VITEZ: Oglas za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez

Na osnovu  čl. 25. Pravilnika o radnim odnosima općine Vitez broj:01-1-02-1-301/14 od 28.1.2014.godine, čl.37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBIH («Službene novine FBiH» broj 26/06) i člana 19. Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj  i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik  o b j a v lj u j e  J A V N I  O G L A S za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez. Read more