Nisu problem toplomjeri već otrovne igračke

Mje­ra­či tlaka i to­plo­mje­ri sa ži­vom, od slje­de­će go­di­ne ne­će se vi­še mo­ći na­ći u pro­da­ji u Srbi­ji, odlu­ka je vlas­ti u Beo­gra­du, a iz pro­da­je će se po­vu­ći i ba­ro­me­tri, kao i plas­ti­čne igra­čke ko­je sa­drže ke­mi­ka­li­ju fta­lat.

Ra­di se o proi­zvo­di­ma za ko­je pos­to­je nau­čni do­ka­zi da ugro­ža­va­ju ljud­sko zdrav­lje i ži­vo­tnu sre­di­nu. Na­ime, na­bro­ja­ni proi­zvo­di su i po­ten­ci­jal­ni iza­zi­va­či ra­ka, mu­ta­ci­je ge­na i ste­ri­li­te­ta. No, ka­da je u pi­ta­nju BiH, za sa­da, ova­kva za­bra­na ne pos­to­ji, ali nit­ko još uvi­jek i ne ra­zmiš­lja da sli­je­di po­te­ze na­ših su­sje­da. Da­vor Pa­li­nić, za­mje­nik dire­kto­ra Agen­ci­je za nad­zor nad trži­štem BiH, ka­že za “San” da ta­kvi proi­zvo­di ne­će bi­ti po­vu­če­ni s bh. trži­šta, jer za tim ne­ma po­tre­be. – Pro­blem sa ži­vom star je vi­še od 50 go­di­na. Po­zna­ta su nje­na ispa­ra­va­nja, mo­gu­će po­slje­di­ce. Ne znam o ka­kvom se Pra­vil­ni­ku ra­di u Srbi­ji, ali znam da u BiH za sa­da o to­me ne­ma rije­či. Mi smo po­ve­za­ni s europ­skim RA­PET sis­te­mom ko­ji nas oba­vje­šta­va o svim proi­zvo­di­ma ko­ji su šte­tni i ko­ji iza­zi­va­ju šte­tne po­slje­di­ce. Do sa­da, ni­tko se ni­je ža­lio na ne­što sli­čno – is­ti­če Pa­li­nić. On ka­že da je te­hno­gi­ja uzna­pre­do­va­la, te da se na­ve­de­ni proi­zvo­di uve­li­ke za­mje­nju­ju ele­ko­tron­skim. Ali, i is­ti­če da je ži­va i da­lje naj­pre­ci­zni­ji na­čin mje­re­nja na svi­je­tu, ko­ja je jednostavno neza­mje­nji­va. – Euro­pa, ci­je­li svi­jet, sve što ra­de i mje­re, ra­de s proi­zvo­di­ma koji u se­bi ima­ju ži­vu. Ta­ko je go­di­na­ma. Te­ško je to sa­da izba­ci­ti iz upo­tre­be. Me­đu­tim, ono na če­mu mi inzis­ti­ra­mo je za­bra­na ko­ri­šte­nja dje­č­jih igra­ča­ka koje u se­bi za­drže fta­la­te. Fta­la­ti su ve­li­ka opa­snost za BiH, tu je pro­blem, ne s ži­vom. Tu tre­ba re­agira­ti – ka­že Pla­ni­nić. Upra­vo ve­li­ki broj dje­č­jih igra­ča­ka, na­gla­ša­va Pla­ni­nić, na po­li­ca­ma ši­rom BiH pred­stav­lja moguću opa­snost, jer se fta­la­ti ko­ris­te kao ome­kši­va­ći igra­ča­ka, a ova ke­mi­ka­li­ja je opa­sna po zdrav­lje.  Agen­ci­ja će us­ko­ro za­po­če­ti ve­li­ku i op­se­žnu is­tra­gu ši­rom BiH ka­ko bi se uvi­dje­lo ko­li­ko su fta­la­ti pri­su­tni u BiH. Za­kon­ska re­gu­la­ti­va po ovom pi­ta­nju pos­to­ji i one igra­čke ko­je bu­du sa­drža­va­le u se­bi fta­la­te, bit će po­vu­če­ne iz upo­tre­be. Evi­den­tno je da su uve­li­ke pri­su­tne u BiH i da im tre­ba sta­ti u kraj – ka­že Pla­ni­nić. No, Še­fi­ca Odje­la za ra­di­ote­ra­pi­ju na Kli­ni­ci za on­ko­lo­gi­ju Kli­ni­čkog cen­tra Uni­ver­zi­te­ta u Sa­ra­je­vu Hi­ba Ba­šić Ća­ba­rav­dić ka­že za “San” da je ne­mo­gu­će da to­plo­mje­ri mo­gu bi­ti po­ten­ci­jal­ni iza­zi­va­či ra­ka. – To su ne­bu­lo­ze i to ni­je to­čno. U tla­ko­mje­ri­ma i to­plo­mje­ri­ma se na­la­ze ma­le ko­li­či­ne ži­ve ko­je ni­su to­li­ko opa­sne po ljud­sko zdrav­lje. Is­ti­na, ži­va je opa­sna, ali ne to­li­ko da se na­ve­de­ni proi­zvo­di mo­ra­ju mi­je­nja­ti – ka­že Ba­šić Čaba­rav­dić. Hi­ba Ba­šić Ča­ba­rav­dić na­gla­ša­va da je to­plo­mje­re sa živom ipak po­tre­bno za­mi­je­ni­ti, ali ne zbog opa­snos­ti, ne­go zbog la­kše i efi­ka­sni­je upo­tre­be. – To­po­mje­ri su sklo­ni to­me da pu­ca­ju, to je ta­čno. No, ni­su šte­tni u toj mje­ri. U svi­je­tu se već ko­ris­te dos­ta na­pre­dni­ji i efi­ka­sni­ji za ru­ko­va­nje. Is­to je i s tla­ko­mje­ri­ma. Mi ima­mo tla­ko­mje­re ko­ji osim krvnog tla­ka, ne po­ka­zu­ju ni­šta dru­go i zbog to­ga ih tre­ba mi­je­nja­ti, tvrdi Ba­šić Čaba­rav­dić.