U četvrtak 35. sjednica Vlade KSB

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
35. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 29. 2. 2024. godine, u 9:00 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Izvješće o radu Vlade Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu – premijer Kantona
3. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju za 2023. godinu – Agencija za privatizaciju
4. Pravilnik o postupcima razvoja malog gospodarstva Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije javnim preduzećima – poticaj gospodarstvu za povećanje konkurentnosti“ za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa razvoja malog gospodarstva Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u vodoprivredi za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Udruženju penzionera/umirovljenika Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova u OŠ „Gromiljak „ Gromiljak – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku računara – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku računara – Služba za zajedničke potrebe
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku i ugradnju klima uređaja u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ugradnju doniranih klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Travnik– Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga odvoza smeća – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Suglasnost za nabavku poštanskih usluga – Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Suglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u školama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
27. Suglasnost za nabavku poštanskih usluga – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Suglasnost za plaćanje računa za nabavku plina za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
29. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo gospodarstva
30. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Suglasnost na CEFTA Odluku o olakšavanju trgovine uslugama koje pružaju turističke agencije i turoperatori – Ministarstvo gospodarstva
32. Izvješće Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
33. Ocjenjivanje rada rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Kantona za 2023. godinu – Stručna služba Vlade

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

Sazvana 10. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Premijer Vlade Kantona Središnja Bosna za sutra (četvrtak) sazvao je 10. sjednicu Vlade, na čijem je dnevnom redu 12 točaka:

DNEVNI RED

1. Zapisnik s 9. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Program i kriteriji utroška sredstava s transfera neprofitnim organizacijama – za istraživanje, sređivanje i arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Obrambeno oslobodilačkog/Domovinskog rata – Kantonalna uprava za branitelje
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Poticaji lovstvu“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2023. godinu s pozicije „Tekući transferi pojedincima – za pravnu pomoć braniteljima – Kantonalna uprava za branitelje
5. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstva iz Proračuna KSB za 2023. godinu sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihosocijalno liječenje branitelja“ – Kantonalna uprava za branitelje
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva iz Proračuna KSB za 2023. godinu s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“ – Kantonalna uprava za branitelje
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva iz Proračuna KSB za 2023. godinu s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branitelja“ – Kantonalna uprava za branitelje
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava o utrošku sredstava namijenjenih za izradu predmetnih kurikula za osnovne i srednje škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju – fotonaponske elektrane na lokalitetu u vlasništvu investitora, Divičani, općina Jajce – Ministarstvo privrede
11. Suglasnost na Anex broj 3. Ugovora o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane na području općina Travnik, Jajce i Dobretići – Ministarstvo privrede
12. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova veterinarskog nadzora za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl. ing.

Vlada KSB: Na prijedlog Ministarstva zdravstva, viteškom Domu zdravlja izdvojeno 30 tisuća KM

U Travniku je održana 9. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Na prijedlog Premijera Vlade KSB točka 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Natječaja za popunu radnih mjesta za 2023./2024. godinu povučena je s dnevnog reda.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva gospodarstva na Prijedlog Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023.-2030. i kao takvo ima se smatrati mišljenjem Vlade Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava za visoko školstvo za srpanj 2023. godinu u ukupnom iznosu od 61.254,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Studentski centar Sarajevo…………………………………………………28.261,50 KM;
2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“……………………………..18.799,50 KM;
3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“…………………………………. 5.602,50 KM;
4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar……………………………. 7.221,00 KM;
5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“,…………………………………..1.369,50 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je donijela sljedeće odluke:
• Odluku o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – medvjeda u ukupnom iznosu od 887,50 KM. Sredstva će se rasporediti prema dostavljenom prijedlogu.
• Odluku o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete počinjene od zaštićene divljači – medvjeda u iznosu od 275,00 KM. Sredstva će se rasporediti prema dostavljenom prijedlogu.
• Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Skupštine ŠGD/ŠPD „Šume Središnje Bosne – Srednjobosanske šume“ d.o.o Donji Vakuf, broj 01-11.7-5982/2023 od 3. 8. 2023. godine, koja se mijenja i glasi:
(2) Pored navedenih općih uvjeta, kandidat koji se imenuje za predsjednika i člana Skupštine društva treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
a) da ima visoku stručnu spremu odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova;
b) da ima najmanje tri godina radnog iskustva u struci.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela sljedeće odluke:
• Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu „Previšta – Bašća“, Bilalovac, općina Kiseljak
• Odluku o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane na lokalitetu „Kamenik“, općina Kreševo
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanje novih start – up kompanija“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 546.300,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti sukladno dostavljenom prijedlogu Ministarstva gospodarstva.
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti preduzeću „PRINT – GS“ d.o.o. Travnik za sufinanciranje troškova odlaska na sajam „Paperworld China“, Shanghai, Narodna Republika Kina.
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
– MKS „Sloga“ Gornji Vakuf – Uskoplje……………………………….6.000,00 KM;
– Klub praktičkog streljaštva „9mm“ Donji Vakuf …………………….5.000,00 KM;
– Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Vitez………………………1.000,00 KM.
• Odluku o raspodjeli dijela interventnih sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 43.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva gospodarstva.
• Odluku o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije, za fotonaponske elektrane“ za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti gospodarskom društvu „SOFTIĆS“ d.o.o. Travnik.
Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB prihvatila Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Vlade KSB, premijera Vlade i ministrice financija za prvo polugodište 2023. godine. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Vlade, premijera Vlade i ministrice financija za prvo polugodište 2023. godine dostavit će se Saboru KSB na razmatranje i usvajanje.

