Ferro-Pack Vitez: Predblagdanska SUPER SUBOTA

S razlogom ove subote posjetite Ferro-Pack Vitez, gdje vas očekuje ugodno druženje uz čaj i degustaciju domaćih kolačića, pokloni uz kupovinu, kao i fantastične cijene!

Iz ponude izdvajamo:

Velika akcija na Delimano posuđe i uređaje – do 50%

Dormeo topli zagrljaji po super cijeni od 49,90 KM

Blagdanske kecelje i stolnjaci po super cijenama

Vidimo se u subotu, 4.12.2021. godine, u Ferro-Pack poslovnici u Vitezu, PC 96-2.

Može biti slika sljedećeg: tekst
Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi i tekst
Može biti slika sljedećeg: tekst "PRETPRAZNIČKA SUPER-SUBOTA FEFERRO-PACK 04.12.2021. delimana BRAVA CHOP express ručna sjeckalica 19,90K KM 9,90 KM Ekspres lonac Quick Pot စံစံခံ 249,90KM 99,90 KM JOY Espresso aparat za kavu 100.00K 99,90 KM POPUST DO 50% delimano®"
Može biti slika sljedećeg: tekst "PRETPRAZNIČKA FBFERRO-PACK SUPER-SUBOTA 04.12.2021. Pro friteza na vrući zrak 139.90 KM 99,90 KM JOY samostojeći mikser sa zdjelom 99,90KM 74,90 KM Set tepsija za pečenje peciva i kolača 89.00Km 59,90 KM POPUST DO 50% delimano®"
Može biti slika sljedećeg: tekst

Zacon.ba – Jednostavno zapošljavanje

Proces zapošljavanja u našoj zemlji nije nimalo jednostavan, a s druge strane ni poslodavcima nije jednostavno pronaći odgovarajućeg uposlenika.

Kako bi olakšali ovaj proces i direktno uvezali poslodavce i one koji traže posao ClipCon agencija za posredovanje u zapošljavanju je pokrenula “Zacon” platformu za zapošljavanje.

“Zacon je potpuno inovativna platforma za zapošljavanje sada dostupna svima u BIH, a koja objedinjuje sve elemente potrebne za ostvarenje zaposlenja. Uspjeli smo kreirati mjesto direktnog susreta poslodavca i kandidata, što je jedan od problema s kojima smo se susretali kao agencija za posredovanje u zapošljavanju, ali i poslodavac”, kazali su iz ClipCon agencije.

Na portalu Zacon su registriranim poslodavcima dostupne mogućnosti besplatne objave oglasa za posao, filtriranja prijavljenih kandidata, dodavanja multimedijalnog sadržaja i kreiranje profila kompanije, dijeljenja oglasa na društvenim mrežama, pretraživanje baze prethodno registriranih kandidata, tekstualna komunikacija s kandidatima kao i zakazivanje i obavljanje video intervjua s prijavljenim kandidatima.

Oglas za posao postavljaju kompanije same, nakon čega on biva provjeren od strane administracije portala te ukoliko je usklađen sa zakonom o radu, biva i javno dostupan preko ove platforme.

Ova jedinstvena platforma za zapošljavanje je objedinila sve potrebno kako bi se olakšala komunikacija između poslodavaca i kandidata te kreirao efektivniji proces zapošljavanja.

Pozivamo sve poslodavce kao i osobe koje su u potrazi za poslom da se potpuno besplatno registriraju na portalu www.zacon.ba

Uprava za šumarstvo KSB: JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu odredbi članka 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i Suglasnosti Vlade KSB za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 01-04.1-7806/21-35 od 11.11.2021. godine, Kantonalna uprava za šumarstvo objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. viši referent – geometar 1 (jedan) izvršitelj u sjedištu u direkcije Kantonalne uprave za šumarstvo

Opis poslova (propisanih odredbom članka 76. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB., Dio X. Unutarnje organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo):

