U četvrtak 91. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

91. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna zakazana je za četvrtak, 22.7.2021.godine, u 9 sati.


DNEVNI RED 

1. Zapisnik s 90. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Akcijski plan Kantona Središnja Bosna za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020.-2023. godinu – Tim za sprječavanje trgovine ljudima
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a (nabavka platforme za upad sklopiva rampa i kaciga) – Ministarstvo unutarnjih poslova
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a (nabavka usisavača i telefona) – Ministarstvo unutarnjih poslova
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branitelje
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga rehabilitacije – Kantonalna uprava za branitelje
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara – Kantonalna uprava za branitelje
12. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
13. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe proračunskih korisnika – Ured za javne nabavke
a) Za nabavu lož ulja
b) Za održavanje i popravku vozila
c) za nabavku materijala za higijenske potrebe i njegu
d) za usluge tiskanja
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna Kantona za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec lipanj 2021. godine) – Agencija za privatizaciju
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga geodetskog premjera rudarskih radova – Ministarstvo gospodarstva
16. Suglasnost za nabavku računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Suglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog pravobraniteljstva Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021. godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Izvješće o realizaciji zaključka Vlade Kantona broj : 01-04.1-4056/2021-13 – Ministarstvo gospodarstva
20. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova te o nadležnostima Tima Vlade Kantona Središnja Bosna za sprječavanje trgovine ljudima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing

Vlada KSB dala suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola

U Travniku je održana 90. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna, na kojoj su razmatrane čak 54 točke dnevnoga reda.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama i uputila u daljnju proceduru. Izmjene zakona se odnose na pojedina rješenja kojima se preciznije utvrđuju postrojenja i objekti za koje potrebna koncesija, te otklanjaju nejasnoće u postojećim odredbama Zakona o koncesijama.

Vlada Kantona je utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta. Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba dostaviti će se Saboru KSB na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Uvidom u odredbe teksta Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se predloženim izmjenama i dopunama otklanjanju poteškoće u primjeni postojećeg Zakona, te da isti nudi preciznija zakonska rješenja u oblasti lokalne samouprave. Vlada KSB mišljenja je da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine dobar polazni temelj za utvrđivanje Prijedloga zakona, uz prethodno razmatranje i uvažavanje danih mišljenja općina s područja KSB.
Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine dostaviti će se Saboru KSB na daljnje postupanje.

Vlada KSB predlaže Saboru KSB prihvaćanje Izvješća o financijskoj reviziji Ministarstva financija za 2020. godinu. Zadužuje se Ministarstvo financija da postupi po preporukama i zaključcima Ureda za reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu KSB i Ured za reviziju u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ovaj Zaključak dostavit će se Saboru na daljnje razmatranje i usvajanje.

Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB usvojila Strategiju razvoja KSB za razdoblje 2021. – 2027. godinu i uputila u daljnju proceduru.
Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pod zakonskim aktima uspostavljen je institucionalni i normativno-pravni okvir razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonima i jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu utvrđenog normativno-pravnog okvira Vlada KSB donijela je Odluku o izradi Strategije razvoja KSB za razdoblje 2021.-2027. godinu. Strategija razvoja KSB je integrirani, multisektorski strateški dokument KSB koja definira javne politike, usmjerava razvoj teritorija KSB i jedinica lokalne samouprave i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvitak. Strategijom razvoja KSB se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje. Istovremeno je polazni dokument i podloga za izradu sektorskih strategija, DOB-a, proračuna i PJI kantona, programa rada Vlade za mandatno razdoblje, trogodišnjeg plana rada ministarstava i drugih tijela i godišnjeg programa rada Vlade.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojila Izvješće o radu Regionalne razvojne agencije (REZ). REZ ima obvezu prema svojim osnivačima (Skupštini) uraditi reviziju financijskih izvješća za svaku prethodnu godinu koji radi ovlaštena revizorska kuća. Ovo Izvješće daje informacije o tome da li financijska izvješća u svim značajnim odrednicama pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja Agencije na kraju financijske godine (31.12.2020.), uključujući ukupne rezultate poslovanja, gotovinske tokove i promjene u kapitali za 2020. godinu, a u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Saopštenje sa 90. sjednice Vlade SBK - 2021.g.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB je donijela Odluku o prihvaćanju Pisma Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta o implementaciji Projekta: Pokretanje okolišnog financiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja od 5.7.2021. godine, a odnosi se na podizanje energetske učinkovitosti javnih objekata (Osnovne škole “Kalibunar” u Travniku, Osnovne škole “Busovača” u Busovači, Srednje škole “Busovača” u Busovači i Policijske postaje u Vitezu), te nakon toga opskrba objekata toplotnom energijom koristeći biogorivo od drvne mase, u skladu sa zahtjevima i procedurama ESCO mehanizma. Vrijednost ESCO Projekta energetske učinkovitosti zgrada kao i sufinanciranje bit će određeno Sporazumom o pokretanje okolišnog financiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja. Vlada KSB zadužuje nositelja ESCO Projekta da poduzmu sve potrebne radnje kako bi se navedeni ESCO Projekt uspješno realizirao.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB 2021. godinu. S pozicije Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih putova, izdvaja se iznos od 182.413,10 KM. Iznos se odnosi na transfer novčanih sredstava za sufinanciranje ugovorenih i izvedenih radova na rekonstrukciji regionalnih putova na području KSB, prema Izvješću Kantonalne direkcije za putove KSB o izvedenim i plaćenim radovima u skladu sa zaključenim Ugovorima s izvođačima radova.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 2.570,00 KM Osnovnoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje na stavku „Nabavka opreme“.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”- interventna sredstva po zahtjevu korisnika Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf za sufinanciranje nabavke vozila za potrebe prijevoza dženaza, u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na žiro račun Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf,

