Samo tri državna službenika u Federaciji BiH ispod 25 godina

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine prezentirala je rezultate rada u prošloj godini u kojoj je objavila 272 konkursa za popunu 594 radna mjesta za državne službenike i za 44 pripravnička mjesta.

 

Tako je objavljeno 78 javnih konkursa po zahtjevu općina, 14 javnih konkursa po zahtjevu gradova, 110 javnih konkursa po zahtjevu kantonalnih organa i 70 javnih konkursa za federalne organe.

Direktor Agencije Refik Begić pojasnio je danas na konferenciji za medije da je najmanje zahtjeva bilo za federalne organe s obzirom na činjenicu da se još uvijek provodi moratorij na zapošljavanje.

Istaknuo je i da je na ove konkurse pristigla 13.831 prijava, a ispitu općeg znanja pristupilo je 1.835 osoba dok ih je 1.295 položilo ispit općeg znanja.

Tokom 2017. godine izjavljeno je 460 žalbi od čega su 453 žalbe proslijeđeno Odboru za žalbe na rješavanje, pet žalbi je Agencija usvojila i dvije odbacila kao neblagovremene.

Odbor za žalbe je rješenjem odbio 288 žalbi, 40 žalbi je uvaženo, a 18 žalbi je povučeno ili je javni konkurs poništen. Ostale žalbe su na rješavanju kod Odbora za žalbe.

Begić je prošlu godinu ocijenio uspješnom u kojoj se mnogo radilo na modernizaciji, a organizirane su i brojne obuke i usavršavanja kroz koje je prošlo 4.618 državnih službenika tokom 244 dana obuke.

Direktor Begić je naglasio da je za dobru reformu službeničkog sistema u 2018. godini neophodno uspostaviti koordinaciono tijelo s nadležnostima za provođenje politike upravljanja ljudskim resursima te donošenje zakona o javnim službenicima.

– Potrebno je uspostaviti i zakon o sistemu javne uprave Federacije BiH, a zbog izjednjačavanje radno-pravnog statusa državnih službenika iz bilo koje jedinice i nivoa vlasti potrebno donijeti zakon o plaćama i naknadama u javnom sektoru – dodao je Begić.

Broj državnih službenika u Registru u općinama je 2.027, u gradovima 678 državnih službenika, u kantonalnim organima državne službe 2.238 i u federalnim organima državne službe 2.207 državnih službenika.

Ukupno u Registru je evidentirano 7.150 državnih službenika (u ovaj broj nisu uključeni državni službenici u Zapadno-hercegovačkom i Posavskom kantonu koji vode svoje Registre u skladu sa kantonalnim zakonima).

No samo tri državna službenika u starosnoj su dobi ispod 25 godina, 1.456 državnih službenika u starosnoj dobi od 56-60 godina, dok je prosjek starosti 48 godina. Od ukupnog broja 53 posto čine žene i 47 posto muškarci.

(Business magazin)