Središnja Bosna: Od 1.7. do 30.9.2021. godine naplaćeno 255.459,06 KM kazni zbog prekoračenja brzine

Na 100. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna, na prijedlog Ministarstva financija, Vlada je donijela slijedeće odluke:


– Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Proračunu KSB za 2021. godinu, u iznosu od 53.200,00 KM s pozicije “Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, Osnovne škole „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Osnovne škole „Jajce- Kruščica “, Osnovne škole „13 Rujan“ Jajce, Osnovne škole „Berta Kučera“ Jajce, “Četvrte osnovne škole „Torlakovac, “Treće osnovne škole“ Oborci i “Mješovite srednje škole „ Bugojno.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 16.448,00 KM, Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača razdjel na stavku „Nabava opreme“.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 13.261,28 KM, Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, na stavku „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva:
– Odluka o izmjeni odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj gospodarstvu (uspostava fonda za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda l kvaliteta)”, utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva KSB. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: ,,U članku 2. stavak (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 60.000,00 KM.“
– Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa utroška sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama” utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva KSB. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članku 2. Odluke novčani iznos 80.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 55.000,00 KM.”
– Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start – up kompanija” utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva KSB. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članku 2. stavak (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 165.000,00 KM.”

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu na ime nabavke cjepiva. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu, na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe, s pozicije ” Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo KSB, za nabavku cjepiva izdvaja se iznos od 40.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo KSB koji će izvršiti nabavku i distribuciju cjepiva.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, s pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge – Odjela za autoškole i vozačke ispite“ i izdvaja iznos od 3.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se kako slijedi: Internacionalni univerzitet Travnik, iznos od 3.000,00 KM, za edukaciju- stručno usavršavanje za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ista uprava je predložila, a Vlada primila k znanju Informaciju o predloženim odredbama Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period srpanj – rujan 2021. godine. U periodu od srpnja do rujna ove godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 31779 prekršaja, što je za 7791, odnosno za 32% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.
Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1.7.2021. do 30.9.2021. godine iznosi ukupno 255.459,06 KM (uplaćeno u Proračun), evidentno je neznatno smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.
Analizirajući sve uplate od 1.7.2021. do 30.9.2021. godine koje obuhvataju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u Proračun iznosi 736.039,33 KM, te je evidentno blago smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u ranijem tromjesečnom periodu.

Donesena je i Odluka o o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.

Sazvana 100. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak, 14.10.2021. godine sazvana je 100. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 99. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu (donacija za OŠ „Kaonik“ Busovača) – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021.

godinu (donacija za OŠ „Vitez“ Vitez) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaj gospodarstvu“ – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja i raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu (Uspostava fonda za potporu poduzećima za implementaciju međunarodno priznatih standarda i kvalitete) – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće pričuve za potporu za liječenje (Mevla Milanović) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu cjepiva protiv sezonske gripe – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje – edukaciju instruktora vožnje, licencirane predavače i ispitivače – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih kulture i športa
15. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i športske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti SSŠ „Bugojno“ za nabavu usluga obuke – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih kulture i športa
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javnu nabavu
17. Suglasnost na izmjene i dopune planova javnih nabava škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara
b) OŠ „Busovača“ Busovača
c) OŠ „Mehurići“ Mehurići
d) OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje
e) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
f) MSŠ „Travnik“ Travnik
g) STŠ „Bugojno“ Bugojno
h) SŠ „Travnik“ Nova Bila
i) SSŠ „Fojnica“ Kiseljak
18. Suglasnost na odluke škola o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) OŠ „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje
b) OŠ „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje
c) SŠ „Kreševo“ Kreševo
d) MSŠ „Travnik“ Travnik
19. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) OŠ „Busovača“ Busovača
b) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
c) SSŠ „Fojnica“ Kiseljak
d) SŠ „Travnik“ Nova Bila
e) SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
20. Suglasnost za nabavu stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za prijem namještenika u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Informacija o predloženim odredbama Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – Kantonalna uprava za branitelje
23. Izvješće o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje srpanj – rujan 2021. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za izradu podzakonskih akata iz članka 36. Zakona o socijalno neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREDSJEDNIK VLADE,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada KSB izdvaja sredstva općini Vitez za zaštitu obalnih stubova na Lašvi i sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu obitelji Patković

97. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 23.9.2021. godine, u 9 sati.


DNEVNI RED

1. Zapisnik s 96. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1. do 30.6.2021. godine
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo gospodarstva
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Kantonalna uprava za branitelje
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za period 1.1. do 30.6.2021.godine
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured premijera Kantona
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika proračuna KSB
f) Ured za europske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Nacrt programa javnih investicija KSB za period 2022.-2024.godina – Ministarstvo financija
6. Odluka o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje KSB (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike (suglasnost) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade PS Donji Vakuf (III. faza) – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za dodatne radove za izgradnju zgrade PS Kreševo (II. faza) – Ministarstvo unutarnjih poslova
10. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu (donirana sredstva OŠ Bila“) – Ministarstvo financija
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ (rekonstrukcija vodovoda u MZ Prusac, općina Donji Vakuf) – Ministarstvo gospodarstva
12. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna Kantona za potporu liječenja (4x) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Mirjana Vujica
b) Ivan Grabovac
c) Nerma Fazlibašić
d) Franjo Kvesić
13. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Depoa arhiva (II. faza-LOT 2) – Kantonalni arhiv
14. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava općinama za poslove iz oblasti civilne zaštite (7x) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) općini Busovača za sanaciju klizišta na lokaciji Bare
b) općini Vitez za zaštitu obalnih stubova na rijeci Lašvi
c) općini Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enese Patković
d) općini i Vitez za sanaciju posljedica požara na objektu u vlasništvu Enesa Patkovića
e) općini Kreševo za sanaciju klizišta na putu Crnići – Crnićki Kamenik
f) općini Fojnica za regulaciju Trošnjičkog potoka
g) općini Travnik za sanaciju posljedica požara na stambenim objektima (Melisa Imširović, Mujo Čelebić i Nermin Maglić)
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga iz oblasti informatike (Centralizirani sistem obračuna i isplate plaća) – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku bankarskih usluga (vođenje transakcijskog računa i podračuna u okviru JRT) – Ministarstvo financija
a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku propan butan plina – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku prekršajnih naloga – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku auto osiguranja motornog vozila – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
20. Suglasnost za nabavku mobitela za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem državnih službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2021. godine – Ministarstvo financija
23. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka Vlade broj: 01-04.1-4056/2021-14 od 3.6.2021. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i vršitelja dužnosti zamjenika direktora Službe za zapošljavanje KSB
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Ministarstvo pravosuđa i uprave

TRAVNIK: Zakazana 96. sjednica Vlade KSB

Sazvana je 96. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Sjednica je zakazana za četvrtak, 16.9.2021.godine, u 9 sati.

Dnevni red:

 1. Zapisnik s 95. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
  2. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (suglasnost) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Stručne službe Vlade Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – tajnik Vlade
  4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno – Ministarstvo unutarnjih poslova
  5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2021.godine“ – Ministarstvo gospodarstva
  6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  7. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potporu liječenju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  a) Naim Muhić
  b) Ankica Plavčić
  8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
  9. Prijedlog Odluke o naknadi štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  10. Suglasnost za preraspodjelu sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  11. Suglasnost na prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
  12. Suglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
  13. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  14. Suglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021.godinu – Kantonalni arhiv
  15. Suglasnost na Izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu (4x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  16. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola (6x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
  17. Suglasnost za nabavku računara i klima uređaja – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
  18. Suglasnost za nabavku računara za potrebe Stručne službe Vlade – tajnik Vlade
  19. Suglasnost za potpisivanje Sporazuma između Agencije za privatizaciju i „DAŽ“ d.o.o. Bijela u sporu koji se vodi pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori (Pr.br.607/19-09) – Agencija za privatizaciju
  20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec kolovoz) – Agencija za privatizaciju

  PREMIJER KANTONA
  Tahir Lendo, dipl.ing.

Voditelj Izaslanstva EU u BiH Johann Sattler s premijerom Tahirom Lendom

Njegova ekselencija, veleposlanik Johann Sattler, voditelj Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, održao je danas sastanak s Tahirom Lendom, premijerom Kantona Središnja Bosna.

Premijer Lendo i veleposlanik Sattler razgovarali su o stanju u KSB kao i o značaju suradnje Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini, Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u BiH i kantonalnih vlasti.

Veleposlanik Sattler je zahvalio na prijemu, razmjeni mišljenja i informacijama koje je dobio prilikom posjeta.

DONOSIMO: Popis volontera primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Povjerenstvo za prijem volontera za 2021. godinu, nakon razmatranja svih prijavljenih kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, sačinilo je Prijedlog rang liste kandidata za prijem na stručno osposobljavanje, na koji je Vlada KSB dala suglasnost i donijela Odluku.

