Lijekovi “ibuprofen” i “voltaren” izazivaju srčani i moždani udar

Veće re­do­vne do­ze “ibu­pro­fe­na” i sličnih ta­ble­ta pro­tiv bo­lo­va mo­gu po­većati rizik od možda­nih i srčanih uda­ra, upo­zo­ri­li su stručnja­ci sa Sveučilišta Bern u Švi­car­skoj na­kon pažlji­ve ana­li­ze po­da­ta­ka 31 kli­ničkog ispi­ti­va­nja s vi­še od 116.000 oso­ba. Oni su re­zul­ta­te svog is­traživa­nja upra­vo obja­vi­li u ugle­dnom me­di­cin­skom časo­pi­su Bri­tish Me­di­cal Jo­ru­nal. Švi­car­ski znanstvenici su ustano­vi­li da vi­so­ke do­ze ibu­pro­fe­na no­se sličan ri­zik kao i li­je­ko­vi pro­tiv bolova ko­ji su zbog si­gur­no­snih ra­zlo­ga po­vučeni s trži­šta pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Ovi li­je­ko­vi se obično uzi­ma­ju zbog ar­tri­ti­sa i bo­lo­va u leđima. Još je­dna čes­to pro­pi­si­va­na ta­ble­ta “di­clo­fen”, kod nas po­zna­ti­ja kao “vol­ta­ren”, ko­ja se pro­da­je i pod ime­ni­ma “ru­fe­nal” i “rhu­mal­gan”, po­većava ri­zik od možda­nog uda­ra te po­većava vje­ro­va­tnost od srčanih bo­les­ti i smrti ko­ja je s nji­ma po­ve­za­na za četi­ri pu­ta, pi­še u stu­di­ji.

Znanstvenici iz Ber­na is­tiču i da “ibu­pro­fen” po­većava ri­zik od možda­nog uda­ra i smrti zbog srčanih bo­les­ti slično kao i “ro­fe­coxib” (Vioxx), ko­ji je po­vučen s trži­šta 2004. zbog bri­ge za si­gur­nost ljud­skog zdravlja. – Pa­ci­jen­ti su ove li­je­ko­ve uzi­ma­li tri do četi­ri pu­ta na dan. Ugla­vnom su ih li­ječili zbog os­teoar­tri­ti­sa i ne­ko­li­ko njih ko­ji su pa­ti­li zbog re­uma­toi­dnog ar­tri­ti­sa. Mno­gi od njih su sta­ri­je oso­be ko­je ima­ju ri­zične fa­kto­re, a oni će se uz ove ta­ble­te pro­tiv bo­lo­va do­da­tno po­većati – obja­snio je pro­fe­sor Pe­ter Ju­ni sa Sveučilišta Bern i do­dao: „Gle­da­mo li na stupanj ri­zi­ka od možda­nog uda­ra, “ibu­pro­fen” ne iz­gle­da kao do­bar li­jek. Kad bih pa­tio od kro­ničnih bo­lo­va ne bih ga uzi­mao jer je ri­zik pre­ve­lik. Tražio bih ne­ka dru­ga rje­še­nja.“

(San)