Neophodno aktivno učešće međunarodne zajednice u procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i MES-a

Dvanaesta sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (NMiMES), čiji je domaćin bila Komanda EUFOR-a u BiH, održana je danas u Domu Oružanih snaga u Sarajevu, a sjednicom je predjsedavala ministrica odbrane BiH Marina Pendeš.

 

Sjednici Strateškog komiteta su, pored ministrice Marine Pendeš, presjedavajuće Komiteta i domaćina komandanta EUFOR-a BiH generalmajora Friedricha Schröttera, prisustvovali i zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Boris Jerinić, zamjenici načelnika Zajedničkog štaba generalmajori Senad Mašović i Mirko Tepšić koji su ujedno i stalni članovi ovog komiteta te u statusu posmatrača predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH Sifet Podžić. Također, sjednici su prisustvovali stalni članovi iz reda međunarodnih organizacija: Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, Razvojnog program Ujedinjenih nacija (UNDP), Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi – OSCE misije u BiH, NATO štaba Sarajevo, kao i predstavnici ambasada u BiH (Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske, Republike Austrije i Kraljevine Švedske).

 

Nakon usvajanja dnevnog reda, generalmajor Senad Mašović je kroz prezentaciju upoznao prisutne o aktivnostima koje MO i OS BiH provode u saradnji s međunarodnim partnerima u BiH. Ono što je naglašeno jeste da je u 2016. godini demilitarizacija u vojnim kapacitetima prevazišla planirano, tj. 940 tona maunicije ili preko 5,8 miliona raznih metaka. Također, vršena je demilitarizacija u civilnim kapacitetima gdje je demilitarizovano 36 tona raketa (933 komada). Ostvaren je veoma veliki napredak u poboljšanu uslova skladištenja i raspolaganja sa MiMES-om na perspektivnim lokacijama skladištenja. Ono što je najviše doprinijelo navedenim rezultatima su projekti Evropske unije u BiH – SECUP i EXPLODE. Naglašeno je da se očekuje nastavak plana operacija sa MiMES-om (delaboracija, uništenje, inspekcije), uništavanje municije u kojoj je sadržan bijeli fosfor, uništavanje protivtenkovskih mina, kao i rješavanje statusnih pitanja pripadnika OS koji su angažirani na poslovima i zadacima sa MiMES-om, kao i podizanje standarda ispitivanja hemijske stabilnosti baruta.

 

Ministrica Pendeš je u svome obraćanju medijima izrazila zahvalnost na podršci svim relevantnim akterima  procesa rješavanja predmetnih viškova, koji su u posljednje tri godine intenzivno davali podršku ovom procesu, podržavajući projekte EXPLODE i SECUP. Iako projekat EXPLODE završava sa krajem avgusta ove godine, ministrica Pendeš je izrazila očekivanja da će Evropska komisija i dalje pružati značajnu podršku ovom procesu. „U narednih nekoliko godina očekujemo da će ovaj proces ići ubrzanim tokom, a što bi dovelo do konačnog cilja da BiH bude oslobođena viškova naoružanja“, istakla je ministrica Pendeš.

 

Komandant EUFOR-a BiH generalmajor Friedrich Schrötter naglasio je da MO i OS BiH ulažu značajne napore kada je u pitanju ovaj proces. „Mi iz međunarodne zajednice, tačnije iz EUFOR-a, podržavamo aktivnosti usmjerene ka rješavanju ovog pitanja. Naglasiću važnost 100%-nih inspekcija, zato što su rezultati tog procesa veoma važna stavka za nastavak dalje realizacije ovog pitanja, na putu ka njegovom konačnom rješavanju. Mi ćemo nastaviti podržavati MO i OS BiH i u daljem razvoju infrastrukture, kako bi svi zajedno unaprijedili sigurno i stabilno okruženje u BiH, što je prioritet svih nas“, naglasio je general Schrötter. On je dodao i da je krajnji cilj da MO i OS BiH u okviru svojih kapaciteta počnu rješavati pitanje viškova naoružanja municije i MES-a do njegovog konačnog rješenja.

 

U zaključku sastanka naglašeno je da će MO BiH će poduzeti sve aktivnosti koje vode stvaranju potrebnih uslova za usješno funkcionisanje upravljanja životnim ciklusom municije i MIMES-a. Jedan od zaključaka je i da će se nastojati ubrzati 100%-ni proces municije i MES-a sa težnjom da se isti završi do kraja godine, a koji zapravo predstavlja jedan od priroiteta u cjelokupnom procesu uništenja naoružanja, municije i MES-a.

(Ured za odnose s javnošću)