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu s pozicije Kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama KSB, izdvajaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, na ime nastavka sufinanciranja projekta energetske efikasnosti kroz sanaciju podnih površina. Navedeni iznos predstavlja primljeni transfer od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu s pozicije Tekuće rezerve Vlade KSB izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Selvedini Grabus iz Travnika, na ime podrške za liječenje.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu s pozicije Tekuće rezerve Vlade KSB izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Harisu Kahvedžić iz Donjeg Vakufa, na ime podrške za liječenje.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku ručnih radio stanica i fiksne radio stanice. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 8.892,00 KM za nabavku ručnih radio stanica i fiksne radio stanice za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova KSB. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “MIBO Komunikacije” doo Sarajevo.
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 48.032,01 KM za nabavku računarske opreme. Sredstva iz ove odluke doznačit će se firmi “REBUS” d.o.o. Sarajevo.

Donesena je i Odluka o izdvajanju dijela sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu; ovom odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2021. godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima (Poljoprivrednik „BADROV“, vl. Marinko Badrov iz Busovače 5.000,00 KM, Ivan Kuna iz Busovače 3.000,00 KM i Saba Hodžić iz Donjeg Vakufa 2.000,00 KM) za poboljšanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje., a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke ugovorene i druge posebne usluge nagrade učenicima za izvanredne uspjehe. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021. godinu, na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge – nagrade učenicima za postignute izuzetne rezultate na Federalnom i Državnom natjecanju u iznosu od 1.700,00 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2021. godini. Ovom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021. godinu, na poziciji “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola kojima je osnivač Kanton, u iznosu od 166.666,66 KM za mjesece srpanj i kolovoz 2021. godine.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku usluga – Izrada premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izrade fasade i ugradnje stolarije na zgradi Vlade (Aleja Konzula u Travniku) gdje je smješten MUP. Sa stavke „Nabavka građevina“, Službe za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od : 3.300,00 KM (nije PDV obveznik) za nabavku Izrada premjera i predračuna radova. Navedeni iznos uplatit će se „AS PROMING“ d.o.o. Turbe, Travnik, kao izabranom dobavljaču.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabavke za uslugu deratizacije, procijenjene vrijednosti bez PDV-a 51.282,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada KSB je donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – Nabavka udžbenika za učenike PRVOG (I) razreda osnovnih škola Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta. Za nastavni plan i program na bosanskom jeziku procijenjene vrijednosti 983.160,00 KM i nastavni plan i program na hrvatskom jeziku procijenjene vrijednosti 124.555,00 KM.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za pokretanje Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci za izvođenje radova u drugoj fazi izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo u iznosu od 36.433,33KM s PDV-om.
– Odluka o davanju suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova pokretanje Izravnog sporazuma za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar u iznosu od 3.720,60KM s PDV-om.