Ministarstvo financija dalo je prijedlog, a Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2023. godinu, kojom se dopušta preraspodjela sredstava između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 297,300,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
– Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak………………………..…11.000,00 KM;
– Srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik………………..286.300,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada KSB donosi Odluku o izdvajanju iz sredstva Tekuće rezerve Proračuna KSB za financiranje troškova izgradnje prilaza PS Kreševo u iznosu od 14.000,00 KM s PDV-om.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB donijela je Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2023. godinu s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama KSB“ u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
JU DZ Travnik………….………………………….…..40.000,00 KM;
JU DZ Novi Travnik……………………………….…..30.000,00 KM;
JU DZ Vitez…………………………………………….30.000,00 KM;
JU DZ Fojnica………………………………………..…20.000,00 KM;
JU DZ Kreševo……………………………………..….15.000,00 KM;
JU DZ Kiseljak………………………………………….20.000,00 KM;
JU DZ Busovača……………………………..…….…..20.000,00 KM;
JU DZ Bugojno……………………………………….…20.000,00 KM.
JU DZ Donji Vakuf……………………………………..15.000,00 KM;
JU DZ Jajce…………………………………..…………10.000,00 KM;
JU Opća bolnica Jajce……………………………..…..30.000,00 KM;
JU Apoteka Gornji Vakuf -Uskoplje……………..…….50.000,00 KM;

Stručna služba Sabora KSB je predložila, a Vlada donijela odluka o isknjižavanju i doniranju stalnih sredstava – 32 komada Acer laptopa 32 komada Acer laptopa, nabavka opreme iz 2017. godine čija je knjigovodstvena vrijednost 0,00 KM.

Dane su i sljedeće suglasnosti:
• Suglasnost Službi za zajedničke poslove za provođenje postupka unutarnjeg uređenja zgrade MUP-a u procijenjenoj vrijednosti od 472.433,00 KM bez PDV-a, kao i na imenovanje članova Povjerenstva za provedbu navedene javne nabavke.
• Suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za pokretanje postupka za nabavku uniforme za šumarsko osoblje procijenjene vrijednosti 29.914,00 bez PDV-a.
• Suglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupka javnih nabavki kako slijedi:
1.OŠ „Kalibunar“ Kalibunar:
– Nabavka opreme, uređenje zemljišta i vanjsko osvjetljene, asfaltiranje parkinga, rekonstrukcija i investicijsko održavanje – građevinski radovi,
2. OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac: nabavka pumpi za CŠ Hrastovi
3. MSŠ „Zijah Dizdarević“ Fojnica: nabavka računalne opreme, nabavka opreme.
• Suglasnost Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za sklapanje ugovora o djelu s Alemom Šabanovićem za obavljanje poslova izrade – generiranja testova za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita u neto vrijednosti od 1.500,00 KM.
• Suglasnost Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) na period od 12 mjeseci.
Vlada KSB je primila k znanju Informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave o stvaranju preduvjeta za uspostavu kaznenopravnog instituta „Rad za opće dobro na slobodi“ u Kantonu Središnja Bosna.

