Nekomercijalna roba je ona za privatnu ili porodičnu upotrebu

Nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH) pustila u rad novu informatičku aplikaciju za carinjenje pošiljki naručenih putem interneta, javio im se veliki broj građana s upitima šta se konkretno podrazumijeva pod nekomercijalnom robom čija vrijednost ne smije preći 1.500 KM.

Naime, roba nekomercijalnog karaktera je roba čije se prijavljivanje za određeni carinski postupak vrši povremeno, a čiji karakter i količina upućuju na to da je namijenjena za privatnu, ličnu ili porodičnu upotrebu primaoca robe ili osoba koje ih nose.

Poštanska pošiljka, koja sadrži robu nekomercijalnog karaktera, koju iz inozemstva prima fizička osoba u Bosni i Hercegovini i koja je upisana u poštansko-carinsku prijavu, prijavljuje se za carinski postupak stavljanja u slobodan promet na osnovu usmene carinske prijave.

“Jedinstvena carinska stopa od 10 posto ad vlorem primjenjuje se na robe, koje se nalaze u pošiljkama koje šalju fizičke osobe iz inozemstva fizičkim osobama u BiH. Ova jedinstvena carinska stopa od 10 posto će se primjeniti, pod uvjetom da carinska vrijednost robe koja podliježe plaćanju uvoznih dažbina ne prelazi 1.500 KM po pošiljci i pod uvjetom da nije riječ o uvozu u komercijalne svrhe”, navode iz UIOBiH.

Poštanska nekomercijalna pošiljka koju iz inozemstva prima fizička osoba u Bosni i Hercegovini, a koja ne ispunjava uvjete za prijavljivanje na osnovu usmene carinske prijave prijavljuje se za carinski postupak podnošenjem JCI u kojem carinskom postupku će se carinjenje pošiljki vršiti za svaku robu ponaosob prema Carinskoj tarifi BiH.

Nova informatička aplikacija UIOBiH ima cilj lakše i brže carinjenje pošiljki, ali i sprečavanje nezakonitosti u vršenju privredne djelatnosti prodaje razne robe putem interneta, a bez prethodne registracije za obavljanje iste. Puštanje u rad ove aplikacije već je naišlo na pozitivne kritike korisnika usluga kojim rubu naručuju putem interneta.

Na ovakav potez se odlučilo nakon uočenih nepravilnosti od određenih fizičkih osoba koje su zloupotrebljavale sistem narudžbi roba putem interneta i dovele druge korisnike u nezavisni položaj.

Prethodno je UIOBiH izvršila usaglašavanje podzakonske carinske legislative s legislativom Evropske unije (EU).

(Business magazin)