Sutra 115. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Sazvana je 115. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Prema najavi, održat će se sutra, u četvrtak, 17. 2. 2022. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 114. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Odluka o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje KSB (suglasnost) – Služba za zapošljavanje
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje troškova sudjelovanja na sajmu gospodarstva „Mostar 2022.“ – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, flaširanje vode i bezalkoholnih pića i korištenje vode u gospodarske, sanitarne i tehnološke svrhe s izvorišta „Požarna“, općina Fojnica – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a (2x) – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) za popravku mokrih čvorova u PS Travnik
b) za nabavu peći u PS Jajce
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje instruktivne nastave za učenike zanimanja vozača motornih vozila u MSŠ „Vitez“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izmjenu ugovora o koncesiji za vjetroelektranu „Vlašić“ Travnik – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavu usluga obuke učenika u SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za izradu fasade u holu zgrade SŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
11. Suglasnost na planove javnih nabava škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
a) OŠ „Kaćuni“, Kaćuni
b) OŠ „13. rujan“, Jajce
c) OŠ „Vitez“, Vitez (HNPP)
d) MSŠ „Donji Vakuf“, Donji Vakuf
e) MSŠ „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje
f) SŠ „Vitez“, Vitez
g) SŠ „Busovača“, Busovača
h) SSŠ „Jajce“, Jajce
i) SSŠ „Bugojno“, Bugojno
j) MSEUŠ „Travnik“, Travnik
k) OŠ „Uskoplje“, Gornji Vakuf – Uskoplje
l) OŠ „Jajce“, Krušćica – Jajce
m) OŠ „Lepenica“, Kiseljak
12. Suglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Suglasnost na Plan javnih nabava Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove za 2022. godinu – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove
14. Suglasnost na Plan javnih nabava Kantonalnog arhiva za 2022. godinu – Kantonalni arhiv
15. Suglasnost za izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga za potrebe Kantonalnog arhiva Travnik – Kantonalni arhiv Travnik
16. Suglasnost za zaključivanje izvansudske nagodbe za potraživanje prema općini Glamoč – Kantonalni arhiv
17. Suglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
18. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
19. Suglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova
20. Suglasnost za prijem namještenika u radni odnos u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Informacija o isteku mandata članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju – Ministarstvo gospodarstva

PREDSJEDNIK VLADE,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Zakazana 110. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

110. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna zakazana je za sutra, četvrtak, 13.1.2022. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 108. redovne i 46. izvanredne sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Programi rada ministarstava za 2022. godinu
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo gospodarstva
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2022. godinu
a) Kantonalna uprava za branitelje
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Programi rada službi, ureda i kabineta za 2022. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta i SŠ „Travnik“ Nova Bila – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračunu KSB za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za 2021. godinu za nabavku opreme za potrebe MUP-a KSB – Ministarstvo unutarnjih poslova
9. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavu:
a) nabava civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije
b) usluge kalibracije i verifikacije alkometara
c) usluge kalibracije i verifikacije radara
10. Suglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2022. godinu – Ministarstvo financija
11. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova raspolaganja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša KSB – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za tehničku podršku sistemu „e“- Vlade – Stručna služba Vlade
13. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječanj 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo gospodarstva
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Ministarstvo unutarnjih poslova
e) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječanj 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo unutarnjih poslova

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

VLADA KSB: Za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata 454.300,00 KM

Na posljednjoj sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna u 2021. godini, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, donesena je Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Proračunom KSB za 2021. godinu.

Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ u iznosu od 454.300,00 KM kako slijedi:

 1. Studentski centar Sarajevo izdvaja se iznos od 200.530,00 KM
 2. Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ izdvaja se iznos od 132.220,00 KM
 3. Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ izdvaja se iznos od 56.100,00 KM
 4. Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar izdvaja se iznos od 59.510,00 KM
 5. Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ izdvaja se iznos od 5.940,00KM.
  Sredstva predviđena ovom Odlukom bit će uklopljena u ukupna sredstva planirana Proračunom KSB za 2021. godinu – Transfer za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata, te se raspoređuju prema niže navedenim kriterijima:
  I kriterij: Redovan student, koji „prvi put“ upisuje određenu godinu studija
  II kriterij: Subvencija cijene smještaja i ishrane u visini od 220,00 KM po studentu.

