Potrebni studenti za obavljanje poslova brojanja prometa u KSB; dnevnica 80 KM

Za potrebe provođenja akcije brojanja prometa i anketiranja sudionika u prometu na području Kantona Središnja Bosna tvrtka Ecoplan d.o.o. Mostar traži 18 studenata, koji bi vršili brojanje prometa odnosno anektiranje sudionika u prometu.

Akcija će se provesti jedan radni dan u trajanju 12h, u periodu 13. – 17.9. ili 20. – 24.9. na četiri lokacije na magistralnim cestama KSB (Lašva, Vitez, Travnik, Jajce), uz policijsku pratnju. Na svakoj lokaciji će biti raspoređen tim od 3 do 5 ljudi. Obvezno je sudjelovanje na obuci, koja je planirana da se održi dan prije izvođenja anketa. O svim detaljima akcije brojanja i anketiranja prometa svi će zainteresirani kandidati, nakon odabira, biti obaviješteni naknadno.

Ukoliko netko od zainteresiranih kandidata posjeduje vozilo i može ponuditi i uslugu prijevoza tima molimo da mogućnost uslugu prijevoza posebno naznači u prijavi (naknada za korištenje vozila 0,45 KM/prijeđenom kilometru).

Naknada za pružene usluge anketiranja/brojanja prometa je jednokratna i iznosi 80,00 KM.

 Poželjno je, ali ne i nužno, da su kandidati studenti viših godina građevinskog ili prometnog fakulteta.

U prijavi je potrebno obvezno navesti:

 1. Ime i prezime:
 2. Godina rođenja:
 3. Mjesto boravka (naseljeno mjesto/općina):
 4. Kontakt telefon:
 5. Email adresa:
 6. Mogućnost korištenja privatnog vozila: Da / Ne

Prijave slati na email adresu: andjelka.vojvodic@ecoplan.ba do petka, 10.9. 2021. godine, u podne.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti preko naznačene email adrese ili putem telefona 036 397 404 (u periodu 8-16 h).

Kontakt osobe: Anđelka Vojvodić i Mirela Šetka Prlić

Modus Pekara zapošljava tri djelatnice

Zbog proširenja poslovanja, Modus Pekara zapošljava tri djelatnice. Uvjeti koje je potrebno ispunjavati su:

 • završena srednja stručna sprema i
 • spremnost na timski rad.

Radno iskustvo na ovim ili sličnim poslovima je poželjno.

Zainteresirane se za više informacija trebaju javiti u prostorije Modus Pekare kod Autobusnog kolodvora Vitez.

(Radio Vitez)

OPĆINA VITEZ: Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju  članka 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez,  Općinski načelnik  o b j a v l j u j e


 
  J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Viši referent za informiranje stranaka…………………..1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. Viši referent – za rad mjesnih zajednica………………….. 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova za poziciju 1:
neposredno pruža informacije građanima i po potrebi obavlja poslove neophodne pomoći građanima; prati ažurnost odgovora građanima pristiglih iz službi o čemu na vrijeme informira rukovoditelje službi; daje informacije građanima o stanju rješavanja podnijetih zahtjeva; na zahtjev stranke vrši umnožavanje potrebnih dokumenata; vrši i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe i rukovoditelja Centra.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 1: Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

– Stupanj školske spreme: SSS – IV stupanj
– Vrsta školske spreme: srednja škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, s deset (10)  
  mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje stručne spreme
– položen stručni upravni ispit  i                                                                               
– poznavanje rada na računaru.


Opis poslova za poziciju 2:
obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe izabranih organa mjesnih zajednica, izrađuje informacije o aktivnostima u mjesnim zajednicama za potrebe Općinskog vijeća; pruža stručnu pomoć u poslovima osnivanja novih mjesnih zajednica; sudjeluje u pripremi odluka i drugih propisa koje donose organi mjesnih zajednica; priprema odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće, a odnose se na poslove mjesnih zajednica; koordinira rad mjesne zajednice sa Službom civilne zaštite, općinskim službama, javnim poduzećima, ustanovama, nevladinim organizacijama; o svim značajnijim pitanjima iz djelokruga mjesnih zajednica i njihovih organa blagovremeno obavještava pomoćnika Općinskog načelnika; neposredno na terenu prikuplja potrebne podatke za potrebe općinskih službi i Općinsko vijeće; vodi registar mjesnih zajednica za područje općine; vodi knjigu protokola za sve mjesne zajednice; izdaje potvrde i uvjerenja na osnovu službenih evidencija, a po zahtjevu građana ili po službenoj dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.

Uvjeti za obavljanje poslova za poziciju 2: Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

– Stupanj školske spreme: SSS – IV stupanj
– Vrsta školske spreme: srednja  škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, s deset (10) 
  mjeseci radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima srednje spreme
– položen stručni upravni ispit  i                                                                               
– poznavanje rada na računaru.


