Addiko krediti za penzionere – mudra ponuda za iskusne

Addiko Bank Sarajevo posebnu pažnju u radu usmjerava za svoje najiskusnije klijente – penzionere. Krediti za penzionere se odobravaju u iznosu od 1.000 pa sve do 30.000 KM, s rokom otplate do 10 godina i bez troškova obrade kredita.

„Mudra ponuda za iskusne rezultat je naših zalaganja da našim najiskusnijim klijentima ponudimo odgovor na sve njihove financijske potrebe, kako bi sebi priuštili sve ono što žele. Naši sugrađani starije životne dobi u Addiko Bank Sarajevo mogu dobiti kredit u veoma kratkom roku, brzo i jednostavno, a sve prema njihovim potrebama. Bilo da se radi o postojećim ili novim klijentima Banke, kredit se odobrava uz minimalnu dokumentaciju“, ističe Amra Babić, marketing specijalista u Addiko Bank Sarajevo.

Mogućnost otplate kredita za penzionere je do 75. godina starosti, uz odabir datuma dospijeća rate i to 1., 10., 20. ili 25. u mjesecu, u skladu s redovnim mjesečnim primanjima. Zainteresirani klijenti za kreditna sredstva za penzionere mogu aplicirati u najbližoj Addiko poslovnici, pozivom Addiko kontakt centra na broj 033 866 666 ili putem digitalne platforme – apliciranja putem web stranice Addiko webKredita, kao i putem usluge Addiko mKredit – dostupne za korisnike usluge mobilnog bankarstva.

Više detalja potražite na Addiko krediti za penzionere – Addiko Bank Sarajevo (addiko-fbih.ba)

JU Dom zdravlja Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu, čl.4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, v.d. ravnatelj Doma zdravlja Vitez, dr. Ana Šimunović, specijalista obiteljske medicine, raspisuje  

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos  

1.SPECIJALISTA GINEKOLOG-na neodređeno vrijeme u Odjel ginekologije,                                                    

1 izvršitelj, uz probni rad od 5 mjeseci.

Kratak opis poslova: 

1. Organizira rad i rukovodi odjelom, utvrđuje program rada u odjelu i brine se za realizaciju istog, promocija zdravlja i zdravih stilova života, edukacija, savjetovanje o kontracepciji pacijenata i obitelji, uzimanje osobne, obiteljske anamneze, prvi, kontrolni, ciljani, sistematski pregledi, provodi sve vrste ambulantnih ginekoloških zahvata (biopsije, incizije, abrazije, aplikacija i vađenje spirale, aplikacija lijeka), UZV i CTG, kolposkopski pregledi, postavljanje dijagnoze, ordiniranje terapije, lijekovi, uzimanje uzoraka brisa za PAPA i druge testove, upućuje na dodatne preglede i pretrage, nadzor nad fiziološkom i rizičnom trudnoćom, procjena radne sposobnosti, izdavanje specijalističkih nalaza i uvjerenja, individualna poduka trudnica o higijeni, ishrani, pripremi za porod, uredno, potpuno i blagovremeno vođenje propisanih evidencija i izvješća.  

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:  

a) Opći uvjeti:

-da je državljanin BiH,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.    

b) Posebni uvjeti:  

Završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, 3 (tri) godine radnog iskustva, Licenca za samostalan rad.  

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz Javnog oglasa:  

Uz potpisanu prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, kontakt telefonom i adresom, s naznakom na koje se radno mjesto prijavljuje, kandidati dostavljaju slijedeće dokaze:  

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE

-Diploma o završenom Medicinskom fakultetu,

-Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-Licenca za samostalan rad od nadležne Komore,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Dokaz o radnom iskustvu.  

Radno vrijeme u Odjelu ginekologije, organizirano je pet dana u tjednu, sukladno Pravilniku o radu JU Dom zdravlja Vitez.  

Mjesto rada je centralna zgrada JU Dom zdravlja Vitez.  

Povjerenstvo za provođenje Javnog oglasa kandidate koji budu ispunjavali uvjete oglasa će telefonski obavijestiti o terminu i mjestu usmenog ispita-intervjua.  

Samo izabrani kandidati će biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje su primljeni.  

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.  

