Međunarodna tjeralica za Sinišom Tukom

Fe­de­ral­na upra­va po­li­ci­je je po na­lo­gu Kan­to­nal­nog su­da u No­vom Tra­vni­ku raspi­sa­la me­đu­na­ro­dnu tjeralicu za 38-go­diš­njim Si­ni­šom Tu­kom ko­jem se na te­ret stav­lja da je po­či­nio kri­vi­čno dje­lo te­škog slu­ča­ja ra­zboj­ni­čke kra­đe i razbojstva.

 

Sud je, ka­ko je za “San” ka­za­la Sto­jan­ka Ko­va­čić, glasnogovornica Kan­to­nal­nog su­da No­vi Tra­vnik, ra­spi­sao ­tjerali­cu po zah­tje­vu tra­vni­čkog Kanto­nal­nog tu­žiteljstva, ko­je pro­tiv Tu­ke vo­di is­tra­gu. Tu­ki se, ka­ko saznajemo, na te­ret stav­lja da je sa Zo­ra­nom Tu­kom, Ni­ko­lom Ba­bi­ćem i još jednom, za sa­da ne­po­zna­tom oso­bom, 12. ožujka 1993. go­di­ne na ma­gis­tral­nom pu­tu Tra­vnik-Tur­be ukrao vo­zi­lo “audi 80”, či­ji je vla­snik Su­lej­man Đo­gić, te tele­vi­zor i ko­žnu ja­knu, ko­ji su se na­la­zi­li u auto­mo­bi­lu. Pri­je ne­go su ukra­li auto­mo­bil, osu­mnji­če­ni i nje­go­vi sauuče­sni­ci su Đo­gi­ća is­tje­ra­li iz vo­zi­la i uputi­li se u ne­po­zna­tom smje­ru. Od ta­da do da­nas on je ne­dos­tu­pan or­ga­ni­ma go­nje­nja, dok je Ba­bi­ću 14. siječnja 2010. godine zbog ovog dje­la izre­če­na kazna za­tvo­ra u tra­ja­nju od go­di­nu da­na.