Lokalne vijesti

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala s područja KSB

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15), te Programa usavršavanja (“Službene novine F BiH”, br. 40/10), predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala sa područja SBK/KSB

  1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).
    2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
    3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni, gradovi ili opštine.

Napomena: Usavršavanje će se organizirati u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Vitezu.
Usavršavanju može pristupiti i svaka druga lica koja ispunjavaju uslove predviđene odredbama člana 260. Zakona o privrednim društvima (”Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09).

Prijava za usavršavanje sadrži:
1. Prijavni upitnik
2. Dokaze o ispunjavanju uslova iz Zakona i Uredbe
– ovjerena fotokopija diplome o stjecanju školske spreme
– potvrda o radnom iskustvu

Kandidati su dužni prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostaviti na adresu:
Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
Kneza Domagoja 12

88000 Mostar
sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj”

Karolina Marušić – tel: (036) 332 970 ili
e-mail: k.marusic@kfbih.com

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend