Travnik: Održana redovita i tematska sjednica OV

Na prijedlog osam mjesnih zajednica s područja općine Travnik Kolegij Općinskog vijeća zatražio je izvješće Policijske stanice Travnik o sigurnosti građana i mjerama koje se provode. To je bio i razlog održavanja V. Tematske sjednice Općinskog vijeća Travnik s dnevnim redom: Sigurnosna situacija na području općine Travnik. Nakon izvješća podnesenog od strane zapovjednika Policijske stanice Travnik vijećnici su usvojili sljedeće zaključke:

I. U cilju efikasnijeg rada Policijske stanice Travnik na osiguranju javnog reda i mira, suzbijanju svih vidova kriminaliteta na području općine Travnik, Općinsko vijeće Travnik očekuje od mjerodavnog kantonalnog Ministarstva da osigura svu materijalno – tehničku potporu Policijskoj stanici Travnik i odobri formiranje policijskih ispostava na području Vlašić, Turbe, Nova Bila i Han Bila.

II. Općinsko vijeće Travnik traži od resornog Ministarstva da kadrovski popuni Policijsku stanicu u Travniku sukladno postojećoj sistematizaciji uvažavajući i poštujući nacionalnu strukturu uposlenih.

III. Općinsko vijeće Travnik traži od mjerodavnih institucija dosljednu primjenu postojećih zakonskih propisa, u prvom redu iz kazneno – prekršajnih oblasti.

IV. Kako bi se pojačala aktivnost na otkrivanju neotkrivenih kaznenih djela Općinsko vijeće Travnik predlaže da se i u okviru samih policijskih djelatnika pojača unutarnja kontrola policijskih službenika i djelatnika koji rade na otkrivanju i sprječavanju kaznenih djela kako bi unaprijedili rad i učinkovitost na većem stupnju otkrivenosti istih, te curenju i otkrivanju informacija o radu na određenim predmetima.

V. Preporuča se Policijskoj stanici Travnik da pojača kontrolu i kretanje osoba za koje postoje sumnje od izvršenja provalnih krađa u stanove, poslovne prostore, kao i otuđenja motornih vozila.

VI. Traži se od Ministarstva pravosuđa Kantona Središnja Bosna da utječu na pravosudne insitucije (sudove) kako općinske, tako i kantonalne, te Tužiteljstvo da se očituju o zahtjevima Općinskoga vijeća Travnik o sigurnosnoj situaciji na području općine Travnik.

VII. Općinsko vijeće Travnik očekuje od svih mjerodavnih institucija na koje se odnose zaključci doneseni na ovoj Tematskoj sjednici da se o njima očituju i o tome izvijeste Općinsko vijeće Travniku u što kraćem roku.

VIII. Općinsko vijeće Travnik pokreće inicijativu za donošenje propisa kojim će se poboljšati zaštita u smislu diskrecije građana kod prijave i dokazivanju kriminalnih dijela.

IX. Na razini Kantona Središnja Bosna pokrenuti program prevencije maloljetničke delikvencije u najširem smislu u koji bi bili uključeni mjerodavne institucije, obitelj, škola, NVO, vjerske institucije, športska i kulturna udruženja.

X. Općinsko vijeće Travnik apelira na stanovništvo općine Travnik da posebno u blagdanskim danima pruže svu moguću pomoć i potporu Policijskoj stanici Travnik u pojačanim aktivnostima kontrole prometa, javnog reda i mira i zaštite imovine građana koja slijedi.

Osim ove tematske sjednice OV Travnika održalo je i redovitu sjednicu, na kojoj je dalo je suglasnost za nove Cjenike usluga javnih komunalnih poduzeća. Nakon rasprave o predloženim cjenicima, usuglašenim s nadležnom općinskom službom, vijećnici su donijeli sljedeće zaključke:
I. Obvezuju se komunalna poduzeća JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik i JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila da najkasnije u roku od šest mjeseci od davanja suglasnosti na Cjenike komunalnih usluga izvrše detaljnu analizu koja bi obuhvatala:
•broj novih korisnika uključenih u organiziran odvoz komunalnog otpada
•analizu troškova koja bi pokazala da li postojeći broj korisnika uz postojeću cijenu može da održi funkciju poduzeća, tj. da li se mogu s postojećim cijenama pokriti troškovi prikupljanja, transporta i deponiranja komunalnog otpada

II. Minimalna cijena otpada za jedno kućanstvo iznosi 4,50 KM + PDV u II zoni, a 3,00 KM + PDV u III zoni, bez obzira na broj članova kućanstva
III. Obvezuju se komunalna poduzeća da u suradnji s komunalnim inspektorima, predstavnicima Službe za zajedničke i komunalne i predsjednicima vijeća mjesnih zajednica poduzmu sve aktivnosti s ciljem žurnog uključivanja znatno većeg broja građana u organiziran odvoz komunalnog otpada, koje bi se ogledalo u sljedećem:
•JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik i JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila će pripremiti i ponuditi svakom kućanstvu ugovor na potpis
•MZ će izvršiti popis svih kućanstava
•korisnici usluga u ruralnim područjima su u obvezi izvršiti nabavku adekvatnih posuda za smeće
•protiv korisnika koji odbiju potpisivanje ugovora komunalni inspektori će podnijeti prekršajne prijave
IV. Komunalna poduzeća će u suradnji sa Službom za zajedničke i komunalne poslove i mjesnim zajednicama utvrditi lokacije na kojima će korisnici usluga vršiti odlaganje posuda za smeće, kako bi se izbjegla situacija da vozila koja vrše prikupljanje nisu u mogućnosti da pristupe mjestima na koje korisnici usluga odlažu posude za smeće (ovaj zaključak se odnosi prvenstveno na područja koja pripadaju III zoni)
V. Do podnošenja analize iz I. točke Zaključka komunalna preduzeća će razmotriti mogućnost utvrđivanja razreda na temelju kojih bi se vršio obračun cijena usluga za gospodarske objekte

JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik i JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik – Nova Bila se obvezuju da nakon proteka od šest mjeseci Općinskom vijeću podnesu Izvješće o realizaciji zaključaka.

Cjenike komunalnih usluga JKP“Bašbunar“ i JKP „Trebišnjica“ zainteresirani mogu preuzeti na linku objavljenom na službenoj stranici Općine Travnik.

Općinsko vijeće Travnika usvojilo je i Nacrt Proračuna za 2011.godinu. Prema zaključcima o usvajanju ovog dokumenta Proračun Općine Travnik za 2011. godinu iznosi 11.190.000,00 KM. Pored toga doneseni su i sljedeći zaključci:

•Nacrt Proračuna Općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
•Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko – financijske poslove Općine
•Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj dvorani Općine Travnik dana 11.1.2011.god. s početkom u 11 sati, a mogu joj nazočiti svi zainteresirani subjekti.
•Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Proračuna dostavit će se Službi za ekonomsko – finansijske poslove koja organizira i provodi javnu raspravu, najkasnije do 18.1.2011.god. do 12 sati
•Služba za ekonomsko – finansijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Proračuna Općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim tijekom javne rasprave. Tekst Nacrta Proračuna zainteresirani mogu preuzeti na linku objavljenom na službenoj stranici Općine Travnik.