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja u iznosu od 50.000,00KM, u skladu s dostavljenim prijedlogom Kantonalne uprave za branitelje.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke, Vlada KSB je donijela Odluku o izmjeni Plana Centralne nabavke za 2021. godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog Ureda:
– Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Bugojno u iznosu od 138.000,00KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Busovača u iznosu od 57.400,00KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “ABA” d.o.o. Travnik, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Donji Vakuf u iznosu od 54.596,75KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Fojnica u iznosu od 50.800,00KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Gornji Vakuf/Uskoplje u iznosu od 79.915,27KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općine Jajce i Dobretići u iznosu od 129.153,50KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Kiseljak u iznosu od 105.300,00KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Kreševo u iznosu od 51.386,81KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Novi Travnik u iznosu od 87.851,38KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HIFA PETROL” d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Travnik u iznosu od 554.397,00KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku tečnih goriva, za općinu Vitez u iznosu od 88.293,80KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru poduzeća “Harmeli” d.o.o. Banovići kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog uglja u ukupnom iznosu od 731.024,00KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru “CROATIA OSIGURANJE” d.d. Mostar kao najpovoljnijeg ponuđača za obvezno i kasko osiguranje vozila u ukupnom iznosu od 341.482,62KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru poduzeća “ILIĆ TRGOVINA” d.o.o. Zvornik kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uglja lignita u ukupnom iznosu od 189.781,00KM bez PDV-a.
– Odluka o izboru ŠPGD “Srednjobosanske šume – Šume Središnje Bosne” kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ogrjevnog drveta u ukupnom iznosu od 327.255,32KM s popustom i bez PDV-a.
– Odluka o izboru “ZK OFFICE” d.o.o. Mostar kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga ispisa u ukupnom iznosu od 1.161.682,97KM s popustom i bez PDV-a.
– Odluka o poništenju postupaka za nabavku pneumatika za motorna vozila.
Odluka o poništenju postupaka za kolektivno osiguranje uposlenika.
– Odluka o pokretanju postupaka za nabavku računala i prateće opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 282.600,00KM.
– Odluka o pokretanju postupaka za održavanje i popravku računalne opreme u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 101.000,00KM.
– Odluka o pokretanju postupaka za nabavku pneumatika za motorna vozila u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 220.000,00KM.
– Odluka o pokretanju postupaka za kolektivno osiguranje zaposlenika u procijenjenoj vrijednosti nabavke bez PDV-a: 550.500,00KM.

Vlada KSB primila je k znanju Informaciju Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta o provedenoj reviziji obrazovnih isprava od 30.6.2021.godine. Zadužuju se rukovoditelji kantonalnih institucija koje nisu provele reviziju diploma / obrazovnih isprava da postupak pokrenu žurno, te da izvještaj o reviziji dostave Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta odnosno Inspektoratu. Zadužuju se rukovoditelji da u svim slučajevima gdje nije potvrđena vjerodostojnost obrazovnih isprava o tome obavijeste Kantonalno tužiteljstvo KSB i pokrenu odgovarajuće disciplinske postupke za prestanak radnoga odnosa.

Vlada KSB je usvojila Izvješće o realizaciji zaključaka i Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpanj 2021. godine

Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstva iz Tekuće rezerve Proračuna KSB u iznosu od 10.000,00KM za sufinanciranje projekcije dugometražnog igranog filma „Djeda mraz u Bosni“ i doznačit će se Depo Društvo za filmsku TV i internet produkciju d.o.o. Sarajevo.

Vlada Kantona primila k znanju Informaciju Ministarstva financija o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna KSB za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021. godine. Analizirajući prihode Proračuna KSB za navedeno razdoblje, isti pokazuju trend rast u kumulativnom smislu u ukupnom iznosu od: 13,91 mil. (16,05%) u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB u poljoprivredi (interventna sredstva) u iznosu od 3.000,00 KM za sufinanciranje 15-og Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „Dani maline“. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć u organizaciji 15. Međunarodnog sajma organske proizvodnje i eko turizma „DANI MALINE 2021. godine“ u organizaciji Asocijacije organskih proizvođača KSB.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2021. godini na epizootiološkom području i zaštita zdravlja bilja u iznosu od 95.534,30KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
o za naknadu štete vlasnicima zaraženih životinja iznos od 33.400,00KM,
o veterinarskim stanicama iznos od 57.350,00KM,
o kolateralni troškovi iznos od 4.784,00KM.