Viši referent – geometar obavlja slijedeće poslove i radne zadatke: Radi na prikupljanju podataka za uspostavu i održavanje katastra šuma i šumskog zemljišta za područje Kantona (državna i privatna šuma); vrši unošenje podataka izmjerenih geodetskim instrumentima, različitim geodetskim metodama i posredno prikupljanje – analizom i preuzimanjem podataka iz postojećih baza (službenih evidencija, projektnih dokumentacija i sl.), te obradu prikupljenih podataka u odgovarajućim informacijskim sustavima; sudjeluje u izradi šumskoprivrednih osnova za državne i privatne šume u aktivnostima iz vlastite nadležnosti; u suradnji s nadležnim službama sudjeluje u postupku obnavljanja i obilježavanja postojećih granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i u postupku utvrđivanja i postavljanja novih graničnih znakova; prikuplja podataka bespravno zauzetih šuma i šumskog zemljišta; sudjeluje u postupcima odobravanje doznake i sječe šume u privatnom vlasništvu (identifikacija parcela na terenu, utvrđivanje prava posjeda i vlasništva na nekretninama i dr.); učestvuje u radu mješovitih povjerenstava formiranih od strane nadležnih službi i Uprave (zamjena zemljišta, uspostava prava služnosti i zakupa, pretvorba šumskog zemljišta u druge namjene, izdvajanje šumskog zemljišta iz šumskih kompleksa, eksproprijacija i komasacija zemljišta i dr.); sudjeluje u izradi godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o radu; pruža stručnu pomoć odjeljenjima Uprave na identifikaciji parcela u svim slučajevima odnosno po ukazanoj potrebi; vodi evidenciju i bazu podataka o geodetskoj opremi; obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta po nalogu šefa Službe; za svoj rad odgovoran je šefu Službe.

Uvjeti prijema:

Kandidati koji se prijave na Javni oglas moraju ispunjavati opće uvjete propisane odredbom članka 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan/a,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske spreme potreban za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjoj organizaciji organa državne službe,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane odredbom članka 76. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva KSB., Dio X. Unutarnje organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo:

 • SSS/ IV stupanj, srednja geodetska škola – geodetski tehničar
 • radno iskustvo u struci: (najmanje 10 mjeseci nakon stjecanja SSS, srednje geodetske škole – geodetski tehničar)
 • položen stručni ispit iz geodetske djelatnosti i položen stručni ispit

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih općih i posebnih uvjeta (u originalu ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Diploma ili svjedodžba o traženoj vrsti i stupnju stručne spreme,
 • Uvjerenje koje sadrži period u kojem je radni staž ostvaren, izdano od poslodavca ili MIO; Sukladno članku 19. Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koji obavljaju namještenici („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/05 i 29/06), kao radni staž predviđen u članku 19. Uredbe, računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički i volonterski staž, ostvaren u skladu sa zakonom,
 • Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini (ne starija od 6 mjeseci),
 • Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne starija od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje položenom stručnom ispitu iz geodetske djelatnosti,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Napomena:

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit i stručni ispit iz geodetske djelatnosti, ali je iste dužan položiti u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos shodno članku 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti dokaze o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Prijem u radni odnos vršit će se na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 (tri) mjeseca sukladno odredbama članka 28. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave u dnevnim listovima: „Dnevni avaz“, „Oslobođenje“, „Dnevni list“ i objavite će se na  web stranici Vlade KSB.

Prijave s priloženom dokumentacijom slati putem Pošte ili direktno predati na protokol Vlade KSB., zapečaćeno/kuvertirano (s, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom te adrese stanovanja) na adresu:

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kantonalna uprava za šumarstvo

Ul. Aleja Konzula bb.

72270 Travnik

i s naznakom “Za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos  – NE OTVARATI”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kantonalno tužiteljstvo u Travniku zapošljava četiri djelatnika

Na osnovu odredbe članka 30. Zakona o Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Središnja Bosna (Sl. novine KSB br. 14/02), članka 48. stavak 2. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik br. A-59/17 od 19.03.2018. godine, u okviru Projekta jačanja tužiteljskih kapaciteta u sustavu krivičnog pravosuđa, glavni kantonalni tužitelj o b j a v lj u j e

O G L A S

za popunu pozicije na određeno vrijeme u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Središnja Bosna

– NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

 1. Suradnik na poslovima uređivanja arhivske građe – 4 (četiri) izvršitelja na određeno vrijeme.

Opis poslova:

 1. detaljno pregledati svaki predmet pojedinačno i tom prilikom:
 2. izdvojiti predmete kojima je istekao rok čuvanja – otpis arhive;
 3. napraviti evidenciju manualnih predmeta i provjeriti rok čuvanja;
 4. fizički urediti svaki predmet pojedinačno (izdvojiti nepotrebne dokumente, fotokopije, itd.);
 5. slaganje predmeta, popisivanje i slaganje prema evidenciji roka čuvanja,
 6. skeniranje,
 7. evidencija predmeta u odgovarajuću elektronsku bazu,
 8. izvršiti indeksaciju predmeta, odnosno unos informacija o broju predmeta i strankama u predmetu u odgovarajući elektronski modul.

Posebni uvjeti:  SSS, IV stupanj školske spreme.

II – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje uvjeta iz oglasa, kandidat mora priložiti:

 1. životopis (CV),
 2. Svjedočanstvo ili diplomu o završenoj školskoj spremi (ovjerena kopija svjedočanstva, diplome ili uvjerenja o završenom školovanju) i
 3. Potvrdu o poznavanju rada na računaru.

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostavljaju samo oni kandidati koji budu primljeni i to nakon završene procedure).

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Javnog oglasa, potpisat će se Ugovor o djelu na maksimalan period od 109 (stotinudevet) radnih dana.

Sa svim kandidatima koji ispune uvjete predviđene ovim oglasom Povjerenstvo za izbor će obaviti intervju, a sve u skladu s internim aktima tužiteljstva, o čemu će kandidati biti obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Krajnji rok za prijavljivanje je 19.11.2021. godine, a Oglas će biti objavljen na web stranici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Središnja Bosna, oglasnoj ploči Kantonalnog tužiteljstva Kantona Središnja Bosna, Službi za zapošljavanje KSB Travnik Ispostava-Biro Travnik, dana 9.11.2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete, neće se uzeti u razmatranje.

III – ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijava na oglas dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Središnja Bosna ,Aleja konzula bb, Travnik, s naznakom:

„Komisiji za popunu pozicija u sklopu Projekta“

OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

Načelnik općine Vitez objavio je Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.1. Pripravnik, inženjer geodezije i geoinformatike, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završila po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani ekonomist, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ———————————————————-1 (jedan) izvršitelj.


Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS (pozicija 2.) ,
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računaru.


Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu s kratkim životopisom na Javni natječaj, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvadak iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
 • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prepisu ocjena,
 • dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave natječaja u jednom od dva dnevna lista (Oslobođenje i Večernji list), koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z

s naznakom «Za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

Četvorka, Novi koncept TV BINGA!

Lutrija BiH najavljuje NOVI TV BINGOjoš zabavniji i uzbudljiviji s duplo više šansi za dobitak!

Nova igra na BINGO listiću je igra ČETVORKA!

Za samo 1 KM možete osvojiti dobitke i do 50.000 KM.

Na jednom BINGO listiću možete odigrati do 3 kombinacije igre ČETVORKA, a sve one koji do petka, 22.10.2021. godine, do 18 sati, uplate jednu kombinaciju igre ČETVORKA, Lutrija BiH časti s DODATNOM KOMBINACIJOM GRATIS!

TRAŽILI STE – IGRAJTE! Lutrija Bosne i Hercegovine

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Udruženje Centar za edukaciju mladih iz Travnika, usljed ukazane potrebe za angažiranjem dodatnih uposlenika, raspisuje Natječaj za sljedeća radna mjesta:

 1. Financijski menadžer – 1 izvršitelj
 2. Projektni koordinator/omladinski radnik – 1 izvršitelj

ZADACI I ODGOVORNOSTI FINANCIJSKOG MENADŽERA:

 • Upravljanje financijskim sredstvima Udruženja (priliv i odliv);
 • Aktivna komunikacija s računovodstvom Udruženja;
 • Posjete svim ustanovama koje su povezane s financijama Udruženja (porezna uprava, banke, itd);
 • Adekvatno i efikasno arhiviranje financijske dokumentacije Udruženja;
 • Savjetovanje pri donošenju poslovnih odluka;
 • Projektno i organizacijsko budžetiranje i planiranje;
 • Mjerenje i kontrola financijskih priliva/odliva odnosno jednomjesečna analiza financijskih aktivnosti u suradnji s direktorom i timom Udruženja;
 • Kreativno poboljšanje kontrole troškova – financijski menadžer će dobiti mogućnost prilagodbe administrativno-financijskog sistema Udruženja;
 • Pripreme i pregled projektnih financijskih izvještaja u skladu s obavezama Udruženja prema državi i donatorima, te onima koji su bili dio implementacije projekta;
 • Obveza kontinuirane komunikacije s menadžment timom, direktorom Udruženja i projektnim koordinatorima;
 • Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih, a u skladu s programskim aktivnostima Udruženja;
 • Financijski menadžer direktno je odgovoran direktoru Udruženja.

UVJETI ZA PRIJAVU:

 • Završen fakultet ekonomskog smjera (minimalno bachelor);
 • Poznavanje administrativno-financijskog poslovanja udruženja na nivou Bosne i Hercegovine (Federacija BiH, kantoni, Republika Srpska i Brčko Distrikt);
 • Iskustvo u radu u oblasti administrativno-financijskog poslovanja od minimalno 2godine;
 • Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, internet)
 • Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije;
 • Poželjno iskustvo u radu na projektima.

POŽELJNE VJEŠTINE KANDIDATA:

 • Motivacija za društveno odgovornim radom – aktivizmom;
 • Sklonost timskom radu;
 • Dobre komunikacijske vještine;
 • Izražena želja za izgradnjom novih znanja i kapaciteta;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme u odnosu na organizacijske aktivnosti.

ZADACI I ODGOVORNOSTI PROJEKTNOG KOORDINATORA/OMLADINSKOG RADNIKA:

 • Vođenje postojećih i razvoj novih projekata;
 • Realizacija planiranih projektnih aktivnosti;
 • Kreativni rad na razvoju specifičnih programa zagovaranja i outreach-a (rad na širenju mreže saradnika i partnera Udruženja);
 • Kreiranje inovativnih pristupa u radu s mladima, kreiranje kurikuluma za obuke na različite teme relevantne za mlade i omladinski sektor;
 • Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih, a u skladu s programskim aktivnostima Udruženja;
 • Projektni koordinator/omladinski radnik direktno je odgovoran program menadžeru Udruženja.

UVJETI ZA PRIJAVU:

 • Završen fakultet društvenog smjera (minimalno bachelor);
 • Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, promocija putem interneta i društvenih mreža);
 • Organizacijske sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
 • Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije;
 • Sklonost timskom radu;
 • Poželjno je radno iskustvo na upravljanju projektima (uključujući i upravljanje budžetima), te vođenju programa neformalne edukacije.

ZA TRAŽENE POZICIJE NUDIMO VAM:

 • Dobre uvjete rada
 • Stimulativna primanja i beneficije
 • Profesionalno usavršavanje
 • Ugodno radno okruženje

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU (ZA BILO KOJU POZICIJU):

 • CV s fotografijom u europass formatu;
 • Fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi (ne mora biti ovjerena);
 • Motivacijsko pismo na b/h/s jeziku;
 • Poželjno je priložiti preporuku prethodnog poslodavca.

NAPOMENE ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU (ZA BILO KOJU POZICIJU):

 • Natječaj ostaje otvoren do 24.10.2021. do 12:00.
 • Kandidati koji prođu prvi ciklus selekcije (evaluacija pristiglih dokumenata), bit će pozvani na intervju, koji će se obaviti uživo u prostorijama Centra za edukaciju mladih.
 • Kandidati koji budu odabrani bit će angažirani na probni rad u periodu od 1.11.2021. do 1.2.2022., uz mogućnost produženja ugovora.
 • Informacije o visini plaće i organizaciji radnog vremena kandidati će dobiti tijekom intervjua.

Motivacijsko pismo:

U motivacijskom pismu odgovorite na sljedeća pitanja:

 • Kako ste čuli za postojanje i rad Centra za edukaciju mladih?
 • Zašto želite biti dio tima Centra za edukaciju mladih? Koja je vaša motivacija da podržite naš rad?
 • Zašto ste baš vi prava osoba za ovaj posao?
 • Navedite svoja tri cilja u području karijere/života i odgovorite na pitanje „Na koji način se ovaj posao uklapa u ciljeve koje želite postići u svojoj karijeri/životu?“
 • Što dodatno možete ponuditi Udruženju tijekom svog angažmana?
 • Što očekujete od Udruženja i njegovog kolektiva?

