Lokalne vijesti

Javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu zdravstvenih markica za 2021. godinu

Na osnovu članka 10. Pravilnika o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene novine KSB broj 13/18), Kantonalna uprava za branitelje raspisuje: 

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na dodjelu-lijepljenje zdravstvenih markica za 2021. godinu

I . Pravo na dodjelu zdravstvene markice imaju nezaposleni branitelji i nezaposleni članovi njihovih obitelji koji su ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje i nalaze se na popisu općinske službe za branitelje u općini prebivališta ili popisu Službe za zapošljavanje KSB.
II. Pravo na dodjelu zdravstvene markice ne može ostvariti branitelj i član njegove obitelji koji je u radnom odnosu, koji je u mirovini ili se bavi samostalnom djelatnošću.
III. Pravo na dodjelu i lijepljenje markice u zdravstvene knjižice ostvaruje se u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.
IV. Lijepljenje markica počinje 14.12.2020 i traje do 30.11.2021. godine.
V. Ostvarivanje prava na dodjelu-lijepljenje markice ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o oslobađanju plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, (Službene novine KSB broj 13/18).
VI. Ovaj javni poziv objavit će se na internet stranici Vlade KSB, te dostaviti Zavodu zdravstvenog osiguranja KSB, Službi za zapošljavanje KSB, općinskim službama za branitelje u KSB i Koordinaciji kantonalnih udruženja proisteklih iz rata.

D I R E K T O R
Esad Crnica

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend