Kontrola zakonitog organiziranja estradnog programa

Pred nastupajuće novogodišnje praznike Porezna uprava Federacije BiH u skladu sa raspoloživim ljudskim resursima na području Federacije BiH izvršit će kontrolu ugostiteljskih objekata u kojima se organiziraju zabavne priredbe (estradni program, odnosno muzika uživo).

U toku inspekcijskog nadzora predmet kontrole bit će evidentiranje prometa u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima i kontrola ugovora o autorskom djelu zaključenih između organizatora estradnog programa i izvođača u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.
U toku kontrola posebno će se vršiti provjera da li su ugovoreni iznosi autorskih honorara realno prijavljeni.
Također, predmet kontrole bit će obračunate i uplaćene komunalne takse za izvođenje muzike uživo, u skladu sa kantonalnim zakonima.
U slučajevima postojanja osnovane sumnje u tačnosti iskazanih autorskih honorara nadležni Odsjek za istražne i obavještajne radnje pozivat će organizatore i izvođače estradnog programa zbog davanja izjava o visini isplaćenih honorara i poduzimanja određenih aktivnosti.

Ukoliko se utvrde nepravilnosti Porezna uprava Federacije BiH će kod organizatora estradnog programa provesti cjelovit nadzor nad zakonitošću poslovanja.

(Služba za odnose s javnošću)