Varivoda štrajka glađu, obranu izinio Adnan Kolonić

Po­li­cij­ski in­spe­ktor Ni­ki­ca Va­ri­vo­da, op­tu­žen za ubojs­tvo Mla­de­na Bi­lja­ke, ju­čer je tre­bao svje­do­či­ti u svo­ju ko­rist u Kan­to­nal­nom su­du u No­vom Tra­vni­ku. Me­đu­tim, umjes­to to­ga nje­gov odvjetnik je oba­vi­jes­tio Sud da Va­ri­vo­da zbog odlu­ke o pro­du­že­nju pri­tvo­ra ni­je jeo tri da­na, te da ne­će svje­do­či­ti. Odvjetnik  tvrdi da su upu­ti­li i žal­bu Vrho­vnom su­du F BiH. Pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća su­dac Dar­min Av­dić, po­ja­snio je da se rje­še­nje o pro­du­ljle­nju pri­tvo­ra ne mo­že mi­je­nja­ti, te da je svje­do­če­nje op­tu­že­nog Va­ri­vo­de u na­dle­žnos­ti o­bra­ne i da nje­go­vo odbi­ja­nje hra­ne ne mo­že utje­ca­ti na sud. Ta­ko je umjes­to Va­ri­vo­de ju­čer odlu­čio svo­ju obra­nu izni­je­ti dru­go­op­tu­že­ni Adnan Ko­lo­nić.

Po­red njih dvo­ji­ce na op­tu­že­ni­čkoj klu­pi na­la­zi se i Da­ni­jel Lo­zan­čić. Ko­lo­nić se po­ka­jao i ka­zao je da se že­li ispričati obitelji Mla­de­na Bi­lja­ke. On je os­tao pri svo­jim ra­ni­jim na­vo­di­ma da je sudjelovao u pro­tu­pra­vnom li­ša­va­nju slo­bo­de, a da Bi­lja­ku ni­je ubio, te u cije­los­ti po­tvrdio na­vo­de op­tu­žni­ce. On je na­da­lje na­ši­ro­ko obja­snio da je Va­ri­vo­du upo­znao u te­re­ta­ni, go­di­nu da­na pri­je ubojs­tva Mla­de­na Bi­lja­ke. Ka­ko ka­že, čuo je za in­spe­kto­ra Va­ri­vo­du ko­jeg su se u No­vom Tra­vni­ku svi pla­ši­li. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Va­ri­vo­da mu se hva­lio da je po­li­cij­ski in­spe­ktor, da je naj­bo­lji u tom po­slu i da je ne­ka­da bio je­dan od naj­bo­ljih kik bo­kse­ra u Hrvat­skoj. – Čes­to je pri­su­tni­ma u te­re­ta­ni po­ka­zi­vao zah­va­te ru­ka­ma, upra­vo ona­ko ka­ko je i Bi­lja­ki ste­zao gla­vu, izja­vio je Ko­lo­nić. On je do­dao da je Da­ni­je­la Lo­zan­či­ća upo­znao te ko­bne ve­če­ri u auto­mo­bi­lu. Pre­ma Ko­lo­ni­će­vim ri­je­či­ma, Lo­zan­čić je sa­mo vo­zio “audi” u ko­ji je on Bi­lja­ku po na­go­vo­ru Va­ri­vo­de izveo iz ca­ffea “Za­greb” u No­vom Tra­vni­ku. Ko­lo­nić ka­že da je Va­ri­vo­da tu noć na gla­vi imao fan­tom­ku, te da mu je dao po­li­cij­sku zna­čku i ka­pu i re­kao mu da pri­đe mu­škar­cu ko­ji sto­ji za šan­kom u ka­fi­ću “Za­greb”, da mu se pred­sta­vi kao in­spe­ktor Fe­de­ral­nog MUP-a i izve­de ga va­ni. – To sam ura­dio i ka­da smo do­šli do vo­zi­la, Va­ri­vo­da je Bi­lja­ki odmah na­bio naj­lon vre­ću na gla­vu i po­čeo ga uda­ra­ti. Po Va­ri­vo­di­noj na­re­dbi i ja sam ga uda­rio je­dnom, dok mu je Va­ri­vo­da sje­dio na gla­vi. On se oti­mao. Kad smo do­šli na Pe Lu­ke gdje je ti­je­lo i pro­na­đe­no, Va­ri­vo­da ga je tu­kao i os­ta­vio u sni­je­gu, a po­tom sjeo s na­ma u vo­zi­lo. Ka­da smo se vra­ća­li, Va­ri­vo­da je iza­šao na Ros­to­vu, gdje ga je če­kao “golf 5”, ali ni­sam vi­dio tko je još bio u vo­zi­lu. Va­ri­vo­da me dan na­kon to­ga na­zvao i re­kao mi da ni­je mo­je da bri­nem, te kako je va­žno da ne pro­pje­vam. Re­kao mi je i da će mi da­ti 1.000 eura i da odem u Za­greb dok se si­tu­aci­ja ne smi­ri i da će mi, u kraj­njem slu­ča­ju, na­pra­vi­ti putovnicu i po­sla­ti me u Aus­tra­li­ju. Ali, ja sam ve­zan za svo­je ro­di­te­lje i ni­sam ra­zmiš­ljao o odlas­ku. Ka­da je po­li­ci­ja do­šla sve sam pri­znao, izja­vio je Ko­lo­nić. Su­đe­nje se nas­tav­lja 9. studenog, ka­da će svo­ju o­bra­nu izni­je­ti Da­ni­jel Lo­zan­čić.

(san)