(Radio Vitez)

U četvrtak 109. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Sazvana je 109. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna, a prema najavi, trebala bi biti održana u četvrtak, 30.12.2021. godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 108. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda premijera KSB – Ured premijera Kantona
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Sadetom Sefer za mjesec prosinac 2021. godine – Kantonalna uprava za branitelje
5. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Dženitom Ramić i Ines Slipac za mjesec prosinac 2021. godine – Kantonalna uprava za branitelje
6. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
7. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu premijera Katona – Ured premijera Kantona
8. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova vozača u Kabinetu premijera Kantona – Ured premijera Kantona

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

U četvrtak 108. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak, 23.12.2021. godine, u 9 sati, sazvana je 108. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 107. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021.godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog odluke o raspodijeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj gospodarstvu (uspostava fonda za potporu preduzećima u završetke implementacije međunarodno priznatih standarda i kvalitete) – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o raspodijeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata (iznos 68.000,00 KM) – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o raspodijeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata (iznos 15.000,00 KM) – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o raspodijeli sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata (iznos 14.000,00 KM) – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ministarstvo gospodarstva

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raskidanje Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na lokalitetu „Medvid – Sutlija“, općina Busovača, zaključenog s „Hydroactive – Niskogradnja“ d.o.o. Busovača – Ministarstvo gospodarstva
10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za predškolsko obrazovanje u 2021. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje i stipendiranje studenata u 2021. godini – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava za OŠ „Berta Kučera“ Jajce – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme – Ministarstvo unutarnjih poslova
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga obuke za potrebe SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pokretnih stolica – Kantonalni arhiv
16. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima komisije za provedbu javnog poziva za prodaju stalnih sredstava u vlasništvu Vlade – Služba za zajedničke poslove
17. Suglasnost na ugovor o sufinanciranju obrazovanja školstva i institucija obrazovanja za akademsku 2020./21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe OŠ „Jajce“ Kruščica – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Suglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
21. Izvještaj o postupku recertifikacije prema zahtjevu standarda ISO 9001-2015 u kantonalnim organima uprave – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
22. Izvještaji o obavljenim unutarnjim revizijama za drugi i treći kvartal (drugi dio) u 2021.godini – Ministarstvo financija
a) Revizija plaća i naknada u Ministarstvu unutarnjih poslova, broj 11-IR/21
b) Revizija plaća i naknada u Ministarstvu gospodarstva, broj 12-IR/21
c) Revizija plaća i naknada u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, broj 13-IR/21
d) Revizija plaća i naknada u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, broj 17-IR/21

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Sazvana 107. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak, 16. prosinca, sazvana je 107. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 106. redovite i 45. izvanredne sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o izmjeni Oduke o usvajanju programa korištenja sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za poticaje gospodarstvu (uspostava fonda za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta“ za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo KSB za nabavku aparata za razlijevanje podloga u mikrobiološkom laboratoriju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo KSB za nabavku PCR testova i VTM setova – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kontejnera za deponiranje oduzetih predmeta za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovih obitelji – Kantonalna uprava za branitelje
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku licence za računar – Stručna služba Vlade
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo gospodarstva
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku promotivnog materijala – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku licenci za računare za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku zatvorenih ormara za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za rekonstrukciju mokrog čvora u OŠ „Berta Kućera“, PŠ „Vlasinje“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za javnu nabavku
17. Suglasnost za popunu radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Informacija o kampanji Ujedinjenih naroda „Učinimo grad/regiju otpornijim na katastrofe – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Informacija o povećanju cijena smještaja korisnika ustanova za smještaj mentalno invalidnih osoba u zavodima „Drin“, „Bakovići“ i „Pazarić“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Zahtjev Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za preispitivanje zaključka Vlade o visini naknade za članove Upravnog odbora Zavoda – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.

Sazvana 106. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak, 9. prosinca 2021. godine, u 9 sati, u Travniku, sazvana je 106. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 105. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Prijedlog proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna na dan 31.12.2021. godine – Ministarstvo financija
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu – Ministarstvo financija
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje troškova parničnog postupka u predmetu pred Općinskim sudom u Sarajevu, broj: 65 O Ps 299261 12 Ps – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju prostorija CI Kiseljak – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera i printera – Ministarstvo gospodarstva

10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo gospodarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja – iznos 72.752,10 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja – iznos 96.200,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga prijevoza motornih vozila i stvari – Ministarstvo unutarnjih poslova
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za nabavku
14. Suglasnost za plaćanje troškova prijevoza za učenike s posebnim potrebama i koji nemaju osiguran prijevoz – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Suglasnost na aneks Ugovora o isporuci toplinske energije za potrebe Prve osnovne škole Donji Vakuf – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Suglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2021. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Suglasnost na dopunu Plana javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021. godinu – Služba za zajedničke poslove
19. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Sadetom Sefer za mjesec studeni 2021. godine – Kantonalna uprava za branitelje
20. Suglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Dženitom Ramić i Ines Slipac za mjesec studeni 2021. godine – Kantonalna uprava za branitelje
21. Očitovanje Vlade o nastavku aktivnosti Zavoda za zdravstveno osiguranje na rješavanju problematike stalnog smještaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
22. Prijedlog rješenja o isplati naknade za rad članovima Povjerenstva za izbor direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Stručna služba Vlade

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl. ing.

