Vlada KSB dala suglasnost na Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja

U Travniku je održana 73. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada KSB je donijela Zaključak kojim prihvata prijedloge, sugestije i primjedbe Ministarstva privrede izrađene u formi Amandmana na Prednacrta zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine izrađen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada KSB je dala suglasnost na Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i postupak za dodjelu kredita za rješavanje stambene problematike branilaca koji imaju prebivalište na području KSB.

Donesena je i Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za KSB, utvrđivanjem marži. Ovom Odlukom propisuju se mjere neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za KSB i utvrđuje se najviša veleprodajna i maloprodajne marža. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu privrede.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2020. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih korisnicima u Proračunu KSB za 2020. godinu. Odlukom se vrši preraspodjela u iznosu od 1.522.600,00 KM
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava od Ministarstva financija i trezora BiH za projekat „Unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, Kantonalnom tužiteljstvu u Travniku u iznosu od 54.618,51 KM, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih u Proračunu KSB za 2021. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 110.679,00 KM

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB dala slijedeće saglasnosti:
a) Saglasnost MSEUŠ „Travnik“ na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
b) Saglasnost MSŠ „Vitez“ na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
c) Saglasnost SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
d) Saglasnost OŠ „Karaula“ Karaula na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
e) Saglasnost SŠ „Travnik“ Nova Bila na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
f) Saglasnost OŠ „Bristovi“ Bugojno na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
g) Saglasnost OŠ „Safet -beg Bašagić“ Novi Travnik na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
h) Saglasnost MSŠ „Travnik“ Travnik na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
i) Saglasnost OŠ „Nova Bila“ Nova Bila na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.
j) Saglasnost SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje na Plan javnih nabava škola za 2021.godinu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB usvojila Izvještaj općine Busovača o utrošku doniranih sredstava za saniranje klizišta u MZ Putiš u iznosu od 86.542,57KM s PDV-om.

Vlada KSB je prihvatila Izvještaj o radu Tima za borbu protiv korupcije za 2020. godinu za period od 1.1.2020. do 31.12.2020.godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB je usvojila Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na prostoru KSB na dan 16.2.2021.godine. Usvajaju se naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva potvrđene Zaključkom Vlade Federacije BiH broj: 214/2021 od 12.2.2021. godine.
Vlada KSB će izvijestiti Skupštinu o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na prostoru KSB i mjerama koje je Vlada Kantona potvrdila ili donijela u skladu s točkom 4. Zaključaka Vlade Federacije.

TRAVNIK: Sutra 73. sjednica Vlade KSB

Za sutra, četvrtak, 18.2.2021. godine, u 9 sati, sazvana je 73. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 72. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2.Mišljenje na Prednacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo gospodarstva
3.Pravilnik za dodjelu kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja (na suglasnost) – Kantonalna uprava za branitelje
4.Prijedlog Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Kanton Središnja Bosna utvrđivanjem marži – Ministarstvo gospodarstva
5.Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
6.Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo financija
7.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2020./21. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
8.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2020./21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10.Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11.Suglasnost za prijem namještenika u Kantonalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
12.Suglasnost za nabavku računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave
13.Suglasnost na Planove javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) MSEUŠ „Travnik“
b) MSŠ „Vitez“
c) SGŠ „Jakova Gotovca“ Novi Travnik
d) OŠ „Karaula“ Karaula
e) SŠ „Travnik“ Nova Bila
f) OŠ „Bristovi“ Bugojno
g) OŠ „Safet -beg Bašagić“ Novi Travnik
h) MSŠ „Travnik“ Travnik
i) OŠ „Nova Bila“ Nova Bila
j) SŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje
14.Informacija o Odluci Europskog suda za ljudska prava u predmetima Mirsada Ahmić i 42 drugih i Akeljić i 24 drugih protiv BiH – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15.Izvješće o radu Agencije za privatizaciju za 2020. godinu – Agencija za privatizaciju
16.Izvješće o radu Policijskog odbora Ministarstva unutarnjih poslova za 2020. godinu – Ministarstvo unutarnjih poslova
17.Izvješće o utrošku sredstava za korištenja mobilnog telefona i troškova reprezentacije policijskog komesara u 2020 .godini – Ministarstvo unutarnjih poslova
18.Izvješće o trošenju sredstava Tekuće rezerve premijera Kantona i ministrice financija za 2020. godinu – Ministarstvo financija
19.Izvješće načelnika općine Busovača o utrošku doniranih sredstava za saniranje klizišta u MZ Putiš – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20.Izvješće o radu Tima za borbu protiv korupcije za 2020. godinu – Tim za sprječavanje korupcije
21.Izvješće o realizaciji akcijskog plana Vlade KSB za prevenciju korupcije za vrijeme pandemije „COVID-19“ – Tim za sprječavanje korupcije
22.Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe /komisije za izradu Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i izradu Akcijskog plana za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u KSB za razdoblje 2021. – 2025. godine – Tim za sprječavanje korupcije
23.Prijedlog rješenja o razrješenju člana Tima za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije
24.Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Ispitnog povjerenstva za polaganje vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

