Što je radilo Općinsko vijeće Vitez u prošloj godini?!

Općinsko vijeće Vitez održalo je danas svoju 32. sjednicu, na kojoj su, uz ostalo, vijećnici razmatrali i usvojili Informaciju o radu Vijeća u 2015. godini. U nastavku donosimo sadržaj te Informacije.

Općinsko vijeće Vitez je u razdoblju od 01.1. do 31.12.2015.godine, na koji se odnosi ova Informacija, radilo sukladno zakonskim propisima, Statutu općine i godišnjem Programu rada, sa temeljnim ciljem stvaranja povoljnog okruženja za razvitak i uspješno poslovanje gospodarskih i drugih subjekata na općini Vitez, a u okviru prava i ovlasti lokalne zajednice.
U tijeku 2015.godine održano je 10 redovitih sjednica Općinskoga vijeća. Na održanim sjednicama razmatrano je ukupno 128 točaka dnevnog reda, što u prosjeku proizilazi da je na redovitim sjednicama razmatrano 13 točaka po sjednici.
Povodom Dana općine održana je i svečana sjednica Vijeća, na sam Dan općine – 28.4.2015.godine.
Prosječno je sjednici Vijeća nazočilo 20 vijećnika.

Na sjednicama Vijeća razmatrano je:

Odluka    Rješenje     Zaključak        Program          Izvješće o radu          Informacija        Razni materijali
42              35                1                         2                            21                              18                              7

Program rada Općinskoga vijeća za 2015.godinu je bio temeljni dokument koji je određivao pitanja kojima će se baviti Vijeće u 2015.godinu i planirano je razmatranje 70 točaka (od čega nije realizirano 10 točaka) i to: (1).Informacija o sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od pojava epidemija i epizootija na općini Vitez (po potrebi); (2).Informacija o naknadama materijalne štete građanima prouzrokovane poplavom u 2009.godini (po potrebi); (3).Informacija o stanju protupožarne zaštite (PPZ), sa Prijedlogom mjera za implementaciju Zakona o vatrogastvu i protupožarnoj zaštiti (po potrebi); (4).Informacija o realizaciji Mjera za ublažavanje utjecaja globalne ekonomske krize na općinu Vitez, odnosno poticajne mjere za razvitak gospodarstva-polugodišnje (5).Prijedlog Odluke o uvjetima izgradnje i korištenja lokalnih vodovoda; (6).Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda; (7).Informacija o realizaciji Strategije razvitka općine Vitez u 2015.godini; (8).Informacija o realizaciji infrastrukturnih projekata; (9) Informacija o izgrađenim spomen obilježjima svih kategorija na području općine Vitez; (10).Informacija o provođenju mjera zaštite i spašavanja od poplava (po potrebi).
Osim Programom planiranog, 66 točaka je realizirano izvan Programom predviđenog sadržaja aktivnosti Vijeća.
Kolegij Općinskoga vijeća (koji je konstituiran Poslovnikom o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća) u 2015.godini je održao 10 sjednica, sa 11. točaka dnevnog reda, koje su uglavnom držane u funkciji organizacije i rada samog Vijeća, ali i kao predlagatelj određenih dokumenata. Kolegij kao tijelo Općinskoga vijeća u radu nema pravo odlučivanja, ali ima ključnu ulogu pri definiranju rada samog Vijeća- dogovor i terminiranje sjednica, definiranje dnevnog reda, te aktivnu ulogu u pripremi prijedloga Programa rada Vijeća, kao i praćenje realizacije samog programa. Osim toga Kolegij ima aktivnu ulogu vezano za donošenje odluka koje se odnose na prostorne dokumente, a ogleda se u tome da prijedlozi takvih odluka obvezno budu razmatrani na Kolegiju prije iznošenja na Vijeće, a u suradnji sa predstavnicima nadležne službe.
Ovo se u svakom slučaju pokazalo kao dobra praksa i unaprijeđenje rada i odlučivanja, jer se razjasne i usuglase nejasnoće i različita gledanja na stvari koje bi mogle biti konfliktne i otežavati sam čin donošenja pojedinih dokumenata. Takav metod rada koji se prakticira u radu Kolegija u svakom slučaju doprinosi kvalitetnijem, efikasnijem, pa samim tim uspješnijem radu Vijeća. Kroz rad Vijeća kontinuirano se značajna pažnja posvećuje urbanizaciji-planiranju na razini Općine kao jedinice lokalne samouprave, tako da je doneseno: Odluka o izmjeni i dopuni Plana parcelacije “BRIZJAK” Vitez i Odluka o usvajanju i provođenju Nacrta “Postornog plana posebnog obilježja zaštičenog pejzaža/krajolika planine Kruščice”, a 7 odluka odnosi se na izmjene i dopune postojećih planova (Regulacioni plan “GORNJI VITEZ” (3 puta izmjena i dopuna), “PRUŽNO ZEMLJIŠTE”, “GRGINO POLJE”, “ŠLJIVČICA”, “PC-96-2” VITEZ, i Odluka o pristupanju izrade izmjena i dopuna “Prostornog plana Općine Vitez 2006.-2020”, kao i na daljnju realizaciju planova na lokalitetu ”POSLOVNOG CENTRA PC-96-2”, kroz daljnje dodjele građevnog zemljišta, za potrebe poslovnog razvitka. U vremenu globalne ekonomske krize, otežanih uvjeta poslovanja i rada gospodarskih subjekata, Vijeće je kroz svoj rad, a u okviru nadležnosti koje mu pripadaju tražilo načina za stvaranje povoljnijih uvjeta rada gospodarskih subjekata, radi očuvanja dostignutog stupnja razvitka, tako da je donijeta Odluka o rješavanju potraživanja temeljem komunalne naknade, Odluka o rješavanju potraživanja temeljem naknade za korištenje gradskog i ostalog građevnog zemljišta i Odluka o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vitez. Zbog realnih potreba rješavanja pitanja vodoopskrbe stanovnika općine Vitez, Vijeće je Informaciju o stanju vodoopskrbe sa prijedlogom utroška sredstava za vodoopskrbu u prošloj godini, mimo redovnog godišnjeg Izvješća JKP “Vitkoma”, i razmatranja između ostalog pitanja vodoopskrbe stanovnika Općine, u vezi usvajanja mjera vodoopskrbe općine Vitez i donesene su Odluke o dodjeli radova rekonstrukcije dijela primarne vodovodne mreže u naselju Kruščica-I faza, Odluka o utvrđivanju javnog interesa (izgradnja primarne vodovodne mreže od rezervoara “Zvizda” do rezervoara “Tolovići”, Odluka o dodjeli radova izgradnje vodovodne mreže od rezervoara Zvizda do rezeorvara Tolovići i sanacije rezervoara za vodu Tolovići, Odluka o dodjeli radova rekonstrukcije primarne vodovodne mreže dionica od postojećeg okna kod crkve sv. Juraj do caffe Magnet-I faza, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja vodovoda u Vitezu, Odluka o prijenosu na upravljanje novoizgrađenih vodovodnih mreža, te zaključci sa konkretnim zaduženjima i rokovima sa nositeljima aktivnosti po istim, a realizacija se prati kroz redovito obaviještavanje Vijeća o realizaciji zaključaka.
Također, je ove godine 6.7.2015.godine, održana sjednica na kojoj je razmatrana Informacija o obuhvatu organiziranog prikupljanja komunalnog otpada na području općine Vitez. Kroz Informaciju o poslovanju gospodarskih subjekata na području općine Vitez za 2014.godinu, između ostalog sagledano je i stanje u poduzeću PS “Vitezit” d.o.o. Vitez i konstatirano je da je za općinu Vitez važno i značajno bez obzira na nadležnost drugih razina vlasti. Kao nastavak aktivnosti iz prethodne godine, a vezano za magistralnu trasu plinovoda i kroz područje općine Vitez, Vijeće je kroz Strategiju razvitka općine Vitez 2014.-2020.godina formiralo koncept toplifikacije koji je prihvatljiv za općinu Vitez. Po pitanju elementarnih nepogoda (poplava) što su u prethodnom razdoblju zadesile i općinu Vitez, Vijeće je usvojilo zaključak kojim se obvezuje Služba Civilne zaštite da redovito-kontinuirano informira Vijeće o svim aktivnostima na preventivnim (planiranim) i poduzetim aktivnostima sanacije štete na općini Vitez.
