Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule humanitarnu akciju

Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule su humanitarnu akciju za obnovu područja u Republici Hrvatskoj, stradalih u potresu.

Svi zainteresirani uplate mogu izvršiti na račun Općine Vitez do 14.5.2021.godine.

Instrukcija za uplatu:
Pomoć Republici Hrvatskoj za obnovu područja stradalih od potresa – za obnovu
OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA, TRG MATICE HRVATSKE 9/B, PETRINJA)

Namjenska sredstva uplatiti na depozitni račun Općine Vitez broj:

3382502287501283 kod UniCredit banke

s naznakom:

 1. vrsta prihoda 722751
 2. šifra općine Vitez 100
 3. proračunska organizacija 9999999
 4. poziv na broj 0000000000

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

VITEZ: U prošloj godini sklopljena 124 braka

Vijećnici Općinskog vijeća Vitez danas su, u okviru 3. sjednice – točka Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2020. godinu, uz ostalo razmatrali i Izvješće o radu Službe za opću upravu.

U sadržajnom Izvješću ove Službe, uz ostalo se navodi da su tijekom 2020. godine, u Vitezu zaključena 124 braka.

Viši referenti – matičari u toj su godini obavili i sljedeće poslove:

–   upis  u  MKR :      251                                                                                   

–   upis  u  MKU :     378                             

–   upisa u  MKV :     21  (na osnovu inozemnih izvoda)                  

–   izdano izvoda iz MKR-ih :  7304                                          

–   izdano izvoda iz MKV-ih :  1644                                               

–   izdano izvoda iz MKU–ih:  1561                                      

–   izdano izvoda iz MKD-a :  2905                                                     

–   izdano raznih uvj. iz mat. knjiga: 5                                        

–   izdano međunarodnih  izvoda: 643                                      

–   izdano uvjerenja o slobodnom bračnom stanju:                  

–   pokrenuti ostavinski postupci iza umrlih osoba: 379          

–   provjera pod. za biometrijske putovnice i osobne iskaznice: 805

–   arhiviranje predmeta i verificiranje dokumenata: 1212

“Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vrše se odmah – isti dan, upisi u matične knjige u roku do 8 dana, a smrtovnice se pokreću u roku od 15 dana od dana upisa u knjigu umrlih”, navodi se u Izvješću. Kompletan sadržaj Izvješća možete pročitati u nastavku:

(Radio Vitez)

VITEZ: Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta

Načelnik općine Vitez objavljuje Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta.Članak 1.

Predmet zakupa je neizgrađeno građevno zemljište označeno kao

 • dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 ” PC-96-2 ” oranica  u površini  od 3000  m2 – kako je naznačeno na skici geometra), upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine s dijelom 1/1 po zemljišno knjižnom stanju upisane u NP_  Vitez u zk. ulošku 388 u vlasništvo općine Vitez s dijelom 1/1.

Članak 2.

Građevno zemljište se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.

Zemljište se daje u zakup fizičkoj i pravnoj osobi u svrhu privremenog korištenja zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno – planskom dokumentacijom uz  pribavljenu suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
Dozvoljava se izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja po isteku zakupa.
Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (npr. idejno rješenje )

Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na razdoblje od 10 godina uz mogućnost produženja zakupa.

Članak 5.

Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio k.p.2089/2 i dio k.p.2090 u površini 3000  m2  na godišnjem  nivou iznosi ukupno 150,00 KM.

Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 100,00 KM, a istu su sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffeisen banke.

Članak 7.
Kapara se neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na zakup i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.
Članak 8
Pravo sudjelovanja  imaju sve pravne i fizičke osobe.
Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava)  
 • – pisanu ponudu zakupne cijene izražena u KM/m2
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – suglasnost Mjesne zajednice na čijem se području nalazi zemljište koje je predmet zakupa.
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati kapare u iznosu od 100,00 KM
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvaća sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Prijave s naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti s naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA – zakup građevnog zemljišta  – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR .-  K.P. 2089/2 i k.p.2090  –   NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi svi dokazi i isprave propisane ovim javnim oglasom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 19.5.2021 (srijeda), s početkom u 10,00  sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano  rješenjem Općinskog vijeća Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 5.7.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji  dužan je nazočiti podnositelj prijave ili osoba koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik Povjerenstva upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik će zaključiti notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem (zakupoprimcem).
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu i sve ostale troškove koji se odnose na zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam na broj telefona 030 718 234 ili 030 718 235.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

VITEZ: Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na temelju Zakona o građevnom zemljištu F BiH, Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i grada i odluke Općinskog vijeća broj 01-3-27-6-2883/20 od 14.10.2020 godine općinski načelnik objavljuje Javni oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.


Članak 1.
Predmet zakupa je neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao

 • dio k.p.2878  pruga “Lašva – Bugojno” željeznička pruga u površini od 3917 m2 – kako je nazanačeno nas skici geometra), upisano u pl.251, k.o. Vitez na ime Skupština opštine s dijelom 1/1 . 

Članak 2.
Građevinsko zemljište se daje u zakup za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba.

Članak 3.
Na građevinskom zemljištu koje je predmet zakupa ne mogu se graditi građevine trajnog karaktera, a privremeni objekti samo uz suglasnost nadležnih službi.
Članak 4.
Zemljište se daje u zakup na period od 10 godina uz mogućnost produženja zakupa.
Članak 5.
Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za dio k.p.2878  u površini 3917 m2  na godišnjem nivou iznosi ukupno 120,00 KM.
Članak 6.
Za sudjelovanje u postupku javnog natječaja – licitacije sudionici su dužni platiti kaparu u iznosu od 600,00 KM, a istu su sudionici javnog nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
Članak 7.
Kapara se neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na zakup i odustane od svoje ponude.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ostvari pravo na zakup zemljišta kapara će se uračunati u cijenu ugovorene zakupnine.

Članak 8.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu  (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava  
 • – pisanu ponudu  zakupne  cijene izražena u KM/m2
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati kapare u iznosu od 600,00 KM
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine  Vitez   ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti sa naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA – zakup građevinskog zemljišta  – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ   za PARCELAu BR .-  K.P. 2878 –   NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave propisane ovim  javnim oglasom. Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti uzete u razmatranje.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 22.12.2020. godine  (utorak) s početkom u 12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća  Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je prisustvovati  podnositelj  prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik  će zaključiti  notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem (zakupoprimcem).
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu i sve ostale troškove koji se odnose na  zakup snosi zakupoprimac.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234.

Vitez, 7.12.020  godine
Broj: 01-1-27-6-3361/20

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Tomislav Matić – Bošnjak

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

Na temelju Zakona o stvarnim pravima, Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova, Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog  građevnog zemljišta i Statuta općine Vitez, općinski načelnik  objavljuje JAVNI   OGLAS za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez.


I – PREDMET JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Predmet javnog nadmetanja – licitacije je neizgrađeno građevinsko zemljište  u zoni obuhvata Regulacionih  planova  PC-96 i PC-96-2 .

Namjena zemljišta iz točke I. ovog oglasa je izgradnja poslovnih, stambeno – poslovnih i stambenih objekata koji ne spadaju u grupu djelatnosti koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okoliš sukladno Pravilniku i Zakonu.  
Parcele su djelomično uređene (pristupni putevi probijeni, regulacija potoka, projektna dokumentacija za infrastrukturu, glavni dovod električne struje do mjesta predviđenog po regulacionom planu).
Na navedenim lokacijama neće biti dozvoljena gradnja objekata u kojim će se obavljati djelatnosti koje po zakonskim propisima spadaju u kategoriju zagađivača, kategoriju uzgoja stoke i sl.

II – UVJETI PRODAJE I CIJENA

 1. 1. Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka arhitektonske struke za zemljište pokriveno Regulacionim planom PC-96  iznosi 18,00 KM/m2.
 2. 2. Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih  parcela prema popisu parcela u točki I ovog oglasa, a istu su  sudionici  javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
 3. 3. Jamstveni iznos (depozit) neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja – licitacije  koji ostvari pravo na kupnju i odustane od svoje ponude.
 4. 4. Sudioniku u javnom nadmetanju – licitaciji koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta jamstveni iznos (depozit) će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja – licitacije.
 5. 5. Ukoliko sudionik javnog nadmetanja – licitacije koji ostvari pravo na parcelu odustane iz bilo kojeg razloga od kupnje parcele do sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ne izvrši obvezu uplate naknade za kupljeno zemljište u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog  jamstvenog iznosa  (depozita), a zemljište ostaje općini Vitez
 6. 6. Kriterij za izbor  najpovoljnijeg ponuditelja jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcelu koja se licitira.
 7. 7. Odlukom Općinskog vijeća  broj 01-3-19-12-1489/20  od 05.06.2020 godine

 (” Službeni  glasnik Općine Vitez 4/20 ) utvrđena je osnovica za izračunavanje visine naknade iz temelja prirodnih pogodnosti – RENTA,  dozvoljeno je obročno plačanje rente  sukladno  zaključku Općinskog vijeća broj 01-3-05-2-132/04 od 24.09.2004 godine

 1. 8. Odlukom Općinskog vijeća predviđena je i olakšica za poticaj razvoja gospodarstva 3,00 KM/m2 zemljišta na području regulacionog plana PC-96-2.

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Prijava na javni oglas podnosi se u pisanoj formi i sadrži:

 • – Prijavu (osobne podatke i adresu fizičke osobe, naziv i adresu pravne osobe, broj telefona, točan broj parcele za koju se podnosi prijava   
 • – pisanu ponudu kupoprodajne cijene izražena u KM/m2  odnosno ukupan iznos ponude u  KM
 • – Ovjerenu kopiju osobne karte – za fizičke osobe, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa – za pravne osobe;
 • – Notarski obrađena punomoć, ukoliko se prijava podnosi putem opunomoćenika;
 • – Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele za koju se prijavljuje, koji iznos je određen u točki II ovog Javnog oglasa;
 • – Dokaz o uplati troškova postupka licitacije u iznosu 50,00 KM po parceli za koju se prijavljuje
 • – dokaz o izmirenim obvezama prema općini  po svim osnovama – komunalne naknade, renta i  ostalo ) – izdaje Služba za financije
 • – Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita fizičkoj ili pravnoj osobi  ukoliko ne bude izabrana kao najpovoljniji ponuditelj;
 • – Ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uvjete navedene u ovom Javnom oglasu i
 • – Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost-rentu.
 • – Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti s naznakom

OPĆINA VITEZ – POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA PRODAJU  ZEMLJIŠTA – naglasiti na kuverti – PRIJAVA NA NATJEČAJ  PARCELA. BR ___ . NE OTVARAJ

Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi  svi dokazi i isprave iz točke III. ovog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javni oglas ostaje otvoren 8. dana od dana objavljivanja u  jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info.
Ukoliko oglas ne bude istovremeno objavljen kao rok se računa datum posljednje objave.
Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez 22.12. 2020. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja – licitacije provodi Povjerenstvo  za provođenje javnog nadmetanja – licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća Vitez  broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati.
Javnom nadmetanju – licitaciji dužan je prisustvovati podnositelj prijave ili osoba koja ima punomoć za zastupanje.
Svaki ponuditelj dužan se pridržavati pravila iz javnog oglasa koja su šire pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.
Natječajna  dokumentacija se može preuzeti  u Službi za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam (Vesna Šilić ili Kristina Franjić- nakon uplate iznosa od 50,00 KM na blagajni općine Vitez.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik povjerenstva  upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na  provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik zaključit će notarski ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranitelja.
Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.
Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gradnju, odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za gradnju izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.
U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište  općini o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevne vrijednosti nedovršenog objekta ukoliko je isti sagrađen.
Sve naprijed navedeno biti će ugrađeno u kupoprodajni ugovor.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u općinu Vitez – Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam   na broj telefona 030 718 234.

Vitez, 7.12.2020  godine
Broj: 01-1-27-6 -3360/20

                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                           Tomislav Matić – Bošnjak

OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

Načelnik Općine Vitez, sukladno Zakonu o državnoj službi u FBiH, Pravilniku o radnim odnosima općine Vitez i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez objavljuje
J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.1. Pripravnik, magistar arhitekture – diplomirani inženjer arhitekture, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja —————1 (jedan) izvršitelj.


Uvjeti:

Pored općih uslova propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS (pozicija 2.),
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim Natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu na Javni natječaj s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • – fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992.godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
 • – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • – izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
 • – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
 • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
 • – izjavu ovjerenu od strane Općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
 • – uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
 • – dokaz o poznavanju rada na računalu što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računalu, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prijepisu ocjena,
 • – dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom Natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od dva dnevna lista (Dnevni avaz i Večernji list) koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici Općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z
s naznakom «za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bošnjak –Matić

Obavijest o uvjetima i načinu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Vitez

Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2020. godini, u p u ć u j e OBAVIJEST O UVJETIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ.U skladu sa Odlukom o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2020.godinu.

Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

 1.  „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
 2. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 

PLAKETA OPĆINE VITEZ
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri “Plakete općine Vitez” i to:Jedna gospodarskom/privrednom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
“Plaketa općine Vitez” dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.

NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

 1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
 1. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
 1. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema članku 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Pravopredlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruge/udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
– vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
– obrazloženje prijedloga;
– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.


Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.

Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa 30.03.2020.godine do 15,00
sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:


Općina Vitez,
Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – za Ocjenjivački sud,
ulica Stjepana Radića broj 1.
72250 Vitez.


PREDSJEDNIK
OCJENJIVAČKOG SUDA
Ivica Drmić

VITEZ: Osniva se forum za građanske inicijative

Općina Vitez, u nastojanju da unaprijedi građansko učešće i potakne građane da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, uspostavit će forum za građanske inicijative.