TRAVNIK: Završena 71. sjednica Vlade KSB

Na početko današnjeg zasjedanja, Vlada KSB je usvojila Zapisnik s prethodne, sedamdesete sjednice.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve Vlada KSB je dala suglasnost na Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih putova na području KSB za 2021.godinu. Godišnjim planom i programom održavanja regionalnih putova za 2021.g., a u visini sredstava odobrenih u Financijskom planu Kantonalne direkcije za puteve KSB za 2021.g. za radove održavanja u iznosu od 1.900.000 KM

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./21. godinu.
– Suglasnost za ravntelje osnovnih škola s područja KSB da potpišu Anekse na postojeće ugovore s najpovoljnijim prijevoznicima, do okončanja otvorenog postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola i odabira najpovoljnijeg dobavljača, te potpisivanje okvirnog sporazuma za razdoblje 2020.-2022. godina, a najkasnije do kraja II. polugodišta nastavne 2020./2021. godine.
– Suglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.g.: OŠ „Turbe“ Turbe, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, „Srednja stručna škola“ Bugojno, OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik i SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak.
– Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za OŠ „Karaula“ Karaula na relaciji Gornje Krčevine – OŠ „Karaula“ u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a do okončanja postupka javne nabavke, a najkasnije do kraja II. polugodišta nastavne 2020./2021. godine. Za navedenu relaciju je raspisana javna nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području općine Travnik, ali procedura nije okončana.
– Suglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za 2021. godinu

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB donijela Zaključak kojim prihvaća Memorandum o razumijevanju između Vlade KSB i British Councila i pripadajući Aneks 1. (Program EU za mlade državne službenike u BiH). Program EU pomaže BiH pri razvoju profesionalnog i depolitiziranog sustava javne uprave. Program nudi stručno usavršavanje i mobilnost novoj generaciji državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja EU i koji će voditi promjene tijekom procesa proširenja.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB je usvojila izvješća o praćenju provođenja preporuka Odluka za unutarnju reviziju za IV. kvartal 2020. godine:
– Izvješće Revizije transfera za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola KSB,
– Izvješće Revizije o subvencijama za sudjelovanje na sajmovima i izložbama u Ministarstvu gospodarstva.

Usvojena su i slijedeća izvješća, a na prijedlog istog Ministarstva:
– Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća- opći dio koji se odnosi na sva ministarstva, uprave, upravne organizacije, službe i urede koje je osnovala Vlada Kantona,
– Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća službi i ureda koje je osnovala Vlada Kantona,
– Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća kantonalnih uprave i upravnih organizacije KSB,
– Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna KSB,
– Izvješće o obavljenoj reviziji usklađenosti poslovanja Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu KSB.