Odluka Vlade SBK o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prijedlog rang liste kandidata za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

Sazvana 95. sjednica Vlade KSB

Sazvana je 95. sjednica Vlade KSB, koja će se održati u četvrtak, 9.9.2021.godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 94.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Pravilnici o postupku direktnog sporazuma pravosudnih institucija (suglasnost) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Pravilnik Kantonalnog suda u Novom Travniku
b) Pravilnik Kantonalnog tužiteljstva
c) Pravilnik Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez
d) Pravilnik Općinskog suda u Travniku
e) Pravilnik Općinskog suda u Bugojnu
f) Pravilnik Općinskog suda u Jajcu
g) Pravilnik Općinskog suda u Kiseljaku
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Jelena Vidović
b) Ajdin Kermo
6. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli zaštitnih maski (donacija Vlade Republike Njemačke) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu za nabavu računara za potrebe Sabora – Sabor Kantona
9. Prijedlog Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2021.godinu za nabavu uredskog materijala – Sabor Kantona
10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju multifunkcionalne športske dvorane u OŠ „Jajce“ Jajce (I. faza) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
11. Suglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama BiH, za srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
12. Suglasnost na Izmjene Plana javnih nabava za osnovne i srednje škole – – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
13. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova pomoćnika direktora za urbanizam i prostorno planiranje – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
14. Suglasnost za raspisivanje natječaja za prijem državnog službenika za obavljanje poslova pomoćnika direktora za urbanizam i prostorno planiranje – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
15. Informacija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna Kantona Središnja Bosna za period 1.1. do 31.8.2021. godine – Ministarstvo financija

PREDSJEDNIK VLADE,
Tahir Lendo, dipl.ing.

U požaru stradaloj firmi “Ekotrstika” iz Viteza Vlada KSB dodijelila 10.000 KM interventnih sredstava

Na danas održanoj 94. sjednici, Vlada KSB je, na prijedlog Ministarstva financija, usvojila slijedeće izvješća:


– Konsolidirano periodično izvješće za Vladu i proračunske korisnike Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine.
– Konsolidirano periodično izvješće općina Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB dala suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branitelje. Izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji odnose se na uvjete stručne spreme za radno mjesto „stručni suradnik“, pravni osnov za donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branitelje sadržan je u članku 52., stavak 1., točka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.

Ista uprava je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 25.000,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju Centra za psihosocijalno liječenje branitelja“.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 46.100,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju i uređenje spomen obilježja“.
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 40.000,00 KM planiranih na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branitelja“.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava u iznosu od 4.430,00 KM Mješovitoj srednjoj školi “Donji Vakuf“ Donji Vakuf, neplaniranih u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju Mješovitoj srednjoj školi “ Donji Vakuf“ Donji Vakuf na stavku „Nabava opreme“.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transfer neprofitnim organizacijama“ – interventna sredstva, a po zahtjevu korisnika JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajce, za sufinanciranje troškova kulturno turističkog događaja „Desant na Jajce 2021“. Odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola kojima je osnivač Kanton“, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesec rujan i listopad (IX. i X.) 2021. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB je donijela Zaključak kojim predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu zdravstva da korigira i dopuni Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine na način da se po istim kriterijima izdvoje i doznače sredstva Javnoj ustanovi Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

Donesene su i slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ interventna sredstva, po zahtjevu korisnika „Ekotrstika“ d.o.o. Vitez za saniranje posljedica požara u gospodarskom društvu izdvaja se iznos od 10.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva.
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava između Službe za zajedničke poslove tijela Kantona i Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Sredstva u iznosu od 75.000,00 KM dodjeljuju se na poziciju „Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna kantonu“, a na prijedlog Ministarstva financija.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i športa donijela Odluku o izdvajanju sredstava namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama u 2020. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za pomoć vjerskim zajednicama“, izdvaja se iznos od 90.000,00 KM.

TRAVNIK: Zakazana 94. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za sutra, četvrtak, 2. rujna, s početkom u 9 sati, zakazana je 94. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 93.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Konsolidirano periodično izvješće za Vladu i proračunske korisnike Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine – Ministarstvo financija
3. Konsolidirano periodično izvješće općina Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine – Ministarstvo financija
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branitelje (na suglasnost) – Kantonalna uprava za branitelje
5. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihofizičko liječenje branitelja“ – Kantonalna uprava za branitelje
6. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje
7. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu (donirana sredstva MSŠ „Donji Vakuf) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola ( IX.i X. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Iva Bošnjak
b) Ljubica Mrgan
12. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu uglja lignita – Ured za javne nabave
13. Suglasnost za isplatu naknada po ugovorima o djelu za obavljanje poslova za potrebe Kantonalne uprave za branitelje (za mjesec kolovoz 2021. g.) – Kantonalna uprava za branitelje
a) po ugovoru zaključenom sa Sadeta Sefer
b) po ugovoru zaključenom sa Dženita Ramić i Ines Slipac
14. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (4x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Han Bila“ Travnik
b) OŠ „Travnik“ Travnik
c) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
d) MSŠ „Bugojno“ Bugojno
16. Suglasnost na izmjene i dopune planova javnih nabava škola za 2021. godinu (7x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Vitovlje“ Vitovlje
b) OŠ „Vitez“ Vitez
c) OŠ „Kaćuni“ Kaćuni
d) OŠ „Kiseljak“ Kiseljak
e) Elči Ibrahim pašina medresa Travnik
f) MSŠ „Vitez“ Vitez
g) MSTŠ „Travnik“ Travnik
17. Suglasnost za raskidanje Sporazuma sa IGDD „Visokogradnja“ Donji Vakuf o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju
18. Suglasnost za nepodnošenje prijedloga za izvršenje po rješenju Općinskog suda u Travniku u predmetu tužitelja Adisa Kablara – Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREDSJEDNIK VLADE,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Bolnicama u Travniku i Novoj Biloj po 187.500,00 KM za nabavku magnetne rezonance

Na današnjoj sjednici Vlade KSB, na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, dana je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu temeljem analize poslova određenih „Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti iz mjerodavnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa“, a koji su u njenoj mjerodavnost, smatra da je potrebno donijeti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u odnosu na uvjete u pogledu stručne spreme potrebne za obavljanje poslova i radnih zadataka za pojedine pozicije radnih mjesta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB dala pozitivno Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2020. godinu. Prema mišljenju Ureda za reviziju institucija u FBiH, financijski izvješće istinito i fer prikazuje, u svim materijalnim aspektima, financijski položaj Zavoda na 31.12.2020. godine, novčane tokove i izvršenje Proračuna za godinu koja se završava na taj dan, sukladno s prihvaćenim okvirom financijskog izvješća.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu ekonomski sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Katoličkom dobrotvornom udruženju “Caritas” u Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstava u iznosu od 11.250,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun, Župa Svetog Ilije Proroka. Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Travničkog dekanata. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Katoličkom dobrotvornom udruženju “Caritas” u Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstava u iznosu od 11.250,00 KM kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Župe Sv. Ivana Krstitelja.
– Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Kantona Središnja Bosna. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu ekonomski sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Crvenom križu Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstava u iznosu od 25.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Kantona Središnja Bosna
– Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Muslimanskom dobrotvornom udruženju “Merhamet” izdvajaju se sredstava u iznosu od 42.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet”
– Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom udruženju Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom udruženju Travnik izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Srpskog kultno-prosvjetnog i humanitarnog crkvenog udruženja Travnik
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Domu zdravlja Novi Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantona Središnja Bosna”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 KM JU Domu zdravlja Novi Travnik, na ime financiranja nabave i nadogradnje softvera za RTG aparat. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 187.500,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabave uređaja Magnetne rezonance. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Domu zdravlja Kiseljak. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna ”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 35.000,00 KM JU Domu zdravlja Kiseljak, na ime sufinanciranja nabave ultrazvučnog aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Kiseljak
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Domu zdravlja Jajce. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna ”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Domu zdravlja Jajce, na ime sufinanciranja nabave sanitetskog vozila. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Jajce
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Bolnici Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna ”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 187.500,00 KM JU Bolnici Travnik, na ime sufinanciranja nabave uređaja Magnetne rezonance. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnice Travnik
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Bolnici Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM JU Bolnici Travnik, na ime sufinanciranja nabave ultrazvučnog aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnice Travnik
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitali transferi”- Služba za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabave ultrazvučnog aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi“ – Služba za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od 35.000,00 KM JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinanciranja nabave RTG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.
Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva financija, primila k znanju Informaciju o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna Kantona Središnja Bosna za period 1.1. – 31.7.2021.godine. Analizirajući prihode Proračuna za navedeni period, isti pokazuju trend rasta u kumulativnom smislu za period 1.1. – 31.7.2021.godine u ukupnom iznosu od 15.39 mil. (14,66%) u odnosu na isti period 2020. godine.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave – Usluge deratizacije, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 51.280,00 KM. Najpovoljniji ponuditelj je „SANITACIJA“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom bez PDV-a u iznosu od 51.200,00 KM.