Konačno sazvana sjednica Vlade KSB; na Dnevnom redu čak 54 točke

Za četvrtak, 15.7.2021. godine, sazvana je 90. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 89. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o koncesijama – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih osoba – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
5. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva financija za 2020. godinu- Ministarstvo financija
7. Strategija razvoja Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.- 2027. godina – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
8. Izvješće o radu Regionalne razvojne agencije (REZ) za 2020. godinu – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum sa UNDP-om za ESCO projekt – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za civilnu zaštitu (suglasnost) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije regionalnih putova – Ministarstvo financija
12. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje vlastitih prihoda OŠ „Gornji Vakuf“) – Ministarstvo financija
13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe u svrhu pomoći za liječenje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Haris Kahvedžić
b) Selvedina Grabus
16. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ručnih radio stanica i fiksne radio stanice – Ministarstvo unutarnjih poslova
17. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računalne opreme – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog Odluke o isplati prekovremenog rada, noćnog rada i rada u neradne dane pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Prijedlog Odluke o isplati dodatnog toplog obroka pripadnicima policije za osiguranje vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) za 2021. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava sa stavke „Ugovorene i druge posebne usluge – nagrade učenicima za postignute rezultate“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2021. godini ( VII. i VIII. mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku usluga izrade premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izradi fasade i ugradnju stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
24. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava (računala) za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga provođenja preventivne sustavne deratizacije na području Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nabavku usluga
26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o djelu za poslove visokog obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga stručnog nadzora nad izgradnjom objekta SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
30. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
31. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
32. Suglasnost za pokretanje postupka nabavke udžbenika za prve razrede osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
33. Suglasnost za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
34. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog liječničkog pregleda zaposlenika OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
35. Suglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova u drugoj fazi izgradnje zgrade Policijske stanice Kreševo – Ministarstvo unutarnjih poslova
36. Suglasnost za pokretanje postupka za sanaciju induktivne petlje stacioniranog radara na lokaciji Kalibunar – Ministarstvo unutarnjih poslova
37. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
38. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za mjesec lipanj 2021. godine – Kantonalna uprava za branitelje
39. Suglasnost za raspisivanje internog i javnog natječaja za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
40. Suglasnost za nabavku klima uređaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
41. Suglasnost za produženje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Kiseljaku i Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Suglasnost za popunu radnog mjesta namještenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
43. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka broj: 01-04.1-2612/2021-18 od 15.4.2021.godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage točke I. Zaključka broj: 01-04.1-2612/2021 – 31 od 15.4.2021.godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
45. Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
46. Prijedlog Odluke o izmjeni Plana Centralne nabavke za 2021. godinu – Ured za javne nabavke
47. Prijedlog Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe korisnika proračuna Kantona – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku tečnih goriva
b) Za nabavku mrkog uglja
c) Za obvezno i kasko osiguranje vozila
d) Za nabavku uglja lignita
e) Za nabavku ogrjevnog drveta
f) Za nabavku usluga ispisa
48. Prijedlog Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku pneumatika za motorna vozila
b) Za kolektivno osiguranje uposlenika
49. Prijedlog Odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki roba i usluga – Ured za javne nabavke
a) Za nabavku računala i prateće opreme
aa) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
b) Za održavanje i popravku računalne opreme
bb) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
c) Za nabavku pneumatika za motorna vozila
cc) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
d) Za kolektivno osiguranje zaposlenika
dd) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne nabavke
50. Informacija o stanju u odgojno obrazovnom sustavu na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
51. Informacija o provedenoj reviziji obrazovnih isprava – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
52. Izvješće o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpnju 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
53. Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu srpnju 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta (2x)
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (3x)
d) Ministarstvo gospodarstva (2x)
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
54. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Prijedlog Rješenja o produženju mandata članovima Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo KSB– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje KSB (suglasnost) – Služba za zapošljavanje

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Vlada usvojila Odluku o visini boravišne prostojbe na području KSB

Na početku današnje sjednice, Vlada Kantona Središnja Bosna usvojila je Zapisnik s prethodnog, 86-tog zasjedanja.

Vlada je danas, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, razmotrila i dala mišljenje na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada je donijela i Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“)

Vlada je na prijedlog Ministarstava gospodarstva donijela sljedeće odluke:
– Odluke o usvajanju visine boravišne prostojbe na području KSB.
-Odluke o otpisu i darivanju rashodovanog motornog vozila.

Na prijedlog Ministarstava, Uprava i Ureda Vlada je donijela sljedeće odluke, dala saglasnosti i preuzela informacije:

-Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke.
-Odluku o davanju suglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke s jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke.
-Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.
-Odluku o isknjižavanju vozila s pripadajućim gumama iz knjigovodstvene evidencije MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za popunu radnih mjesta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Suglasnost za za nabavku računara za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova.
-Suglasnost za sklapanje ugovora o obročnoj otplati duga koncesionih naknada – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
-Suglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor s kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave:
a) Rješenje o imenovanju povjerenstva za javne nabavke
-Suglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga tiskanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
-Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa.
-Suglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

 Vlada je razmotrila i usvojila izvješća:

-Izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021. godine – Ministarstvo financija.
-Izvješće o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021. godine – Ministarstvo financija:
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branitelje
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim poduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
-Izvješće o implementaciji Gender akcijskog plana KSB za 2020. godinu – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
-Izvješće o radu interresornog povjerenstva za izradu strategije i akcijskog plana za borbu protiv korupcije.

Održan sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KSB

U zgradi Vlade KSB danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KSB, kojom je predsjedao premijer Tahir Lendo, a sudionici su bili članovi Vijeća za razvoj –načelnici/gradonačelnici općina/gradova u KSB.

Vlada je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja KSB za razdoblje 2021.-2027. godina, kao integriranog, multisektorskog strateškog dokumenta, koji definira javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorija kantona i jedinica lokalne samouprave.

Nositelj izrade Strategije razvoja je Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu, a sudionici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KSB, te socio-ekonomski partneri.
Otvarajući diskusiju o Strategiji razvoja, premijer Tahir Lendo je naglasio da je u svim elementima ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja.

Ostavljen je rok načelnicima/gradonačelnicima da se očituju o Strategiji razvoja 2021. – 2027. godina prije upućivanja Vladi i Saboru KSB na usvajanje.

VLADA KSB: Usvojena Odluka o izdvajanju sredstava Domu zdravlja Vitez za nabavku RTG aparata

Završena je 86. sjednica Vlade Kantona Središnja, na kojoj je, uz ostalo, usvojena i Odluka o izdvajanju sredstava JU Dom zdravlja Vitez za sufinanciranje nabavke RTG aparata.

1. Vlada je primila na znanje izvješća o radu zdravstvenih ustanova za 2020. godinu kojima je osnivač Sabor Kantona –
a) Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2020. godinu
b) Izvješće o radu Bolnice Travnik za 2020. godinu
c) Financijsko izvješće Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za 2020. godinu
d) Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za 2020. godinu
e) Financijsko izvješće Opće bolnice Jajce za 2020. godinu
f) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Bugojno za 2020. godinu
2. Vlada je na prijedlog Ministarstva financija donijela sljedeće odluke:
-Odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za drugi kvartal 2021. godine.
-Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje doniranih sredstava Srednjoj glazbenoj školi „Jakova Gotovca“ Novi Travnik).
-Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje vlastitih prihoda Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova).
3. Vlada je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela sljedeće odluke:
-Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izgradnju kanalizacijske mreže u zaseoku Papića kuće, MZ Rastovci, općina Novi Travnik.
-Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za saniranje oborinskih voda u MZ Centar II, općina Novi Travnik.
4. Vlada je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela sljedeće odluke:
– Odluke o davanju suglasnosti školama na ugovore o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2020./2021. godinu.
– Odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2020./2021. godinu.
5. Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela sljedeće odluke:
-Odluka o izdvajanju sredstava JU Dom zdravlja Vitez za sufinanciranje nabavke RTG aparata.
-Odluke o izdvajanju sredstava zdravstvenim ustanovama za digitalizaciju RTG aparata.
-Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna Kantona Središnja Bosna za potporu liječenju.