Na sjednici Vlade KSB usvojena Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenicima iz 21 osnovne škole

Danas je u Travniku održana 105. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB je mišljenja da se Nacrt zakona o ustanovama socijalne skrbi Federacije Bosne i Hercegovine može smatrati dobrom osnovom za izradu Prijedloga zakona uz određene sugestije, primjedbe i prijedloge. Navedeni Zaključak dostaviti će se Saboru KSB na daljnje postupanje.

Zavod za zdravstveno osiguranje je predložio, a Vlada KSB predlaže Saboru KSB davanje suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2022. godinu.

Vlada KSB predlaže Saboru KSB davanje suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju KSB za 2022. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju šume i šumskog zemljišta zemljišta iz šumskoprivrednog područja „Fojničko“, gospodarska jedinica: „Lepenica-Kreševo, dio odjela 47, odsjek f) i dio odjela 33/1 „uzurpacija 3“, ukupne površine: 5136 m2 (0,513 ha) i prijenosu na korištenje i raspolaganje općini Kiseljak radi proširenja katoličkih grobalja na području „Berberuša“ i području „Gajice“ u općini Kiseljak.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 1.100,00 KM Drugoj osnovnoj školi “ Bugojno“ Bugojno, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Drugoj osnovnoj školi “ Bugojno“ Bugojno, na stavku „Nabavka opreme“ iznos od 600,00 KM i stavku “Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ iznos od 500,00 KM.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata za 2021. godinu – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
– Dobrovoljno vatrogasno društvo „Stari Vitez“ Vitez, općina Vitez, iznos od 5.000,00 KM
– Udruženje SNAGA Novi Travnik, općina Novi Travnik, iznos od 3.000,00 KM

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utvrđivanju relacija za prijevoz učenika OŠ „Novi Travnik“ kako slijedi: Vodovod – OŠ ” Novi Travnik ” udaljenost 5,40 km.
– Odluka o davanju suglasnosti za subvencioniranje troškova prijevoza 435 učenika iz 21 osnovne škole za razdoblje rujan i listopad tekuće godine u ukupnom iznosu od 29.800,25 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
1.Osnovna škola Braća Jezerčić Jajce iznos od 351,80 KM za 3 djece
2.Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gojevići Fojnica iznos od 791,70 KM za 9 djece
3.Osnovna škola Mehmedalija. M. Dizdar Novi Travnik iznos od 3.082,56 KM za 44 djece
4.Osnovna škola Karaula Travnik iznos od 5.819,32 KM za 75 djece
5.Osnovna škola Gračanica Bugojno iznos od 414,96 KM za 6 djece
6.Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Novi Travnik iznos od 810,16 KM za 11 djece
7.Osnovna škola Vitez HNPP iznos od 3.680,82 KM za 38 djece
8.Osnovna škola Dubravica Vitez HNPP iznos od 6.489,60 KM za 88 djece
9.Osnovna škola Lepenica Kiseljak iznos od 567,84 KM za 8 djece
10.Prva osnovna škola Bugojno –Jaklić iznos od 496,86 KM za 5 djece
11.Osnovna škola Uskoplje Gornji Vakuf/Uskoplje iznos od 81,12 KM za 1 dijete
12.Treća osnovna škola Bugojno iznos od.424,84 KM za 5 djece
13.Osnovna škola Nova Bila Travnik iznos od 121,68 KM za 1 dijete
14.Osnovna škola Vitez BNPP iznos od 1.867,32 KM za 27djece
15.Četvrta osnovna škola Torlakovac D.Vakuf iznos od 901,36 KM za 7 djece
16.Osnovna škola Turbe Travnik iznos od 256,88 KM za 2 djece
17.Osnovna škola Gromiljak Kiseljak iznos od 141,96 KM za 2 djece
18.Osnovna škola Kaćuni Busovača iznos od 69,16 KM za 1 dijete
19.Druga osnovna škola Bugojno iznos od 296,40 KM za 3 djece
20.Osnovna škola Vitovlje Travnik iznos od 1.747,46 KM za 85 djece
21.Osnovna škola Novi Travnik iznos od 1.386,45 KM za14 djece
– Odluka o izdvajanju sredstava za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata u ukupnom iznosu od 55.000,00 KM. Naznačena sredstva koristi će se za subvencioniranje smještaja studenata s područja KSB koji se nalaze u studentskim domovima u Sarajevu kako slijedi: „Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“ iznos od 30.000,00 KM i „Studentski dom dr. Dragutin Dujmušić“ iznos od 25.000,00 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti ministru Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za potpisivanje Ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata s područja KSB za akademsku 2021./2022. godinu sa SC „Sarajevo“, SC „Sveučilšta u Mostaru“, SC „Zenica“, SC „Džemal Bijedić“ i SC „Tuzla“. Cijena subvencije iznosi 220,00 KM po studentu, koji prvi (I) put upisuje određenu godinu studija za period 15.9.2021.godine – 15.7.2022.godine, (odnosno 110,00 KM za IX./21. i VII./22).
– Odluka o davanju suglasnost na izmjenu Plana javne nabavke Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za 2021. godinu.
– Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Drvetine“ Bugojno na izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Odluka o davanju suglasnost Srednjoj stručnoj školi „Bugojno “ Bugojno na izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Odluka o davanju suglasnost Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi „Travnik“ Travnik na izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu, broj 482-1/21 od 23.11.2021.godine.
– Odluka o davanju suglasnost Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi „Travnik“ Travnik na izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2021.godinu.
– Odluka o davanju suglasnost Osnovnoj školi „Kiseljak 1“ Bilalovac – Kiseljak na izmjene Plana javnih nabavki za 2021.godinu, broj 1-688-11/21 od 30.11.2021.godine.
Vlada KSB je usvojila i Izvještaj o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade KSB za prvu sjednicu u mjesecu prosincu.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti OŠ „Vitez“ Vitez za pokretanje procedure javne nabavke – rekonstrukcija i saniranje elektroinstalacije u procijenjenoj vrijednosti od 54.069,00 KM bez PDV-a, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava s pozicije „Poticaji u šumarstvu za državne šume“ za 2021. godinu u iznosu od 150.000,00 KM. Naznačena sredstva utrošiti će se za financiranje sanacije i modernizaciju šumskog kamionskog puta, ukupne dužine 12.000 m pravac Tovarište – Strijelišta – Panje -Banjaluk, GJ „Prokos-Fojnica“ u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Transfer – poticaji u šumarstvu državnih šuma utvrđenih u Proračunu KSB za 2021. godinu.

Vlada KSB je ovlastila ministara pravosuđa i uprave Zorana Markovića da u ime Vlade KSB potpiše Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine predloženog od strane Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu – Tekuća rezerva Vlade KSB – JU Edukacijsko – rehabilitacijskom centru „Duga“ Novi Travnik u iznosu od 16.520,00 KM na ime sufinanciranje nabavke vozila za prijevoz korisnika usluga Centra.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada Kantona donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2021. godini kojim se predmetna Odluka mijenja i glasi tako što se zamjenjuje novčanim iznosom od 86.000,00 KM. Naznačena sredstva utrošit će se za sufinanciranje izgradnje vodnih objekata.

– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB u poljoprivredi – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 85.200,00 KM. Naznačena sredstva utrošit će se za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete kao i za poboljšanje i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje.

Vlada KSB je odnijela Odluku o davanju suglasnosti za poništenje postupka nabavke motornih vozila, od 30.11.2021. godine u procijenjenoj vrijednosti od 68.376,00 KM bez PDV-a.

Izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH posjetili Vladu KSB

Premijer Kantona Središnja Bosna, Tahir Lendo, primio je izaslanstvo Doma naroda Parlamenta FBiH, šefa kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH Jasmina Duvnjaka, izaslanika u Domu naroda Parlamenta FBiH Elvedina Mušanovića i savjetnika Predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH Almedina Aliefendića.
Na sastanku se razgovaralo o Nacrtu Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i njegovom širokom društvenom značaju.

Vlada KSB odobrila sredstva za Dječji vrtić Vitez i Udruženje KMF Vitez

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada Kantona Središnja Bosna na svojoj 103. sjednici donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSBK – interventna sredstva.

Iz Proračuna KSB za 2021. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena točkom 6. Interventna sredstva Programa utroška sredstava s kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2021. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB, uz ostalo su izdvojena sredstva za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Vitez, pokrivački radovi (krov). Izdvojen je iznos od 6.000,00 KM za popravak dijela krova (hitna intervencija).

Također, na prijedlog Ministarstva gospodarstva donesena je Odluka o raspodjeli sredstava s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” – interventna sredstva po zahtjevu korisnika Udruženju građana KMF (Klub malog fudbala) Vitez za sufinanciranje projekta nabavke opreme za treniranje, u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Udruženja građana KMF.