U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine),
 • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • 3. izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
 • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
 • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • 6. uvjerenje/potvrda o  stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdano od strane poslodavca ili od nadležne ispostave MIO s naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom,
 • 7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • 8. dokaz o poznavanju rada na računaru.

Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno propisu na koji se pozivaju.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno sukladno posebnom zakonu.

Izuzetno, kandidat koji uz prijavu na Javni oglas ne dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu može biti primljen u radni odnos, uz obvezu da isti polaže u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kaznenii postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa s danom njegove posljednje objave u dnevnim listovima, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu bit će isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ovaj organ nema obvezu vraćanja dostavljane dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Nezavisne novine” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas bit će objavljen i na službenoj stranici općine Vitez – http://www.opcinavitez.info

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z

s naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK
 

                                                                                             Boris Marjanović

U četvrtak i petak besplatan pregled mineralno-vitaminskog statusa i općeg stanja organizma

Cijenjeni posjetitelji ljekarni iz sastava JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez!

Obavještavamo vas da u našoj centralnoj ljekarni, koja se nalazi u okviru Doma zdravlja Vitez, u četvrtak i petak, 2. i 3. rujna, u vremenu od 8 do 15h, organiziramo pregled mineralno-vitaminskog statusa organizma kao i općeg stanja organizma korištenjem QRMA metode i aparata uz stručne savjete i tumačenja analiza od strane magistara farmacije.

Saznajte na brz, bezbolan i učinkovit način:

– kako najbolje skrbiti o svome zdravlju?

– što od minerala i vitamina nedostaje vašem organizmu?

– koje životne i prehrambene navike vam koriste, a koje ne u brizi o zdravlju?

– kako poboljšati kvalitetu života ispravnim pristupom brizi za svoje zdravlje?

Posjetite našu centralnu ljekarnu i priuštite si kvalitetan razgovor o zdravlju!

Vaša JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez!

OPĆINA TRAVNIK: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

Načelnik općine Travnik, Kenan Dautović, raspisao je J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši referent – komunalni redar.

Naziv radnog mjesta:

 • Viši referent – komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove
 • 2 (dva) izvršitelja
 • namještenik se prima na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova:

 1. Neposredno primjenjuje i kontrolira primjenu zakona i zakonskih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša,
 2. Obavlja poslove kontrole provođenja komunalnog reda iz Općinske odluke o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu i drugih općinskih propisa iz komunalne oblasti i pomaže komunalnom inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora,
 3. Na terenu prikuplja i obrađuje određene podatke za utvrđivanje činjeničnog stanja,
 4. Za daljnji postupak vođenja inspekcijskog nadzora i izricanja prekršajnih naloga sačinjava zapisnik, službene zabilješke, foto dokumentaciju, uzima predmete s javnih površina i dr., koji mogu poslužiti kao dokaz, utvrđuje identitet osoba, saslušava i uzima izjave,
 5. Obavlja poslove kontrole pravilnog odlaganja smeća i drugog otpada u odgovarajuće posude, poslove kontrole korištenja javnih površina i prostora izdatih pod zakup,
 6. Upozorava pismeno ili usmeno pravne i fizičke osobe na ponašanje u skladu s propisima i uputama komunalnog inspektora,
 7. Prisustvuje i pomaže u izvršenju rješenja komunalnom inspektoru,
 8. Izvještava o eventualnim problemima u funkcioniranju objekata komunalne infrastrukture, predlaže popravke i poboljšanja i pomaže u realizaciji istih, 
 9. Uočava probleme na terenu i predlaže njihovo rješavanje,
 10. Uzima u postupak prijave, zahtjeve građana i pravnih osoba, te o ovom postupanju obavještava podnositelja zahtjeva,
 11. Vrši evidencije o izvršenim pregledima,
 12. Izrađuje izvještaje o radu,
 13. vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi pomoćnik načelnika

Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS – IV stupanj poljoprivrednog, veterinarskog, agronomskog, šumarskog, građevinskog ili drugog tehničkog smjera,
 • položen stručni ispit za namještenike,
 • 10 mjeseci radnog staža,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava na javni oglas;
 • Kratki životopis;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj sprem ili svjedočanstvo o završnom ispitu;
 • Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su točno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda MIO. Uz uvjerenje Zavoda MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obvezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti s kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obvezno naznačenu školsku spremu s kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštene osobe i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu.
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu /uvjerenje/potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računalu);
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.
 • Ovjerena kopija vozačke dozvole „B“ kategorije

Prijem u radni odnos namještenika SSS na neodređeno radno vrijeme vrši se uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit za namještenika, s tim da kandidat koji bude primljen u radni odnos, dužan je u roku od šest mjeseci od dana prijema položiti stručni ispit. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovoditelj organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Povjerenstva za izbor koje će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu s uvjetima javnog oglasa.

Nakon utvrđene rang liste uspješnih kandidata, rukovoditelj organa može obaviti intervju s kandidatima koji zadovoljavaju sve uvjete oglasa, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, uz obvezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Općina Travnik, Povjerenstvo za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent komunalni redar u Službi za zajedničke i komunalne poslove“. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

N A Č E L N I K,

dr.sci. Kenan Dautović

Blagodati ulja ricinusa i kantariona

JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez predstavlja vam blagodati ulja ricinusa i kantariona, koja možete pronaći u svim njihovim ljekarnama.

ULJE RICINUSA

Dubinski njeguje kožu i kosu. Zbog svojih hidratantnih svojstava idealno je sredstvo za njegu suhe kože, kože sklone infekcijama i zrele kože. Isto tako, redovitom uporabom ricinusovo ulje potiče rast kose i popravlja oštećenja kose izazvana kemijskim putem (bojenje kose, izbjeljivanje). Osim zdrave kože i lijepe kose, ricinusovo ulje idealno je i za njegu noktiju jer učvršćuje lomljive nokte, ubrzava njihov rast te njeguje kožicu oko noktiju..

ULJE KANTARIONA

Odličan je izbor kod raznih kožnih bolesti poput dermatitisa, a pomaže i kod zarastanja rana, ožiljaka, akni, prištića kao i kod hemoroida. Može se koristiti i za ublažavanje ispucale i suhe kože, a jednako tako njegovim masiranjem se može ublažiti i bol u mišićima. Odličan je prirodni lijek za mnoga stanja zbog svog snažnog protuupalnog, antivirusnog, antibakterijskog i antigljivičnog djelovanja.

Ova izuzetno ljekovita ulja možete naći u svim našim ljekarnama JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez!

GS-TMT Travnik poziva vas na besplatnu školu zavarivanja

Firma GS-tvornica mašina Travnik d.o.o. Travnik raspisuje poziv za dostavljanje prijava za besplatno pohađanje škole zavarivanja.

Predviđeno vrijeme trajanja besplatne obuke je tri mjeseca. Obuka će obuhvatiti dva modula.

Modul 1 – teorijski dio i

Modul II – praktični dio.

Svi prijavljeni kandidati bit će testirani. U prvoj fazi obuke bit će primljeno deset kandidata. Prednost pri odabiru kandidata imati će žene.

Nakon završetka obuke svi kandidati će polagati završni ispit. Kandidati koji uspješno polože ispit bit će certificirani od strane Instituta za zavarivanje u Tuzli.  

Kandidatima koji uspješno završe obuku imat će mogućnost zasnivanja radnog odnosa u GS-tvornici mašina Travnik. 

Za prijavu na obuku potrebno je dostaviti: 

 • Biografiju,
 • Diplomu o zavšenom srednjoškolskom obrazovanju,

Prijave poslati preporučenom poštom ili osobno donijeti na adresu: GS-tvornica mašina Travnik d.o.o. Travnik, Slimena bb, 72270 Travnik ili putem putem e-maila posao@gs-tmt.com 

Za sve ostale informacije obratite se na broj 030-519-330.  

Poziv ostaje otvoren do 22.8.2021. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

VITEZ: Samo do 13. kolovoza besplatno provjerite svoj tip kože i uradite pregled lica

Ne propustite priliku saznati svoj tip kože i je li vaša koža dovoljno hidrirana i elastična. Saznajte kako njegovati osjetljivu, masnu kožu, kožu sklonu aknama.

Nakon pregleda/analize kože i pogleda na sam korjen problema, stručnjak u JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez će vam preporučiti individualno rješenje sukladno potrebama i stanju Vaše kože. Pregledi se vrše do petka, 13.8. u terminu od 9 do 18 sati!

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i tekst

Također, ne propustite priliku uraditi besplatan pregled lica u Internacionalnoj ljekarni/apoteci Vitez!

Saznajte što je potrebno da vaša koža uvijek izgleda zdravo, blistavo i njegovano. Pregled možete uraditi u ljekarni preko puta Doma zdravlja Vitez do petka, 13.8. (od 9 do 18h).

Može biti slika sljedećeg: naočale i tekst

Ovom prigodom, za vas su osigurali i sniženje proizvoda nekih od najboljh svjetskih brandova, kao i prigodne poklone iznenađenja!

NEUTROGENA svi proizvodi -25%

AVENE SUN linija proizvoda -25%

VICHY (određeni proizvodi) – petak -30%

LA ROCHE POSAY (određeni proizvodi) – petak -30%

Može biti slika sljedećeg: kozmetika i tekst

Uz NEUTROGENA Cellular Boost vaša će koža zadržati mladoliki izgled. Jedinstvena formula Cellular Boosta umanjuje znakove starenja, uz već poznatu liniju Hydro Boost koja koži pruža neophodnu dnevnu hidrataciju. Isprobajte ih po akcijskoj cijeni jer vam, uz besplatan pregled kože, poklanjamo 25% popusta na sve NEUTROGENA proizvode!