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave u dnevnom listu ,,Oslobođenje” ili web stanici Općine Vitez.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog oglasa, s obvezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj kuverti dostaviti na adresu:  

JU DOM ZDRAVLJA VITEZ, ul.Hrvatskih branitelja 2A, 72 250 VITEZ PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO____________________________________      s naznakom ,,NE OTVARATI”  

Na kuverti obvezno navesti ime, prezime i adresu pošiljatelja.  

Neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa.

OPĆINA VITEZ: Javni poziv za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v l j u j eJ A V N I  O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Viši referent-matičar…………………..1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i knjige državljana; sastavlja i pokreće smrtovnicu kod nadležnog suda radi provođenja ostavinske rasprave; vrši poslove vezano za registraciju birača; vodi tehničke poslove u vezi sa zaključenjem braka; izrađuje statističke izvještaje i dostavlja ih nadležnim organima; drugim matičnim uredima dostavlja izvještaje o promjenama osobnih stanja građana o kojim se vodi evidencija; izdaje uvjerenja po zahtjevu stranaka prema službenim evidencijama; u matične knjige vrši upis jedinstvenih matičnih brojeva građana; vrši i druge poslove utvrđene zakonom i po nalogu rukovoditelja Službe.

Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

 • Stupanj školske spreme: SSS-IV stupanj
 • Vrsta školske spreme: završena srednja škola društvenog usmjerenja s deset (10) mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
 • položen stručni upravni ispit
 • poznavanje rada na računaru
 • poseban ispit za matičare.

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992.godine),
 • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • 3. izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
 • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
 • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • 6. uvjerenje/potvrda o stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdano od strane poslodavca ili od nadležne ispostave MIO s naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom,
 • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • 9. dokaz o položenom posebnom ispitu za matičare.

Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno propisu na koji se pozivaju.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno sukladno posebnim zakonom.

Pravo prijave imaju i oni kandidati koji nemaju položen poseban ispit za matičare, s tim da ga moraju položiti u roku od šest mjeseci od dana postavljenja na radno mjesto matičara.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obvezu da isti polaže u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obvezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa s danom njegove posljednje objave u dnevnim listovima, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu bit će isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ovaj organ nema obvezu vraćanja dostavljane dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Dnevni avaz” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas bit će objavljen i na službenoj stranici općine Vitez – http://www.opcinavitez.info

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z

S naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Boris Marjanović

NAGRADNA IGRA: Preko Addiko Mobile transakcija do zimskih atrakcija

Addiko Bank Sarajevo je od danas pokrenula nagradnu igru za sve korisnike Addiko Mobile usluge. Sudjelovanje u nagradnoj igri je veoma jednostavno, a najsretnije dobitnike očekuje veoma atraktivan nagradni fond.

Addiko Bank Sarajevo u periodu od 15.9. do 15.12.2021., organizira nagradnu igru za korisnike usluge mobilnog bankarstva – Addiko Mobile. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi novi ali i postojeći klijenti koji tijekom trajanja nagradne igre, izvrše najmanje dvije transakcije plaćanja putem Addiko Mobile aplikacije. Nagrade su i ovaj put veoma atraktivne, a nagradni fond se sastoji od tri vrijedne nagrade i to poklon bon za kupovinu skija i skijaške kacige u vrijednosti do 2000 KM, poklon bon za kupovinu snowborda i skijaške kacige u vrijednosti do 1500 KM i vikend za dvije osobe u vrijednosti do 1000 KM.

„Nedavno provedena istraživanja pokazuju da je rast korisnika Addiko Mobile usluge veći za 88% u odnosu na rast ukupnog tržišta. Razloge za to, osim brzine i dvostruko povoljnije cijene plaćanja transakcija, treba tražiti i u benefitima koje naši klijenti dobivaju koristeći uslugu Addiko Mobile. Jedna od tih pogodnosti je upravo ova nagradna igra“, istakla je Amra Babić, marketing specijalista u Addiko Bank Sarajevo.

„Svi oni koji tijekom predstojeće jeseni realiziraju minimalno dvije transakcije plaćanja tijekom trajanja nagradne igre, mogu se nadati vrijednim nagradama koje će im uljepšati zimu i predstojeće zimske radosti“, dodaje Babić.

Više detalja o ovoj nagradnoj igri, ali i usluzi Addiko Mobile možete dobiti na www.addiko-fbih.ba

JKP «Vitkom» Vitez raspisuje Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos radnika  za sljedeće radno mjesto:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 2. 2. Spremačica – kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 3. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovatelj građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 4. 4- Radniki na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 5. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.

Opis poslova radnog mjesta:

 1. 1. Referent za naplatu potraživanja i administrativne poslove u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – sastavlja tipske (po utvrđenim obrascima) ugovore iz poslovnih odnosa ovog poduzeća;
 • – prati i radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • – radovito na mjesečno nivou upućuje pozive za plaćanje dugovanja i  izrađuje opomene pred tužbu (prema utvrđenim obrascima) korisnicima koji ne vrše plaćanje obveza po dospjeću računa;
 • – ažurno i redovito izrađuje programske prijedloge za izvršenje i tužbe prema korisnicima koji redovito ne vrše plaćanje računa, vodeći računa o rokovima zastare;
 • – vrši provjeru imovine izvršenika i vodi računa da navede adekvatno sredstvo izvršenja u prijedlogu za izvršenje;
 •  – po uputama voditelja službe vrši izradu podnesaka prema sudu i drugim institucijama (žalbe, prigovore, odgovore, izjašnjenja, zahtjeve i dr.) za sudove i druge organe, te iste dostavlja nadležnim sudovima i drugim nadležnim organima na postupak i razmatranje;
 • – vodi račun o predmetima (prijedlozima za izvršenje i tužbama) koji su u postupku rješavanja, te posebno  adekvatno vodi arhivu završenih sudskih postupaka;
 • – izrađuje sporazume o plaćanju duga u ratama tipske (po utvrđenim obrascima), prati njihovu realizaciju i poziva korisnike da izvrše plaćanje zaostale rate;
 • – po uputama voditelja službe i ovlaštenju direktora zastupa poduzeće pred sudovima u predmetima naplate potraživanja za pružene komunalne usluge;
 • – obavlja administrativno-pravne poslove za zasnivanje i prestanak rada i radnog odnosa radnika, kao i druge poslove u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa radnika;
 • – izrađuje pojedinačne akte po uputama voditelja službe (odluke, rješenja, zaključke i dr.);
 • – predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • – iz djelokruga poslova koje obavlja surađuje s nadležnim ustanovama i organima;
 • – podnosi izvješća o radu na tjednom, mjesečnom, tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou voditelju službe;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća;
 • – poznavanje i primjena propisa koji se odnose na radno mjesto radnika.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  službe.

 1. 2. Spremačica – kurirka u službi „Pravni  i opći poslovi“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – obavlja poslove na čuvanju, čišćenju i održavanju sportskih objekata i prostorija, koji se odnose na čišćenje i održavanje parketa i tribina sportske dvorane, svlačionica, toaleta, hodnika, prostora bifea i ostalih prostorija,
 • – obavlja poslove šišanja trave, orezivanja ukrasnog grmlja, branje otpada i sl.,
 • – vrši trebovanje potrebnog sanitarnog materijala i zadužuje isti,
 • – prema potrebi i rasporedu vrši uključivanje i isključivanje instalacijskih uređaja u sportskim objektima prema rasporedu korištenja i vremenskim uvjetima, te vrši kontrolu instalacija i uređaja i prijavljuje neposredno nadređenom uočene kvarove i nedostake,
 • – prema potrebi i rasporedu vrši otključavanje i zaključavanje sportskih objekata i prostorija prema rasporedu korištenja istih, te kontrolira stanje prije i nakon korištenja sportskih objekata i prostorija od strane korisnika,
 • – čišćenje i održavanje svih radnih i pomoćnih prostorija u upravnoj zgradi, kafeteriji, ulaznog prostora zgrade, kao i prostor drugih pomoćnih objekata kojima upravlja poduzeće ili ima ugovorene poslovne odnose održavanja;
 • – vrši pripremu toplih napitaka za direktora i goste poduzeća;
 • – pranje i spremanje posuđa u kafeteriji i kuhinji, po potrebi pomoć u kuhinji u obavljanju poslova pripreme hrane;
 • – vrši čišćenje i održavanje poslovnih prostorija i zajedničkog prostora stambenih objekata;
 • – sačinjava trebovanje potrebnih sredstava za održavanje čistoće;
 • – otprema i dostavlja poštu poduzeća;
 • – vodi dnevnu, tjednu i mjesečnu evidenciju o izvršenim radovima i izvještaj dostavlja voditelju službe;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.

 1. 3. Vozač specijalnih vozila i rukovatelj građevinskom mehanizacijom u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 • – vrši poslove rukovanja i upravljanja motornim vozilom, prilikom čega je obvezan pridržavati se važečih propisa koji reguliraju sigurnost prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu;
 • – rukuje radnim strojem koji se povremeno kreće javnim putevima, pri promjeni mjesta rada (gradilišta), koja podliježu registraciji i za koju nije potrebna pratnja (auto bageri; univerzalni traktori – rovokopači, grederi, autodizalice, viljuškari, utovarivači i sl.);
 • – rukuje sredstvima građevinske mehanizacije koja su stacionirana na gradilištu i čije premještanje s jednog na drugo gradilište izvodi motornim i priključnim vozilima (traktori gusjeničari, bageri gusjeničari, kompresori, motorni valjci, finišeri i sl.);
 • – obavlja poslove na pojedinim sredstvima mehanizacije u skladu s namjenom i tehničkim karakteristikama pojedinih radnih strojeva, a prema uputama proizvođača;
 • – radi poslove prema nalogu rukovoditelja gradilišta;
 • – obavlja poslove iskopa zemljišta II, III, IV, V kategorije;
 • – obavlja poslove planiranja terena prema uputama voditelja gradilišta;
 • – vrši poslove utovara raznog materijala u vozilo;
 • – radi poslove dnevnog i tjednog održavanja sredstava mehanizacije kojom upravlja;
 • – radi u zimskoj službi;
 • – prije početka korištenja vozila dužan je izvršiti dnevni vizualni pregled vozila i konstatirati njegovu ispravnost i istu upisuje u bilježnicu vozila
 • – prije početka obavljanja poslova obvezan je uzeti putni i radni nalog, pravilno popuniti i vratiti isti poslje završenog radnog vremena odnosno posla;
 • – uredno i točno voditi  putnu i radnu dokumentaciju;
 • – osobno zadužuje motorno vozilo, kao sredstvo rada i svu prateću opremu;
 • – obavlja poslove prijevoza otpadaka putem otvorenih i zatvorenih kontejnera na pretovarnu stanicu i deponiju;
 • – daje stručne upute za rad pratiteljima – pomoćnim radnicima  koji su raspoređeni na rad na vozilu kojim upravlja;
 • – odgovoran je za blagovremeno i efikasno obavljanje poslova predviđenih po dnevnoj dinamici;
 • – obvezan je o svim nastalim problemima na terenu i o kvarovima na vozilu odmah obavijestiti voditelja;
 • – vodi računa o redoslijedu odvoza i pražnjenja kontejnera;
 • – vodi računa o  povremenoj dezinfekciji kontenera i  vozila;
 • – radi poslove preventivnog-dnevnog održavanja vozila, otklanja manje kvarove na vozilu;
 • – u bilježnici koja se nalazi u vozilu vodi pisanu evidenciju o tehničkoj ispravnosti vozila, svakodnevnim obveznim  upisivanjem zapažanja  tehničkog stanja vozila, uoćenoj  neispravnosti na vozilu i  nastalom kvaru;
 • – brine o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravlja i o redovnoj ovjeri tehničke ispravnosti u ovlaštenoj servisnoj radionici za tehnički pregled  motornih i priključnih vozila;
 • – obvezan je blagovremeno obavještavati neposrednog voditelja o periodičnim, godišnjim i izvanrednim potrebama servisiranja motornog vozila;
 • – u vrijeme popravke i zadržavanja vozila u radionici, prisustvuje popravci;
 • – odgovoran je za kontrolu ulja u motoru i ostalim sklopovima;
 • – odgovoran je za namjenski i racionalan utrošak goriva i maziva, te pravda preuzeto pogonsko gorivo i mazivo putem radnih naloga;
 • – nakon što ustanovi prekomjernu potrošnju pogonskog goriva, obavještava rukovoditelja, koji je dužan poduzeti odgovarajuće mjere radi dovođenja potrošnje u granice postojećeg normativa potrošnje za tu vrstu i tip vozila;
 • – jednom tjedno, a po potrebi i češće vrši kompletno pranje motornog vozila, što evidentira u bilježnicu vozila;
 • – obvezan je pridržavati se mjera zaštite na radu uz korištenje osobnih zaštitnih sredstava;
 • – po obavljenom poslu obvezan je parkirati vozilo na unaprijed određeno mjesto;
 • – stara se o pravilnom utovaru, sigurnom i propisanom transportu tereta;                                                                                                   
 • – u slučaju prometne nesreće u kojoj je sudionik dužan je da pozove voditelja radne jedinice;                                                                                                                                                                           
 • – obavlja prijevoz robe za potrebe poduzeća, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba uz prateću dokumentaciju, koju po završetku pojedinog prijevoza predaje voditelju radne jedinice;                                                                                     
 • – u vrijeme odsustva drugog vozača upravlja drugim motornim vozilom istih ili sličnih tehničkih  karakteristika, a po nalogu voditelja;
 • – obavlja prijevoz pitke vode za pravna i fizička lica autocistrenom za vodu;
 • – obavlja pražnjenje i transport fekalija i fekalnih voda autocisternom za fekalije;
 • – radi na poslovima pranja javnih prometnih površina autocisternom za vodu;
 • – radi na čišćenju i proštopavanju slivnika i šahtova na kanalizacionoj mreži autocisternom za fekalije;
 • – nakon upotrebe obavezan je obaviti pranje i dezinfekciju vozila;
 • – ne može predati svoje ili preuzeti drugo vozilo bez evidentiranja o primopredaji vozila u bilježnici vozila;
 • – pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • – postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.

