VITEZ: Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

Na osnovu članka 4. stavak 2. Zakona o kocesijama KSB (“Službene novine KSB” 8/09), Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak Općine Vitez objavljuje J A V N I   P O Z I V za sudjelovanje u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac.Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Lupac, da aktivno sudjeluju u javnoj raspravi za dodjelu koncesija za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac.

JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez je podnio zahtjev za dodjelu koncesija za izvorište vode za piće  “Sedra” u naselju Lupac za javnu vodoopskrbu naselja Lupac.
Zakonom o kocesijama KSB (“Službene novine KSB” 8/09)  članak 4. stavak 2.  precizirano je da ako Vlada Kantona odlučuje o pristupanju proceduri dodjele koncesije za određeni predmet koncesije koji se nalazi u cijelosti ili pretežno na području jedne općine, odnosno ako se posljedice dodjele koncesije odnose pretežno na tu općinu, odluku o pristupanju proceduri dodjele koncesije za određeno dobro donosi Vlada Kantona na prijedlog ministra nadležnog ministarstva i uz prethodnu suglasnost Općinskoga vijeća lokalne zajednice na na čijem području se dodjeljuje koncesija, koje je dužno provesti javnu raspravu prije davanja suglasnosti.

Javna rasprava će se održati dana 27.9.2021. godine (ponedjeljak) – u 14 00 sati u velikoj sali općine Vitez.

Ovim putem Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak moli sve zaiteresirane da, do termina održavanja javne rasprave, svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na navedeno dostave pismenim putem u Službu za poduzetništvo i lokalni razvitak  ili na mail adresu muhamed.rebihic@opcinavitez.info, kako bi ih, ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.


POMOĆNIK NAČELNIKA,
Muhamed Rebihić