Popisivači će raditi i vikendom, 12 sati dnevno

Jučer je počela obuka za popisivače koji će biti angažovani tokom Popisa stanovništva domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine i trajaće do 20. septembra. Obuku vrše općinski/gradski instruktori koji će i nadzirati njihov rad na terenu.

Za potrebe popisa instruktažu i testiranje proći će 18.879 za rad na terenu i još 20 % za rezervu. Rezervni kandidati će biti angažovani u sluačaju da neko od popisivača odustane od rada tokom popisa ili ako opštinski instruktori zbog uočenih neprailnosti u radu zabrane rad nekom popisivaču. Uspjeh Popisa u velikoj mjeri zavisi od popisivača i njihovog rada na terenu. Zbog toga je važno detaljno ih upoznati sa načinom popisivanja, sadržajem i suštinom pitanja u popisnim obrascima, Metodologijom za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa u BiH 2013. godine, Uputstvom za popisivače i općinske/gradske instruktore i tehničkom dokumentacijom popisnih krugova. S druge strane, uspjeh popisa zavisi i od građana Bosne i Hercegovine i njihove saradnje. Zbog toga ćemo objasniti kako je i na osnovu čega organizovano popisivanje na terenu uz napomenu da će ovlašteni popisivači popisivati stanovništvo, domaćinstava i stanove od 1. do 15. oktobra svaki dan, uključujući i vikend, od 9:00 do 21:00 sat.

 

Raspoređivanje popisivača i instruktora za rad na terenu

Svaka opštinska/gradska popisna komisija ima „Spiskove popisnih krugova po naseljenim mjestima“ sa nazivom naseljenog mjesta, šrifrom/rednim brojem popisnog kruga u općini/gradu, matičnim brojem statističkog kruga, rednim brojem popisnog kruga u statističkom krugu, procijenjen broj domaćinstava i broj zaduženih obrazaca za svaki krug. Na osnovu spiska popisnih krugova općinske/gradske komisije raspoređuju popisivače i instruktore za rad na terenu tako što u kolone pored svakog popisnog kruga upisuju ime i prezime popisivača i instruktora. Svaki popisivač dobiva po jedan popisni krug. Izuzetno, ako se nakon izlaska na teren ustanovi da je neki popisni krug, po broju jedinica, suviše veliki, iako je prema procjeni imao znatno manje domaćinstava i ustanovi se da jedan popisivač ne može završiti popisivanje u predviđenom roku, određuju se dva ili tri popisivača za taj popisni krug. U tom slučaju općinska/gradska popisna komisija na spisak popisnih krugova unosi i imena popisivača koji su dodati da rade na tom području kao i broj dodatih popisnih obrazaca koje im dodjeljuje uz napomenu „dodijeljeni popisni krug“. Isto tako, uzimajući u obzir terenske prilike, jednom popisivaču mogu se dodijeliti i dva popisna kruga sa malim brojem domaćinstava, kao što su slabo naseljena seoska naselja u kojima su kuće znatno udaljene jedna od druge. Popisivači će obilaziti i takozvane „prazne“ popisne krugove, ona područja u kojima prema procjeni nema evidentiranih stalno nastanjenih domaćinstava ili na ortofoto snimku nema vidljivih objekata. Općinske/gradske popisne komisije vrše i raspored instruktora za rad na terenu, odnosno kontrolu popisivača. Svaki instruktor će nadzirati  rad osam do 10 popisivača, a vodiće računa i o sprječavanju svih pojava i akcija koje bi mogle ometati pravilno izvršenje priprema i provođenja popisivanja.

Popisni krugovi

Prostor cijele Bosne i Hercegovine podijeljen je u 24.321 popisnih krugova, od čega je 15.782 u Federaciji BiH, 8.087 u Republici Srpskoj i 452 u Brčko distriktu. Većina popisnih krugova se sastoji od 70 do 100 domaćinstava. Popisne krugove su izradili Federalna uprava za geodetske poslove FBiH, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS i Odjel za javni registar Vlade Brčko Distrikata u saradnji sa organima lokalne uprave koji su pripremili i tehničku dokumentaciju za svaki popisni krug. Tehnička dokumentacija sadrži skice i opise područja popisnog kruga sa pregledom objekata koji se nalaze na tom području čime je omogućeno svakom popisivaču da se lakše orijentiše na terenu. Tehnička kartografska dokumentacija takođe omogućava i organizatorima popisa da bude obuhvaćen prostor cijele Bosne i Hercegovine uključujući i takozvane „prazne“ popisne krugove, ona područja na kojima nema zabilježenih stambenih objekata, ali će ih popisivači obići za slučaj da se nešto izgradilo ili da se neko nastanio na tom području. Skica popisnog kruga je geografska karta sa ucrtanim objektima, ulicama i kućnim brojevima,  granicama popisnog kruga i opisom granica. Popisivač je dužan popisati sve jedinice Popisa unutar granica popisnog kruga kao i one jedinice koje zatekne na terenu, a koje nisu ucrtane na skici, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.