NAGRADNA IGRA: Preko Addiko Mobile transakcija do zimskih atrakcija

Addiko Bank Sarajevo je od danas pokrenula nagradnu igru za sve korisnike Addiko Mobile usluge. Sudjelovanje u nagradnoj igri je veoma jednostavno, a najsretnije dobitnike očekuje veoma atraktivan nagradni fond.

Addiko Bank Sarajevo u periodu od 15.9. do 15.12.2021., organizira nagradnu igru za korisnike usluge mobilnog bankarstva – Addiko Mobile. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi novi ali i postojeći klijenti koji tijekom trajanja nagradne igre, izvrše najmanje dvije transakcije plaćanja putem Addiko Mobile aplikacije. Nagrade su i ovaj put veoma atraktivne, a nagradni fond se sastoji od tri vrijedne nagrade i to poklon bon za kupovinu skija i skijaške kacige u vrijednosti do 2000 KM, poklon bon za kupovinu snowborda i skijaške kacige u vrijednosti do 1500 KM i vikend za dvije osobe u vrijednosti do 1000 KM.

„Nedavno provedena istraživanja pokazuju da je rast korisnika Addiko Mobile usluge veći za 88% u odnosu na rast ukupnog tržišta. Razloge za to, osim brzine i dvostruko povoljnije cijene plaćanja transakcija, treba tražiti i u benefitima koje naši klijenti dobivaju koristeći uslugu Addiko Mobile. Jedna od tih pogodnosti je upravo ova nagradna igra“, istakla je Amra Babić, marketing specijalista u Addiko Bank Sarajevo.

„Svi oni koji tijekom predstojeće jeseni realiziraju minimalno dvije transakcije plaćanja tijekom trajanja nagradne igre, mogu se nadati vrijednim nagradama koje će im uljepšati zimu i predstojeće zimske radosti“, dodaje Babić.

Više detalja o ovoj nagradnoj igri, ali i usluzi Addiko Mobile možete dobiti na www.addiko-fbih.ba

JKP «Vitkom» Vitez raspisuje Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos radnika  za sljedeće radno mjesto:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 2. 2. Spremačica – kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 3. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovatelj građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 4. 4- Radniki na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 5. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.

Opis poslova radnog mjesta:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – sastavlja tipske (po utvrđenim obrascima) ugovore iz poslovnih odnosa ovog poduzeća;
 • – prati i radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • – radovito na mjesečno nivou upućuje pozive za plaćanje dugovanja i  izrađuje opomene pred tužbu (prema utvrđenim obrascima) korisnicima koji ne vrše plaćanje obveza po dospjeću računa;
 • – ažurno i redovito izrađuje programske prijedloge za izvršenje i tužbe prema korisnicima koji redovito ne vrše plaćanje računa, vodeći računa o rokovima zastare;
 • – vrši provjeru imovine izvršenika i vodi računa da navede adekvatno sredstvo izvršenja u prijedlogu za izvršenje;
 •  – po uputama voditelja službe vrši izradu podnesaka prema sudu i drugim institucijama (žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja, zahtjeve i dr.) za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje;
 • – vodi račun o predmetima (prijedlozima za izvršenje i tužbama) koji su u postupku rješavanja, te posebno  adekvatno vodi arhivu završenih sudskih postupaka;
 • – izrađuje sporazume o plaćanju duga u ratama tipske (po utvrđenim obrascima), prati njihovu realizaciju i poziva korisnike da izvrše plaćanje zaostale rate;
 • – po uputama voditelja službe i ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima u predmetima naplate potraživanja za pružene komunalne usluge;
 • – obavlja administrativno-pravne poslove za zasnivanje i prestanak rada i radnog odnosa radnika, kao i druge poslove u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa radnika;
 • – izrađuje pojedinačne akte po uputama voditelja službe (odluke, rješenja, zaključke i dr.);
 • – predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • – iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje s nadležnim ustanovama i organima;
 • – podnosi izvješća o radu na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou voditelju službe;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća;
 • – poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto radnika.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  službe.