U pripremi pojedinih materijala za Vijeće aktivno su sudjelovala radna tijela Vijeća, koja su se pojavljivala kao predlagatelji pojedinih rješenja i odluka. Povjerenstvo za izbor i imenovanja je bilo predlagatelj u svim slučajevima kada je Vijeće vršilo imenovanja. Ovo radno tijelo je u promatranom periodu održalo 9 sjednica, na kojima je razmatrano 16 točaka dnevnog reda. Povjerenstvo za propise je održalo 6 sjednica, na kojima je raspravljano o točkama dnevnog reda, a odnosile su se na: razmatranje izmjena kriterija Odluke o javnim priznanjima općine Vitez, prijedloga odluke o izmjenama i dopunama kriterijima za dodjelu studentskih stipendija, prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća javne ustanove JU Centar za socijalni rad na izmjene i dopune Statuta, prijedloga odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima općine Vitez, prijedloga odluke o izmjeni odluke o općinskim komunalnim pristojbama, utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta JU Centar za socijalni rad Vitez, razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku skupštine društva na izmjenu Statuta PD “Vlašića” d.o.o Vitez, razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na odluku skupštine društva na izmjenu Statuta JSP “Vitez-stana” d.o.o Vitez, razmatranje prijedloga Odluke o objavljivanju javnoga natječaja za imenovanje članova općinskog izbornog povjerenstva i razmatranje prijedloga odluke o vršenju ovlasti u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina. Povjerenstvo za proračun održalo je 7 sjednica. Na ovim sjednicama razmatrana su pitanja koja se tiču donošenja, praćenja i mijenjanja proračuna Općine. Ovo radno tijelo je u svim slučajevima izdiferenciralo stav povodom stanja i izvršenja Proračuna tijekom godine, te je Vijeću predlagalo donošenje potrebnih zaključaka. Kada je u pitanju rad ostalih radnih tijela Općinskoga vijeća u izvještajnoj godini po potrebi su pokrenute određene aktivnosti uz konsultaciju predsjednika istih. Ocjenjivački sud kao radno tijelo čija je zadaća formiranje prijedloga za donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja za tekuću godinu provelo je aktivnosti utvrđivanja prijedloga, a potom je Vijeće donijelo zaključak o proceduri preispitivanja Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Vitez. Etičko vijeće časti, kao tijelo koje ima dužnosti na provedbi Etičkog kodeksa ponašanja izabranih dužnosnika općine Vitez u protekloj godini nije imalo aktivnosti.
Kroz godišnje djelovanje i aktivnost Vijeća nastavljena je tendencija koja je i ranijih godina bila prisutna, a to je da se osiguraju uvjeti za što bolji gospodarski razvitak Općine, što se očituje i kroz donošenje odluka vezano za razradu Mjera, a i kroz odluke iz oblasti prostornog uređivanja. U duhu takvih nastojanja nastavljeno je sa daljnjom realizacijom Regulacionog plana „PC-96-2“, kroz stvaranje uvjeta za dalje dodjele građevnog zemljišta, na lokalitetu izmijenjenog i dopunjenog prostornog dokumenta – Regulacionog plana “Poslovni centar PC-96-2”.
Navedene aktivnosti Vijeća vezane su ujedno i na realizaciju poslova koji proizlaze iz obveza po osnovu Prostornog plana općine i Odluke o provedbi toga dokumenta. U realizaciji toga dokumenta je i aktivnost Vijeća na donošenju prostornih dokumenata određenih lokaliteta, što je naprijed već rečeno.
U sklopu aktivnosti Vijeća na donošenju potrebite prostorno planske dokumentacije Vijeće je donijelo više odluka kojima je postojeće prostorno planske dokumente mijenjalo, sa ciljem da se stanje u prostoru ažurira i uskladi sa potrebama razvoja i života generalno uzev.
Obzirom da je Općina osnivač javnih ustanova koje djeluju i rade na području općine i pokrivaju potrebe u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, dječijeg zbrinjavanja, kulture i dr. to je Vijeće razmatrajući njihova godišnja izvješća i programe rada sagledavalo i stanje u tim oblastima, te nastojalo kroz donošenje odgovarajućih zaključaka intervenirati radi poboljšanja stanja, sve sukladno sa svojim ovlastima i mogućnostima. Kad su u pitanju javna poduzeća, čiji osnivač je Općinsko vijeće, osim što je Vijeće razmatralo njihova godišnja izvješća o radu i programe rada i poslovanja, bavilo se i problemima sa kojima se kroz poslovanje susreću- posebno izraženo kroz dokumente koji su tretirali razne aspekte iz oblasti komunalnih djelatnosti, te donijeta Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Vitez. Istovremeno kroz osiguravanje financijskih sredstava iz proračuna općine vršena su ulaganja u osnovna sredstva i objekte tih poduzeća, radi stvaranja boljih uvjeta rada. U ovom segmentu poslova koji se odnose na javna poduzeća, može se zaključiti da postoje određeni problemi zbog nedorečenosti propisa, te neharmoniziranost zakona koji uređuju određene aspekte (ne definiranost javnog dobra, sukob interesa, kvalitet svojine-100% državna), što pravi probleme u ostvarenju utjecaja Vijeća, kao osnivača, u formiranju organa upravljanja koje pretpostavlja Zakon o javnim poduzećima FBiH (Skupština poduzeća), te je slijedom toga donesena Odluka o vršenju ovlaštenja u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina i Zaključak o obvezatnoj proceduri postupanja Skupština javnih poduzeća općine Vitez. Na kraju potrebno je napomenuti da je kroz rad redovitih sjednica Vijeća postavljen niz vijećničkih pitanja. Na postavljena pitanja, a polazeći od Poslovnika o radu Vijeća nadležne službe su pripremale odgovore, pa iako je pravilo (obveza) da za prvu narednu sjednicu bude pripremljen odgovor, dešavalo se u više navrata da se ne ispoštuje takva obveza, što je dovodilo do ponovnog postavljanja pitanja. Odgovore su u najvećem broju slučajeva pripremale nadležne službe za upravu. Na ovom planu treba reći da sve službe koje su u funkciji pripreme materijala za Vijeće imaju obveze na vrijeme pripremiti tražene odgovore, na što ih obvezuje Poslovnik o radu Vijeća i na tome u narednom periodu treba dosljedno istrajati. Takva pitanja su bila, kad je to cijenjeno potrebnim, povod za poduzimanje aktivnosti, da se problem na koji je ukazano trajnije uredi.

U svakom slučaju kad je riječ o „vijećničkim pitanjima“ ima opravdanja i potrebe i u narednom vremenu poboljšavati metod rada u postupanju po pitanjima koja se na Vijeću postavljaju, jer se najčešće odnose na konkretne probleme, sa kojima se građani susreću u svojim lokalnim sredinama.
U promatranju godišnjeg rada kako Vijeća, tako i radnih tijela zapaža se nedovoljno i necjelovito sagledavanje aspekta provedbe i efekata primjene odluka, zaključaka ili drugih mjera koje je Vijeće donosilo, što je u svakom slučaju nužno radi pravovremenog djelovanja i postizanja optimalnih ciljeva. Takvo cjelovito i pravovremeno praćenje ostvarenja odluka OV mora biti trajan cilj kako Općinskoga vijeća, tako i izvršnih tijela Općine. Kad u cijelosti sagledamo rad Općinskoga vijeća za 2015.godinu, kao razdoblje promatranja, može se zaključiti da se rad Vijeća stalno unapređuje, te da su napravljeni značajni pomaci u mnogim segmentima života i rada, iako socijalni, politički i drugi uvjeti u kojima Vijeće djeluje nisu uvijek bili optimalni, već su značajno otežani zbog sveukupnih društvenih dešavanja.

(Radio Vitez)