JKP „Vitkom“ Vitez objavljuje Licitaciju za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj:  01-5815/20 od 13.11.2019. godine JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez objavljuje :

L I C I T A C I J U

ZA PRODAJU RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA

(Prvi put):

1.TERETNO VOZILO „DAIMLER-BENZ“

Tip vozila………………………………..1619 KO

Broj Šasije…………………..38507114816938

Oblik karoserije…(Radno za odvoz smeća)

Godina proizvodnje……………………….1981

Vrsta motora………………………………..Dizel

Radni obujam motora……………..9506 cm3

Snaga motora…………………………….141 kw    

Država proizvodnje………………..Njemačka

Početna cijena vozila:………7.000,00 KM

2. TERETNO VOZILO „MAN“

Tip vozila……………………………………2192

Broj Šasije……..WMA5510805M088907

Oblik karoserije.(Radno za odvoz smeća)

Godina proizvodnje……………………..1991

Vrsta motora………………………………Dizel

Radni obujam motora……………5648 cm3

Snaga motora…………………………..141 kw

Država proizvodnje………………Njemačka

Početna cijena vozila:…….8.000,00 KM

„Vozila nisu u voznom stanju“

Usmena licitacija će se održati dana 17.11.2020.godine., s početkom u 10,00 sati, u prostorijama JKP „Vitkom” d.o.o. Vitez, Ulica Kralja Tvrtka b.b.

Navedena osnovna sredstva mogu se pogledati svakim danom od 9,00 sati do 12,00 sati u krugu poduzeća.

Sredstvo se prodaju u viđenom stanju.

Pravo na licitaciju imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije početka licitacije na ime jamstva uplate novčani iznos u visini od 10% od početne cijene licitiranog osnovnog sredstva.

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od pet dana od dana potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od pet dana računajući od dana licitacije.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Porez, prijenos vlasništva i ostali troškovi padaju na teret kupca.

Izlicitirano sredstvo ima se preuzeti u roku od 7 (sedam) dana po okončanju licitacije.

Kontakt osoba: Selvedin Hrustić 063/392-317

JKP“Vitkom“ d.o.o.Vitez

D I R E K T O R 

 Jasna Babić

OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

Načelnik Općine Vitez, sukladno Zakonu o državnoj službi u FBiH, Pravilniku o radnim odnosima općine Vitez i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez objavljuje
J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.1. Pripravnik, magistar arhitekture – diplomirani inženjer arhitekture, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja —————1 (jedan) izvršitelj.


Uvjeti:

Pored općih uslova propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS (pozicija 2.),
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim Natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu na Javni natječaj s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • – fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992.godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
  • – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • – izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
  • – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
  • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
  • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • – uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
  • – dokaz o poznavanju rada na računalu što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računalu, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prijepisu ocjena,
  • – dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom Natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od dva dnevna lista (Dnevni avaz i Večernji list) koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici Općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z
s naznakom «za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bošnjak –Matić

Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez i ispunjavaju uvjete Oglasa objavljenog 24.07.2020. godine (uredno predata dokumentacija) da su termini pismenog i usmenog (intervjua) dijela ispita sljedeći:
 
26.08.2020. godine u 8 (osam) sati u službenim prostorijama JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez za kandidate koji su se prijavili za sljedeća radna mjesta:
1. Voditelj službe pravnih i općih poslova u službi Pravni i opći poslovi
2. Kuharica  u službi Pravni i opći poslovi
3. Dežurni djelatnik na vodospremi Kremenik u RJ Vodovod i kanalizacija
 
26.08.2020. godine u 12 (dvanaest) sati u službenim prostorijama JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez za kandidate koji su se prijavili za sljedeće radno mjesto:
1. Referent za obradu podataka u Inkasantskoj službi
 
Svi kandidati su obvezni doći u točno naznačeno vrijeme i sa sobom ponijeti za uvid na ispitu identifikacijski dokument, kemijsku olovku i zaštitnu masku.
 
Pismeni ispit se sastoji od pitanja kojima se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, te pitanja iz oblasti zakonskih okvira djelovanja poduzeća, zaštite na radu i općeg znanja.
 
Ispit će se održati uz poštivanje svih epidemioloških mjera, odnosno obvezno nošenje zaštitnih maski, socijalnu distancu od 1,5 m, dezinfekciju ruku i ostalih epidemioloških mjera koje navedeni datum budu na snazi.
 
 
Povjerenstvo za izbor po Javnom oglasu za prijem radnika objavljenom dana 24.07.2020. godine.

JKP Vitkom

Ovnak d.o.o. traži MARKETING MANAGERA

Ako ste dinamični i kreativni, skloni timskom radu, proaktivni, spremni na kontinuirano učenje i usavršavanje i želite postati dio tima koji radi u dinamičnom i stabilnom radnom okruženju, uz redovna i stimulirajuća primanja te izvrsne mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj, prijavite se na oglas za popunu radnog mjesta:

MARKETING MANAGER

Opis posla:

– Osmišljavanje i vođenje marketinških kampanja od ideje do egzekucije (B2C I B2B)

– Optimizacija troškova marketinških kampanja

– Vođenje kanala na društvenim mrežama (Instagram, Facebook…), osmišljavanje sadržaja (content management), kao i praćenje i optimizacija sponzoriranih oglasa

– Vođenje, ažuriranje i održavanje web stranica

– Osmišljavanje i optimizacija oglasa putem Google Ads platforme

– Pronalazak novih kanala za promociju brendova

– Istraživanje trendova na tržištu

– Suradnja s Brand Managerima

– Komunikacija s poslovnim partnerima

– Event management

POTREBNE VJEŠTINE:

Obvezno: 

– VSS

– Napredno korištenje Facebook business platforme (ads manager i creator studio)

– Napredno korištenje Google AdWords platforme

– Napredno korištenje MS Office

– Izražene sposobnosti osmišljavanja sadržaja za Web i SM (content management)

– Dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– Odgovornost i samostalnost u radu

Poželjno:

– Poznavanje WordPress platforme

– Izrada grafičkih i vizualnih rješenja – korištenje softvera za obradu slike i videa

NUDIMO:

– Redovna i stimulirajuća primanja

– Mogućnost profesionalnog i osobnog razvoja

– Stalni radni odnos

– Stabilno radno okruženje

Prijave s naznakom “Posao – Marketing Manager” možete slati na mail prijava_za_posao@ovnak.com

Oglas je otvoren do 13.8.2020. ili do pronalaska odgovarajućeg kandidata.


OVNAK d.o.o.
Poslovni centar PC-96/2
72250 Vitez, BiH