Za sutra sazvana sjednica Vlade KSB

Za sutra, četvrtak, 4.2.2021. godine, u 9 sati, zakazana je 71. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 70. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih putova na području Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Kantonalna direkcija za putove
3. Prijedlog godišnjeg plana i programa projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih putova na području Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Kantonalna direkcija za ceste
4. Prijedlog Odluke o odobravanju ispate naknada za prekovremeni rad i rad u neradne dane pripadnicima ministarstva unutarnjih poslova za vrijeme održavanja Lokalnih izbora u 2020. godini – Ministarstvo unutarnjih poslova
5. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radni mjesta za školsku 2020./21. godinu (3x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
6. Suglasnost za potpisivanje aneksa na ugovore o prijevozu učenika osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
7. Suglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Turbe“ Turbe
b) OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik
c) „Srednja stručna škola“ Bugojno
d) OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik
e) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
8. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za prijevoz učenika OŠ „Karaula“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Suglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih , kulture i sporta za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade KSB i British Councila i Aneksa 1 – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
12. Izvješća o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za IV. kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
a) Revizija transfera za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola KSB, broj:05-01-IR/20, u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
b) Revizija subvencija za sudjelovanje na sajmovima i izložbama, broj: 05-03-IR/20. u Ministarstvu gospodarstva
13. Izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama za IV. kvartal 2020. godine – Ministarstvo financija
a) Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća- opći dio koji se odnosi na sva ministarstva, uprave, upravne organizacije, službe i urede koje je osnovala Vlada Kantona, broj: 05-IR/20-21
b) Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća službi i ureda koje je osnovala Vlada Kantona, broj: 05-09-IR/20
c) Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća kantonalnih uprave i upravnih organizacije Kantona Središnja Bosna, broj: 05-10-IR/20
d) Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna, broj: 05-11-IR/20
e) Izvješće o obavljenoj reviziji usklađenosti poslovanja Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu Kantona Središnja Bosna, broj: 05-12-IR/20
14. Izvješće o radu inspektora za matične knjige za 2020. godinu – Ministarstvo unutarnjih poslova
15. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu veljači 2021. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (godišnje izvješće)
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (mjesečno izvješće)
c) Ministarstvo unutarnjih poslova
16. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu Vlade u mjesecu veljači 2021. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Kantonalnog povjerenstva za ažuriranje procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i plana zaštite i spašavanja Kantona Središnja Bosna – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

U četvrtak 69. sjednica Vlade KSB

Za četvrtak, 21.1. 2021. godine, u 9 sati, sazvana je 69. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 68. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2.Nacrt zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3.Program rada Vlade Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Stručna služba
4.Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutaršnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5.Programi raspodjele sredstava za 2021. godinu iz nadležnosti Sabora Kantona – predstavnik Sabora
a) Program raspodjele sredstava parlamentarnim političkim strankama za 2021.g.
b) Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama za 2021.g.
c) Program utroška sredstava drugim razinama vlasti i fondovima za 2021.g.
d) Program utroška sredstava pojedincima za 2021. g.
6.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za tehničku podršku „e Sabor“ – predstavnik Sabora
7.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova snimanja sjednica Sabora – predstavnik Sabora
8.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje ugovora o izvansudskim nagodbama – Ministarstvo financija
9.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ured za javne nabavke
10.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za školsku 2020/21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12.Suglasnost za zaključivanje ugovora za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13.Suglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2021. godinu – Ministarstvo financija
14.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za usluge održavanje „e Vlade“ – Stručna služba Vlade
15.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
16. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za IV. kvartal 2020. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Kojim javnim i privatnim institucijama je Vlada KSB dodijelila sredstva za vrijeme pandemije COVID-19

Na službenoj web stranici Vlade Kantona Središnja Bosna objavljen je Popis javnih i privatnih institucija kojima je Vlada dodijelila sredstva iz tekuće rezerve i sredstava Proračuna KSB za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, zaključno s 31.12.2020. godine.

Cjelokupan Popis s iznosima možete pogledati u nastavku:

Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.–2023. godina

Vlada Kantona Središnja Bosna, zbog upravljanja i koordinacije sredstvima razvitka, na prijedlog Ministarstva financija, usvojila je Prijedlog Programa javnih investicija za razdoblje 2021.–2023. godine.

