Dobrodošli u svijet Optike Jerković!

Dobrodošli u svijet Optike Jerković!

Naša kuća Vam nudi konzultacije i savjete uz određivanje dioptrije u  poslovnicama u Vitezu, Travniku, Bugojnu, Kiseljaku, Fojnici, Žepču i Zenici, a na najmodernijim i najpreciznijim aparatima u poslovnicama u Vitezu i Zenici Vam nudimo mogućnost beskontaknog mjerenja očnog tlaka.

Osim sniženja do 50%, u našoj poslovnici u Vitezu, zbog Vašeg boljeg pogleda u svijet, odlučili smo petak rezervirati za besplatne preglede. Dođite i uvjerite se! Kvaliteta i usluga su nam na prvom mjestu!

Netipična bankarska ponuda – isprobajte Addiko uz kredit od 2.000 KM za koji se vraća ukupno 2.020 KM

Po mnogočemu netipična banka, prepoznata i kao zagovornik digitalizacije u bankarstvu, Addiko želi postati prvi i najbolji izbor za brze kredite u Bosni i Hercegovini.

Nakon inovativnih rješenja kojima je promijenila pravila igre na tržištu te učinila dostupnim jednostavne i brze kredite ne samo za stanovništvo, već i za mala poduzeća, Addiko nastavlja s novinama za tržište u vidu osvježenog vizualnog identiteta i netipičnom ponudom.

Tijekom ovog mjeseca novi Addiko klijenti mogu ugovoriti gotovinski kredit u iznosu od 2000 KM, za koji će nakon otplate platiti ukupno 2020 KM.

„Želimo biti najbolji u onome što radimo, zbog čega smo Addiko transformirali u specijalističku banku. Klijentima donosimo brz i jednostavan proces odobrenja kredita, potpomognut digitalnim rješenjima. Kao stručnjaci za potrošačko kreditiranje i financiranje malih poduzeća, fokusirani smo na brzinu i fleksibilnost, posebno u situacijama kada je klijentima potreban dodatan poticaj. Onima koji još uvijek nisu upoznali jednostavnost poslovanja s Addiko Bank Sarajevo, nudimo tu mogućnost tijekom ovog mjeseca uz ovu vrlo atraktivnu akciju“, izjavila je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo.

„Od danas uvodimo i osvježenu tržišnu komunikaciju. Naš novi brend karakter, hrčak Oskar, i novi slogan „Vaš najbolji izbor za brze kredite” od sada će biti glavni pokretači komunikacije o specijalističkoj strategiji Addiko banke. Oskar je netipični hrčak koji ne sakuplja, nego daje i koji prolazi kroz ljudske situacije“, objašnjava Pašić i dodaje: „Njegova misija je slušanje klijenata i zagovaranje njihovih potreba. Uvjeren je da ljudi cijene dodatni poticaj u svakodnevnom životu.“

Addiko banka je na novoj komunikacijskoj platformi surađivala s kreativnom agencijom Bruketa&Žinić&Grey koja je, uz međunarodnu brend konzultantsku tvrtku Prophet, bila zaslužna i za rebranding u Addiko u 2016. godini.

„Ne možeš biti najbolji u svemu. Zato se Addiko banka specijalizirala za brze gotovinske kredite i mala poduzeća. Addiko je drugačija od svih ostalih banaka“, izjavio je Davor Bruketa, jedan od osnivača agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Važna obavijest iz Ljekarne “Katava”

Ljekarna “Katava”, u suradnji s tvrtkom Solgar Bosna i Hercegovina, koja nudi paletu proizvoda najkvalitetnijih vitamina, minerala, proizvoda s biljnim sastojcima i s ekstraktima hrane, organizira akciju besplatnog mjerenja statusa minerala i vitamina u tijelu, u četvrtak, 21.4.2022. godine.

Pacijenti će moći u Centralnoj ljekarni Vitez, u razdoblju od 10 do 14 sati, besplatno izmjeriti status vitamina i minerala u tijelu te se posavjetovati sa stručnom osobom o vlastitom vitaminsko-mineralnom statusu.

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH, članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna i Zaključka Vlade KSB, direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu objavljuje


JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalnoj upravi za civilnu
zaštitu

I. Naziv i pozicija radnog mjesta:
1. Viši referent za prikupljanje i analizu podataka – informacija – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: vrši poslove koji se odnose na prijem, obradu, distribuiranje i otpremu redovitih i
izvanrednih izvješća i informacija i drugih podataka od značaja za zaštitu i spašavanje, priprema i
izrađuje redovita i izvanredna izvješća o stanju na području Kantona Središnja Bosna i sukladno
propisanom naputku dostavlja ih ovlaštenim osobama i tijelima, radi u smjenama, čime se osigurava
neprekidnost rada Operativnog centra svih 24 sata, osigurava stalne i neprekidne veze i protok
informacija u svim uvjetima sukladno zakonu i drugim propisima, kao i listom pitanja o međusobnom
informiranju, izrađuje i ažurira telefonske imenike, preglede i druga dokumenta koja se vode u
Operativnom centru civilne zaštite, po potrebi, sudjeluje na stručnim obukama sa pripadnicima
operativnih centara civilne zaštite koje organizira Kantonalni operativni centar, prati i proučava stanje
i pojave u oblasti zaštite i spašavanja, te na temelju obrade prikupljenih podataka predlaže mjere i
postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti, prati stanje u oblasti
mjera zaštite i spašavanja o čemu sačinjava potrebne analize i zabilješke,
– Pored gore navedenih poslova izvršava i sve druge poslove koje mu naloži neposredni rukovoditelj.
Pored općih uvjeta propisanih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u
Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije
godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske
mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1.
Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu i to:
– SSS – IV. stupanj: završena gimnazija, elektrotehnička, strojarska, ekonomska škola ili druga
tehnička ili strukovna škola– poznavanje rada na računaru
– položen stručni ispit
– najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci

2. Viši referent – vozač – 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova: prema primljenim nalozima vrši upravljanje motornim vozilom (prijevoz ljudi i robe) uz
vođenje evidencije o svakom pojedinačno izvršenom prijevozu i ovjeru korisnika prijevoza, obavlja
sve tehničke poslova za potrebe Uprave (pošta i paketi, utovar – istovar i prijevoz robe i sl.), brine o
tehničkoj ispravnosti vozila i zadovoljenju drugih zahtjeva – uvjeta suglasno propisima o sigurnosti
prometa na putovima, održava unutarnju čistoću i vrši manje popravke vozila za koje je osposobljen i
raspolaže odgovarajućim alatom, sastavlja i podnosi mjesečna izvješća o pređenoj kilometraži i
utrošku goriva i maziva, po završenoj vožnji parkira vozilo na za to određenom – sigurnom mjestu – za
što je i odgovoran,utovar i istovar materijalno-tehničkih sredstava i opreme
– Pored gore navedenih poslova izvršava i sve druge poslove koje mu naloži neposredni rukovoditelj.
Pored općih uvjeta propisanih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u
Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije
godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske
mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1.
Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjem
ustroju Kantonalne uprave za civilnu zaštiu i to:
– (3) Uvjeti za obavljanje poslova:
a) SSS – treći stupanj (strojarska škola – automehaničar i prometna škola – vozač mot. vozila),
b) SSS – četvrti stupanj (strojarski tehničar, prometni tehničar – tehničar cestovnog smjera),
c) SSS – peti stupanj – VKV radnik ( za navedene struke pod točkama a i b),
d) Najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon završene srednje škole.
II. Popis potrebnih dokumenata
Uz prijavu na Javni oglas, za gore navedena obadva radna mjesta, koja treba sadržavati kraću
biografiju i kontakt podatke (adresa stanovanja i broj telefona) potrebno je priložiti sljedeće
dokumente (original ili ovjerene fotokopije)
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
– izvod iz matične knjige rođenih
– diplomu o završenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom stažu – uvjerenje porezne ispostave o radnom stažu / osiguranju ili
uvjerenje zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) s obaveznim uvjerenjem o dešifraciji
zanimanja.
– dokaz o poznavanju rada na računaru – uvjerenje/certifikat od ovlaštene institucije za poziciju broj 1.
– ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije
otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou
vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini
– ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – za poziciju broj 1.

Napomena:
U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, ali je isti dužan položiti
kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji
BiH („Sl. novine FBiH, broj:49/05 i 103/21).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se
navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos.
III. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijave:
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu: „ Dnevni list“ i objavit će se
na web stranici Vlade KSB, te Službi za zapošljavanje KSB.
Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na
adresu: Kantonalna uprava za civilnu zaštitu, Vezirska 62/A, 72270 Travnik.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na javni oglas za prijem namještenika –
NE OTVARATI“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR,
Miroslav Jakić

„PIROTEHNIKA ORION“ d.o.o. Vitez raspisala oglas za posao

„PIROTEHNIKA ORION“ d.o.o. Vitez bavi se prometom pirotehničkih sredstava i izvođenjem vatrometa.

Tražimo osobu za poslove SKLADIŠTARA, trebamo 1 radnika.

Opisa radnog mjesta:

 • upravljanje i kontrola protoka robe
 • dostava robe kupcima
 • održavanje vozila
 • rad s viličarem
 • održavanje zelenih površina
 • upravljanje ostalim poslovnim procesima u skladištu

Vrsta posla:

 • stalni radni odnos

Mjesto rada:

 • Vitez

Potrebni uvjeti za kandidata:

 • SSS
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine
 • iskustvo u dostavi robe
 • iskustvo na radu s viličarem i položen ispit
 • organizacijske i komunikacijske vještine
 • vozačka dozvola B kategorije

Zamolbe s kratkim životopisom,opisom radnih iskustava i sklonosti poslati na e-mail adresu: kontakt.ba@orionpyro.eu