Motivacijsko pismo ne treba biti predugo, poželjno je da ne bude duže od dvije stranice A4 formata u MS Word, jedna stranica je idealna. Neka Vaše motivacijsko pismo bude precizno i razumljivo. Isto tako, motivacijsko pismo bi trebalo da bude osobno, da nam pokaže tko ste, što umijete i što želite. Slobodno napišite svoja iskustva koja imaju poveznicu s misijom, vizijom i ključnim djetalnostima Udruženja. Pokušajte povezati ciljeve Udruženja sa svojim ciljevima jer Udruženje nema za cilj samo koristiti Vaša trenutna znanja i kapacitete, nego želi sudjelovati u izgradnji Vaših kapaciteta i generalnom napretku Vas kao individue. Možete također navesti kako biste Vi doprinijeli poslu za koji se natječete. U tom smislu, najbolje je da pišete o svojoj motivaciji, jer su spremnost na rad i učenje najbolje čime možete doprinijeti. U posljednjem paragrafu motivacijskog pisma ukratko pojasnite što ste studirali i na kojim sličnim poslovima ste radili. I za kraj, toplo preporučamo da se prije same prijave za posao informirate o radu Udruženja Centar za edukaciju mladih putem naše web stranicewww.cem.ba i društvenih mreža Udruženja ili čak i putem medijskih objava o našem radu.

PRIJAVE NA NATJEČAJ:

Dokumente, potrebne za prijavu na Natječaj, možete dostaviti putem e-mail adrese konkurs@cem.ba, osobno ili poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Centar za edukaciju mladih, Bosanska 131, 72270 Travnik. Prijave trebaju sadržavati naznaku „Prijava za financijskog menadžera“ odnosno „Prijava za projektnog koordinatora/omladinskog radnika“, u zavisnosti od toga za koju poziciju se prijavljujete. Prijave možete dostavljati najkasnije do 24.10.2021. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije o pozicijama za koje je otvoren Natječaj možete dobiti putem emaila konkurs@cem.ba ili telefona 030 511 565.

Počeo je regionalni sajam poslova – sad je pravo vrijeme za (bolji) posao!

Svi oni koji traže prvi posao ili bi rado do novog zaposlenja, neka spreme biografije (CV) jer imaju fantastičnu šansu da pronađu pravu ponudu za sebe na najvećem online Regionalnom sajmu poslova!

Ove godine online Regionalni sajam poslova bit će organizovan po dvanaesti put zaredom, a održava se od 13. do 20. listopada. Svi posjetitelji sajma, na adresi https://regionalnisajamposlova.com/ba/ mogu istraživati bogatu ponudu preko 1.000 slobodnih radnih mjesta koje predstavlja 130 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije.

Neki od izlagača u Bosni i Hercegovini ove godine su: JYSK, ALMA RAS d.o.o.,CocaCola HBC B-H Sarajevo, Teleperformance BH, Konzum, NLB Banka a.d. Banja Luka, NLB Banka d.d. Sarajevo, Transcom, British AmericanTabacco, SPAR, Agent Locator, Mahle, Unicredit Bank d.d. Mostar, Quantox Technology, Strabag, BtoBet, ProCredit Bank.

Sajam već tradicionalno organizira MojPosao.ba u suradnji s partnerima iz regije: Poslovi Infostud – Srbija, MojPosao.net – Hrvatska, Vrabotuvanje – Makedonija te Deloglasnik – Slovenija.

Prednosti sajma

Sajam traje 8 dana i dostupan je 24 sata dnevno putem svih desktop i mobilnih uređaja s internetskom vezom. Za razliku od fizičkog sajma, koji traje 1 dan i zahtijeva dolazak na određenu lokaciju, naš sajam možete posjetiti iz bilo kojeg kutka na zemlji, kad god to Vama odgovara!

Na virtualnim štandovima vas i ove godine očekuju savršeni domaćini – vrhunski poslodavci u potrazi za zaposlenicima, s kojima možete ostvariti direktnu komunikaciju i doznati odgovore na sva vaša pitanja.

Na štandovima poslodavaca, osim ponude poslova, mogu se pronaći informacije o kompaniji, iskustva zaposlenika, galerija fotografija i/ili video budućeg radnog okruženja.

Svim posjetiteljima sajma u potrazi za novim poslovnim izazovima savjetujemo da pripreme, odnosno ažuriraju svoje biografije, molbe za posao ili profil koji već imaju na portalu MojPosao.ba, te dođu na sajam. Za prijavu na oglase jedino što treba je internet i biografija, a čak ne treba niti profil na MojPosao.ba, s obzirom da smo prijave omogućili svima, bez obzira jesu li naši korisnici ili ne.

Bilo da ste bez iskustva ili tražite pozicije koje bi bile iduća stepenica u karijeri, sigurni smo da će svi pronaći nešto za sebe.

Posjetite sajam do 20. listopada na https://regionalnisajamposlova.com/ba/ i pokrenite karijeru u pravom smjeru!

