Svi fakulteti dobili dozvole za rad

Gla­vni in­spe­ktor Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja i znanosti FBiH Ivan Čuljak re­kao je da su svi fa­kul­te­ti u BiH, bi­lo drža­vni ili pri­va­tni, do­bi­li ovo­go­diš­nje do­zvo­le za rad, ko­je su im odo­bri­le nji­ho­va kan­to­nal­na mi­nis­tar­stva. Ka­ko ka­že, ta­ko je poka­za­la ne­da­vna kon­tro­la. Svi su do­bi­li do­zvo­le, čak i ovi u Tra­vni­ku gdje egzis­ti­ra 11 fa­kul­te­ta, naj­vi­še u ci­je­loj drža­vi. Kan­tonal­na in­spe­kto­ri­ca u kantonu Središnja Bosna me oba­vi­jes­ti­la da su svi pro­šli kon­tro­lu.

Is­to je i s fakul­te­ti­ma u Tu­zli, Mos­ta­ru, ka­že Čuljak. Me­đu­tim, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, izda­va­nje do­zvo­la, ne zna­či da ti fa­kul­te­ti mo­gu obav­lja­ti pre­da­va­nja, te po­če­ti s ra­dom. Sa­da je sve na Agen­ci­ji za akre­di­tira­nje vi­so­koškol­skih us­ta­no­va. Oni će za ne­ko­li­ko da­na ima­ti svo­ju kon­tro­lu, te odlu­či­ti tko je i ka­ko do­bio do­zvo­lu za rad, na osno­vu ko­jih kri­te­ri­ja, te hoće li do­bi­ti akre­di­ta­ci­je za rad, re­kao je Čuljak.

(San)