Stan na prodaju

Prodajem trosoban stan, veličina stana je 53 metra četvorna, posjeduje kupatilo, ostavu, tri sobe, kuhinju u sklopu kuhinje nalazi se dnevni boravak, te balkon.

 Stan je polunamješten.

Uz stan se nalazi i poslovni prostor  20 metara četvorni. 

Cijena je 60. 000 KM.

Adresa Branilaca Starog Viteza, zgrada kod Vatrogasnog doma.

Telefon za više informacija: 066/ 133 -138.

“Sofa MM” d.o.o. Vitez: Oglas za prijem u radni odnos

Poduzeće „Sofa MM“ d.o.o. Vitez raspisalo je oglas za prijem u radni odnos na poziciju Automehaničar – 1 izvršitelj.

Uvjeti: SSS smjer automehaničar,
radno iskustvo na servisiranju putničkih i teretnih vozila, poznavanje rada na dijagnostičkim uređajima,
vozačka dozvola B kategorije.

Prijave za natječaj slati najkasnije do 15.02.2021. na adresu:

Sofa MM d.o.o.
PC 96-2, 72250 Vitez
s naznakom “NATJEČAJ ZA POSAO AUTOMEHANIČAR”

ili na info@sofa-mm.ba

Za više informacija nazvati na broj telefona 030/718-582.

Mercator: Raznovrstan asortiman i bogata blagdanska ponuda

Polako ispraćamo jednu veoma neobičnu godinu, godinu punu izazova, godinu koja nam je uskratila neke svakodnevne užitke, a ponekad smo zajedno preživljavali i teške trenutke.

Godinu u kojoj smo naučili kako da čuvamo roditelje bez zagrljaja, kako da distancom pokazujemo brigu i ljubav za druge, da učimo djecu nekim drugim navikama i godinu u kojoj smo shvatili da je u krugu obitelji bezuvjetna ljubav, sreća, potreba, glavni oslonac, pokretač svih dobrih stvari i utočište u teškim trenucima.

U obitelji tražimo podršku u emocionalnom smislu, snagu i razumijevanje. Zato volimo kada smo zajedno, da svi skupa ispunimo blagdane obiteljskim veseljem, da uživamo u svakom trenutku provedenom s obitelji i budemo svjesni da je baš to okruženje, mjesto u kojem vlada toplina, poput one blagdanske koja nas uskoro očekuje.

A mi u Mercatoru smo se potrudili da uđemo u vaše domove, da svi zajedno postanemo članovi jedne velike Mercator obitelji, jer smo unatoč teškoj godini za sve nas, uspjeli realizirati niz uspješnih projekata, predano radili na širenju svog asortimana, promociji domaćih proizvoda i održavanju razine po kojoj smo prepoznatljivi na našem tržištu.

Za kraj godine i uz blagdansku poruku “Ispunimo blagdane obiteljskim veseljem”, kupcima smo pripremili raznovrstan asortiman svega što je potrebno za bogatu blagdansku trpezu, a kako biste pronašli sve potrebno za ovogodišnje blagdane, ponuda iz redovnog kataloga je obogaćena s četiri dodatna kataloga: igračaka za djecu, novogodišnjih ukrasa, tehnike vrhunskih performansi i od ovog četvrtka, katalog ljepote i njege. I to nije sve, kraj godine ćemo uljepšati i sretnim dobitnicima nagradne igre “Uz moje brendove do godišnje poklon kupovine”  i “Mercator i Pika te vode na skijanje”.

Želimo vam sretne predstojeće blagdane s nadom da će nova 2021. godina biti godina ljubavi, sreće i povratka na način života koji smo navikli i kojem se sada radujemo više nego ikada prije. Bili smo uz vas u ovim izazovnim vremenima i ostajemo zajedno i ubuduće, da brinemo jedni za druge.

Vaš Mercator

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

Na temelju Zakona o stvarnim pravima, Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova, Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog  građevnog zemljišta i Statuta općine Vitez, općinski načelnik  objavljuje JAVNI   OGLAS za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez.


