Priopćenje za javnost “ASOCIJACIJE ZA BH. MALINU” povodom niske otkupne cijene maline i nemarnosti države

Asocijacija “ZAJEDNO ZA BH MALINU”
 UO asocijacije u proširenom sastavu, održao je vanredni sastanak dana: 27.08.2017. godine iz više razloga, priopćeno je iz ove Asocijacije.

 

Ponovo su na snazi elementarne nepogode i ponovo poljoprivrednici apeluju prema svim nivoima vlasti, ali ih niko ne sluša, malinari koji imaju jednogodišnje sorte imaju veliki problem zbog suše i rod je skoro potpuno prekinut. Isto su apelovali malinari sa dvogodišnjim sortama u toku proljetnog snijega, minusa, mraza, kasnije posljedice svega toga, ali niko ni njih nije razumio, CZ kao da ne postoji u ovoj državi. Radna grupa za sektor malinarstva, koju je formirao Federalni ministar za PVŠ je kao polaznu osnovu za izračun proizvodne cijene maline koristila obračunske tablice, ekspertske analize, u kojoj su kao osnova uzeti ekonomski opravdani prinosi 15t/ha maline, pa se nakon usaglašavanja došlo do cijene oko 1,68 KM/kg maline gdje je navedeno da cijena može biti veća ili manja zavisno od niza faktora kao što su prinosi, cijena repromaterijala, elementarne nepogode i sl.

Na sastanku koji je održan u Travniku 07.07.2017.godine Ministarstvo se obavezalo da, inicira mjere i aktivnosti sa različitim nivoima vlasti (državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim) sukladno sa zaključkom Parlamenta FBiH, a u cilju sagledavanja dodatih mogućnosti radi prevazilaženja teškog stanja u sektoru prizvodnje jagodičastog voća (maline) i poljoprivrede u cjelini. Sada svi mi možemo posvjedočiti da se od toga skoro ništa nije desilo, izuzev u nekim općinama ili kantonima,  a šta je sa malinarima gdje se to nije desilo, žive li ti malinari u istoj državi, jesu li zadovoljni i oni gdje se nešto i namaklo, šta su vlasti ove države uradile da se prevaziđe ovo teško stanje koje malinarstvo odvodi u propast. Ako vlasti  ne razmiju naš jezik na kojim im se obraćamo neka nam kažu da znamo gdje je problem, jer napokon moraju shvatiti da u ovoj državi imaju malinari koji zauzimaju najveći udio u poljoprivrednoj proizvodnji, ako sada ne shvate kasnije i ne trebaju, jer mi tražimo njihovu smjenu, bar onih koji su najodgovorniji. Postoje sumnje da je sve ovo dogovor između vlasti i otkupljivaća, jer drugo ništa ne možemo  zaključiti iz svega ovoga što se dešava.

Pored svega navedenog gdje su elementarne nepogode napravile iste probleme u široj regiji, infrormacije do nas dolaze da cijena svakodnevno raste, a nama je data neka mizerna cijena koja se ne može i ne smije prihvatiti. Ne može se prihvatiti jer ne može pokriti ni osnovne troškove, a ne smije se prihvatiti jer će malinarstvo odvesti u propast u budućnosti, malinari neće moći (zbog materijalnih razloga) tretirati zaštitnim sredstvima i samim tim će se izgubiti na kvalitetu maline a što će sigurno imati velike negativne posljedice za malinarstvo. Cijena koju su odredili otkupljivaći na potpuno nazakonit način, (jer su formirali udruženje otkupljivaća da bi mogli diktirati cijenom na na tržištu, to je monopol  i to je zakonom zabranjeno) mi ne prihvatamo, prihvatamo da se po toj cijeni odmah isplati i da ta cijena bude akontativna, a preostali iznos da se uplati kada se provjere izvozne fakture za svu količinu koja je izvezena, i da se po toj cijeni odredi marža koja će biti ravnomjerna prema otkupljivaću i proizvođaču, gdje ni jedna strana neće moći ostvariti ektra profit na uštrb druge strane. Na sastanku UO asocijacije doneseni su sljedeći zaključci:

 

  1. Malinari ne prihvataju cijenu maline manju od 3,00KM za ovu godinu
  1. Proglašenje elementarnih nepogoda
  1. Tražimo ispunjavanje naših zahtjeva koje smo uredno slali svim nivoima vlasti

 

Ukoliko se naši zahtjevi ne ispune u roku od deset dana od dana kada nadležna ministarstva zaprime naše zahtjeve, mi idemo u organizaciju mirnih protesta pred zgradom vijeća ministara BiH i tražimo svoja prava.

Ukoliko dođe do protesta mi tražimo smjenu najodgovornijih za ovu situaciju.

 

“ASOCIJACIJA “ZAJEDNO ZA BH MALINU”