Održana 62. sjednica Vlade KSB

U Travniku je održana 62. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je dala suglasnost na Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kanton a za period 2018-2020 godina.

 

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o iznosu i isplati regresa za 2017.g., naknada za korištenje godišnjeg odmora u 2017.g. za sve zaposlenike u kantonalnim organima uprave i ostale korisnike Budžeta SBK za 2017.g. iznosi 200,00 KM, naknada za korištenje godišnjeg odmora u 2017.g. za nosioce pravosudnih funkcija (sudci, tužioci i stručni suradnici) iznosi 50% osnovne plaće.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela sljedeće odluke:
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2016/2017.g., odlukom se izdvaja iznos od 354.621,88 KM, za finansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za V mjesec,
– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za adaptaciju krova školske sale u „I O.Š: Bugojno“, Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 3.360,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „TermoPlast“ Bugojno.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
– Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku za Naknadne radove na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade SBK (zgrada Tri bora) prema predmjeru radova, ugovor za predmetnu uslugu dodjeljuje
se najpovoljnijem ponuđaču „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.
– Odluka o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku za Naknade radove na rekonstrukciji i dogradnji parking prostora ispred zgrade Vlade SBK (Ul. Stanična 43.) prema predmjeru radova, ugovor za predmetnu uslugu dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku pokretanju postupka za izvođenje geodetskog premjera rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, procijenjena vrijednost nabavke usluge iznosi 25.000,00 KM.

Na prijedlog istog ministarstva, donesena je i Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena mramora na lokalitetu “Dolovi-Begova Brezača” općina Novi Travnik.

Usvojen je i Izvještaj o radu Regionalne Ekonomske Zajednice za 2016. godinu, a na prijedlog istog ministarstva.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe KUCZ, predmet javne nabavke je oprema za rad Službe za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, procijenjena vrijednost nabavke opreme je do 80.000,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
– O.Š.“Kalibunar“Travnik – 7.015,96 KM, Rekonstrukcija mokrog čvora po nalogu inspekcije
– O.Š.“Ivan G. Kovačić“Gojevići – 5.820,00 KM, Zamjena oštećene unutarnje stolarije, (ugroženi učenici i nastavnici).

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK je dala sljedeće suglasnosti:
– Suglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju LED blinkera sa zvučnom signalizacijom GOLF A7, u iznosu do 4.600,00 KM,
– Suglasnost za pokretanje postupka izravnog sporazuma za obilježavanje vozila golfa A7- 7 komada i obilježavanje vozila CADDY- 4 komada, u iznosu do 3.700,00 KM,
– Suglasnost za pokretanje postupka izravnog sporazuma za nabavku opreme za video nadzor u PS Kreševo i na prijavnici MUP-a u sjedištu, u iznosu do 2.120,00 KM,
– Suglasnost za pokretanje postupka izravnog sporazuma za nabavku gumenih prostirača za motorna vozila, u iznosu do 4.600,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost MUP-u za integriranje fiksne i mobilne telefonije putem otvorenog postupka, procjenjena vrijednost nabavke je 60.000,00 KM.

Vlada SBK je usvojila Plan novčanih tokova za III kvartal 2017. godine, za period Juli – Septembar, a na prijedlog Ministarstva financija.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost o prodaji stalnog sredstva (m/v ŠKODA FELICIJA).

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada SBK donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018-2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela sljedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (kućište s pripadajućom opremom za stacionarne radare), odlukom se izdvaja iznos od 17.316,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „MIBO Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (balistički šljemovi i setovi za nasilni ulazak u prostorije), odlukom se izdvaja iznos od 23.049,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „KM Trade“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 12.500,00 KM, sredstva su namijenjena za uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima klubova.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za nastavnu 2017./2018. godinu za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017.godinu, Srpsko kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, sredstva su namijenjena za rad navedenog društva ta treći i četvrti kvartal 2017. godine.

Vlada SBK je dala suglasnost istom ministarstvu na potpisivanju Sporazuma o suradnji u oblasti informacionog sistema SOTAC koji omogućava evidentiranje svih korisnika iz prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i međusobnih prava i obaveza potpisnika koji se odnose na unošenje podataka u bazu, upravljanje i korištenje baze podataka i njenih aplikacija. Sporazum će se potpisati sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona.