Lokalne vijesti

Produženo trajanje Javnog poziva za sredstva – poticaj gospodarstvu općine Vitez za 2021.

Na osnovu Proračuna općine Vitez za 2021. godinu, Programa utroška sredstava za poticaj gospodarstvu na području općine Vitez usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez, održanoj 28.7.2021. godine, općinski načelnik, objavljuje:


IZMJENU I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ GOSPODARSTVU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU


I.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programa utroška sredstava za podršku gospodarstvu na području općine Vitez usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj 28.7.2021. godine i to za:

         – LOT 1. Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme u cilju opstanka i
                      proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska
                      grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti
         – LOT 2. Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima;
         – LOT 3. Podrška novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku
                      po drugim osnovama

II. PRAVO SUDJELOVANJA NA JAVNOM POZIVU

Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na uzravne novčane poticaju imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI

– da  ima registriranu djelatnost na području općine Vitez;
– klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez;
– klijent ima registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u
  nadležnom Sudu nakon 1.1.2020. godine;
– klijent ima aktivnu registraciju djelatnosti i nema neizmirenih poreznih obveza.

POSEBNI KRITERIJI

– da je klijent kupio nove strojeve za potrebe obavljanja djelatnosti u 2021. godini;
– da je primio nove radnike u 2021. godini koji su se prije zapošljavanja vodili na
   evidenciji Zavoda za zapošljavanje
– klijent obavlja proizvodnu djelatnost na području općine Vitez
– klijent ima registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili
  u nadležnom Sudu nakon 1.1.2020. godine.


III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE
POTICAJE

Poticajna sredstva su namijenjena za registrirana poduzeća ili samostalne djelatnosti registrirane kao osnovna djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu i imaju sjedište na području općine Vitez i koji dostave slijedeću dokumentaciju:

3.1. Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme

         – Rješenje o registraciji;
         – Račun o kupovini novih strojeva ne stariji od godinu dana;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Izjava da nije ostvario podršku za kupovinu novih strojeva i alata.
         – Maksimalan iznos podrške po prijavi je 2.000,00 KM

3.2. Podrške zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima

         – Rješenje o registraciji;
         – Dokaz o prijavljivanu novih radnika u 2021. godini;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Dokaz da je novozaposleni radnik prije zapošljavanja bio na evidenciji Zavoda
            za zapošljavanja
         – Izjava da nije primio novčanu podršku za prijem novih radnika u proizvodnim
            djelatnostima.
         – Iznos podrške po jednim novom radniku je 600,00 KM, maksimalan iznos po
             prijavi je 1.800,00 KM

3.3. Podrška novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po
      drugim osnovama

         – Rješenje o registraciji;
         – Potvrda o neizmirenim obvezama od Porezne uprave;
         – Izjava da nije primao podršku za novoosnovane pravne osobe
         – Maksimalan iznos podrške po prijavi je 1.000,00 KM


IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju klijenti koji imaju registrirana poduzeća ili samostalne djelatnosti registriranu osnovnu djelatnost kod nadležnog organa općine Vitez ili u nadležnom Sudu i imaju sjedište na području općine Vitez i ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva i to:

  • Lot 1. Subvencioniranje nabavke novih strojeva koji služe za potrebe obavljanja

         djelatnosti                        

  • Lot 2. Poticaj za novoprijavljene radnike koji su primljeni u 2021. godini i prije

         zapošljavanja su se nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje                                                                                                                                                   

  • Lot 3. Poticaj za novoosnovana poduzeća i samostalne djelatnosti koji su osnovani

                  u periodu od 1.1.2020. godine  

V. IZNOS NOVČANIH POTICAJA

R.b.model podrškeIznos podrške po prijaviukupan iznos podrške u KM
1Sufinanciranje troškova nabavke novih strojeva i opreme u cilju opstanka i proširenja djelatnosti i povećanja broja zaposlenih i koja su trenutno uska grla u proizvodnji odnosno obavljanju djelatnosti2.000,0025.000,00
2Podrška zapošljavanju novih radnika u proizvodnim djelatnostima1.800,0020.000,00
3Podrška  novoosnovanim pravnim subjektima koji nisu ostvarili podršku po drugim osnovama1.000,0010.000,00
 UKUPNO 55.000,00

VI. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
Postupak po Javnom pozivu provest će Povjerenstvo koje će imenovati općinski načelnik. Povjerenstvo će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o otvaranju prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se utvrditi lista uspješnih kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Netočne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

VII. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Vitez i traje do 27.8.2021. godine .

Zapečaćene prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučenom poštom ili osobno dostavljaju na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
s naznakom „ NE OTVARATI – po Javnom pozivu“-„ Podrška gospodarstvu na području općine Vitez za 2021. godinu” Rok za podnošenje zahtjeva je do 23.8.2021.godine. Nepotpuna, neuredna, netočna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu Općine i na web stranici. Prijava može ići samo za jedan od lotova.

VIII. OSTALO
U postupku Javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškove sudionicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi Javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru  korisika. Visina poticaja može biti i manja i veća, ovisno o broju prispjelih prijava i sredstva mogu biti prebačena s lota na lot sukladno broju pristiglih zahtjeva.
Ukoliko u pojedinom lotu ne budu utrošena sredstva, ona će biti prebačena na neki od lotova s više potreba. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan lot. Maksimalan iznos sredstava po jednom kandidatu je 2.000,00 KM.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend