VITEZ: Javni poziv za sufinanciranje projekata NVO sektora za 2017. godinu

Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08) i Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih/neprofitnih organizacija općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“,broj:5/07) i članka 2. Pravilnika o načinu financiranja projekata nevladinih/neprofitnih organizacija (Službeni glasnik općine Vitez“,broj: 9/13), općinski načelnik raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata NVO sektora za 2017.godinu.

 Iz Proračuna općine Vitez za 2017. godinu izdvaja se 19.000,00 KM za sufinanciranje projekata NVO sektora iz oblasti:

 • kultura
 • sport
 • društvena kohezija i tolerancija, borba protiv diskriminacije i nasilja
 • izgradnja i razvitak lokalne zajednice
 • ekologija
 • prevencija ovisnosti, zdravstvena i socijalna zaštita mladih

 

 1. Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:
 • Udruge/udruženja građana sa područja općine Vitez

 

 1. Uvjeti za korištenje sredstava iz proračuna općine Vitez:
  1. da nevladine organizacije imaju svojstvo pravne osobe i imaju sjedište u općini Vitez;
  2. da svojim djelovanjem promoviraju vrijednosti civilnog društva i pridržavaju se «Kodeksa ponašanja za nevladine organizacije BiH»;
  3. da provode aktivnosti usmjerene na potrebe zajednice, rukovodeći se načelima djelovanja za opće dobro;
  4. da imaju izvješća o dosadašnjem radu i poslovanju, i vode transparentno financijsko poslovanje;
  5. da sredstva dobivena iz proračunskih sredstava Općine ne smiju koristiti za financiranje naknada svojih članova koje se već podmiruju iz proračunskih sredstava po posebnim propisima;
  6. Rok trajanja projekta najviše 6 mjeseci;
  7. da se projekat odnosi na sljedeće oblasti:
 • KULTURA
 • projekti kreativnog izražavanja u glazbi, kazalištu, medijima, folkloru, umjetničkoj fotografiji, likovnoj umjetnosti, i sl.
  • SPORT
 • projekti sportsko rekretivnog sadržaja
  • DRUŠTVENA KOHEZIJA I TOLERANCIJA, BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE I NASILJA
 • Projekti koji se zalažu za smanjenje svakog oblika diskriminacije (diskriminirati znači praviti razliku po socijalnim, rasnim, etničkimvjerskim,individualnim, spolnimjezičnimstarosnim ili drugima osobinama) i nasilja nad ženama i djecom kako u porodici tako i u svakom drugom aspektu života. Projekti koji promoviraju jedinstvo i zajedništvo u lokalnoj zajednici.
  • EKOLOGIJA
 • projekti koji promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta življenja
  • IZGRADNJA  I RAZVITAK LOKALNE ZAJEDNICE
 • obilježavanje značajnih datuma (Dan planete zemlje, Svjetski dan Roma, Međunarodni dan tolerancije, Dan ružičaste vrpce i dr.)
 • projekti koji potiču veće učešće mladih i žena u društvenom životu
 • projekti koji doprinose razvoju zajednice, boljim uvjetima rada i življenja

 

 1. Projekt treba sadržavati:
 • naziv projekta
 • naziv organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail)
 • oblast iz  točke 2.stavak g) na koju se odnosi projekt i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta:
 • ciljevi projekta (na koji način projekt doprinosi rješavanju problema)
 • detaljan opis projekta (po mogućnosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta)
 • detaljan proračun projekta (prilog-tabela):
  • ljudski resursi
  • oprema (ako je planirano)
  • aktivnosti
  • materijalni troškovi i drugo
 • način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika)
 • ovlaštena (odgovorna) osoba za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt telefon, adresa)
 • broj žiro-računa

 

 1. Kriteriji za ocjenjivanje
 • Projekt poboljšava kvalitetu života građana kroz ostvarenje strateških ciljeva
 • Projekt ispunjava očekivanja većeg broja građana
 • Projekt potiče razvoj općine
 • Udio vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provođenju ponuđenih projekata
 • Projekt obuhvaća širu teritoriju općine
 • Projekt ima pozitivan uticaj na okolinu
 • Projekt je od neposrednog značaja za socijalno ugrožene kategorije
 1. Odabir projekata

Odabir projekata vršit će Povjerenstvo imenovano od strane načelnika.

 1. Rok za predaju projekata

Javni Poziv za predaju prijavnog obrasca otvoren je od 08.05.2017.g. do 22.05.2017. do 15,00 sati.  

 1. Broj aplikacija i novčani iznos po projektu

Sve udruge i udruženja mogu podnijeti samo jedan projekt za sufinanciranje a koji se odnosi na jednu od navedenih oblasti.

Odobrena sredstva iz općinskog proračuna za sufinanciranje projekata nevladinih organizacija ne mogu biti veća od 700,00 KM za projekt.

Općina zadržava pravo da sufinanciranu  projektnu ideju, zajedno sa aplikantom, može iskoristiti u svrhu daljnje promidžbe općine Vitez .
Napomena: Prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Općine Vitez www.opcinavitez.info

Prijave sa dokumentacijom podnose se Povjerenstvu za odabir projekata za NVO sektor imenovanom od strane načelnika, putem protokola općine u zatvorenoj koverti s naznakom ”Javni poziv za NVO sektor-ne otvaraj”.
Prigovor na odluku Povjerenstva upućuje se Općinskom načelniku putem Povjerenstva u roku od 8 dana od dana prijema odluke u svrhu preispitivanja zakonitosti iste.
Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti kod Stručnog suradnika za prosvjetu, sport, kulturu, informiranje i udruge građana Katice Iličić-Radman u uredu općine Vitez, broj 204 ili na telefon 030/718-224.