Ministarstvo pravosuđa KSB pokrenulo proceduru za kupovinu nekretnine za potrebe formiranja odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu

Zakon o sudovima u F BiH određuje da Općinski sud u Travniku ima odjeljenje izvan sjedišta suda i to odjeljenje u Vitezu za područje općina Vitez i Busovača. Zakon nalaže da će to odjeljenje početi s radom kada se za to ispune svi neophodni uvjeti.

Vlada Kantona Središnja Bosna je Zaključkom, donesenim 30. prosinca 2021. godine, dala suglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave KSB za provođenje procedure za kupovinu nekretnine za potrebe formiranja odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu.

U cilju osiguranja transparentnosti provedbe procedure kupovine odgovarajuće nekretnine, Ministarstvo pravosuđa i uprave poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, koje u vlasništvu imaju nekretninu (potpuno ili djelomično izgrađena građevina s pripadajućim zemljištem) površine 1 500 do 2 500 četvornih metara u užem gradskom području općine Vitez, da svoje ponude dostave Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave informacije na web stranici Vlade KSB (www.sbk-ksb.gov.ba)

Uz pisanu ponudu, koja sadrži osobne podatke o ponuđaču (naziv/ime i prezime, sjedište/adresa vlasnika, kontakt telefon, email ponuđača) i cijenu za ponuđenu nekretninu izraženu u konvertibilnim markama, ponuđači trebaju priložiti i slijedeću dokumentaciju:

-Zemljišno-knjižni izvadak, original, ne stariji od 15 dana ili njegovu ovjerenu kopiju;

-Izvadak iz Katastarskog plana i Posjedovni list, original, ne stariji od 15 dana ili njegovu ovjerenu kopiju.

Ministarstvo će, nakon zaprimljenih ponuda, angažirati vještaka odgovarajuće struke sa zadatkom da izvrši procjenu danih ponuda, te će je proslijediti Vladi KSB na daljnje postupanje.

U svezi s prethodno navedenim, ponuđač se obvezuje omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju za procjenu vrijednosti kao i neometan pristup nekretnini.

Ponudu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave u roku od osam dana od dana objave na web stranici Vlade KSB neposredno ili poštom na adresu: Stanična 43, Travnik.

(Radio Vitez)