Vlada FBiH o plaćama policajaca

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, kojim se plaće i naknade ovih službenika reguliraju na način kako je to predviđeno za državne službenike, namještenike, sudske i zatvorske policajce u posebnom zakonu. Kako je riječ o jedinstvenoj materiji Vlada FBiH će zatražiti da Parlament FBiH oba ova zakona razmatra istovremeno.

Osnovna intencija utvrđenog prijedloga zakona je da se plaće policijskih službenika ujednače na području cijele Federacije i njime se obvezuju vlade kantona da, s obzirom na ustavne nadležnosti, to i provedu. Osnovni cilj prilikom izrade ovog zakona bio je da se plaće policijskih službenika u Federalnoj upravi policije zadrže na postojećoj razini. Istovremeno, u zakonu je predloženo povećanje plaća u činu policajca, te povećanje posebnog dodatka Postrojbi za posebne namjene koje može iznositi do 50 % u odnosu na sadašnjih 30 %. Osnovica je utvrđena na bazi istih kriterija kao za državne službenike i namještenike u Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Policijski službenici su svrstani u jedanaest platnih razreda s rasponom koeficijenata od 2,70 za policajca do 8,20 za glavnog generalnog inspektora policije. Policijski službenik ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu do 30 % od osnovne plaće policijskog službenika bez dijela plaće po osnovu radnog staža. Kako bi eliminirala šarenilo, raznolikost i neujednačenost u izgledu, kvalitetu i funkcionalnosti postojećih uniformi u FBiH, Vlada FBiH je donijela Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi, usuglašenu na nivou FBiH od svih policijskih komesara.