Projekti koji su uključeni u program javnih investicija financiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u proračunima u Kantonu i u Federaciji, zatim donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima financiranja. Važno je istaknuti da se samo oni projekti koji su uvršteni u program javnih investicija mogu financirati proračunskim sredstvima ili zaduživanjem.

Svrha Programa je umanjiti ad hoc odlučivanje o investicijama, odbijanje investitora, neprihvaćanje od strane šire zajednice, odustajanje investitora i kreditora zbog dugotrajne pripreme i isporuke investicijskih projekata, prekidanje projekata koji su u realizaciji zbog promjene vlasti i slično. Ovi investicijski projekti predstavljaju ulaganja u razvoj KSB.

Poboljšanjem i izgradnjom infrastrukture, uključujući pokretnu i nepokretnu imovinu, opremu i usluge koje su sastavni dio projekata, doprinijet će koristima za lokalno stanovništvo.

Kompletan sadržaj Programa javnih investicija za razdoblje 2021.–2023. godine pročitajte u nastavku:

Zakazana 67. sjednica Vlade KSB

Za srijedu, 30.12.2020. godine, zakazana je 67. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 66. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobraniteljstvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Krčevine, općina Busovača“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije na području KSB za 2020. godinu (jesenja faza) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama – udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branitelje
9. Suglasnost na Aneks Ugovora za nabavku ortopedskih pomagala za ruke – Kantonalna uprava za branitelje
10. Suglasnost na Aneks II Ugovora za tehničku i funkcionalnu podršku za Centralizirani obračun i isplatu plaća – Ministarstvo financija
11. Suglasnost za izvođenje radova u sali za krivična suđenja u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing

TRAVNIK: Sutra 65. sjednica Vlade KSB

Sutra će u Travniku biti održana 65. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 64. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna- tajnik Vlade
2. Prijedlog programa javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.-2023. godina – Ministarstvo financija
3. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje pojedinačnih ugovora o izvan sudskim nagodbama – Ministarstvo financija
4. Prijedlog Odluka o izvršenju neplaniranih prihoda u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
a) izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Vitez“
b) izvršenje doniranih sredstava OŠ „Kaćuni“
c) izvršenje doniranih sredstava Trećoj osnovnoj školi „Oborci“
d) izvršenje vlastitih prihoda MSŠ „Bugojno“
5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje troškova 14. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline 2020“ Novi Travnik – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – podrška pčelarstvu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – izvršenju proljetne sjetve podrška – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta (4x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje Ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku odstranjivača vlage – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Suglasnost za izvođenje radova na adaptaciji prostorija u PS Kiseljak i PS Bugojno – Ministarstvo unutarnjih poslova
13. Suglasnost za nabavku usluga održavanja terenskih motornih vozila „Dacia“ u jamstvenom roku – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Suglasnost o načinu plaćanja troškova prijevoza za posebne kategorije učenika u školskoj 2020./21. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (2x) -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OGŠ „Jakov Gotovac“ Novi Travnik -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Suglasnost za nabavku računara – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja , zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Plana javnih nabavki Ureda za javne nabavke i za pokretanje postupka za nabavku komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži – Ured za javne nabavke
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje sistemske kontrole predmeta centralnih nabavki – Ured za javne nabavke
20. Prijedlog Odluke o korekciji cijena premija obveznog osiguranja od autoodgovornosti – Ured za javne nabavke
21. Suglasnost na Plan aktivnosti za provođenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
22. Suglasnost za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika „glavni kantonalni inspektor“ Ministarstvo gospodarstva
23. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ “Kaćuni“ za 2020. godinu -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova pružanja tehničke podrške za Registar novčanih kazni – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
25. Suglasnost za isplatu naknade za rad po osnovu ugovora o djelu sa Sadetom Sefer za mjesec prosinac 2020. godine – Kantonalna uprava za branitelje
26. Informacija o stanju kretanja prihoda i rashoda u Proračunu Kantona Središnja Bosna za razdoblje 1.1 do 30.11.2020. godine – Ministarstvo financija
27. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Proračuna KSB za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec studeni 2020. godine) – Agencija za privatizaciju
28. Informacija o odgovorima Agencije za privatizaciju na dopise Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez – Agencija za privatizaciju
29. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za drugostupanjsko upravno rješavanje – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada KSB: Doneseno više odluka važnih za Vitez

