Paklene vrućine u srpnju i kolovozu

U BiH cijeli srpanj i kolovoz će biti iznad višegodišnjeg prosjeka. Euro­pi pono­vo pri­je­te to­plin­ski uda­ri, upo­zo­ra­va­ju struč­nja­ci za kli­ma­to­lo­gi­ju. Oni, naime, strahu­ju da bi se mo­glo po­no­vi­ti lje­to iz 2003. go­di­ne, ka­da je od vru­ći­ne umrlo vi­še od 25 000 lju­di ši­rom Euro­pe.

Vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re pre­dvi­đa­ju se tijekom srpnja i kolovoza, a za sa­da, na­ju­gro­že­ni­ji di­je­lo­vi Euro­pe su Por­tu­gal, Fran­cus­ka, Špa­n­jolska, Nje­ma­čka, ali i di­je­lo­vi Bal­ka­na. Bh. kli­ma­to­lo­zi sla­žu se sa svo­jim europ­skim ko­le­ga­ma i po­ru­ču­ju – lje­to će bi­ti pa­kle­no! Že­ljko Majstoro­vić, kli­ma­to­log Hi­dro­me­te­oro­lo­škog za­vo­da FBiH, ka­že da, ka­da je u pi­ta­nju Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, oče­ku­ju nas pa­kle­ne vru­ći­ne. Ci­je­li srpanj i kolovoz će bi­ti iznad vi­še­go­diš­njeg prosje­ka. Zbog to­ga, oče­ki­va­ti je ve­li­ke vrući­ne, vre­lo lje­to, ali i sta­bil­no vrijeme. Za­ni­mlji­vo je da će sre­di­nom srpnja val vru­ći­na bi­ti naj­ve­ći. No, ono što je po tom pi­ta­nju spe­ci­fi­čno, ne­će bi­ti ki­še, što zna­či da ne­će bi­ti ni ras­hla­đe­nja. Mo­žda ma­li lo­kal­ni pljus­ko­vi i to je sve, ka­že Maj­sto­ro­vić. Pro­šla go­di­na, bi­la je vru­ća ali ove, is­ti­če on, oče­ki­va­ti je rekor­de po tom pi­ta­nju. Već početkom idućeg tjedna tem­pe­ra­tu­ra će u Sa­ra­je­vu, ali i ve­ći­ni BiH bi­ti ve­ća od 30 stu­pn­jeva. U Mos­ta­ru, Ne­umu, bi­t će za­bi­lje­že­no vi­še od 35 stupnjeva. Ta­ko da je, upra­vo u na­re­dnom razdoblju mo­gu­će očekivati re­kor­d.