Poginuo radnik na kamenolomu

Šez­de­se­tče­tve­ro­go­diš­nji Vin­ko Li­van­čić po­gi­nuo je ju­čer ne­sre­tnim slu­ča­jem u ka­me­no­lo­mu «Zo­bov do», vla­sniš­tvo fir­me Ha­us Mi­los u Ra­ko­vi­ci ka­da ga je slu­čaj­no za­ka­či­la i po­vu­kla dro­bi­li­ca za ka­men. Ne­sre­ća se do­go­di­la ju­čer uju­tro oko de­set sa­ti dok je Li­van­čić po­prav­ljao ra­dni stroj na pos­tro­je­nju ko­je se nalazi u ovom ka­me­no­lo­mu.

 

– Sve se do­go­di­lo pri­li­kom re­do­vitog re­mon­ta drobi­li­čnog pos­tro­je­nja u ka­me­no­lo­mu na ko­jem je ra­dio Li­van­čić. On je sta­jao na va­ljku ko­ji vje­rojva­tno ni­je bio do­bro osi­gu­ran, te se po­kre­nuo pod nje­go­vom te­ži­nom. U tom tre­nut­ku kre­nu­lo je sa­moo­brta­nje va­ljka ko­je je po­vu­klo ra­dni­ka izme­đu se­be i ku­ći­šta dro­bi­li­ce unu­tar pos­tro­je­nja pri čemu je ra­dnik za­do­bio po­vre­de usljed ko­jih je odmah i pre­mi­nuo, ka­zao je Nu­ra­ga Du­ra­no­vić, ru­dar­ski in­spe­ktor ko­ji je obav­ljao očevid na li­cu mjes­ta. Sa­ra­jev­sko tu­žiteljstvo je otvori­lo is­tra­gu i sa­da sli­je­di i pro­vje­ra do­ku­men­ta­ci­je fir­me «Ha­us Mi­los» i moguće ut­vrđi­va­nje nji­ho­ve od­go­vor­nos­ti ka­da su u pi­ta­nju si­gur­no­sni uvje­ti na ra­du nje­nih upo­sle­ni­ka. Tek na­kon što se sva do­ku­men­ta­ci­ja pro­vje­ri, in­spe­ktor će Tu­ži­teljstvu upu­ti­ti iz­vje­šće o ovom do­ga­đa­ju, po ko­jem će Tu­žiteljstvo da­lje pos­tu­pa­ti.

(San)