Javni poziv za odabir korisnika sredstava s pozicije “Transfer – poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama”

Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona raspisala je Javni poziv za odabir korisnika sredstava s pozicije Transfer – poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama, utvrđenih budžetom SBK za 2019. godinu.

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata zaštite i unapređenje stanja postojećih i podizanja novih šuma na području Srednjobosanskog kantona, a u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer -Poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama“

II NAMJENA

Poštujući zakonske propise o utrošku namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za zaštitu i unapređenje stanja postojećih i podizanja novih šuma i ruralni razvoj (Zakono šumama (“Službene novine SBK”: broj: 5/14; 12/15; 8/16 i 7/18)), Kantonalna uprava za šumarstvo u okviru programa „Transfer-poticaj šumama u skladu sa Zakonom o šumama“, iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, podržat će projekte koji se odnose na realizaciju odredbi važećih šumskogospodarskih osnova za državne i odredbi važećih šumskogospodarskih osnova za privatne šume za područje Srednjobosanskog kantona, a u svrhu ostvarenja Strateških ciljeva utvrđenih Akcionim planom 2018.-2020. shodno odredbama Strategije razvoja SBK 2016-2020.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje projekata zaštite i unapređenje stanja postojećih i podizanja novih šuma imaju preduzeće koje gospodari državnim šumama Srednjobosanskog kantona, druga javna preduzeća, institucije i ustanove, granska i druga udruženja, kao i pravna i fizička lica vlasnici privatnih šuma na području Srednjobosanskog kantona.

Nemaju pravo učešća na javnom pozivu subjekti kojima od strane Kantonalne uprave za šumarstvo nijeprihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima. Utvrđeni iznos sredstava po ovom Programu utroška sredstava upotrijebiti će se za podršku razvojnim projektima, sa ciljem obezbjeđenja trajnosti gospodarenja državnim i privatnim šumama na području Srednjobosanskog kantona.

IV ZAHTJEVZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM POZIVU

1.Zahtjev za uključivanje u program

Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u program podrazumijeva se uredno popunjen obrazac: “OBRAZAC PRIJEDLOGA PROJEKTA”.

2. Obavezni prilozi

Pod obaveznim prilozima podrazumijeva se „PROJEKTNA DOKUMENTACIJA“. Ukoliko zahtjev za uključivanje u program i projektna dokumentacija nisu ovjereni i potpisani od odgovorne osobe, isti će se odbiti i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije. Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnihorgana ili notara.

V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Razmatranje kandidovanih projekata i utvrđivanje prijedloga za sufinansiranje projekata utvrđuje stručna komisija koju svojim rješenjem imenuje direktor Kantonalne uprave za šumarstvo, uz obavezno zaključivanje ugovora u vezi sa realizacijom istog. Visina sredstava koja će biti data na raspolaganje zavisit će od broja podnesenih zahtjeva i visine planiranih sredstava.

VI PREUZIMANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu može se preuzeti elektronskim putemna web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba ili puteme-maila: kantonalna.uprava@sbk-ksb.gov.ba ili u prostorijama Kantonalne uprave za šumarstvo u Travniku, ulica Aleja Konzula b.b., svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

VII PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave, sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se lično ili preporučeno poštom na adresu: Kantonalna uprava za šumarstvo u Travniku, ulica Aleja Konzula b.b 72270 Travnik. Rok za dostavu programa – projekata je 30 (trideset) dana od dana objave javnog poziva. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

VIII TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA

U postupku javnog poziva Kantonalna uprava za šumarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima javnog poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. Kantonalna uprava za šumarstvo neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog poziva, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacije neće se vraćati.

IX OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čije se prijave prihvate, Kantonalna uprava za šumarstvo će potpisati Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad trošenjem istih u namijenjene svrhe. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 518-512 ili putem e-maila: kantonalna.uprava@sbk-ksb.gov.ba

U prilogu javnog poziva nalazi se Zahtjev za uključivanje u program, koji je potrebno popuniti u cjelini, uredno sa svim navedenim elementima i prilozima i isti dostaviti u roku od 30 dana od dana objave.