Članovi foruma će raditi na prepoznavanju problema i potreba građana u lokalnim zajednicama.
Kao rezultat rada foruma u Općini Vitez će se realizirati konkretne građanske akcije koje će direktno doprinijeti boljitku u lokalnoj zajednici. Širi cilj je da uspostavljeni forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i uspostavljena bolja komunikacija sa lokalnom upravom.
Forum će sačinjavati minimalno sedam do maksimalno 14 predstavnika lokalne zajednice iz:

 • lokalne uprave;
 • općinskog vijeća;
 • lokalnih prominentnih organizacija civilnog društva (OCD) koje su između ostalog iskusne i u oblasti aktivizma i/ili aktivno učestvuju u rješavanju problema u lokalnoj zajednici;
 • Vijeća mladih;
 • privrednog sektora;
 • javnih ustanova (škole, dom zdravlja, centar za socijalni rad i sl.);
 • istaknuti građani odnosno predstavnici lokalne zajednice.

Učešće svih predstavnika lokalne zajednice u radu foruma je na volonterskoj osnovi i očekuje se aktivan rad na sastancima, a prvi sastanak je već planiran za početak juna.
Pozivaju se svi zainteresirani građane koji žele da učestvuju u radu foruma za građanske inicijative da pošalju svoju prijavu (biografiju i pismo motivacije) na adresu Općine Vitez (Stjepana Radića br.1, Služba društvenih djelatnosti, Katica Iličić-Radman ili na email: katica.radman@opcinavitez.info) do 31.5.2019.g.
Nakon pristiglih prijava, Općina Vitez će odabrati osobe koje će sačinjavati forum, a o finalnom izboru će informirati sve prijavljene osobe.

Članovi foruma će biti imenovani na razdoblje od godinu dana uz mogućnost produženja. Spisak članova foruma će biti objavljen ina web stranici Općine.
Ova aktivnost se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

VITEZ: Raspisan Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 s dodatnom opremom

Načelnik općine Vitez, Tomislav Bošnjak Matić, raspisao je Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 s dodatnom opremom.

U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Općine Vitez u 2017. godini i na osnovu Pisma namjere načelnika općine Vitez o prihvatanju saradnje sa „MAID“ Sarajevo kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, općine Vitez 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Vitez, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa

dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Vitez koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Vitez i izvršio ažuriranje podataka za 2019. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
 7. Da ne posjeduje plastenik veći od 100 m2

Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),  1-3 boda,

 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
 • dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda. 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje. 

 • dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,                                            

– od 0-3 god.                            1 bod,

– od 3-6 god.                            2 boda,

– od 6-10 god.                          3 boda,

– više od 10 god.                      4 boda,

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

– za svakog izdržavanog člana porodice (, djeca, učenici i sl.) – 1 bod, 

 • mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 5 bodova
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM -5 bodova,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM – 4 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3 boda,
 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe.  

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1.       obrazac za prijavu na Javni poziv

2.       CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

3.       ovjerena kopija lične karte,

4.       ovjerena kućna lista,

5.       dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Službe za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,

6.       dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Službe za  

         zapošljavanje,

7.       Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,

8.       Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva

9.       vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i

         ugovor o zakupu),

10.     Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik veći od 100m2 u svom vlasništvu,

11.     Ovjerena izjava da će korisnik podrške dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,,                                                                                                                                                      

12.     Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

13.     ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 497,00    KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje u trajanju od dva dana,

14.     dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista, smrtni list, rjesenje o razvodu),

15.     potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2019.godini.

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine:  predstavnik organizacije Muslim Aid i dva predstavnika Općine Vitez.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Vitez.

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
 • Realizacija projekta će biti obavljena po izboru krajnjih korisnika i po potpisivanju tripartitnog Sporazuma o sufinansiranju.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Vitez i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Vitez sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Vitez (TV Jasmin i Radio Vitez), web stranici općine Vitez  www.opcinavitez.info , te na oglasnoj ploči općine Vitez i na oglasnim pločama mjesnih zajednica općine Vitez.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj općine Vitez, ili na broj telefona 030/718 255 svakim radnim danom od 07:00-14:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 18. 04. 2019.  godine do 15:00 sati.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju do navedenog datuma lično na protokol općine Vitez  ili putem pošte na adresu:

 Općina Vitez,

 Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj,

 Stjepana Radića broj 1, 72250 Vitez

 sa naznakom:

 „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 m2 SA  DODATNOM OPREMOM PUTEM SUFINANSIRANJA U PROJEKTU“ NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.