Općina Vitez uvrštena u projekat ReLOaD

Na osnovu aplikacije općine Vitez od 11.07.2017. godine,  dopisa UNDP o izboru jedinice lokalne samouprave općine Vitez za učešće u projektu „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ i potpisanom Memorandumu o saradnji između općine Vitez i UNDP Sarajevo od 26.10.2017. godine prihvaćena je aplikacija od strane UNDP Sarajevo i općina Vitez je uvrštena u projekat ReLOaD.

Projekat planira pružiti podršku općini u periodu od novembra 2017. do januara 2020. godine i to u segmentu dobre uprave, uključujući aktivnosti jačanja partnerstva sa organizacijama civilnog društva kroz dosljednu primjenu modela transparentnog projektnog finansiranja OCD iz Budžeta općine, a radi većeg građanskog učešća u procesima donošenja odluka i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.

Prema potpisanom Memorandumu o saradnji podrška općini Vitez podrazumijeva:

 • jačanje saradnje između općine i organizacija civilnog društva uključujući transparentnu raspodjelu sredstava za OCD u skladu sa strateškim prioritetima, a u cilju boljeg pružanja usluga građanima
 • jačanje kapaciteta službenika Općine u skladu sa rezultatima analize i projektnim ciljevima
 • jačanje kapaciteta odabranih OCD da adekvatno predstavljaju interese svojih ciljnih grupa
 • održavanje ciljanih ovuka za općinske vijećnike
 • nabavku IT i kancelarijske opreme za općinsku administraciju u cilju unaprijeđenja saradnje sa OCD
 • unaprijeđenje učešća građana u procesima donošenja odluka kroz različite modele saradnje

Općina se obavezuje da će u projektu ReLOaD provesti slijedeće aktivnosti:

 • imenovati koordinatora i njegovog zamjenika na projektu ReLOaD
 • pripremiti i usvojiti na Općinskom vijeću Vitez Metodologiju za transparentno projektno finansiranje organizacija civilnog društva po LOD metodologiji
 • provesti dva Javna poziva za projektne prijedloge organizacija civilnog društva u saradnji sa UNDP
 • sufinansirati sa 20% projekte organizacija civilnog društva odabrane kroz Javne pozive projekta ReLOaD
 • osigurati kontinuirano učešće odabranog osoblja i općinske administracije u svim projektnim aktivnostima u sklopu projekta ReLOaD
 • aktivno doprinjeti provođenju projektnih aktivnosti u skladu sa zajednički usaglašenim godišnjim akcionim planovima
 • realizovati dva samostalna Javna poziva za projektne prijedloge organizacija civilnog društva u 2019. i 2020. godini u skladu sa principima LOD metodologije  koristeći minimalno 30% ukupnih godišnjih sredstava predviđenih u Budžetu općine Vitez
 • pružiti tehničku i administrativnu pomoć uspješnoj realizaciji svih projektnih aktivnosti uključujući i treninge za vijećnike
 • pružiti podršku analizama i istraživanjima na terenu koje inicira projekat, a u svrhu planiranja i realizacije projektnih aktivnosti
 • učestvovati u ReLOaD događajima na nivou regije i države kao i u razmjeni ideja u praksi
 • osigurati gdje god bude moguće da ranjive kategorije stanovništva, a posebno manjine, žene i Romi, budu aktivno i ravnopravno uključene u sve projektne aktivnosti

(SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ)