U Busovači počele aktivnosti odvajanja i recikliranja otpada

U prošlom mjesecu reciklirano je 673 kg kartona, 264 kg PVC folije, te 46 kg PET ambalaža.

 

JKP Komunalac d.o.o. Busovača u suradnji s općinom Busovača, počelo je realizirati pilot-projekt „Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području općine Busovača“. Projekt financira Fond za zaštitu okoliša FBIH i samim je time dao značajan doprinos čistoći i boljem izgledu našega grada.

Sredstva su utrošena za nabavku posuda, i to; 1350 kanti za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva, te 12 kompleta kanti koji su podijeljeni školama i javnim ustanovama. Također je nabavljeno 18 kontejnera kapaciteta 1100 litara, poznatijih kao „zeleni otoci“ za selektivno prikupljanje otpada, koji su postavljeni na nekoliko lokacija na području općine, u užoj urbanoj zoni i Kaćunima. Ovime se uvodi dvolinijski sustav prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima, što podrazumijeva da će građani odvajati otpad u obliku suhe i mokre frakcije.

Ovo komunalno poduzeće, koje se inače redovito brine, između ostaloga, i o lijepom izgledu našega grada, trenutno vrši prikupljanje otpada na teritoriji cijele općine, izuzimajući neka naselja.

Sagledavajući trase kojima njihova vozila za prikupljanje i prijevoz otpada prolaze, može se reći da pokrivaju veliku teritoriju općine. Ukupan broj domaćinstava koja koriste usluge odvoza otpada je 2003., dok je u ovoj godini u sustav odvojenog prikupljanja otpada uvedeno još 161 domaćinstvo.

U našoj općini također su stvorene pretpostavke za održivo razdvajanje otpada, odnosno odvojeno prikupljanje iskoristivog otpada. Postoji tržište za mnoge komponente otpada koje bi se mogle iskoristiti.

Za početak odvojeno prikupljanje otpada organizirano je u užim urbanim zonama, formiranjem reciklažnih otoka za odvojeno prikupljanje papira i PET ambalaže, te u školama i javnim ustanovama, a djelomično su obuhvaćena i domaćinstva podjelom dodatnih kanti za odvojeni otpad.

Za potrebe odvojenog prikupljanja otpada za sada su izgrađena četiri zelena otoka. Isti su uređeni prema zahtjevima konkretne lokacije, dok je pored škola i javnih ustanova određena pogodna lokacija bez posebnog uređenja, na kojoj su postavljene kante kapaciteta 140 litara.

Prihvat, sortiranje i presovanje ovog otpada obavlja se na reciklažnom dvorištu. U prošlom mjesecu reciklirano je 673 kg kartona, 264 kg PVC folije, te 46 kg PET ambalaža.
Svakako da je ovaj pilot-projekt, koji je započeo u travnju, uvelike pomogao da se dodatno podigne svijest o zaštiti okoliša, a u planu ovoga poduzeća postoje i aktivnosti koje se u buduće planiraju uraditi. Neke od njih su: izgradnja dodatnih zelenih otoka, nabavka i distribucija dodatnih kontejnera i kanti za domaćinstva, završetak reciklažnog dvorišta s kompostanom, nabavka kamiona za odvojeno prikupljanje, te stalno povećanje odvojenog prikupljanja.

Svakako da su ovakvi pilot-projekti, kao i svakodnevne aktivnosti JKP Komunalac za svaku pohvalu, i daju nam nadu, da će ovaj mali gradić, uz osviještene građane i ljude koji se svakodnevno na terenima brinu o čistoći grada, uskoro postati mala oaza ljepote i zelenila.

Sačuvajmo naše prirodne resurse za potrebe budućih generacija, jer svakako da možemo zaključiti da u budućnosti nećemo imati ni društvo ako uništimo okoliš, piše Grad Busovača.

(Dnevnik.ba)