Vijesti iz BiH

Vlast potrošila 158 milijuna maraka više nego 2009.!

U prvih pet mje­se­ci ove go­di­ne iz proračuna FBiH po­tro­še­no je 562,3 mi­li­juna mara­ka, što je za 158 mi­li­juna KM ili go­to­vo 40 pos­to vi­še ne­go u is­tom pe­ri­odu pro­šle go­di­ne.

Naj­ve­ći rast u po­troš­nji od 53,5 pos­to odno­si se na te­ku­će tran­sfe­re za bra­ni­telj­sko-so­ci­jal­na iz­dva­ja­nja, te iz­dat­ke za me­ta­ri­jal i uslu­ge ko­ji su po­ra­sli za čak 56,8 pos­to. Po­da­ci su ovo iz iz­vje­šćja o iz­vrše­nju proračuna FBiH za prvih pet mje­se­ci ove go­di­ne, ko­je je Vla­da FBiH upu­ti­la Par­la­men­tu FBiH na razmatranje. Naj­vi­še nov­ca, 136 mi­lijuona KM, po­tro­še­no je za voj­ne in­va­li­dni­ne, dok je ne­ra­tnim in­va­li­di­ma u is­tom pe­ri­odu is­pla­će­no 49,5 mi­li­juna ma­ra­ka. Čak 65 mi­lijuona KM iz proračuna pre­ba­če­no je Za­vo­du MIO za is­pla­tu ta­ko­zva­nih bene­fi­ci­ra­nih mirovina. Zna­čaj­na iz­dva­ja­nja odno­se se i na is­pla­tu na­kna­da razvojačenim braniteljima za što je po­tro­še­no 14,8 mi­li­juna ma­ra­ka. Nov­ca se našlo i za po­li­ti­čke stran­ke, ko­je su već za pet mje­se­ci do­bi­le čak 2,5 mi­li­juna mara­ka. Za po­moć iz­bje­gli­ca­ma i ra­se­lje­nim oso­ba­ma iz­dvo­je­no je 5,2 mi­li­juna mara­ka. Vla­da FBiH ipak se mo­že po­hva­li­ti ka­ko je us­pje­la sma­nji­ti po­troš­nju novca za pla­će i na­kna­de broj­ne fe­de­ral­ne admi­nis­tra­ci­je. Ta­ko je za prvih pet mjese­ci za ove na­mje­ne utro­še­no 62,9 mi­lijuona ma­ra­ka, što je čak 14 pos­to ma­nje ne­go u is­tom pe­ri­odu pro­šle go­di­ne. Re­zul­tat je to pri­mje­ne Za­ko­na o ušte­da­ma. Naj­vi­še je ušte­đe­no na na­kna­da­ma tro­ško­va za­po­sle­nih, ko­je su u odno­su na 2009. go­di­nu ma­nje za 32,2 pos­to. Što se ti­če pla­ća, iz­dvo­je­no je 10 pos­to ma­nje nov­ca ne­go pro­šle go­di­ne. Za­ni­mlji­vo je da je pre­ma po­da­ci­ma Vla­de FBiH u prvih pet mje­se­ci is­pla­će­no 700.000 ma­ra­ka ma­nje nov­ca za pa­uša­le i dru­ge na­kna­de federal­nih par­la­men­ta­ra­ca ne­go za prvih pet mje­se­ci 2009. go­di­ne. Ina­če, uku­pni pri­ho­di proračuna FBiH u ovom pe­ri­odu izno­si­li su 700,9 mi­li­juna ma­ra­ka, što je po­ve­ća­nje 44,7 mi­li­juna ma­ra­ka. Ipak, vlas­ti­ti pri­ho­di od po­re­za i da­lje ni­su do­voljni da po­kri­ju sve ras­ho­de, jer su izno­si­li 508 mi­lijuona KM, a os­ta­tak sred­sta­va ko­ja su se sli­la u proračun odno­se se na no­vac MMF-a i dru­gih me­đu­na­ro­dnih financsi­je­ra. Za prvih pet mje­se­ci ove go­di­ne iz proračuna FBiH za po­ti­ca­je poljopri­vre­di is­pla­će­no je 11,2 mi­li­juna ma­ra­ka, za tran­sfe­re in­dus­tri­ji i ru­dar­stvu iz­dvo­je­no je 15,6 mi­li­juna ma­ra­ka, dok je “Že­lje­zni­ca­ma FBiH” upla­će­no čak 11 mi­li­juna ma­ra­ka.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend