Veći računi za električnu energiju?!

Svi po­tro­ša­či elek­tri­čne ener­gi­je u FBiH, od ku­ćan­sta­va do ve­li­kih in­dus­trij­skih po­tro­ša­ča, već od idu­ćeg mje­se­ca do­bit će ve­će ra­ču­ne za stru­ju.

Odlu­či­la je ta­ko Vla­da FBiH usva­ja­njem Ure­dbe o ko­ri­šte­nju obnov­lji­vih izvo­ra elek­tri­čne ener­gi­je i ko­ge­ne­ra­ci­je. Na­ime, ovom ure­dbom pro­pi­sa­no je for­mi­ra­nje po­se­bne in­sti­tu­ci­je na­zva­ne Ope­ra­ter za obnov­lji­ve izvo­re ko­ja će na­pla­ći­va­ti po­se­bnu pristojbu ko­ja se obra­ču­na­va svim po­tro­ša­či­ma elek­tri­čne ener­gi­je. Ure­dbom je pro­pi­sa­no da pristojba u ka­te­go­ri­ji ku­pa­ca gdje spa­da­ju ku­ćan­stva izno­si 0,001 KM po po­tro­še­nom ki­lo­va­tu elek­tri­čne ener­gi­je plus PDV. To zna­či da će se za po­tro­še­nih 100 ki­lo­vat­sa­ti, pla­ti­ti do­da­tnih 10 fe­nin­ga plus po­rez na do­da­nu vrije­dnost. Svi oni ko­ji tro­še vi­še od 1.000 ki­lo­vat sa­ti mo­rat će mje­se­čno pla­ti­ti do­da­tnu mar­ku plus PDV. Za po­tro­ša­če ko­ji se opskrbljujuu s vi­še­na­pon­ske mre­že pre­dvi­đe­ni su i ve­ći izno­si ove pristojbe, što zna­či da će mno­go ve­će raču­ne pla­ća­ti in­dus­tri­ja. Pre­ma pro­cje­na­ma ko­je su ura­đe­ne u Vla­di FBiH, od ove pristojbe go­diš­nje bi se tre­ba­lo sa­ku­pi­ti čak 10 mi­li­juna KM. Taj no­vac dijelom će bi­ti na­mi­je­njen za fi­nan­si­ra­nje ra­da Ope­ra­te­ra, dok će naj­ve­ći dio bi­ti us­mje­ren u poti­ca­nje proi­zvo­dnje elek­tri­čne ener­gi­je iz obnov­lji­vih izvo­ra.