak,
i) dokaz o poznavanju rada na računalu za radno mjesto: 1.2., 2.4., 4.1., 5.3. i 8.1.
j) dokaz o položenom stručnom ispitu, arhivističkom ispitu, javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja, za radna mjesta: 1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 5.1., 5.2., 6.1. i 8.1.
Napomena: Uvjerenje o radnoj i zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne
vodi kazneni postupak pribavit će se po zahtjevu poslodavca.
2. Dodatni dokumenti
Kandidati koji su demobilizirani branitelji, obitelji poginulih branitelja ili imaju status ratnog vojnog
invalida ili su članovi obitelji ratnog vojnog invalida, prema propisima koji reguliraju oblast braniteljskoinvalidske zaštite dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu (uvjerenje od nadležnog tijela braniteljskoinvalidske zaštite).

3. Svi dokumenti uz prijavu na oglas prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.
Kandidati koji su dostavili uredne i blagovremene prijave bit će pozvani uz predočenje osobne iskaznice
na testiranje, a u ovisnosti od ishoda istog najuspješnijih 10 kandidata će biti pozvani na intervju.
Osoba – kandidat koja nije podnijela blagovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog oglasa kao i osoba koja odustane od testiranja ili intervjua, ili bez obzira na razlog ne pristupi
navedenim radnjama, neće se smatrati kandidatom.
V. Podnošenje prijave
Prijava na oglas sa svim traženim dokumentima podnosi se u roku od 8 dana od dana posljednjeg
objavljivanja.
Napomena: Kandidatu koji bude najuspješniji, ponudit će se zaključivanje ugovora o radu.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti osobno ili putem pošte na adresu Federalni zavod za
mirovinsko i invalidsko osiguranje Ul. Dubrovačka b.b. Mostar, s obveznom naznakom
„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS RADI POPUNJAVANJA UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
________________________________________________________ U FZ MIO/PIO”
( upisati naziv radnog mjesta)

OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU _____________________

„NE OTVARATI – OTVARA POVJERENSTVO“
Oglas se objavljuje u dva (2) dnevna lista i na web-stranici FZ MIO/PIO, a ostaje otvoren 8 dana od dana
posljednje objave.

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na temelju čl.20a.Zakona o radu (Sl.novine FBiH br:26/16 i 89/18), čl.4.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u KSB/SBK (Sl.novine SBK/KSB br:7/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br:11-01-1752/22 od 03.06.2022.godine, Ravnateljica JU Dom zdravlja Vitez dr.Ana Šimunović, spec. obit.med., raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

1.KV VOZAČ-na neodređeno vrijeme u Tehničku službu,
                       1 izvršitelj, uz probni rad od 3 mjeseca.

Kratak opis poslova:
Vrši prijevoz bolesnika, brine za održavanje vozila i osiguranje higijenskih uvjeta uz obvezu dezinfekcije nakon transporta oboljelog od zaraznih bolesti, brine o čistoći vozila, vodi evidenciju o svom radu i korištenju vozila, odgovara za svoj rad i oštećenje vozila, obavlja i druge poslove iz svoje djelatnosti i po nalogu neposrednog rukovoditelja, za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uvjete:
 a)Opći uvjeti
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18 godina
-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

b)Posebni uvjeti
-KV vozač
-1 godina radnog iskustva na poslovima vozača
-važeća vozačka dozvola ,,B”kategorije.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz javnog oglasa:

Uz potpisanu prijavu na javni oglas, kraću biografiju, broj kontakt telefona i adresom sa naznakom radnog mjesta, kandidati dostavljaju slijedeća dokumenta:
1.Svjedodžba o završenoj školi za kv vozača
2.Potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traži oglasom uz preporuku
3.Vozačka dozvola ,,B” kategorije
4.Uvjerenje o državljanstvu
5.Izvod iz matične knjige rođenih
6.Potvrda od CIPS-a
7.Uvjerenje o nekažnjavanju

Radno vrijeme u Tehničkoj službi organizirano je 7 dana u tjednu sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.

Mjesto rada je područje Kantona SBK/KSB, po potrebi područje BiH i inozemstvo.

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete javnog oglasa obavit će se usmeno testiranje-intervju.

Komisija za provođenje javnog oglasa telefonski će obavijestiti kandidate koji budu ispunjavali uvjete javnog oglasa o terminu i mjestu održavanja usmenog testa-intervjua.

Izabrani kandidat će nakon izbora imati obvezu dostaviti liječničko uvjerenje i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova na koje se prima.

Dokumentacija koja se dostavlja mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija.

Dokumentacija koju kandidati dostave uz prijavu neće se vraćati kandidatima nakon provedenog postupka.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” i na web stranici Općine Vitez.

Prijave sa dokazom o ispunjavanju uvjeta oglasa, sa obavezno navedenim brojem telefona i adresom u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu:

       JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.,,Hrvatskih branitelja” 2A, 72 250 VITEZ
                                           PRIJAVA NA JAVNI OGLAS
                            ZA RADNO MJESTO_______________________
                                     SA NAZNAKOM ,,NE OTVARATI”

Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Nakon provedenog postupka kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.