Shopping day u FIS-u

U petak, 15.listopada u svim prodajnim centrima FIS kao i na FIS-ovom web shopu bit će organiziran Shopping day – dan super kupovine i niskih cijena.

Na ovaj način prodajni centri FIS žele svojim vjernim kupcima i posjetiocima ponovo omogućiti, uz najširi asortiman roba, i dodatne pogodnosti za povoljniju kupovinu.  

Na odjelima tekstila sniženje će biti 20%  na mušku, žensku i dječju odjeću,bižuteriju, torbe i galanteriju. Na odjelu tehnike po cijeni nižoj za 10 %  bit će moguće kupiti televizore, računarsku opremu, audio-video, ugradbenu tehniku i klime.

Popust za namještaj i samostojeće kućanske aparate iznosit će 15% , kao i na kupovinu alata, elektro-vodo materijala i repromaterijala, centralnog grijanja, podnih obloga, vrtnog programa, auto kozmetike, boja i lakova i drugog asortimana za opremanje kuće i vrta.

20% popusta predviđeno je za bebi opremu, igračke, posuđe i dekorativni materijal kao i kućni tekstil i kuhinjsku galanteriju Ambyenta.

Popust na prehranu bit će 8% , a na pelet 5%.

Naravno, tokom Shopping day-a bit će poštovane sve epidemiološke mjere.

S radom počeo novi mobilni operater – novotel

Pokretanjem novotela na tržište uvodimo inovacije u poslovanju koje donose konkurentsku prednost za pružanje već poznate usluge, na način da nudimo sigurniji proizvod, iskrenu uslugu, smanjenje troškova komunikacije i nadasve korektan odnos s korisnikom što u konačnici rezultira unapređenjem kvalitete života.

Predano upravljamo politikom sigurnosti u skladu s domaćom i EU zakonskom regulativom i visokim standardima struke, te zahtjevima tržišta i korisnika. Sigurnost proizvoda osiguravamo kroz niz kontrolnih protokola i aktivnosti usmjerenih na upravljanje rizicima u svim poslovnim procesima, na taj način štiteći korisnika usluge i samu kompaniju.

Uvođenjem jasnih procedura razvijenim sigurnosnim softverskim protokolima, korisniku se onemogućava da zbog vlastite pogreške ima nekontroliranu potrošnju usluga mobilne mreže, kako u domaćem prometu, tako i u roamingu, na način da će isti biti pravovremeno upozoren na opasnost i uspostaviti će se izravna konekcija korisnika s operatorom.

Ponuđene tarifne opcije novotela su razvijene prema potrebama korisnika uz najniže cijene na tržištu, što je dio razvojne strategije kompanije koja je okrenuta isključivo korisniku. Tako novotel tarife na bonove i tarife na pretplatu sadrže sve što je potrebno svakom korisniku uz velike uštede i maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G/LTE mobilnoj mreži. Ekonomsku efikasnost novotel će dijeliti s korisnicima usluge na način da za nižu cijenu koštanja dobiju veću vrijednost.

Uz novotel tarifne opcije korisnicima se višestruko isplati promijeniti mobilnog operatora uz mogućnost zadržavanja postojećeg broja, neovisno koriste li prepaid broj na bonove ili postpaid broj na pretplatu.

Procedura prijenosa broja za postpaid i prepaid korisnike koji žele zadržati svoj broj je vrlo jednostavna, neovisno radi li se o prijenosu predbroja i kombinacije brojeva od 6 ili 7 znamenki, prilikom prelaska na novotel mrežu, korisnik zadržava taj isti broj, a za korisnike koji koriste tarife na bonove dovoljno je da znaju svoj PUK broj i serijski broj kartice koji se lako može saznati kod trenutnog operatora.

Neupitno je da potrošači znaju prepoznati i cijeniti kvalitetu, stoga smo istima omogućili korištenje i Moj novotel aplikacije. Moj novotel korisnička aplikacija, koja je besplatna i dostupna na Google Play i App Store omogućava korisnicima jasan i jednostavan pregled računa, potrošnje, provjeru bonusa kao i jednostavnu nadoplatu dodatnih usluga i slanja dopuna.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas pozivom na besplatni broj 0800 800 10 ili posjetite našu službenu stranicu www.novotel.ba

novotel – snaga mreže

Prepaid tarife na bonove i postpaid tarife na pretplatu pogledajte OVDJE.