 1. 2. Spremačica – kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – obavlja poslove na čuvanju, čišćenju i održavanju sportskih objekata i prostorija, koji se odnose na čišćenje i održavanje parketa i tribina sportske dvorane, svlačionica, toaleta, hodnika, prostora bifea i ostalih prostorija,
 • – obavlja poslove šišanja trave, orezivanja ukrasnog grmlja, branje otpada i sl.,
 • – vrši trebovanje potrebnog sanitarnog materijala i zadužuje isti,
 • – prema potrebi i rasporedu vrši uključivanje i isključivanje instalacijskih uređaja u sportskim objektima prema rasporedu korištenja i vremenskim uvjetima, te vrši kontrolu instalacija i uređaja i prijavljuje neposredno nadređenom uočene kvarove i nedostake,
 • – prema potrebi i rasporedu vrši otključavanje i zaključavanje sportskih objekata i prostorija prema rasporedu korištenja istih, te kontrolira stanje prije i nakon korištenja sportskih objekata i prostorija od strane korisnika,
 • – čišćenje i održavanje svih radnih i pomoćnih prostorija u upravnoj zgradi, kafeteriji, ulaznog prostora zgrade, kao i prostor drugih pomoćnih objekata kojima upravlja poduzeće ili ima ugovorene poslovne odnose održavanja;
 • – vrši pripremu toplih napitaka za direktora i goste poduzeća;
 • – pranje i spremanje posuđa u kafeteriji i kuhinji, po potrebi pomoć u kuhinji u obavljanju poslova pripreme hrane;
 • – vrši čišćenje i održavanje poslovnih prostorija i zajedničkog prostora stambenih objekata;
 • – sačinjava trebovanje potrebnih sredstava za održavanje čistoće;
 • – otprema i dostavlja poštu poduzeća;
 • – vodi dnevnu, tjednu i mjesečnu evidenciju o izvršenim radovima i izvještaj dostavlja voditelju službe;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.

