U Den Haagu održan 4. EWA kongres

U Den Haagu je održan 4. EWA kongres, na kojem su nazočile predsjednica i dopredsjednica Zajednice žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača – Marija Zelenika i Marina Pendeš. Kongresom je predsjedala gđa Doris Pack , a  bile su nazočne i aktivno sudjelovale žene iz 25 zemalja Europe .

Diskusije su bile žustre i kvalitetne i na koncu  je jednoglasno usvojen Nacrt rezolucije 4. EWA kongresa, koji će biti proslijeđen EU i UN-u. Gospođi Doris Pack  je ovom prigodom uručena  Monografija HDZ BiH.

 

Nacrt rezolucije 4. EWA kongresa, 8. listopada 2010. god. Den Haag

4. EWA kongres,

Uzimajući u obzir da Europska Unija stvara jedinstvene prilike kad su u pitanju operacije izgradnje mira i da su zemlje u i izvan unije u našem globaliziranom svijetu postale ovisne jedna o drugoj

Imajući na umu da su širom svijeta muškarci većinom na vodećim položajima i time također odgovorni za planiranje i izvođenje sukoba i da su oni ti koji su najaktivniji u ratovima,

Imajući također na umu da su u mnogim zemljama žene mete sakaćenja, silovanja i ubijanja i da su ti sukobi i oblici nasilja protiv žena povezanih s ratom okrutni i nehumani načini da se psihološki uništavaju zajednice i da se počinitelji tih zločina rijetko optužuju i da ih se rijetko procesuira,

Imajući dalje na umu da svakodnevni zadaci u ratnim zonama leže gotovo isključivo na ženama i djeci i da, kao posljedica toga, žensko iskustvo sukoba ima drugačiju perspektivu od muškog omogućujući im da ukažu na specifične zahtjeve za mirom i na ono što je potrebno za izgradnju društva nakon sukoba,

Uzimajući u obzir da žene čine većinu stanovništva kada dugotrajni rat ili sukob završavaju i da su, usprkos tome, žene gotovo uvijek isključene iz procesa odlučivanja i mirovnih pregovora; shvaćajući da dokazi upućuju na to da trajni mir može biti postignut sam ako se uzmu u obzir potrebe, prioriteti i strategije i žena i muškaraca,

Stoga, podvlačeći da svi napori na sprječavanju i rješavanju sukoba moraju uključivati perspektivu oba spola,

Podsjećajući se na Rezoluciju UN-a 1325 (listopad 2000. god.) o ženama, miru i sigurnosti, koja traži sudjelovanje žena i civilnog društva u cjelokupnom političkom odlučivanju koje dolazi sa sukobom,

Podsjećajući se na Rezoluciju UN-a 1820 (lipnja 2008. godine) koja osuđuje korištenje silovanja ili bilo kojeg drugog oblika seksualnog nasilja kao ratnog oružja – ovi oblici nasilja čine prepreku uspostavi mira – i koja naglašava važnost da pravosuđe i sudovi procesuiraju počinitelje koji koriste ovo nehumano oružje,

Podsjećajući se također na milenijske ciljeve UN-a, osobito one o promociji prava djevojčica na obrazovanje i one o važnosti uloge žene u brizi o zdravlju i društvenoj rekonstrukciji,

Poziva Europsko Povjerenstvo da:

osigura da pitanja mogućnosti sudjelovanja žena, njihovog utjecaja i odlučivanja u post-konfliktnim situacijama budu integrirani dio razvojne pomoći EU zemljama u stanju post-konflikta/zemljama u sukobu,

potvrdi već postojeću politiku da svi politički dijalozi EU s trećim zemljama uključuju pitanja ženske aktivne participacije, sigurnosti i potreba,

Traži od Europskog Povjerenstva da:

implementira projekt snaga obaju spolova na EU razini kojim će se omogućiti ženskim vojnim snagama i snagama očuvanja mira da uspostave kontakt i posebno zaštite interese žena u područjima sukoba,

proširi stratešku suradnju EU s UN-om, OSCE-om i AU u području mira i sigurnosti i također uključe perspektive rezolucija 1325 i 1820 i u konkretnim akcijama i u uspostavi svih povezanih strategija,

uspostavi način ponašanja i akcijski plan za implementaciju UN-ovih rezolucija 1325 i 1820 u okviru europske sigurnosne i obrambene politike,

Traži od država članica EU da:

obuče osoblje koje se nalazi u misijama očuvanja mira (npr. civilna policija, vojne snage, snage očuvanja mira) na način da se perspektiva obaju spolova integrira u svim zadacima i na način koji uzima u obzir dodanu vrijednost vojne suradnje s civilnim partnerima kao što su organizacije civilnog društva koje rade na zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, gospodarskoj, društvenoj i pravosudnoj obnovi i u borbi protiv korupcije,

spriječe i oštro kazne seksualno zlostavljanje žena u zemljama u kojima su raspoređene vojne snage i snage očuvanja mira,

razviju i implementiraju nacionalne akcijske planove utemeljene na rezolucijama UN-a 1325 i 1820 u konkretne, odgovarajuće s vremenskim rokovima određene programe i mehanizme evaluacije,

povećaju sredstva za istraživanje o ulozi obaju spolova u operacijama očuvanja mira,

daljnje poboljšaju među svojim stanovništvom znanje i razumijevanje UN-ovih rezolucija 1325 i 1820,

Poziva sve uključene sudionike pri pregovaranju i implementiranju misija i programa očuvanja mira, osobito vlade, vojne službe i organizacije civilnog društva da:

uključe žene u donošenje odluka na svim razinama u svim institucijama koje se bave uspostavom mira, procesa očuvanja mira i sastavljanja budućih sporazuma,

uključe žene u odlučivanje o obnovi post-konfliktnih društava,

uključe žene u proces odlučivanja u svezi s planiranjem i implementiranjem zdravstvenih programa u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama,

daju ženama ključnu ulogu u planiranju i uspostavi izbjegličkih kampova i drugih nastambi za izbjeglice,

poboljšaju sigurnost i zaštitu ljudskih prava i specijalnih potreba žena i djevojčica u vremenu rata ili konflikta na temelju same ženske analize zaštite potreba,

posebno uzmu u obzir zdravstveno stanje žena u izbjegličkim kampovima kao i dodjelu sredstava,

poboljšaju sigurnost žena u izbjegličkim kampovima,

osiguraju da nasilje prema ženama koje se koristi kao oružje u vojnim sukobima postane podložno kažnjavanju i da se lokalno pravosuđe i policija obuče kako bi shvatili da su to zločini upereni protiv jednog spola,

integriraju perspektivu obaju spolova u sve rezolucije i vojnim konfliktima.

Poziva EPP da:

uključi sve stranke članice EPP-a i pripadajuće im ženske organizacije u razvoj, implementaciju, nadgledanje i evaluaciju!nachonalnih akcijskih planova o rezolucijama UN-a 1325 i 1820.

 

URED ZA INFORMIRANJE HDZ BiH