6. Vlada je na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje donijela sljedeće odluke, dala suglasnosti i preuzela informacije:
-Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.
-Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o djelu za obavljanje privremenih i povremenih poslova u Kantonalnoj upravi za branitelje.
-Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za branitelje.
-Informacija o poduzetim aktivnostima u cilju rješavanja statusa nezaposlenih braniteljaa
7. Vlada je na prijedlog Ministarstva dala i sljedeće suglasnosti:
-Suglasnost za nabavku opreme za potrebe MUP-a iz sredstava ostvarenih prodajom rashodovanih motornih vozila- Ministarstvo unutarnjih poslova
-Suglasnost za nabavku video nadzora na CIPS lokacijama za potrebe MUP-a- Ministarstvo unutarnjih poslova
-Suglasnost na izmjene Plana javnih nabavki za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
-Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
-Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
-Rješenja o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku za potrebe OŠ „Jajce“ 27 Kruščica- Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
-Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
-Suglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave.
8. Vlada je na prijedlog Službe za zajedničke poslove donijela odluku o prijenosu vlasništva i posjeda nekretnine u vlasništvu Kantona.
9. Vlada je primila na znanje izvješća:
-Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu lipanj 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
-Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu lipnju 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva

Vlada KSB: Očekuje se usvajanje Odluke o izdvajanju sredstava Domu zdravlja Vitez za nabavku RTG aparata

U Travniku će sutra biti održana 86. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

                                                                                                 

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 85. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Izvještaji o radu zdravstvenih ustanova za 2020. godinu kojima je osnivač Sabor Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2020. godinu
b) Izvještaj o radu Bolnice Travnik za 2020. godinu
c) Financijski izvještaj Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila za 2020. godinu
d) Izvještaj o financijskom poslovanju Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za 2020. godinu
e) Finansijski izvještaj Opće bolnice Jajce za 2020. godinu
f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Opće bolnice Bugojno za 2020. godinu
3. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za drugi kvartal 2021. godine – Ministarstvo financija
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje doniranih sredstava Srednjoj glazbenoj školi „Jakova Gotovca“ Novi Travnik) – Ministarstvo financija
5. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona za 2021. godinu (izvršenje vlastitih prihoda Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova) – Ministarstvo financija
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za izgradnju kanalizacijske mreže u zaseoku Papića kuće, MZ Rastovci, općina Novi Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB za saniranje oborinskih voda u MZ Centar II, općina Novi Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava JU Dom zdravlja Vitez za sufinanciranje nabavke RTG aparata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava zdravstvenim ustanovama za digitalizaciju RTG aparata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
10. Prijedlog Odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branitelje

11. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o djelu za obavljanje privremenih i povremenih poslova u Kantonalnoj upravi za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
12. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
13. Informacija o poduzetim aktivnostima u cilju rješavanja statusa nezaposlenih branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
14. Suglasnost za nabavku opreme za potrebe MUP-a iz sredstava ostvarenih prodajom rashodovanih motornih vozila – Ministarstvo unutarnjih poslova
15. Suglasnost na izmjene Plana javnih nabavki za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Suglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu lipnju 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
19. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu lipnju 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva


PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Dajte mišljenje, prijedloge, sugestije,… na Strategiju i Akcijski plan Vlade KSB za sprječavanje korupcije

Vlada Kantona Središnja Bosna uputila je zamolbu svim zainteresiranim osobama da se upoznaju s navedenim dokumentima, te da najkasnije do 15.6.2021. godine, na e-mail adresu Tima za sprječavanje korupcije Vlade KSB timvlade@sbk-ksb.gov.ba daju mišljenje, prijedloge, sugestije i primjedbe, a kako bi Interesorno povjerenstvo, koja je sačinilo navedene dokumente, dostavilo ih Vladi na usvajanje.

Strategija i Akcijski plan Vlade KSB na sprječavanju korupcije za razdoblje 2021-2025. godina možete pogledati na linku Strategija i Akcioni plan Vlade SBK/KSB na sprječavanju korupcije za razdoblje 2021-2025.god

VLADA KSB: Uskoro javni oglas za prijem volontera u kantonalnim tijelima vlasti za 2021. godinu

U Travniku je održana 85. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.


1. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada KSB je dala suglasnost na Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobraniteljstvu i Pravilnik o službenoj iskaznici pravobranitelja i njegovog zamjenika u Kantonalnim i općinskim pravobraniteljstvima.
2. Dane su i slijedeće suglasnosti, a na prijedlog Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna KSB:
-Suglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna KSB. Izmjene i dopune Pravilnika se odnose na visoko obrazovanje za postavljanje državnih službenika, a sukladno ranije donesenim Zaključkom Vlade KSB.
-Suglasnost na Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna KSB. Ovim Pravilnikom pobliže se definira planiranje, priprema i provođenje postupka javnih nabavki putem direktnog sporazuma.
– Suglasnost Uredu za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna KSB za preuzimanje poslova javnih nabavki od svih korisnika Proračuna KSB, sukladno nadležnostima Ureda definiranim navedenom Uredbom.
-Suglasnost Uredu za javne nabavke za pokretanje postupka za prijema državnog službenika u Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna KSB, odnosno prijem stručnog savjetnika za provedbu javne nabavke, jedan izvršitelj.
-Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je donijela Odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike KSB za razdoblje 2022.-2024. Ekonomska i fiskalna politika Vlade Kantona Središnja Bosna u srednjem roku, usmjerit će se prije svega na očuvanje fiskalne stabilnosti Kantona, na visoko-kvalitetne investicije, privlačenjem sredstava iz EU fondova, učinkovite strukturne reforme, te jačanje kapaciteta i efikasnosti javne uprave u oblikovanju i provedbi javnih politika i projekata, a posebno poboljšanje efikasnosti pravosuđa, povećanje transparentnosti i borbe protiv korupcije. Koordinacija gospodarskih politika i politika zapošljavanja, ključan je element strategije oporavka.
3. Ministarstvo gopodarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica; odlukom se izdvaja iznos od 70.000,00 KM za sufinanciranje projekata koje realizira s Vladom KSB, gospodarskim društvima i obrtnicima s područja KSB.
4. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera za 2021. godinu. Ovom Odlukom odobrava se Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava kapitalnih transfera – za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za 2021. godinu, Iznos kapitalnih sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2021. godini iznosi 521.500,00 KM

 -Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za izradu premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izrade fasade i ugradnje stolarije na zgradi Vlade (Aleja Konzula u Travniku) gdje je smješten MUP; procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: do 5.000,00 KM.

-Vlada KSB je na prijedlog Stručne službe Vlade donijela Zaključak kojim zadužuje Službu za zajedničke poslove pripremi tekst javnog oglasa za prijem volontera u kantonalnim tijelima vlasti za 2021. godinu, kao i prijedlog rješenja o imenovanju članova povjerenstva za provođenje navedenog oglasa.
-Vlada KSB je dala suglasnost na prijem zaposlenika u Službi za zajedničke poslove KSB.

TRAVNIK: Sutra 85. sjednica Vlade KSB

Za sutra (četvrtak, 27.5.20201. godine) sazvana je 85. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 84. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobraniteljstvu (suglasnost) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Pravilnik o službenoj iskaznici pravobranitelja i njegovog zamjenika u Kantonalnom i općinskim pravobraniteljstvima (suglasnost) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Ured za javne nabavke
5. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (suglasnost) – Ured za javne nabavke
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje poslova javnih nabavki – Ured za javne nabavke
7. Suglasnost za raspisivanje natječaja za prijem državnog službenika u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
8. Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2022.-2024. godina – Ministarstvo financija
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i Akcijskog plana za provođenje strategije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije KSB za razdoblje 2021.-2025. godina – Interresorno povjerenstvo za izradu strategije i akcijskog plana
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici „REZ“ d.o.o. Zenica – Ministarstvo gospodarstva

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Kapitalni transferi – poticaji povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2021. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga izrade premjera i predračuna radova za rekonstrukciju krova, izrade fasade i ugradnju stolarije na zgradi Vlade u kojoj je smješten MUP- Služba za zajedničke poslove
14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za financijsku pomoć Agenciji za privatizaciju (za mjesec travanj 2021. godine) – Agencija za privatizaciju
15. Prijedlog Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova na upražnjenim radnim mjestima – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga prijevoza donirane opreme za potrebe OŠ „Turbe“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Suglasnost na planove javnih nabavki i izmjene planova javnih nabavki škola za 2021. godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri) u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Prijedlog zaključka za isplatu naknade po rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo unutarnjih poslova
21. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za prijem kandidata za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave za 2021. godinu – Stručna služba Vlade

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.