04.04. Radnik na održavanju zelenih površina u Radnoj jedinici održavanje grada i drugih objekata – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 • – obavlja poslove čišćenja zelenih površina od otpalog lišća, suhih grana i drugih otpadaka;
 • – obavlja poslove čišćenja ulica, nogostupa, trgova, platoa, parkirališta, pješačkih staza u dijelu grada koji mu odredi voditelj radne jedinice;
 • – radi poslove održavanja odvodnih kanala, slivnika i rešetki za prihvat i odvođenje oborinskih voda;
 • – čišćenje otpadaka sa trotoara i sa asfaltnih površina;
 • – prazni korpe za otpatke i vraća ih na isto mjesto;
 • – u zimskom periodu radi na čišćenju snijega sa nogostupa, trgova, prolaza i prilaza površina i vrši posipanje abrazivnog materijala radi sprečavanja nastanka poledice i klizavosti;
 • – okopava i oblikuje ukrasne grmove, sadnice i sezonsko cvijeće i po potrebi isto zalijeva;
 • – otklanja polomljenog i dotrajalog drveća koje svojom visinom i krošnjom  ugrožava zgrade i druge objekte, te ometa  kretanje pješaka i vozila;
 • – priprema zemljište sa gnojidbom za sadnju novih sadnica, sezonskog cvijeća i trave;
 • – rasađuje ukrasne grmove, sezonsko cvijeće i druge sadnice;
 • – radi na košenju trave i korova sa zelenih površina, te iste nakon sušenja odlaže;
 • – radi poslove dekoracije pred praznične dane i druge svečane i kulturne događaje u gradu;
 • – održavanje i popravak parkovskih klupa, korpi i sprava na dječjim igralištima;
 • – obavljanje poslova održavanja prostora gradskog groblja;
 • – obavlja poslove pružanja pogrebnih usluga na Gradskom groblju;
 • – dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu i koristiti sredstva zaštite;
 • – postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

      Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.

 1. 5. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u Radnoj jedinici prikupljanja, selekcije i odvoza otpada – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci.
 • – obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka;
 • – prinosi kante i druge namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka;
 • – vrši utovar i istovar otpada i dužan je voditi računa da se otpad  ne rasipa van za to određenih posuda, te pokupiti rasuti otpad;
 • – veže kontejnere lancima ili čeličnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima;
 •  – ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim komunalnih otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti voditelja radne jedinice;
 • – obavlja poslove pranja i dezinfekcije  vozila i kontejnera;
 • – u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i drugih posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na pretovarnu stanicu i  deponiju;
 • – nakon pražnjenja kontejnera i drugih posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto;
 • – obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • – obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • – dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • – sredstva zaštite na radu dužan je koristiti i čuvati do isteka roka njihovog trajanja;
 • – pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • – postupa u skladu s Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.

OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 –  da je državljanin BiH,
 –  da ima navršenih 18 godina,
 – da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.
Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju radnog mjesta:

 1. VŠ –VI stupanj stručne spreme ili VSS – I ciklusa visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ESCTS bodova, pravnog ili ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije.
 2.  NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva.
 1. KV – III stupanj stručne spreme-vozač motornog vozila,vozačka dozvola C kategorije, položen stručni ispit za rukovatelja građevinskom mehanizacijom, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 2. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.
 3. NK – II stupanj stručne spreme, osnovno obrazovanje, sa ili bez radnog iskustva, zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada.

Sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
S izabranim kandidatom koji se prima u radni odnos  potpisat će se ugovor o radu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 30 km od sjedišta poduzeća. Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Kandidati su uz obveznu dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
1. Prijavu na natječaj s naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis s obveznim podacima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju (nije obvezno)
7. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za pozicije 01. i 03.).
8. Dokaz/Potvrda o poznavanju rada na računaru (za poziciju 01.).
9. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorija Za poziciju 01.).
10. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole C kategorija (za poziciju 03.).
11. Dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovaoca građevinskom mehanizacijom (za poziciju 03.).

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radno mjesto pozicija 01. i 03. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom, a izbor kandidata za pozicije 02., 04. i 05. obavit će se na temelju uredno predate dokumentacije i održanog intervjua.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave. Sve informacije u vezi sa raspisanim natječajem se mogu dobiti pozivom na telefon: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 s naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

DIREKTOR,

Jasna Babić

FIS opet nagrađuje povjerenje, glavna nagrada automobil

Na temelju članka 17. Zakona o igrama na sreću FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 48/15 i 60/15) i čl. 7. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine FBiH broj: 30/16) direktor “FIS” d.o.o. Vitez, dana 19.08.2021. godine donosi sljedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE

« FIS opet nagrađuje povjerenje”

Članak 1.

Privredno društvo «FIS» d.o.o. Vitez, Poslovni centar 96, 72 250 Vitez, JIB 4236020240006 (u daljem tekstu: priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom «FIS opet nagrađuje povjerenje”.

Članak 2.

Nagradna igra će se organizirati u Trgovačkim centrima “FIS” i to u Vitezu, Bugojnu, Sarajevu, Cazinu, Bihaću, Sanskom Mostu, Livnu, Brčkom, Gračanici, Mostaru, Žepču i Doboj-Jugu.

Članak 3.

Nagradna igra će se organizirati u vremenskom periodu od 10.09.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Članak 4.

Izvlačenje nagrada će se održati dana 10.01.2022. godine u Trgovačkom centru “FIS” u Vitezu. Izvlačenje nagrada će biti javno.

Članak 5.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

1. 1 x Putnički automobil Škoda Fabia Active 1.0 MPI 60ks MT5 u vrijednosti od 21.118,00 KM

2. 1 x PlayStation 5 od 1.349,00 KM;

3. 3 x Tv 50″ – Philips od po 999,00 KM (ukupno: 2.997,00 KM );

4. 3 x kombinirani hladnjak -Beko od po 629,00 KM ( ukupno: 1.887,00 KM )

5. 4 x perilica rublja – Quadro u vrijednosti od po 429,00 KM ( ukupno: 1.716,00 );

6. 20 x FIS poklon bon od po 100,00 KM ( ukupno: 2.000,00 KM );

UKUPNO: 31.067,00 KM

Članak 6.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje u periodu za koji se nagradna igra organizira u nekom od objekata iz članka 2.ovih pravila, obave kupovinu u iznosu od najmanje 50,00 KM po jednom računu, za što će kupac dobiti jedan kupon. Za kupovinu od 100,00 KM po jednom računu će dobiti dva kupona, a ukoliko obave kupovinu od 150,00 KM ili više će dobiti tri kupona, što je maksimalan broj kupona po jednom računu. Na poleđini kupona je potrebno upisati ime i prezime, adresu i broj telefona i ubaciti kupon u kutiju predviđenu za to.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu da sudjeluju uposlenici privrednog društva „FIS“ d.o.o. Vitez, kao i osobe koje sa njima žive u istom domaćinstvu.

Članak 8.
Ispravnost izvlačenja nagrada će nadgledati komisija u sastavu:
• 1 nezavisni član
• 2 predstavnika privrednog društva “FIS” d.o.o. Vitez;
Komisija će provjeriti jesu li ispunjeni svi uslovi iz ovih Pravila. Tokom izvlačenja sačinit će se zapisnik, koji će sadržavati sve elemente propisane čl. 12. točka 4. Pravilnika ( “Sl. Novine FBiH broj: 30/ 16 ).
Izvučeni kuponi koji ne ispunjavaju uvjete iz ovih pravila neće se uzimati u obzir niti će se objavljivati imena tih dobitnika, a isti će se posebno zapisnički utvrditi.
Članak 9.
Imena dobitnika nagradne igre objavit će se na službenoj web stranici priređivača. Svi dobitnici će biti obaviješteni pismenim putem o preuzimanju nagrade i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.
Dobitnici su dužni svoje nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u ostavljenom roku , ponovno će se pozvati da preuzmu nagradu- naknadni rok od 8 dana, a sve sukladno čl. 14. stav 3. Pravilnika. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Članak 10.
Dobitnici nagrade iste ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 11.
Nagrada se preuzima u poslovnim prostorijama priređivača.

Članak 12.
Ova Pravila će se nakon dobivenog odobrenja od strane Ministarstva finansija objaviti prije početka
nagradne igre u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji F BiH.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju više sile, odnosno u slučaju okolnosti na koje strane nisu mogle utjecati.

Članak 14.
Za sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rješavat će Općinski sud u Travniku.

„FIS“ d.o.o. Vitez

NAGRADNA IGRA: Osvoji smart tehniku za jubilarnu desetku

Mercator nastavlja nagrađivati svoje kupce kroz projekt „Moji brendovi, naše vrijednosti“. Deseti po redu, već treću godinu zaredom, ovaj projekt okuplja najširi asortiman domaćih i regionalnih brendova.

U naredna 2 mjeseca koliko će trajati nagradna igra, svi kupci će imati priliku osvojiti 40 vrijednih nagrada: 10 x mobilni telefon Samsung Galaxy A22 5G, 10 x playstation 5, 10 x smart TV Philips i 10 x laptop Acer.

Projekt „Moji brendovi naše vrijednosti“ postoji već pune 3 godine i ovo je njegova deseta, jubilarna realizacija na koju smo jako ponosni. Iz godine u godinu okupljamo sve veći broj domaćih i regionalnih brendova koji prepoznaju jačinu ovog projekta i žele biti dio regionalne sinergije kroz Mercator Grupu. Zbog jubilarne desete realizacije ove nagradne igre, gledali smo da i pojedinačni broj nagrada bude isti, a ujedno da budu u korak s vremenom pa smo tako spojili tradiciju brendova, modernu komunikaciju i smart tehničke uređaje pod nazivom: “Osvoji smart tehniku za jubilarnu desetku!” Sigurna sam da će naši kupci i dalje uživati u kupovini u Mercatoru i da kroz Moje brendove uz povoljne cijene imaju priliku osvojiti jednu od ovih vrijednih nagrada – izjavila je Irena Miličević Vukoja, direktorica sektora marketing i PR.

Nagradna igra traje od 9.9. do 3.11.2021. i mogu sudjelovati svi kupci koji ostvare minimalnu kupovinu u vrijednosti od 30 KM i više u Mercator prodavaonicama, s minimalno jednim artiklom koji je na policama i u katalogu označen oznakom „Moji brendovi“.

U naredna 2 mjeseca na policama Mercator prodavaonica potražite proizvode s oznakom Moji brendovi. Nakon kupovine popunite kupon, ubacite u predviđenu kutiju, sačuvajte račun i sudjelujte u Nagradnoj igri.

Sentiš d.o.o. Vitez: Potrebna dva djelatnika – montažera trgovačke opreme

Poduzeću Sentiš d.o.o. Vitez, koje se nalazi u ulici Stjepana Radića bb, potrebna dva djelatnika, montažera trgovačke opreme.

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je poželjno, ali nije uvjet. Zainteresirani kandidati trebaju imati položen vozački ispit B kategorije, posjedovati valjanu putnu ispravu i želju za timskim radom.

Prijave dostaviti mailom na adresu: sentis.vitez@gmail.com

Kontakt telefon za više informacija: 063 436 707.