Općina Travnik: prijam na radno mjesto viši referent za info pult na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 23. do 26. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05 i 103/21), člana 57. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 23/22, 2/23, 3/23, 5/23, 6/23, 10/23 i 15/23) i člana 6. i 12 Pravilnika o radnim odnosima – prečišćeni tekst („Službene novine Općine Travnik”, broj 12/20, 13/21, 17/22, 23/22 i 9/23), načelnik Općine Travnik, raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši referent za info pult.

Naziv radnog mjesta:
– viši referent za info pult
– 1 (jedan) izvršitelj
– namještenik se prima na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
– vrši pružanje informacija strankama i upućivanje u općinske procedure telefonom, elektronskom poštom ili na šalteru;
– vrši prikupljanje podataka i ažuriranje info deska – u skladu sa dokumentima sistema kvalitete;
– vodi pomoćnu elektronsku evidenciju obrazaca zahtjeva / e-registra, iste ažurira u komunikaciji sa službama za upravu;
– vrši unos i ažuriranje podataka u geoinformacijski sistem – GIS;
– zaprima od službi za upravu gotova uvjerenja, rješenja;
– vrši pripremu prijedloga za poboljšanje kvaliteta, pružanje usluga građana i podnosi prijedloge šefu Centra;
– pruža pomoć građanima pri kompletiranju podnesaka i upućuje na odgovornu službu za stručnu pomoć;
– zaprima pristigle ponude i drugu dokumentaciju po javnim pozivima, oglasima, konkursima;
– vodi evidenciju o pristiglim ponudama po javnim pozivima, oglasima i konkursima i sačinjava zapisnik o pristiglim ponudama;
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

– SSS završena gimnazija, ekonomska ili upravna škola;
– 10 mjeseci radnog staža;
– položen stručni ispit;
– poznavanje rada na računaru.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Prijava na javni oglas;
– Kratka biografija;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uvjerenje o državljanstvu;
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi ili svjedočanstvo o završnom ispitu;
– Dokaz o radnom stažu (potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje porezne ispostave ovjereno pečatom i potpisom nadležne osobe u kojem su tačno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, potvrda mora sadržavati sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom stažu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu;
– Dokaz o poznavanju rada na računaru / uvjerenje / potvrda (škola, institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru);
– Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:
Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;
Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/05 i 103/21).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos samo za izabranog kandidata.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovoditelj organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“ te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent za info pult u Službi za opću upravu i BIZ na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.