R J E Š E NJ E o imenovanju prinudnog upravitelja

1. Za održavanje zajedničkih dijelova stambenih i stambeno – poslovnih zgrada na općini Vitez u kojima etažni vlasnici nisu izvršili izbor upravitelja zgrade uvodi se prinudna uprava sukladno članku 23. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (”Sl.novine SBK/KSB” br.5/14).

2. Za obavljanje poslova prinudnog upravitelja iz tč. 1.ovog Rješenja sa svim pravima i obavezama utrđenih Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (”Sl.novine SBK/KSB” br.5/14) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja zgrada(”Sl. novine SBK/KSB” br.8/14), određuje se JKP”Vitkom”d.o.o. Vitez.

3. Za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama etažni vlasnici su dužni plaćati naknadu koja je utvrđena Odlukom Općinskog vijeća (”Sl. glasnik općine Vitez”br. 7/14) i ista za stambene objekte iznosi 0,22 KM/m2 korisne stambene površine, a za poslovne objekte iznosi 0.25 KM/m2 korisne površine poslovnih objekata.

4. Rješenje o prinudnoj upravi zamjenjuje ugovor o održavanju zajedničkih dijelova zgrade između etažnih vlasnika i Prinudnog upravitelja zgrade.

5. Prinudni upravitelj JKP”Vitkom” počinje sa radom 01.11. 2017.godine.

6. Sastavni dio Rješenja je spisak zgrada sa tačnim adresama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupajući u skladu sa članom 23. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (”Sl.novine SBK/KSB” br.5/14) i Pravilnikom o uvjetima za obavljanje

poslova upravitelja zgrada( ”Sl. novine SBK/KSB” br.8/14),uvodi se prinudna uprava za stambene i stambeno poslovne zgrade u općini Vitez koje nisu izabrale upravitelja zgrade.
Za prinudnog upravitelja određuje se JKP”Vitkom”d.o.o. Vitez koje posjeduje certifikat za obavljenje tih poslova i ispunjava sve druge zakonom propisane uslove za obavljanje poslova prinudnog upravitelja.
Prinudna uprava traje sve do dana dok etažni vlasnici ne izaberu upravnika zgrade sukladno članku 15.i 20.Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama (”Sl.novine SBK/KSB” br.5/14).
Imajući u vidu sve naprijed navedeno doneseno je Rješenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je konačno i protiv njega se ne može podnijeti žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Bošnjak-Matić