Građani u strahu od komaraca

Obil­ne oborine u svibnju i lipnju, pra­će­ne vi­so­kim tem­pe­ra­tu­ra­ma po­vo­ljno su dje­lo­va­le na po­ja­vu ve­li­kog bro­ja ko­ma­ra­ca, ko­ji su uzne­mi­ri­li gra­đa­ne u BiH, ali i su­sje­dnih Srbi­je i Hrvat­ske, po­se­bno zbog či­nje­ni­ce da su otpor­ni na standar­ne me­to­de uni­šta­va­nje.

Mno­gi gra­đa­ni, ko­ji su pro­te­klog vi­ken­da spas od pa­kle­nih vru­ći­na odlu­či­li po­tra­ži­ti u pri­ro­di, su­oči­li su se s pra­vom na­jez­dom ovih in­se­ka­ta, a ne­ki od njih do­ži­vje­li su i na de­se­ti­ne ubo­da. Do­da­tnu pa­ni­ku prou­zro­ko­va­le su in­for­ma­ci­je ko­je su se po­ja­vi­le, a pre­ma ko­jim je do­šlo do poja­ve ne­kih vrsta ko­ma­ra­ca ko­ji ra­ni­je ni­su vi­đa­ni u BiH, a mno­gi tvrde i ka­ko ni­ka­da u ži­vo­tu ni­su vi­dje­li ta­ko ve­li­ke ko­mar­ce. Ipak, še­fi­ca Slu­žbe za epidemiolo­gi­ju Za­vo­da za ja­vno zdrav­stvo FBiH Je­le­na Ra­vli­ja za “San” pojašnja­va da ni­je izne­na­đu­ju­ći po­rast po­pu­la­ci­je in­se­ka­ta, s ob­zi­rom na klimatske pro­mje­ne ko­je se ma­ni­fes­tira­ju smje­nji­va­njem vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra s po­vre­me­nim oborinama. To­me, ka­že ona, za­si­gur­no prido­­no­si i ljud­ska aktivnost, odno­sno na­vo­dnja­va­nje i kva­še­nje. – Sva­ko prav­lje­nje sta­ja­će vo­de i po­dru­čja ko­ja ćeš­će za­lije­va­mo stva­ra ide­al­ne uslo­ve ko­ji po­go­du­ju razmnožava­nju ko­ma­ra­ca. Do­bro je da do sa­da ima­mo sa­mo pro­blem zbog uznemi­ra­va­nja – ka­že Ra­vli­ja. S dru­ge stra­ne ob­ve­za je lo­kal­ne za­je­dni­ce da provo­di de­zin­fe­kci­ju, ka­ko bi se po­pu­la­ci­ja in­se­ka­ta sve­la na bi­olo­ški pri­hva­tljiv ni­vo. Sa­ma aler­gij­ska rea­kci­ja na­kon ubo­da re­zul­tat je od­go­vo­ra sva­kog or­ganizma, pa ne­ko bur­ni­je re­agi­ra. – No sva­ki ubod će bi­ti pro­pra­ćen lo­kal­nim oto­kom i crve­ni­lom u ne­kim te­žim slu­ča­je­vi­ma, usljed če­ša­nja, mo­gu­ća je dodatna in­fe­kci­ja. Si­gur­no je da ubo­di ko­ma­ra­ca mo­gu pra­vi­ti do­da­tne pro­ble­me – pre­ci­zi­ra Ra­vli­ja. Pri­su­tna je, ka­že, za­bri­nu­tost za sva ta de­ša­va­nja ko­ja ugroža­va­ju ja­vno zdrav­lje sa­mim tim što uzne­mi­ra­va­ju sta­no­vniš­tvo i re­me­te im mi­ran san. Uko­li­ko ko­mar­ci bu­du do­da­tno in­fi­ci­ra­ni mo­gu bi­ti pre­no­sni­ci zaraznih bo­les­ti u dantoj si­tu­aci­ji. No, ka­že ona, ko­mar­ci pri­su­tni u BiH ne bi tre­ba­li bi­ti pre­no­sni­ci za­ra­znih bo­les­ti, ali tre­ba bi­ti opre­zan, ob­zi­rom da su na­ša po­dru­čja ne­ka­da bi­la ma­la­ri­čna i ovo je­su po­dru­čja gdje ko­ma­rac ma­la­ri­čar može obi­ta­va­ti. Ra­vli­ja se ipak na­da da se na­ša po­vi­jest ne­će po­nav­lja­ti.