 1. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovatelj građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom, prilikom čega je obvezan pridržavati se važečih propisa koji reguliraju sigurnost prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu;
 • – rukuje radnim strojem koji se povremeno kreće javnim putevima, pri promjeni mjesta rada (gradilišta), koja podliježu registraciji i za koju nije potrebna pratnja (auto bageri; univerzalni traktori – rovokopači, grederi, autodizalice, viljuškari, utovarivači i sl.);
 • – rukuje sredstvima građevinske mehanizacije koja su stacionirana na gradilištu i čije premještanje s jednog na drugo gradilište izvodi motornim i priključnim vozilima (traktori gusjeničari, bageri gusjeničari, kompresori, motorni valjci, finišeri i sl.);
 • – obavlja poslove na pojedinim sredstvima mehanizacije u skladu s namjenom i tehničkim karakteristikama pojedinih radnih strojeva, a prema uputama proizvođača;
 • – radi poslove prema nalogu rukovoditelja gradilišta;
 • – obavlja poslove iskopa zemljišta II, III, IV, V kategorije;
 • – obavlja poslove planiranja terena prema uputama voditelja gradilišta;
 • – vrši poslove utovara raznog materijala u vozilo;
 • – radi poslove dnevnog i tjednog održavanja sredstava mehanizacije kojom upravlja;
 • – radi u zimskoj službi;
 • – prije početka korištenja vozila dužan je izvršiti dnevni vizualni pregled vozila i konstatirati njegovu ispravnost i istu upisuje u bilježnicu vozila
 • – prije početka obavljanja poslova obvezan je uzeti putni i radni nalog, pravilno popuniti i vratiti isti poslje završenog radnog vremena odnosno posla;
 • – uredno i točno voditi  putnu i radnu dokumentaciju;
 • – osobno zadužuje motorno vozilo, kao sredstvo rada i svu prateću opremu;
 • – obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na pretovarnu stanicu i deponiju;
 • – daje stručne upute za rad pratiteljima – pomoćnim radnicima  koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja;
 • – odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenih po dnevnoj dinamici;
 • – obvezan je o svim nastalim problemima na terenu i o kvarovima na vozilu odmah obavijestiti voditelja;
 • – vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera;
 • – vodi računa o  povremenoj dezinfekciji kontenera i  vozila;
 • – radi poslove preventivnog-dnevnog održavanja vozila, otklanja manje kvarove na vozilu;
 • – u bilježnici koja se nalazi u vozilu vodi pisanu evidenciju o tehničkoj ispravnosti vozila, svakodnevnim obveznim  upisivanjem zapažanja  tehničkog stanja vozila, uoćenoj  neispravnosti na vozilu i  nastalom kvaru;
 • – brine o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravlja i o redovnoj ovjeri tehničke ispravnosti u ovlaštenoj servisnoj radionici za tehnički pregled  motornih i priključnih vozila;
 • – obvezan je blagovremeno obavještavati neposrednog voditelja o periodičnim, godišnjim i izvanrednim potrebama servisiranja motornog vozila;
 • – u vrijeme popravke i zadržavanja vozila u radionici, prisustvuje popravci;
 • – odgovoran je za kontrolu ulja u motoru i ostalim sklopovima;
 • – odgovoran je za namjenski i racionalan utrošak goriva i maziva, te pravda preuzeto pogonsko gorivo i mazivo putem radnih naloga;
 • – nakon što ustanovi prekomjernu potrošnju pogonskog goriva, obavještava rukovoditelja, koji je dužan poduzeti odgovarajuće mjere radi dovođenja potrošnje u granice postojećeg normativa potrošnje za tu vrstu i tip vozila;
 • – jednom tjedno, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje motornog vozila, što evidentira u bilježnicu vozila;
 • – obvezan je pridržavati se mjera zaštite na radu uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava;
 • – po obavljenom poslu obvezan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto;
 • – stara se o pravilnom utovaru, sigurnom i propisanom transportu tereta;                                                                                                   
 • – u slučaju prometne nesreće u kojoj je sudionik dužan je da pozove voditelja radne jedinice;                                                                                                                                                                           
 • – obavlja prijevoz robe za potrebe poduzeća, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba uz prateću dokumentaciju, koju po završetku pojedinog prijevoza predaje voditelju radne jedinice;                                                                                     
 • – u vrijeme odsustva drugog vozača upravlja drugim motornim vozilom istih ili sličnih tehničkih  karakteristika, a po nalogu voditelja;
 • – obavlja prijevoz pitke vode za pravna i fizička lica autocistrenom za vodu;
 • – obavlja pražnjenje i transport fekalija i fekalnih voda autocisternom za fekalije;
 • – radi na poslovima pranja javnih prometnih površina autocisternom za vodu;
 • – radi na čišćenju i proštopavanju slivnika i šahtova na kanalizacionoj mreži autocisternom za fekalije;
 • – nakon upotrebe obavezan je obaviti pranje i dezinfekciju vozila;
 • – ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez evidentiranja o primopredaji vozila u bilježnici vozila;
 • – pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • – postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.

04.04. Radnik na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 • – obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana i drugih otpadaka;
 • – obavlja poslove čišćenja ulica, nogostupa, trgova, platoa, parkirališta, pješačkih staza u dijelu grada koji mu odredi voditelj radne jedinice;
 • – radi poslove održavanja odvodnih kanala, slivnika i rešetki za prihvat i odvođenje oborinskih voda;
 • – čišćenje otpadaka sa trotoara i sa asfaltnih površina;
 • – prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto;
 • – u zimskom periodu radi na čišćenju snijega sa nogostupa, trgova, prolaza i prilaza površina i vrši posipanje abrazivnog materijala radi sprečavanja nastanka poledice i klizavosti;
 • – okopava i oblikuje ukrasne grmove, sadnice i sezonsko cvijeće i po potrebi isto zalijeva;
 • – otklanja polomljenog i dotrajalog drveća koje svojom visinom i krošnjom  ugrožava zgrade i druge objekte, te ometa  kretanje pješaka i vozila;
 • – priprema zemljište sa gnojidbom za sadnju novih sadnica, sezonskog cvijeća i trave;
 • – rasađuje ukrasne grmove, sezonsko cvijeće i druge sadnice;
 • – radi na košenju trave i korova sa zelenih površina, te iste nakon sušenja odlaže;
 • – radi poslove dekoracije pred praznične dane i druge svečane i kulturne događaje u gradu;
 • – održavanje i popravak parkovskih klupa, korpi i sprava na dječjim igralištima;
 • – obavljanje poslova održavanja prostora gradskog groblja;
 • – obavlja poslove pružanja pogrebnih usluga na Gradskom groblju;
 • – dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite;
 • – postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

      Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.

 1. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.
 • – obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka;
 • – prinosi kante i druge namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka;
 • – vrši utovar i istovar otpada i dužan je voditi računa da se otpad  ne rasipa van za to određenih posuda, te pokupiti rasuti otpad;
 • – veže kontejnere lancima ili čeličnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima;
 •  – ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim komunalnih otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti voditelja radne jedinice;
 • – obavlja poslove pranja i dezinfekcije  vozila i kontejnera;
 • – u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i drugih posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na pretovarnu stanicu i  deponiju;
 • – nakon pražnjenja kontejnera i drugih posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto;
 • – obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • – obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • – dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • – sredstva zaštite na radu dužan je koristiti i čuvati do isteka roka njihovog trajanja;
 • – pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 –  da je državljanin BiH,
 –  da ima navršenih 18 godina,
 – da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju radnog mjesta:

 1. VŠ –VI stupanj stručne spreme ili VSS – I ciklusa visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ESCTS bodova, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije.
 2.  NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva.
 1. KV – III stupanj stručne spreme-vozač motornog vozila,vozačka dozvola C kategorije, položen stručni ispit za rukovatelja građevinskom mehanizacijom, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 2. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 3. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.

Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
S izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Kandidati su uz obveznu dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj s naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis s obveznim podacima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za pozicije 01. i 03.).
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru (za poziciju 01.).
9. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorija Za poziciju 01.).
10. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole C kategorija (za poziciju 03.).
11. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovaoca građevinskom mehanizacijom (za poziciju 03.).

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto pozicija 01. i 03. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom, a izbor kandidata za pozicije 02., 04. i 05. obavit će se na temelju uredno predate dokumentacije i održanog intervjua.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 s naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

DIREKTOR,

Jasna Babić

FIS opet nagrađuje povjerenje, glavna nagrada automobil

Na temelju članka 17. Zakona o igrama na sreću FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 48/15 i 60/15) i čl. 7. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine FBiH broj: 30/16) direktor “FIS” d.o.o. Vitez, dana 19.08.2021. godine donosi sljedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE

« FIS opet nagrađuje povjerenje”

Članak 1.

Privredno društvo «FIS» d.o.o. Vitez, Poslovni centar 96, 72 250 Vitez, JIB 4236020240006 (u daljem tekstu: priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom «FIS opet nagrađuje povjerenje”.

Članak 2.

Nagradna igra će se organizirati u Trgovačkim centrima “FIS” i to u Vitezu, Bugojnu, Sarajevu, Cazinu, Bihaću, Sanskom Mostu, Livnu, Brčkom, Gračanici, Mostaru, Žepču i Doboj-Jugu.

Članak 3.

Nagradna igra će se organizirati u vremenskom periodu od 10.09.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Članak 4.

Izvlačenje nagrada će se održati dana 10.01.2022. godine u Trgovačkom centru “FIS” u Vitezu. Izvlačenje nagrada će biti javno.

Članak 5.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

1. 1 x Putnički automobil Škoda Fabia Active 1.0 MPI 60ks MT5 u vrijednosti od 21.118,00 KM

2. 1 x PlayStation 5 od 1.349,00 KM;

3. 3 x Tv 50″ – Philips od po 999,00 KM (ukupno: 2.997,00 KM );

4. 3 x kombinirani hladnjak -Beko od po 629,00 KM ( ukupno: 1.887,00 KM )

5. 4 x perilica rublja – Quadro u vrijednosti od po 429,00 KM ( ukupno: 1.716,00 );

6. 20 x FIS poklon bon od po 100,00 KM ( ukupno: 2.000,00 KM );

UKUPNO: 31.067,00 KM

Članak 6.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje u periodu za koji se nagradna igra organizira u nekom od objekata iz članka 2.ovih pravila, obave kupovinu u iznosu od najmanje 50,00 KM po jednom računu, za što će kupac dobiti jedan kupon. Za kupovinu od 100,00 KM po jednom računu će dobiti dva kupona, a ukoliko obave kupovinu od 150,00 KM ili više će dobiti tri kupona, što je maksimalan broj kupona po jednom računu. Na poleđini kupona je potrebno upisati ime i prezime, adresu i broj telefona i ubaciti kupon u kutiju predviđenu za to.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu da sudjeluju uposlenici privrednog društva „FIS“ d.o.o. Vitez, kao i osobe koje sa njima žive u istom domaćinstvu.

Članak 8.
Ispravnost izvlačenja nagrada će nadgledati komisija u sastavu:
• 1 nezavisni član
• 2 predstavnika privrednog društva “FIS” d.o.o. Vitez;
Komisija će provjeriti jesu li ispunjeni svi uslovi iz ovih Pravila. Tokom izvlačenja sačinit će se zapisnik, koji će sadržavati sve elemente propisane čl. 12. točka 4. Pravilnika ( “Sl. Novine FBiH broj: 30/ 16 ).
Izvučeni kuponi koji ne ispunjavaju uvjete iz ovih pravila neće se uzimati u obzir niti će se objavljivati imena tih dobitnika, a isti će se posebno zapisnički utvrditi.
Članak 9.
Imena dobitnika nagradne igre objavit će se na službenoj web stranici priređivača. Svi dobitnici će biti obaviješteni pismenim putem o preuzimanju nagrade i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.
Dobitnici su dužni svoje nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u ostavljenom roku , ponovno će se pozvati da preuzmu nagradu- naknadni rok od 8 dana, a sve sukladno čl. 14. stav 3. Pravilnika. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Članak 10.
Dobitnici nagrade iste ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 11.
Nagrada se preuzima u poslovnim prostorijama priređivača.

Članak 12.
Ova Pravila će se nakon dobivenog odobrenja od strane Ministarstva finansija objaviti prije početka
nagradne igre u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji F BiH.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju više sile, odnosno u slučaju okolnosti na koje strane nisu mogle utjecati.

Članak 14.
Za sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rješavat će Općinski sud u Travniku.

„FIS“ d.o.o. Vitez

NAGRADNA IGRA: Osvoji smart tehniku za jubilarnu desetku

Mercator nastavlja nagrađivati svoje kupce kroz projekt „Moji brendovi, naše vrijednosti“. Deseti po redu, već treću godinu zaredom, ovaj projekt okuplja najširi asortiman domaćih i regionalnih brendova.

U naredna 2 mjeseca koliko će trajati nagradna igra, svi kupci će imati priliku osvojiti 40 vrijednih nagrada: 10 x mobilni telefon Samsung Galaxy A22 5G, 10 x playstation 5, 10 x smart TV Philips i 10 x laptop Acer.

Projekt „Moji brendovi naše vrijednosti“ postoji već pune 3 godine i ovo je njegova deseta, jubilarna realizacija na koju smo jako ponosni. Iz godine u godinu okupljamo sve veći broj domaćih i regionalnih brendova koji prepoznaju jačinu ovog projekta i žele biti dio regionalne sinergije kroz Mercator Grupu. Zbog jubilarne desete realizacije ove nagradne igre, gledali smo da i pojedinačni broj nagrada bude isti, a ujedno da budu u korak s vremenom pa smo tako spojili tradiciju brendova, modernu komunikaciju i smart tehničke uređaje pod nazivom: “Osvoji smart tehniku za jubilarnu desetku!” Sigurna sam da će naši kupci i dalje uživati u kupovini u Mercatoru i da kroz Moje brendove uz povoljne cijene imaju priliku osvojiti jednu od ovih vrijednih nagrada – izjavila je Irena Miličević Vukoja, direktorica sektora marketing i PR.

Nagradna igra traje od 9.9. do 3.11.2021. i mogu sudjelovati svi kupci koji ostvare minimalnu kupovinu u vrijednosti od 30 KM i više u Mercator prodavaonicama, s minimalno jednim artiklom koji je na policama i u katalogu označen oznakom „Moji brendovi“.

U naredna 2 mjeseca na policama Mercator prodavaonica potražite proizvode s oznakom Moji brendovi. Nakon kupovine popunite kupon, ubacite u predviđenu kutiju, sačuvajte račun i sudjelujte u Nagradnoj igri.

Sentiš d.o.o. Vitez: Potrebna dva djelatnika – montažera trgovačke opreme

Poduzeću Sentiš d.o.o. Vitez, koje se nalazi u ulici Stjepana Radića bb, potrebna dva djelatnika, montažera trgovačke opreme.

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno, ali nije uvjet. Zainteresirani kandidati trebaju imati položen vozački ispit B kategorije, posjedovati valjanu putnu ispravu i želju za timskim radom.

Prijave dostaviti mailom na adresu: sentis.vitez@gmail.com

Kontakt telefon za više informacija: 063 436 707.

Potrebni studenti za obavljanje poslova brojanja prometa u KSB; dnevnica 80 KM

Za potrebe provođenja akcije brojanja prometa i anketiranja sudionika u prometu na području Kantona Središnja Bosna tvrtka Ecoplan d.o.o. Mostar traži 18 studenata, koji bi vršili brojanje prometa odnosno anektiranje sudionika u prometu.

Akcija će se provesti jedan radni dan u trajanju 12h, u periodu 13. – 17.9. ili 20. – 24.9. na četiri lokacije na magistralnim cestama KSB (Lašva, Vitez, Travnik, Jajce), uz policijsku pratnju. Na svakoj lokaciji će biti raspoređen tim od 3 do 5 ljudi. Obvezno je sudjelovanje na obuci, koja je planirana da se održi dan prije izvođenja anketa. O svim detaljima akcije brojanja i anketiranja prometa svi će zainteresirani kandidati, nakon odabira, biti obaviješteni naknadno.

Ukoliko netko od zainteresiranih kandidata posjeduje vozilo i može ponuditi i uslugu prijevoza tima molimo da mogućnost uslugu prijevoza posebno naznači u prijavi (naknada za korištenje vozila 0,45 KM/prijeđenom kilometru).

Naknada za pružene usluge anketiranja/brojanja prometa je jednokratna i iznosi 80,00 KM.

 Poželjno je, ali ne i nužno, da su kandidati studenti viših godina građevinskog ili prometnog fakulteta.

U prijavi je potrebno obvezno navesti:

 1. Ime i prezime:
 2. Godina rođenja:
 3. Mjesto boravka (naseljeno mjesto/općina):
 4. Kontakt telefon:
 5. Email adresa:
 6. Mogućnost korištenja privatnog vozila: Da / Ne

Prijave slati na email adresu: andjelka.vojvodic@ecoplan.ba do petka, 10.9. 2021. godine, u podne.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti preko naznačene email adrese ili putem telefona 036 397 404 (u periodu 8-16 h).

Kontakt osobe: Anđelka Vojvodić i Mirela Šetka Prlić

Modus Pekara zapošljava tri djelatnice

Zbog proširenja poslovanja, Modus Pekara zapošljava tri djelatnice. Uvjeti koje je potrebno ispunjavati su:

 • završena srednja stručna sprema i
 • spremnost na timski rad.

Radno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima je poželjno.

Zainteresirane se za više informacija trebaju javiti u prostorije Modus Pekare kod Autobusnog kolodvora Vitez.

(Radio Vitez)