U travniku je održana 64. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Služba za zapošljavanje KSB je predložila, a Vlada dala suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova. Dana je i suglasnost na Program rada Službe za zapošljavanje KSB za 2021. godinu.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je dala suglasnost na mišljenje na Strategiju za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina. Ministarstvo gospodarstva je, u okviru svojih nadležnosti, analiziralo predloženi tekst Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2021. – 2027. godine, te dalo mišljenje da ponuđeni dokument Nacrta Strategije zapošljavanja predstavlja dobru osnovu za bolje uređenje ove oblasti.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu Zavodu za javno zdravstvo KSB. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu, s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ – Zavodu za javno zdravstvo KSB izdvaja se iznos od 50.000,00 KM, na ime zapošljavanje deficitarnog ljekarskog kadra za borbu protiv pandemije COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo KSB.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu JU Domu zdravlja Vitez. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući Transferi drugim razinama vlasti fondovima-zdravstvenim ustanovama Kantona” izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Dom zdravlja Vitez, na ime podrške zbog povećanih materijalnih troškova izazvanih pandemijom COVID-19. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Dom zdravlja Vitez.
– Odluka o raspodjeli zaštitne opreme donirane od strane Vlade Države Katar, za potrebe zdravstvenih ustanova u skladu s Rasporednim nalogom za domove zdravlja. Odlukom se vrši raspodjela zaštitne opreme maski FFP2, zaštitnih odjela, maske N95, jednokratnih rukavica, zaštitnih naočala, vizira, itd.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za projekt Izgradnja primarnog kanalizacijskog voda u naselju Šantići, Donje Žume, općina Vitez. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, odlukom se izdvajaju sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „GANIK i.d.a.“ d.o.o. Vitez u iznosu od 8.995,38 KM za projekt: Izgradnja primarnog kanalizacijskog voda u naselju Šantići, Donje Žume, općina Vitez.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: „Regulacija korita rijeke Bistrice u MZ Bistrica“ općina Gornji Vakuf – Uskoplje, izabranom ponuđaču, poduzeću „IG Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje doznačit će se iznos od 40.423,50 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu na bazi Plana Javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva određena za realizaciju projekta: “ Regulacija korita rijeke Lašve (izgradnja lijevog obalnog zida) nizvodno ispod objekta Binga, općina Travnik“ , izabranom ponuđaču preduzeću „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik doznačit će se iznos od 98.222,06 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti Udruženjima sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čiščenju i uređenju obala i korita rijeka, potoka i jezera na području KSB. Odlukom se daje suglasnost udruženjima sportskih ribolovaca i udruženjima građana za promoviranje sportskog ribolova, za poribljavanje vodotoka, za dogradnju i izgradnju mrjestilišta i sl. objekata za potrebe ribolovaca, te za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području KSB, kako slijedi:
• UG Klub sportskih ribolovaca Travnik (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve u gradskoj zoni Travnika );
• UG Sportskih ribolovaca Fojnica (Čišćenje i uređenje obala i korita rijeka na području općine Fojnica);
• USR Kreševo (Čišćenje obala i korita rijeka na području općine Kreševo);
• UG Klub sportskih ribolovaca Novi Travnik (Čišćenje obala i korita rijeka Jaglenice i Grlovnice i poribljavanje na području općine Novi Travnik);
• SRD „Vrbas“ Donji Vakuf (Čišćenje obala i korita rijeka, pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, na području na kojem djeluje SRD Donji Vakuf);
• USR Busovača (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira, od starog mosta do tvornice ploča „Medijapan“ Busovača);
• SRD Bugojno (Čišćenje obala i korita rijeka-pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, na području na kojem djeluje SRD Bugojno);
• SRD «VRBAS» Gornji Vakuf/ Uskoplje (Čišćenje obala i korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada G.Vakuf/ Uskoplje);
• USR Vitez (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira nizvodno od revira, na području na kojem djeluje USR Vitez);
• USR Bila (Čišćenje obala i korita rijeke Bile kroz naselja: Mehurić, Zagrađe i Gluha Bukovica);
• SRU „Zlatovčica“ Jajce (Čišćenje korita i obala rijeka: Vrbas, Bile vode, potoka Šedinac, Rika, Lučina i Komotin, te obala Velikog i Malog Plivskog jezera na području općine Jajce);
• USR „Mladica“ Dobretići (Čišćenje i uređenje korita rijeke Ugar, Donji Orašac, općina Dobretići)
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 19.400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2020. godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete nastale u poljoprivredi.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) u 2020. godini. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 70.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2020. godini – primarna poljoprivredna proizvodnja. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za isplatu novčane podrške registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za izgradnju štalskih objekata.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač sukladno članku 70. Zakona o lovstvu za 2020. godinu. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.400,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini lovostajem zaštićena divljač-vuk i isplatit će se na ime Dominko Gavrić, Kovačići bb, općina Novi Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Proračuna KSB za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na potrošačku jedinicu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih kulture i sporta, na poziciju Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za pomoć vjerskim zajednicama, te isplatiti kako slijedi: Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“-Travnik iznos 15.000,00 KM (financijska pomoć za proširenje školske kuhinje i Islamska zajednica u BiH, „Muftijstvo Travničko“, Travnik iznos od 15.000,00 KM (podrška za projekt proširenja restorana školske kuhinje).