TRAVNIK: Održana 155. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Na početku zasjedanja, Vlada Kantona Središnja Bosna usvojila je Zapisnik sa 154. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada KSB je dala suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji MUP-a. Razlozi za donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji MUP-a su djelomična reorganizacija pojedinih organizacijskih jedinica Ministarstva i pojedinih radnih mjesta koja su uz suglasnost Vlade KSB sistematizirana kako bi se rad Ministarstva prilagodio novim zakonskim rješenjima.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na Pravilnik o postupcima u provođenju Godišnjeg programa poticanja razvoja male privrede KSB. Ovim Pravilnikom se reguliraju postupci provođenja radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede, poticajnih mjera i aktivnosti njihovog provođenja na način koji osigurava jednakopravnost krajnjih korisnika.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je dala suglasnost za provođenje procedure javne nabavke za potrebe ministarstva, predmet nabavke telekomunikacijskih usluga u procijenjenoj vrijednosti od 5.983,00 KM bez PDV-a.

Vlada KSB je usvojila i Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade KSB u mjesecu veljači 2023. godine.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sportaje predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstva iz Proračuna KSB za 2022. godinu za rekonstrukciju i investicijsko održavanje za potrebe MSTŠ Travnik u MSTŠ „Travnik“ Travnik u iznosu od 120.627,26 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „PRIMA – COMMERCE“ d.o.o. Zenica.
– Odluka o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022./23. godinu, u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Na osnovu članka 13. Zakona o javno – privatnom partnerstvu KSB i članaka 3. i 4. Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno – privatnog partnerstva KSB, Vlada KSB usvaja potencijalne projekate JPP-a dostavljene od strane Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila, kako slijedi:
– “Izgradnja stambeno-poslovne zone bolnice” u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 2.000.000,00 KM;
– “Izgradnja sedme lamele bolnice” u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 3.000.000,00 KM;
– “Postavljanje solarnih kolektora” u ukupnoj vrijednosti od 700.000,00 KM.
Zadužuje se ministarstvo gospodarstva KSB da projekte iz članka I. ovog Zaključka uvrsti u katalog potencijalnih projekata JPP-a KSB za razdoblje 2023. – 2025. godina.

Vlada KSB je donijela i slijedeće odluke:
– Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava pojedincima iz proračuna KSB za 2023. godinu, „Transfer sredstava pojedincima“ u iznosu od 148.500,00 KM.
– Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava drugim razinama vlasti i fondovima Proračuna KSB za 2023. godinu, „Transfer sredstva drugim razinama vlasti i fondovima “ u iznosu od 49.500,00 KM.
– Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava neprofitnim organizacijama od kulturnog, vjerskog i društvenog značaja u KSB s Proračuna KSB za 2023. godinu, „Transfer sredstva sredstava neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 148.500,00 KM.
– Odluka o raspodjeli sredstava iz Proračuna KSB za 2023. godinu parlamentarnim političkim strankama za 2023. godinu u vrijednosti od 880.000,00 KM.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu” za 2022. godinu, kojom se novčani iznos iz članka 2., stavak (4) od 580.000,00 KM zamjenjuje novčanim iznosom od 600.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodjeli interventnih sredstava, općini Travnik za sufinanciranje troškova sajma IT REBOOT 2022 Travnik u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva će se izdvojiti iz Tekuće rezerve Vlade KSB.

Na sjednici Vlade KSB Izvještaj MUP-a o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara

Na 144. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna, na prijedlog Kantonalna arhiva, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalnog arhiva.

Razlog za donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika se odnosi na usklađivanje poslova s novonastalim potrebama u radu Kantonalnog arhiva, kao i činjenice postojanja arhivske građe na nekonvencionalnim nositeljima informacija, koju treba propisno obraditi, zaštiti, konvertirati i pripremiti za korištenje, te potrebe digitalizacije konvencionalne arhivske građe.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu, kojom se dopušta preraspodjela između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i osnovnih škola s područja KSB u ukupnom iznosu od 111.000,00 KM koja će se raspodijeliti u skladu s dostaljenim prijedlogom Ministarstva financija.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata u iznosu od 11.250,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2022. godine, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Vlada KSB je na prijedlog Ureda za javne nabavke dala suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – ugalj lignit, procijenjene vrijednosti bez PDV-a 285.000,00 KM. Odlukom se odobrava izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključenje okvirnog sporazuma, u skladu s poretkom na rang listi prihvatljiviih ponuda. Najpovoljniji ponuđač je „BRIST“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, s cijenom nakon e-aukcije u iznosu od 278.700,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, Vlada KSB je dala suglasnost Osnovnoj školi „Busovača“ Busovača za provođenje postupka javne nabavke za izmjenu podova u učionicama u procijenjenoj vrijednosti od 30.000,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB prihvatila Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje srpanj – rujan 2022. godine. U tom razdoblju putem mobilnih, fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 24989 prekršaja, što je za 61179, to jeste za 19% manje evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na isti period 2021. godine. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1. 6. 2022. godine do 30. 9. 2022.godine iznosi ukupno 524.805,36 KM (uplaćeno u proračun), evidentno je povećanje za 37% u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu kada je uplaćeno 381.256.64 KM. Također je po ovom osnovu vidljivo povećanje i kada je u pitanju isti kvartal 2021. godine za 269.346,30 KM. Analizirajući sve uplate od 1. 6. do 30. 9. 2022. godine koje obuhvaćaju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u proračunu iznosi 1.399.546,87 KM, te je evidentno povećanje za 27% u odnosu na visinu izvršenih uplata u ranijem tromjesečnom periodu kada je uplaćeno 1.094.648,70 KM. Također je po ovom osnovu vidljivo povećanje i kada je u pitanju isti kvartal 2021 .godine za 663.507,54 KM.

Vlada KSB je usvojila i Izvještaje o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu studenom 2022. godine i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu studenom 2022.godine.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za školska natjecanja u iznosu od 2.120,00 KM. Sredstva će se doznačiti sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ Osnovnoj školi „Bila“ Bila – Vitez.
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javnih nabavki za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
a) OŠ „Gračanica“ Bugojno, predmet: Nabavka uglja; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
b) OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik predmet: Nabavka peleta; procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
c) „Druga osnovna škola“ Bugojno predmet: Nabavka peleta; Procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM bez PDV-a;
– Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za izvođenje građevinsko zanatskih radova u Srednjoj školi „Novi Travnik“ Novi Travnik – LOT 1.
– Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za izvođenje građevinsko zanatskih radova u Osnovnoj školi „Braća Jezerčić“ Jajce – LOT 2.

Vlada KSB je dala suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za provođenje postupka za sanaciju sale za sastanke u P.S. Jajce u procijenjenoj vrijednosti od 23.000,00 KM bez PDV-a.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava sa stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša, te razvojnih projekata“ Proračuna KSB za 2022. godinu – interventna sredstva u iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti općini Busovača za sufinanciranje projekta „Asfaltiranje dijela puta Busovača – SRC Pridolci.“

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada KSB prihvatila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj načelnika općina Kreševo o utrošku sredstava dodijeljenih za sanaciju štete od poplava u naselju Deževice, općina Kreševo.
– Izvještaj načelnika općina Busovača o utrošku sredstava dodijeljenih za sanaciju štete od klizišta na lokaciji Bare, općina Busovača.
Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama s područja KSB za provođenje postupka javne nabavke i zaključivanje ugovora za prijevoz učenika, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2022. godinu za realizaciju sufinanciranja projekta „Izvođenje radova na sanaciji i izgradnji odvodnih kanala i propusta na putovima u MZ Ivančica, općina Busovača“ u iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti općini Busovača.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada KSB je odnijela slijedeće odluke:
– Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu, kojom se dopušta Srednjoj glazbenoj školi „Jakova Gotovaca“ Novi Travnik izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 1.240,00 KM.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu, kojom se dopušta Osnovnoj školi „Kaonik“ Busovača izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 700,00 KM.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu, kojom se dopušta „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf izvršenje doniranih FBiH i općine Donji Vakuf u iznosu od 19.434,00 KM.

Vlada KSB je prihvatila slijedeće izvještaje, a na prijedlog Ministarstva financija:
– Konsolidirani periodični izvještaj za općine KSB za period 1. 1. – 30. 9. 2022. godine.
– Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i proračunske korisnike KSB za period 1. 1. – 30. 9. 2022. godine

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša KSB – interventna sredstva u iznosu od 4.200,00 KM. Sredstva će se doznačiti JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda u naselju Čolaci.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada KSB donijela odluke o raspodjeli sredstava za sport, kulturu i znanstvene radove

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada KSB je na svojoj 137. sjednici donijela Zaključak kojim prihvaća Model sufinanciranja sustava stručnog usavršavanja na kantonalnoj razini u godišnjem iznosu od 6.259,00 KM.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa i uprave, da s Agencijom za državnu službu FBiH potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u KSB i Modela sufinanciranja sustava stručnog usavršavanja na kantonalnoj razini.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u ukupnom iznosu od 125,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
– Sifet Hodžić iznos od 87,50 KM,
– Kasim Zukić iznos od 37,50 KM.

Dane su i slijedeće suglasnosti, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta:
– Odluka o davanju saglasnosti Osnovnoj školi „Han Bila“ Travnik i „Drugoj osnovnoj školi“ Bugojno za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/2023. godinu, u skladu sa zahtjevima navedenih škola.
– Odluka o davanju suglasnost Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za zaključivanje Ugovora o zakupu s Vrhbosanskom nadbiskupijom Sarajevo za potrebe Mješovite srednje škole „Travnik“ Travnik. Cijena mjesečnog zakupa iznosi 8.926,12 KM, a Ugovor se zaključuje na period 1. 7. – 30. 9. 2022. godine.
– Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Plana javnih nabavki Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik, za 2022. godinu.
– Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Drvetine“ Bugojno za pokretanje postupka za nabavku uglja u procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM bez PDV-a, i za nabavku ogrjevnog drveta procijenjenoj vrijednosti od 1.100,00 KM bez PDV-a.

Dana je i suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2022. godinu.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada KSB je dala saglasnost Općinskom sudu u Travniku za preimenovanje tri pozicije dodatnih sudaca u poziciju redovnih sudaca.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada KSB dala suglasnost na Prijedlog teksta javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim tijelima uprave za 2022. godinu. Vlada KSB utvrdila je tekst javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim tijelima uprave za 2022. godinu, uz izmjenu roka za dostavljanje prijava kandidata na 30 dana.
Donesena je i Odluka o utvrđivanju kriterija bodovanja za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim tijelima uprave za 2022. godinu.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima s djecom u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
Utvrđeni Prijedlog zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima s djecom dostaviti će se Saboru KSB na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma“ – interventna sredstva u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti hotelu „PALAZZO“ Gornji Vakuf – Uskoplje za kupovinu namještaja.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavku fotoaparata za akviziciju, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 29.914,00 KM, Najpovoljniji ponuđač je „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, s ponuđenom cijenom nakon e-aukcije 22.300,00 KM.
– Suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za usluge prijevode akata s njemačkog jezika, procijenjena vrijednost nabavke bez PDVa 12.400,00 KM, LOT 4 – usluge prijevoda akata s Njemačkog jezika, napovoljniji ponuđač je“ EDUKACIONI CENTAR BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo, s ponuđenom cijenom nakon e-aukcije 11.700,00 KM.
– Suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za usluge prijevode akata s francuskog jezika, procijenjena vrijednost LOTa bez PDV-a 300,00 KM, LOT 3 – usluge prijevoda akata s Francuskog jezika, napovoljniji ponuđač je“ EDUKACIONI CENTAR BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo, s ponuđenom cijenom nakon e-aukcije 272,00 KM.
– Suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za usluge prijevode akata s engleskog jezika, procijenjena vrijednost LOTa bez PDV-a 500,00 KM, LOT 2 – usluge prijevoda akata s Engleskog jezika, napovoljniji ponuđač je“ EDUKACIONI CENTAR BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo, s ponuđenom cijenom nakon e-aukcije 476,00 KM.
– Suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za usluge prijevode akata sa slovenskog jezika, procijenjena vrijednost LOTa bez PDV-a 3.000,00 KM, LOT 1 – usluge prijevoda akata s Engleskog jezika, napovoljniji ponuđač je“ EDUKACIONI CENTAR BARBADOS“ d.o.o. Sarajevo, s ponuđenom cijenom nakon e-aukcije 2.820,00 KM.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za podršku skijalištima i razvoju turizma“ – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 14.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: Konoba „Slapovi“ Jajce izdvaja se iznos od 7.000,00 KM i Pizzerija „EX VENEZIA“ Novi Travnik izdvaja se iznos od 7.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli interventnih sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ u ukupnom iznosu od 51.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva gospodarstva.
– Odluka o raspodjelu sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Udruženju poljoprivrednika i stočara „Karaula – Vlašić“ za sufinanciranje troškova manifestacije „Izložba ovce pramenke, izložba muznih krava i travničkog-vlašićkog sira, Gostilj 2022“.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava gospodarskim društvima iz ostalih industrijskih grana i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti trgovine na malo i/ili trgovinskih usluga na malo registriranih kod nadležnog općinskog tijela uprave za oblast trgovine šifri osnovne djelatnosti 47.11 i 47.19 za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće postojećih radnika s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 261.564,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva gospodarstva.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu kojom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda Osnovnoj školi „Novi Travnik“ Novi Travnik u iznosu od 548,00 KM.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu kojom se dopušta Ministarstvu unutarnjih poslova izvršenje doniranih sredstava od strane Šumarije „Donji Vakuf“ Donji Vakuf u iznosu od 9.360,00 KM.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti – poticaji gospodarstvu (uspostava fonda za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)“.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB prihvatila primjedbe i sugestije Ministarstva gospodarstva na nacrt Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, nacrt Zakona o električnoj energiji FBiH i nacrt o Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Vlada KSB je zadužila Ministarstvo gospodarstva da ovaj Zaključak zajedno sa svojim aktom dostave Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije na daljnje postupanje.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštita okoliša, povratak i stambena pitanja je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli i dodjeli sredstava iz kapitalnih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji za povratak prognanika u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti Centru za socijalni rad Bugojno.
– Odluka o raspodjeli i dodjeli sredstava iz kapitalnih transfera pojedincima – poticaji za povratak prognanika, obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM.
– Odluka o raspodjeli i dodjeli sredstava iz kapitalnih transfera neprofitnih organizacija – poticaja za povratak prognanika, obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 47.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
1. Župa sv. Ivana Krstitelja, Podmilačje, Jajce – Izgradnja infrastrukture vetišta i mjesne dvorane izdvaja se iznos od 15.000,00 KM,
2. MIZ Busovača – uređenje džamije u Kaćunima izdvaja se iznos od 5.000,00 KM,
3. Srpska Pravoslavna Crkvena općina u Travniku – rješavanje centralnog grijanja u hramu izdvaja se iznos od 15.000,00 KM,
4. MIZ Novi Travnik – uređenje prostora mekteba Bugojčići u džematu Trenica izdvaja se iznos od 7.0000,00 KM,
5. Udruženje umirovljenika Bugojno-grijanje izdvaja se iznos od 5.000,00 KM.

Nakon obrazloženja ministra MUP-a, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2022. godinu za nabavku servera, za potredbe Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 119.999,88 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „Katarina“ d.o.o. Mostar.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2022. godinu za nabavku uredskog namještaja, za potredbe Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 32.175,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „R&S“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava – oblast znanstveni radovi za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 28.700,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli sredstava za oblast kulture za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 30.500,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o raspodjeli sredstava iz oblast sporta za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 34.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu s dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Zakazana 134. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

U četvrtak, 4. kolovoza 2022. godine bit će održana 134. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 133. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana KSB za razdoblje 2005. – 2025. godina – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3. Utvrđivanje mišljenja na korekcije Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva – Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja za epizootiološko područje KSB – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači (srndaća) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači (medvjeda) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ronilačke opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku kamera za video nadzor – Ministarstvo unutarnjih poslova
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga revizije projekata za CIPS lokacije u PS Kiseljak, PS Fojnica i PS Busovača – Ministarstvo unutarnjih poslova
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za adaptaciju prostorija u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavku opreme Jedinici za specijalističku podršku – Ministarstvo unutarnjih poslova
13. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku računarske opreme
b) za nabavku klima uređaja
14. Suglasnost za isplatu naknada po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima za mjesec srpanj 2022. godine – Kantonalna uprava za branitelje
15. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće zalihe Vlade, premijera Kantona i ministrice financija za prvo polugodište 2022. godine – Ministarstvo financija
16. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
17. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu kolovozu 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Od Vlade se očekuje davanje Suglasnosti pregovaračkom timu za pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije KSB

133. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna zakazna je za četvrtak, 28. 7. 2022. godine, u 9 sati.DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 132. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana KSB za period 2005. – 2025. godina – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliš, povratka i stambenih odnosa
3. Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava s pozicije „Tekući transfer – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o izmjenama Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „ Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „Kapitalni transfer javnim poduzećima – poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 12.500,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi (iznos 3.000.00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje sanitarne i tehnološke vode s bunara na lokalitetu PS „Princip“ , općina Vitez – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz rijeke Vrbas za tehnološke svrhe na lokalitetu poduzeća „B.I.S“ d.o.o. Jajce – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode za izvorišta „Hladne vode“ općina Kiseljak – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2022. godinu – Ministarstvo financija
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu – Ministarstvo gospodarstva
a) za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike (iznos 34.943,00 KM)
b) za sufinanciranje dijela doprinosa za novouposlene radnike u gospodarskim društvima iz oblasti informacijskih tehnologija (iznos 16.440,00 KM)
c) za sufinanciranje doprinosa novoosnovanim obrtima (iznos 153.453,72 KM)
d) za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće u postojećim obrtima (iznos 168.092,00 KM)
e) za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija (iznos 440.000,00 KM)
f) za sufinanciranje dijela minimalne neto plaće radnicima u oblasti informacijskih tehnologija (iznos 6.512,00 KM)
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo gospodarstva
16. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava iz oblasti braniteljske populacije – Kantonalna uprava za branitelje
a) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
b) za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja
c) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku motocikla za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
18. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za izvođenje građevinskih radova u OŠ „Vitovlje, SMŠ „Donji Vakuf i SŠ „Busovača“
b) za izvođenje građevinskih radova u SŠ „Novi Travnik“ i OŠ „Braća Jezerčić“
19. Suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola – Katolički školski centar „Petar Barbarić“ Travnik
b) MSTŠ „Travnik“ Travnik
c) Katolički školski centar „Petar Barbarić“ – Gimnazija, Travnik
d) Osnovna škola „Kaćuni“
e) Treća osnovna škola Oborci, Donji Vakuf
f) Osnovna škola „13 rujan“, Jajce
g) Osnovna škola „Turbe“
h) Srednja škola „Busovača“
20. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika u osnovnim i srednjim školama za školsku 2022./2023. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih , kulture i sporta
21. Suglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
22. Suglasnost za nabavku odvjetničkih usluga za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
23. Suglasnost pregovaračkom timu za otpočinjanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije KSB za poboljšanje statusa doktora medicine i stomatologije – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
24. Informacija o neusklađenosti i nedostacima Pravilnika o korištenju službenih automobila za potrebe kantonalnih organa vlasi – Ministarstvo gospodarstva

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Sazvana 131. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

131. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna sazvana je za sutra, četvrtak, 14. 7. 2022. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 130. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2005. – 2025. godine – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša , povratka i stambenih poslova
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Mišljenje na Nacrt programa za rijetke bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. – 2025. godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Tromeđa“, općina Dobretići i općina Jajce – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ (iznos 5.000,00 KM) – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ (iznos 4.000,00 KM) – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje 16. Međunarodnog sajma „Dani maline 2022“ Novi Travnik – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje ski lifta „Ranča“, općina Jajce – Ministarstvo gospodarstva
11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola (srpanj i kolovoz 2022. godine) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za lipanj 2022. godine) – Agencija za privatizaciju
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku obrazaca M-8 i M-4 PIO/MIO, fotodokumentacija za krim policiju – Ministarstvo unutarnjih poslova
15. Suglasnost za nabavku usluga demontaže i montaže stacioniranog radara na lokaciji Polje, općina Kreševo – Ministarstvo unutarnjih poslova
16. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za poslove visokog obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Suglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola „Nova Bila“
b) Srednja škola „Uskoplje“
c) Druga osnovna škola Bugojno
18. Suglasnost za objavu Javnog poziva za prijavljivanje kandidata za stjecanje licenci iz oblasti polaganja vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za obnovu školske knjižnice u OŠ „Kaonik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.