Održan sastanak predstavnika Općine Vitez i općinskih mjesnih zajednica

U sali Općinskog vijeća Vitez jučer je održan sastanak predstavnika Općine Vitez sa predstavnicima 17 općinskih mjesnih zajednica.

Načelnik općine Vitez Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskog vijeća Hidajet Sivro, te pomoćnici načelnika Marija Grabovac i Muhamed Rebihić sa predstavnicima mjesnih zajednica razgovarali su o problemima, potrebama i o projektima koje je potrebno realizirati u ovoj godini u svim mjesnim zajednicama općine Vitez.

Na početku sastanka istaknuto je kako na brzinu realizacije projekata utječe priliv sredstava u proračun Općine Vitez, te da trenutno nekoliko projekata čeka realizaciju za koju su izdvojena sredstva i pripremljena dokumentacija, ali su zbog loših vremenskih uvjeta radovi odgođeni.

Kao trenutno najveći problem u mnogim naseljima ističe se vodoopskrba, i to u naselju Ahmići, Lupac, Kruščica.

Načelnik Bošnjak-Matić kazao je kako je prioritet ovog proračuna upravo voda, te da je cilj da uskoro 98% stanovnika općine Vitez ima neprekinutu opskrbu vodom. Istaknuto je da su posljednjih 10 godina ulaganja u vodovodnu mrežu iznosila 6 do 8 milijuna maraka, ali to još uvijek nije dovoljno. Ovim ulaganjima Općina Vitez nije plaćala vodu, koje za općinu Vitez ima u dovoljnim količinama, nego zastarjeli sustav vodoopskrbe.

U Proračunu općine Vitez za 2019. planirani su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, a među njima nastavak izgradnje bazena za vodu u Lupcu, te radovi u Ahmićima i Kruščici.

Tijekom sastanka je istaknuto da su za relizaciju projekata i kvalitetu radova važni dobro pripremljeni projekti, te dogovor sa stanovnicima i savjetima mjesnih zajednica.

U Općini Vitez održan sastanak s predstavnicima ŠGD Šume Središnje Bosne

Načelnik općine Vitez Tomislav Bošnjak-Matić i predsjednik Općinskog vijeća Vitez Hidajet Sivro jučer su održali sastanak s predstavnicima Šumskogospodarskog društva Šume Središnje Bosne, direktorom Društva Vildanom Hajićem, s upravnikom Fadilom Aščićem i šefom proizvodnje Šumarije Vitez Ivom Sekićem.

Tijekom sastanka razgovaralo se o stanju u oblasti šuma, o poslovanju Šumarije Vitez, te o stanju na terenu. Posebno je istaknuta potreba pokretanja mjera za zaštitu izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva, te sprečavanju nelegalnih sječa šume koje najviše utječu na količinu i kvalitet vode za vodosnabdijevanje.

Jedna od tema sastanka bila je i snabdijevanje stanovništva drvnim asortimentom i mogućnostima da se drvni asortiment građanima dostavlja izrezan i spreman za upotrebu. Zbog nefunkcionalnog sustava daljinskog grijanja u općini Vitez stanovnici općine prinuđeni su koristiti čvrsto gorivo, što u urbanom dijelu općine predstavlja problem prilikom dostave i skladištenja.

Na sastanku je iskazana spremnost na suradnju između ŠGD Šume Središnje Bosne i Općine Vitez. Razgovaralo se i o iznalaženju novog prostora za smještaj Šumarije Vitez, te o mogućnostima korištenja i najma šumskog zemljišta koje je u nadležnosti Šumarije Vitez, a nije pod korisnom šumom.

(opcinavitez.info)

VITEZ: Obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez

Općina Vitez uputila je obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez.

Na osnovu/temelju čl. 19. Odluke o javnim priznanjima općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“  2/15), Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2019. godini, u p u ć u j e;
  OBAVJEŠTENJE
O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ
U skladu sa  Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2019.godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

  1. „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 

PLAKETA OPĆINE VITEZ
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak/razvoj općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.
NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima/uslovima:

  1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
  2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
  1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravopredlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka/stava sadrži slijedeće:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog/privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga/udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
– vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
– obrazloženje prijedloga;
– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.


Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 18.02.2019.godine do 15,00
sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez, Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud, ulica Stjepana Radića broj 1. 72250 Vitez.

PREDSJEDNIK                                                                                                   OCJENJIVAČKOG SUDA                                                                                       Anto Bertović

Općina Vitez organizira radionicu na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”

Općina Vitez će u 2019. godini raspisati dva javna poziva za financiranje projektnih prijedloga za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije.  

Oba javna poziva se realiziraju po LOD metodologiji.

Jedan javni poziv općina Vitez objavljuje zajedno s međunarodnom organizacijom UNDP kroz projekt ReLOad, a drugi javni poziv općina Vitez objavljuje i realizira samostalno.
U cilju dobre pripreme organizacija civilnog društva za Javni poziv, općina Vitez organizira  radionicu za organizacije civilnog društva (OCD) s područja općine na temu: “Upravljanje projektnim ciklusom”.
Radionica će se održati 30.01.2019.g. (srijeda) u vremenskom intervalu od 09,00-15,00 sati u velikoj sali općine.
Cilj radionice je pružiti predstavnicima OCD dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na  javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu financira Europska Unija a provodi UNDP.

VITEZ: Javna rasprava o Nacrtu proračuna do 10.1.2019.

Općinsko vijeće Vitez na svojoj 14. redovitoj sjednici, održanoj   19.12.2018. godine  donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o provedbi javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2019. godinu

O Nacrtu proračuna općine Vitez za 2019.godinu vodit će se javna rasprava do     10.1.2019.godine.

Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresirani subjekti- udruge građana i dr. da u pisanoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna-Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web. stranici općine Vitez -www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informiranja.

                              PREDSJEDNIK

                        OPĆINSKOG VIJEĆA

                             Hidajet Sivro

VITEZ: Javni poziv za izbor korisnika „Poticaji poljoprivredi“ za 2018. godinu

Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u  Fedraciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH“ broj 49/06), člana 38. Statuta Općine Vitez („Službeni glasnik Općine Vitez „broj 5/08), prijedloga Programa utroška sredstava predviđenih u  budžetu Općine Vitez transfer poticaji poljoprivredi u 2018. godini i Odluke o prihvatanju programa utroška sredstava namjenjenih poljoprivredi, odluke o realizacije stavke iz programa utroška sredstava namjenjenih za poticaje u poljoprivedi, Općinski načelnik objavjuje Read more