Lokalne vijesti

Osnovnim školama Nova Bila i Travnik potrebni djelatnici

Na temelju članka 56 Zakona o osnovnoj školi (Sl. novine KSB 11/04) i Pravilnika o pedagoškim mjesrilima za osnovne škole, (sl. Novine kSB 8/2005), Školski odbor OŠ „Nova Bila” iz Nove Bile raspisuje NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA:

1. Učitelj razredne nastave – puna norma – 5 izvršitelja

 

2. Spremačica – puna norma – 2 izvršitelja

3. Knjižničar – pola norme – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Pod rednim brojem 1 – pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB, Nastavnim planom i programom i Pedagoškim mjerilima za djelatnost osnovnog školstva.

– Dva kandidata pod rednim brojem 1. primaju se na neodređeno radno vrijeme a tri kandidata na određeno, do 31.08.2003.

– Nastavni plan i program u školi izvodi se na hrvatskom jeziku.

– Svi kandidati koji budu primljeni za učitelja razredne nastave obvezat će se prihvatiti rad u područnoj školi Grahovčići.

Pod rednim brojem 2 – kandidati treba da imaju završenu najmanje osnovnu školu.

Pod rednim brojem 3 – kandidat treba da ima završen Filozofski fakultet – književnost naroda BiH.

Uz prijavu za natječaj sa kratkim životopisom, adresom i brojem telefona, svi kandidati trebaju dostaviti:

– Diplomu o završenoj školi, odnosu fakultetu i položenom stručnom ispitu za učitelje,

– Potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena tokom studija za kandidate pod rednim brojem 1. i 3.

– Rodni list,

– Potvrdu o nezaposlenosti sa bBiroa za zapošljavanje,

– Rješenje o eventualno proglašenom tehnološkom višku u drugoj školi u KSB,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obvezan je intervju. Izabrani kandidati su dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna škola „Nova Bila” Nova Bila bb,

72276 Nova Bila.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ravnatelj Drago Marjanović

(Izvor: Dnevni list, 28. 07. 2012.  – CISO Vitez)

OŠ Travnik – Potrebni nastavnici

Na osnovu Zakona o osnovnoj školi SBK, pravila OŠ „Travnik”, odluke UO škole i saglasnosti Ministarstva obrazovanja SBK, JU osnovna škola „Travnik” raspisuje KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA

Na određeno radno vrijeme do 31.08.2013. godine:

1. Bosanski jezik – 1 izvršilac za 10 časova sedmično

2. Engleski jezik – 1 izvršilac za 8 časova sedmično

3. Matematika – 1 izvršilac za 4 časa sedmično

4. Biologija – 1 izvršilac za 16 časova sedmično

5. Tehnički odgoj – 1 izvršilac za 6 časova sedmično

6. Tjelesni odgoj – 1 izvršilac za 12 časova sedmično

7. Demokratija i ljudska prava – 1 izvršilac za 4 časa

8. Razredna nastava – 1 izvršilac – puna norma

Na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog bolovanja:

1. Razredna nastava – 1 izvršilac

USLOVI:
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i ostale uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom.

Uz prijavu sa kraćom biografijom i obavezno navedenim kontakt telefonom kandidati trebaju priložiti:

– diplomu o završenom fakultetu,

– izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu,

– potvrdu o mjestu boravišta (CIPS),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– potvrdu o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom (Biro),

– potvrdu o dužini radnog staža u struci nakon diplomiranja (priložiti kopije radne knjižice i ugovora o radu),

– rješenje o tehnološkom višku u školama sa područja SBK,

– potvrdu o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na fakultetu tokom studiranja,

– kućnu listu i dokaz o nezaposlenosti članova porodice,

– za nadopunu norme – potvrdu matične škole sa područja SBK da su u stalnom radnom odnosu i broj časova koji im nedostaje,

– dokaz o eventualnoj invalidnosti i procentu iste,

– potvrdu o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova uže porodice.

Kandidati će na osnovu priloženih dokumenata biti bodovani na osnovu Pravilnika o bodovanju i popuni upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovnoj školi Travnik. Plaća u skladu sa kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja. Intervju sa prijavljenim kandidatima će se obaviti u utorak, 14.08.2012. u 14.00 sati.

Konkurs je otvoren 8 dana od objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti isključivo na adresu JU OSNOVNA ŠKOLA „TRAVNIK” 72270 TRAVNIK, Školska bb sa naznakom „za konkurs” te navesti poziciju za koju se kandiduju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs objavljen u Dnevnom avazu, 30. 07. 2012. (CISO Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend