Nove subvencije za gospodarske subjekte s područja KSB

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva KSB, Vlada je na svojoj 54. sjednici, održanoj 10.9.2020. godine, donijela Odluku o izdvajanju sredstava poslovnim subjektima za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“.


Ovom Odlukom gospodarskim subjektima bit će dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.619.560,00 KM, odnosno iznos od 215,00 KM po zaposlenom za subvencioniranje dijela najniže neto plaće za mjesec travanj 2020. godine. Ukupan broj poslovnih subjekata kojima se izdvajaju sredstva iznosi 575, s ukupnim brojem zaposlenih od 12.184. U tablici iz priloga je popis poslovnih subjekata kojim se dodjeljuju subvencije.

Usvajanje ove Odluke je jedna u nizu poticajnih mjera gospodarstvu KSB koja je rezultirala iz ranije usvojenog Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Ministarstvo gospodarstva ranije je realiziralo dva Javna poziva koja su se odnosila na djelatnosti kojima je bio zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, i na osnovu kojih je subvenciralo 1.046 poslovnih subjekta s 5.441 zaposlenih. Realizacijom trećeg javnog poziva, zajedno s prva dva poziva, za subvencije poslovnih subjekata s područja KSB izdvojeno je ukupno 3.945.150,00 KM za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće za 17.625 zaposlenih.
Ministarstvo gospodarstva trenutačno obrađuje prijave po četvrtom Javnom pozivu i na narednim sjednicama Vlade predložit će Odluku o izdvajanju koja će rezultirati novim poticajnim sredstvima za gospodarske subjekte s područja KSB-a.

lnformacija o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja i sanaciji posljedica COVID-19 na prostoru KSB

Vlada Kantona Središnja Bosna primila je k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja, te sanaciji posljedica COVID-19 pandemije na prostoru KSB.

Aktivnosti su provedene na osnovu Projekta „Odgovor na COVID – 19“ za koji je potpisan Sporazum o financiranju između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade KSB s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava za Projekt Aktivnost 1G – Nabavka opreme i materijala u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave korona virusa na prostoru KSB.

UNDP pruža podršku svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem suzbijanja širenja te sanacije posljedica pandemije COVID-19. lzmeđu ostalog, UNDP, u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, nabavlja prijeko potrebne medicinske aparate te zaštitnu opremu za zdravstvene radnike.

TRAVNIK: Sazvana 54. sjednica Vlade KSB

U Travniku će se u četvrtak, 10.9. 2020. godine, s početkom u 9 sati, održati 54. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik s 53. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade

2.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava poslovnim subjektima za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj 2020. godine, s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za ublažavanje posljedica pandemije korona virus“ – Ministarstvo gospodarstva

3.Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4.Suglasnost za produženje Ugovora o djelu za vođenje evidencija korisnika socijalne pomoći – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5.Suglasnost za zaključivanje Ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog suradnika za zaštitu voda – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6.Suglasnost za nabavku građevinskog materijala za objekt Jedinice za specijalističku podršku – Ministarstvo unutarnjih poslova

7.Suglasnost za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba Vlade

8.Prijedlog Zaključka za održavanje i razvoj korisničkog softvera za javne nabavke – Ured za javne nabavke
a) Rješenje za imenovanje Povjerenstva za javne nabavke

9.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga interneta, fiksne telefonije i nabavke električne energije – Ured za javne nabavke

10.Informacija UNDP-a o realizaciji aktivnosti suzbijanju širenja pandemije koronavirusa na prostoru Kantona Središnja Bosna – Ured za javne nabavke

11.Izvješće o radu Regionalne ekonomske zajednice (REZ) za 2019. godinu – Ministarstvo privrede

12.Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za javne nabavke za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Na 53. sjednici Vlade KSB doneseno nekoliko odluka važnih za općinu Vitez

U Travniku je jučer održana 53. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Uz ostalo, doneseno je i nekoliko odluka važnih za općinu Vitez.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB je donijela odluku o izdvajanju i prijenosu sredstva na račune općina KSB, sukladno usvojenom Programu raspodjele i prijenosa sredstava s pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu na bazi Programa raspodjele i prijenosa sredstava s pozicije „Poticaji vodoprivredi“, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se i prenose sredstava na račune općina:

– Vitez, za projekte „Rekonstrukcija vodovodne mreže na raskrižju za Vjetrenice“, u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM,
– Vitez, za projekte „Izrada Glavnog projekta zamjene azbest-cementnih cijevi na gradskom vodovodu“, u ukupnom iznosu od 7.000,00KM,
– Vitez, za projekte „Nabavka opreme za detekciju gubitaka na Gradskom vodovodu“ u ukupnom iznosu od 26.000,00 KM,
– Donji Vakuf, za projekt „Izvođenje radova na odvodnji površinskih voda-put za Rosulje“, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM,
– Donji Vakuf, za projekt „Izvođenje radova odvodnje površinskih voda-u ulici Lonđa “, u ukupnom iznosu od 14.650,00 KM,
– Dobretići, za projekt „ Izgradnja vodovoda Melina “, ukupnom iznosu od 24.000,00 KM,
– Fojnica, za projekt „ Uređenje korita rijeke Šćone-nastavak radova, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM,
– G.Vakuf /Uskoplje, za projekt „Rekonstrukcija vodovodne, fekalne i oborinske kanalizacije u užem urbanom području“, u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM,
– Jajce, za projekt „Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite vodozahvata Mlinarica“ Vlasinje, u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM,
– Jajce, za projekt „Izgradnja kanalizacije Carevo polje“, u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM,
– Jajce, za projekt „Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite vodozahvata Peratovka„ Peratovci, u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM,
– Kreševo, za projekte „Izgradnja rezervoara u naseljenom mjestu Pirin“, u ukupnom iznosu od 16.000,00KM,
– Fojnica, za projekt „Uređenje korita rijeke Dragače“, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM,
– Kiseljak, za projekt „Izgradnja sekundarne vodovodne mreže za Lug, Jehovac i Gromiljak i dio Brezove kose“, u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM,
– Kiseljak, za projekt „Izrada istražno-eksploatacijske bušotine na lokalitetu Palež“, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM,
– Novi Travnik, za projekt „Sufinanciranje izgradnje vodovoda Čakići“, u ukupnom iznosu od 9.000,00 KM,
– Fojnica za projekt „Sanacija vodozahvata pitke vode za potrebe vodoopskrbe na Prokoškom jezeru„ u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM,
– Travnik, za projekt „Nabavka materijala za I. vodozaštitnu zonu izvorišta „Trebišnjica „ u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM,
– G. Vakuf/ Uskoplje za projekt uređenja i čišćenje korita Bistričke Rike I. faza,
ukupnom iznosu od 7.000,00 KM,
za koje će se izvršiti prijenos sredstava na račune općina: D.Vakuf, Dobretići, Fojnica, G.Vakuf/ Uskoplje, Jajce, Kreševo, Vitez, Kiseljak, Novi Travnik i Travnik, sa stavke poticaji vodoprivredi.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala suglasnost na rasporedni nalog medicinske opreme za bolnice:
– JU Bolnica Travnik: 5 respiratora, 1 pacijent monitor s EKG-om.
– Hrvatska bolnica” Dr fra Mato Nikolić” Nova Bila – 5 respiratora, 1 pacijent monitor s EKG-om.
– JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu u Travniku – 1 respiratora, 1 pacijent monitor s EKG-om.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava u iznosu od 83.000,00 KM između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola Kantona.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 200,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Ivan (Vinka) Rajić, općina Travnik.

Usvojena je i Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za projekt Rekonstrukcija sportskog igrališta – I. faza, OŠ Nova Bila, općina Travnik. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije“ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena točkom 11. Programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB, izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „DOBOJ PUTEVI“ d.o.o. Doboj Jug u iznosu od 19.385,73 KM za projekt: Rekonstrukcija sportskog igrališta – I. faza, OŠ Nova Bila, općina Travnik, koji je ugovoren, ali nije realiziran.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu Općini Dobretići za treći kvartal 2020. godine. Odlukom se izdvaja iznos od 37.500,00 KM kao podrška Općini Dobretić.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I faza (III. privremena situacija). Odlukom se izdvaja iznos od 120.677,37 KM za izgradnju zgrade PS Kreševo.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu, u svrhu pomoći za liječenje u iznosu od 1.500,00 KM na ime Josip Šimić iz Viteza.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu, u svrhu pomoći za liječenje u iznosu od 1.500,00 KM na ime Samir Alić iz Bugojna.

Vlada KSB je dala i slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za provođenje procedure javne nabavke za nabavku i ugradnju peći na pelet putem direktnog sporazuma u iznosu do 7.020,00 KM s uračunatim PDV-om.
– Suglasnost Ministarstvu gospodarstva za pokretanje procedure javne nabavke: nabavka usluge servisiranja i održavanja vozila (izvan jamstvenog roka proizvođača) putem konkurentskog zahtjeva, procijenjena vrijednost nabavke s PDV-om iznosi 11.700,00 KM.
– Suglasnost Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za pokretanje procedure javne nabavke računarske opreme, procijenjena vrijednost nabavke s PDV-om iznosi 10.923,70 KM.
– Suglasnost Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – opremanje kabineta biologije i fizike za Mješovitu srednju školu Gornji Vakuf, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 7.187,00 KM.
– Suglasnost Ministarstvu gospodarstva za pokretanje procedure javne nabavke stalnih sredstava u obliku prava (Microsoft licenca), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 900,00 KM.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva financija, usvojila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj Odjela unutarnje revizije o obavljenoj reviziji izdataka za gorivo za 2019. godinu. Revizijom su obuhvaćeni procesi planiranja, odobravanja, korištenja, izvještavanja, kontrole i knjigovodstvenog evidentiranja izdataka za gorivo-podgrupe u periodu I-XII 2019. godine.
– Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine.
– Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve Vlade KSB za 2020. godinu za I. i II. kvartal 2020. godine.
– Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period od travnja do lipnja 2020. godine. U navedenom periodu ukupno je evidentirano 11.962 prekršaja, što je za 17% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.
– Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu rujnu 2020. godine.
– Izvještaji o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu rujnu 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je dala suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke tonera za printere i kopir aparate, a za potrebe Ministarstva gospodarstva. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 2.925,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – Nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u KSB (nastavni plan i program na bosanskom jeziku). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi: 4.065.164,00 KM.
– Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke – Nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u KSB (nastavni plan i program na hrvatskom jeziku). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi: 1.108.903,00 KM.
– Suglasnost za direktore osnovnih škola s područja KSB da potpišu Anekse na postojeće ugovore s najpovoljnijim prijevoznicima, do okončanja otvorenog postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola i odabira najpovoljnijeg dobavljača, te potpisivanje okvirnog sporazuma za period 2020.-2022. god., a najkasnije do 31.12.2020. godine.
– Suglasnost svim osnovnim i srednjim školama na području KSB za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda svojih uposlenika.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Odlukom se utvrđuje utrošak sredstava u iznosu od 3.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Internacionalnom univerzitetu Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike primila k znanju Informaciju zdravstvenih ustanova o utrošenim sredstva za kupovinu zaštitne medicinske opreme, potrebama i trenutnom stanju zaštitne opreme i potrebi upošljavanja novih zdravstvenih radnika.

Primljena je k znanju i Informacija o propisanim Naputcima za početak nastavne školske 2020./2021.g., uvažavajući trenutačnu epidemiološku situaciju, Preporuke za škole za sigurno održavanje nastave u kontekstu COVID-19 Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te preporuke Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Plana javne nabavke s kriterijima raspodjele sredstava po stavkama: subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi i subvencije javnim poduzećima –poticaji vodoprivredi (interventna sredstva), utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu u iznosu od 764.450,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade KSB i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Planom javne nabavke, koja će se realizirati u suradnji između Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB.
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabavke sukladno usvojenom Planu javne nabavke za realizaciju projekata s pozicije “Poticaji vodoprivredi” za 2020. godinu. Na osnovu Plana javne nabavke za 2020.godinu i raspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020.godinu, daje se suglasnost za pokretanje postupaka javne nabavke za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu od 764.450,00 KM.


– Odluka o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava s tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu. Usvaja se Program raspodjele i prenosa sredstava s tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi s kriterijima raspodjele, utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu u iznosu od 475.650,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se izdvojiti po posebnim Odlukama Vlade KSB i utrošiti na neophodne i prioritetne projekte utvrđene usvojenim Programom, koja će se realizirati u suradnji između Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2020. god. Ovom Odlukom odobrava se izmjena Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2020. godini na način da Rebalansom Proračuna KSB za 2020. godinu ukupan iznos sredstava za realizaciju programa iznosi 600.000,00 KM. Prihvaćeni projekti realizirat će se na temelju Zakona o javnim nabavama.
– Odluka o raspodjeli i izdvajanju sredstava za projekte infrastrukture i interventne projekte u općinama KSB u 2020 godini. Na temelju Programa o utrošku sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2020. godinu, daje se suglasnost za raspodjelu i realizaciju projekata infrastrukture i interventne projekte u ukupnom iznosu od 52.250,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB. Prema Odluci o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSBK, sredstva iz ove Odluke isplatit će se na teret Fonda za 2020. godinu, s podračuna otvorenog kod Ministarstva financija po projektima na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u iznosu od 1.181.350,00 KM.

Sutra u Travniku 53. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Sutra će se u Travniku održati 53. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED 

1.Zapisnik s 52. sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2.Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3.Prijedlog Odluke o isplati štete od lovostajem zaštićene životinjske vrste – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4.Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB (rekonstrukcija sportskog igrališta u OŠ Nova Bila ) – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
5.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o iznosu i isplati regresa za 2020. godinu – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići (za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju zgrade PS Kreševo I. faza (III. privremena situacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Josip Šimić
b) Samir Alić
10. Suglasnost za nabavku i ugradnju peći na pelet za potrebe organizacijskih jedinica MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Suglasnost za rashodovanje i prodaju motornog vozila u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Suglasnost na Izmjenu i dopunu Plana nabavke Ministarstva gospodarstva za 2020.godinu – Ministarstvo gospodarstva
13. Suglasnost za pokretanje javne nabavke usluga servisiranja i održavanja vozila za potrebe Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
14. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu gospodarstva na neodređeno vrijeme – Ministarstvo gospodarstva
15. Suglasnost za prijem u radni odnos tri namještenika na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Suglasnost za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo financija
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za izbor najboljeg ponuditelja i zaključivanje ugovora za „Mješovitu srednju školu“ Gornji Vakuf – Uskoplje, u postupku javne nabavke – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za nabavku sredstava u obliku prava (microsoft licenca ) – Ministarstvo gospodarstva
20. Izvješće Odjela unutarnje revizije o obavljenoj reviziji izdataka za gorivo za 2019. godinu kod Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo financija
21. Izvješće o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1.1.-30.6.2020. godine – Ministarstvo financija
22. Izvješće o utrošku sredstava Tekuće rezerve za premijera Kantona i ministricu financija iz Proračuna Kantona za I. i II. kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
23. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu rujnu za 2020. godinu – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo unutarnjih poslova
25.Izvješća o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu rujnu za 2020. godinu – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva
26. Informacija o izjašnjenju Ministarstva pravosuđa i uprave po Zaključku Vlade broj: 01-4.2-253/2020 od 19.3. 2020. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Informacija o izjašnjenju Ministarstva pravosuđa i uprave po Zaključku Vlade broj: 01-4.2-524/2020 od 11.8. 2020. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Sazvana 52. sjednica Vlade KSB

U Travniku će u petak, 21.8.2020. godine, biti održana 52. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik s 51. redovite sjednice i zapisnik s 36. izvanredne sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020.godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja Program za izvršenu proljetnu sjetvu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020.godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4.Prijedlog Odluke o isplati štete od lovostajem zaštićene životinjske vrste – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje Javnog natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
6.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna KSB za 2020. godinu, na ime pomoći za liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a)Đevadu Humiću
b)Draganu Petriću
7.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
8.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
9.Prijedlog Zaključka o datumu isplate novčane egzistencijalne novčane naknade – Kantonalna uprava za branitelje
10.Suglasnost za provođenje procedure nabavke o pružanju usluga servisiranja i održavanja vozila i motocikla – Ministarstvo unutarnjih poslova
11.Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke odstranjivači vlage – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12.Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke crpke za vodu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13.Izvještaj načelnika općine Kiseljak za sufinanciranje izgradnje mosta u naselju Begići – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14.Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava dodijeljenih za jednokratnu pomoć za hitne intervencije – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15.Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za projekt “Digitalizacije”- unapređenje procesa javne uprave – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
16.Informacija o dodjeli nagrade za upravljanje razvojem-sufinanciranje nabavke magnetne rezonance – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
17.Informacija u vezi smrti direktora Uprave i zahtjev za imenovanje vršitelja dužnosti – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18.Zamolba za financijsku pomoć – Agencija za privatizaciju

PREMIJER VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada KSB sufinancira nabavku RTG uređaja u tri doma zdravlja

U Travniku je održana 51. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji privredi
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija
– odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama
– suglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6 mjeseci
– suglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede.

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva)
– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020. godinu,
– odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“.

 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku,
– odluka o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izradu fasade na zgradi ambulante općine Dobretići,

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za sport za 2020. godinu,
– odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020. godinu,
– suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika:
a) za općinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za općinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za općinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za općine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za općinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a,
– odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutarnjih poslova,
– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom (3 komada) na osnovu Okvirnog sporazuma
– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica (6 komada) za potrebe MUP-a.
– suglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza,
– odluka u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama.
– odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna za 2020. godinu na ime sufinanciranja nabavke RTG aparata:

a) JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
b) JU Dom zdravlja Busovača
c) JU Dom zdravlja Vitez

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavu uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku,
– suglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Općinskom sudu u Bugojnu,
– suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku,
– suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnosti:

– odluka o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć braniteljima
– odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
– odluka o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,
– suglasnost za isplatu naknade Sadetu Seferu za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine,
– suglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije
– rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB je donijela slijedeće odluke i dala suglasnost:

-suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku – Obuka struktura zaštite i spašavanja.

Tim za sprječavanje korupcije je predložio, a Vlada KSB

– nije dala suglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi KSB.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB je donijela odluke i dala suglasnosti:

– suglasnost o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade.

Vlada je primila na znanje izvještaje i informacije:

-Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i proračunske korisnike KSB – Ministarstvo financija.
a)Konsolidirani periodični izvještaji općina KSB
– Informacija o stanju punjenja Proračuna KSB za mjesec srpanj za 2020. godinu – Ministarstvo financija.
-Vlada se nije izjašnjavala o Izvještaju o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.121.2019.godine
– Izvještaj o provedenoj obveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

 – Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020.godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo financija
c) Ministarstvo privrede

Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2020.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutarnjih poslova.

TRAVNIK: Za sutra zakazana sjednica Vlade KSB

Za sutra, četvrtak, 13.8.2020. godine, u 9 sati, sazvana je 50. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna.

                                           
DNEVNI RED

1. Zapisnik s 49. sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Izvještaj o poslovanju ŠPD/ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019. godinu – direktor Društva
a) Izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu
b) Izvještaj Nadzornog odbora za period 8.6.2019 – 31.12.2019.godine
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi za 2020. godinu (interventna sredstva) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, poticaji gospodarstvu – Ministarstvo privrede
7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, za potporu razvoja poduzetničkih zona – Ministarstvo privrede
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KSB – Ministarstvo privrede
9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“ za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih Start -up kompanija – Ministarstvo privrede
10.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, za učešće na sajmovima i izložbama – Ministarstvo privrede
11.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele utvrđenih Proračunom KSB za 2020. godinu za oblast kulture – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog Odluke o Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za sport za 2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13.Prijedlog Odluke o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
15.Prijedlog odluke o izdvajanju novčanih sredstava iz tekućih rezervi u korist Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
16.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izradu fasade na zgradi ambulante općine Dobretići – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18.Prijedlog Odluke u vezi raspodjele zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekući transferi pojedincima za pravnu pomoć branioteljima – Kantonalna uprava za branitelje
20. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
21. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za općinu Novi Travnik
aa) Rješenje o imenovanju komisije
b) za općinu Fojnica
bb) Rješenje o imenovanju komisije
c) za općinu Vitez
cc) Rješenje o imenovanju komisije
d) za općine Kiseljak i Kreševo
dd) Rješenje o imenovanju komisije
e) za općinu Busovača
ee) Rješenje o imenovanju komisije
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za Ugovore o djelu za popunu radnih mjesta za školsku 2019./2020.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja u pisarnici u zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava, za nabavu dogradnje računarskog programa za obračun prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – Kantonalna uprava za branitelje
25.Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku – Obuka struktura zaštite i spašavanja – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
26.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku računara s monitorom (3 komada) na osnovu Okvirnog sporazuma – Ministarstvo unutarnjih poslova
27.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku ručnih radio stanica (6 komada) za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
28.Suglasnost za pokretanje postupka za javnu nabavku uređaja za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29.Suglasnost za pokretanje postupka za izmještanje peći na pelet u zgradi Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima – Ministarstvo unutrnjih poslova
30.Suglasnost za pokretanje postupka za izgradnju sportske dvorane u OŠ „13 Rujan“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31.Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiksne pregrade sa šalterom u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
33.Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34.Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova stručnog suradnika za zaštitu voda – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
35.Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu radi povećanja obima posla uzrokovanih pandemijom COVID-19 na period od 6. mjeseci – Ministarstvo privrede
36.Suglasnost za povećanje plaće državnom službeniku u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
37.Suglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
38.Suglasnost za isplatu naknade Sadetu Sefer za mjesec travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2020.godine – Kantonalna uprava za branitelje
39.Suglasnost za isplatu naknade za obavljanje revizije – Kantonalna uprava za branitelje
40.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima radne grupe – Kantonalna uprava za branitelje
41.Suglasnost na inicijativu za izradu Registra uposlenih u javnoj službi KSB – Tim za sprJečavanje korupcije
42.Izvještaj o provedenoj obveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području KSB za 2020.godinu, proljetna faza – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
43.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova (4x)
b) Ministarstvo financija (2x)
c) Ministarstvo privrede
44. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2020. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta (2x)
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo unutarnjih poslova
45.Konsolidirani periodični izvještaji za Vladu i proračunske korisnike KSB – Ministarstvo financija
a)Konsolidirani periodični izvještaji općina KSB
46.Razrješenja i imenovanja
a)Ostavka na poziciji člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju KSB – Agencija za privatizaciju
47.Informacija o stanju punjenja Proračuna KSB za mjesec srpanj za 2020. godinu – Ministarstvo financija

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.v.r.

Vlada KSB izdvojila sredstava za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja

Na jučer održanoj 50. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, donesena je Odluka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment„ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment Univerziteta u Travniku.

Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije, koja je imenovana Rješenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, Vlada je prihvatila Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija u trajanju od jedne ili dvije godine (4+1 i 3+2) na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku snajperske puške, za potrebe MUP-a KSB. Odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 5.850,00 KM. Sredstva će se doznačiti firmi „Danial S“ d.o.o. Tešanj.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač. Odlukom se izdvaja iznos od 800,00 KM i isplatit će se na ime Mirko (Mate) Šantić, Busovača.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona” izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime nabavke aparata za otoakustičnu emisiju. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu JU Bolnici Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu” izdvajaju se sredstva u iznosu od 12.000,00 KM JU Bolnici Travnik, na ime nabavke medicinske i zaštitne opreme, lijekova, dezinfekcijskih sredstava i druge opreme zbog situacije nastale zbog epidemije Covid-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnica Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja“. Odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma za nižu potrošačku jedinicu Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB, za „Mješovitu srednju ekonomsko-ugostiteljsku školu“ Travnik; procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku i ugradnju parking rampe ispred škole. Sredstva su osigurana donacijom Općine Travnik i vlastitih prihoda škole.
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik; procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za usluge prijevoza opreme na relaciji Danska – Bosna i Hercegovina. Sredstva su osigurana donacijom Općine Novi Travnik.

Dana je i Saglasnost za utopljavanje zgrade Jedinice za specijalističku podršku na Slimenima. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.500,00 KM, a materijal bi se nabavio od poduzeća „Trgo Ten“ d.o.o. Travnik s kojima je ranije sklopljen ugovor o nabavci materijala, a na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB dala saglasnost za raskidanje ugovora za nabavku ronilačkih odijela i druge opreme za potrebe ove uprave.

Dana je i suglasnost Ministarstvu financija za pokretanje postupka Javne nabavke – ISFU riznična aplikacija (tehnička i funkcionalna podrška). Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 585.470,00 KM.

U Travniku danas sjednica Vlade KSB

Za danas je zakazana 50. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Na dnevnome redu je osamnaest točaka.DNEVNI RED

1. Zapisnik s 48. redovne i 35. izvanredne sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa „Zdravstveni menadžment“ na drugom ciklusu studija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku snajperske puške Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike policije (osiguranje vjerskih manifestacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
5. Prijedlog odluke o isplati naknade po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada i rada za neradne dane za pripadnike policije (osiguranje vjerskih manifestacija) – Ministarstvo unutarnjih poslova
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila za nabavku aparata za otoakustičnu emisiju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava JU „Bolnica Travnik“ za nabavku medicinske opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
10. Suglasnost na povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo financija
11. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku i ugradnju parking rampe ispred MSEU škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza donirane opreme za potrebe OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Suglasnost za utopljavanje zgrade Jedinice za specijalističku podršku MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Suglasnost za raskidanje ugovora za nabavku ronilačkih odijela i druge opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15. Suglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga informacijske tehnologije – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku
17. Zahtjev za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju (za mjesec lipanj 2020. g.) – Agencija za privatizaciju
18. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje – Ministarstvo gospodarstva
b) Suglasnost za imenovanje ekspertne radne skupine za izradu Strategije prometne edukacije KSB – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.