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženjima branitelja u iznosu 52.000,00 KM, planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu.
– Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za zapošljavanje djece poginulih branitelja. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva, planirana u Proračuna KSB za 2020.g., u iznosu od 300.000,00 KM, s pozicije “Transfer za zapošljavanje branitelja. Sredstava iz ove Odluke uplatiti će se Službi za zapošljavanje KSB, u svrhu zapošljavanja djece poginulih branitelja.
– Odluka o izdvajanju sredstava za dogradnju računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.850,00 KM, s PDV-om, za nabavku dogradnje računarskog programa za obračun novčane egzistencijalne naknade. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se dobavljaču dogradnje računarskog programa “IN 2“ d.o.o Sarajevo, nakon što isti dostavi račun za predmetnu dogradnju računarskog programa.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je usvojila Izvješće o obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine. Obavljene su Revizije Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama i subvencija javnim poduzećima iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i Revizija Tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima (utopljavanje, vodovod i kanalizaciju iz Fonda za zaštitu okoliša).

Primljena je k znanju i Informacija o aktu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, vezano za postupanje proračunskih korisnika o poduzetim aktivnostima na realizaciji danih preporuka.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo za akademsku 2019./2020.god. planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu. Ovom odlukom se utvrđuje akontativna raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, koja se nalaze na poziciji “Transfer za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata” u iznosu od 418.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke, za akademsku godinu 2019./2020. godinu, doznačit će se na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke – financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata. Sredstva su potrebna za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sustava, stvaranja e-škola –u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se za digitalizaciju odgojno-obrazovnoga sustava, stvaranja e-škola kako slijedi: Sveučilište u Mostaru – Centar za informacijske tehnologije“ iznos od 50.000,00 KM i Univerzitet u Sarajevu – univerzitetski tele-informatički centar UTIC iznos od 50.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke- financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se za subvencioniranje smještaja studenata s područja KSB koji se nalaze u studentskim domovima u Sarajevu kako slijedi: „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ iznos od 20.000,00 KM i „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ iznos od 15.000,00 KM.
Dana je i suglasnost na potpisivanje Ugovora sa studentskim centrima o subvenciji usluga smještaja ishrane studenata za akademsku 2020./ 2021. godina, za studentske centre: Studentski centar Sarajevo, Studentski centar Tuzla, Studentski centar Zenica, Studentski centar Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Studentski centar Sveučilišta Mostar, a na prijedlog istog Ministarstva.