I – PREDMET JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Predmet javnog nadmetanja – licitacije je neizgrađeno građevinsko zemljište  u zoni obuhvata Regulacionih  planova  PC-96 i PC-96-2 .

Namjena zemljišta iz točke I. ovog oglasa je izgradnja poslovnih, stambeno – poslovnih i stambenih objekata koji ne spadaju u grupu djelatnosti koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okoliš sukladno Pravilniku i Zakonu.  
Parcele su djelomično uređene (pristupni putevi probijeni, regulacija potoka, projektna dokumentacija za infrastrukturu, glavni dovod električne struje do mjesta predviđenog po regulacionom planu).
Na navedenim lokacijama neće biti dozvoljena gradnja objekata u kojim će se obavljati djelatnosti koje po zakonskim propisima spadaju u kategoriju zagađivača, kategoriju uzgoja stoke i sl.

II – UVJETI PRODAJE I CIJENA

 1. 1. Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka arhitektonske struke za zemljište pokriveno Regulacionim planom PC-96  iznosi 18,00 KM/m2.
 2. 2. Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih  parcela prema popisu parcela u točki I ovog oglasa, a istu su  sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
 3. 3. Jamstveni iznos (depozit) neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije  koji ostvari pravo na kupnju i odustane od svoje ponude.
 4. 4. Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta jamstveni iznos (depozit) će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
 5. 5. Ukoliko sudionik javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na parcelu odustane iz bilo kojeg razloga od kupnje parcele do sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ne izvrši obvezu uplate naknade za kupljeno zemljište u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog  jamstvenog iznosa  (depozita), a zemljište ostaje općini Vitez
 6. 6. Kriterij za izbor  najpovoljnijeg ponuditelja jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.
 7. 7. Odlukom Općinskog vijeća  broj 01-3-19-12-1489/20  od 05.06.2020 godine

 (” Službeni  glasnik Općine Vitez 4/20 ) utvrđena je osnovica za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti – RENTA,  dozvoljeno je obročno plačanje rente  sukladno  zaključku Općinskog vijeća broj 01-3-05-2-132/04 od 24.09.2004 godine

 1. 8. Odlukom Općinskog vijeća predviđena je i olakšica za poticaj razvoja gospodarstva 3,00 KM/m2 zemljišta na području regulacionog plana PC-96-2.

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava   
 • – pisanu ponudu kupoprodajne cijene izražena u KM/m2  odnosno ukupan iznos ponude u  KM
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele za koju se prijavljuje, koji iznos je određen u točki II ovog Javnog oglasa;
 • – Dokaz o uplati troškova postupka licitacije u iznosu 50,00 KM po parceli za koju se prijavljuje
 • – dokaz o izmirenim obvezama prema općini  po svim osnovama – komunalne naknade, renta i  ostalo ) – izdaje Služba za financije
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost-rentu.
 • – Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti s naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA PRODAJU  ZEMLJIŠTA – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR ___ . NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave iz točke III. ovog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javni oglas ostaje otvoren 8. dana od dana objavljivanja u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 22.12. 2020. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo  za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati.
Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je prisustvovati podnositelj prijave ili osoba koja ima punomoć za zastupanje.
Svaki ponuditelj dužan se pridržavati pravila iz javnog oglasa koja su šire pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.
Natječajna  dokumentacija se može preuzeti  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam (Vesna Šilić ili Kristina Franjić- nakon uplate iznosa od 50,00 KM na blagajni općine Vitez.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik zaključit će notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranitelja.
Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.
Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju, odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za gradnju izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.
U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište  općini o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevne vrijednosti nedovršenog objekta ukoliko je isti sagrađen.
Sve naprijed navedeno biti će ugrađeno u kupoprodajni ugovor.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234.

Vitez, 7.12.2020  godine
Broj: 01-1-27-6 -3360/20

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                           Tomislav Matić – Bošnjak