Lokalne vijesti

Javni oglas za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Vitez

Načelnik općine Vitez objavljuje JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG  VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE VITEZ PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE.PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog automobila (u daljem tekstu: vozila) u vlasništvu Općine Vitez, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:
Automobil  marke: Daewoo, tip: Klat, boja siva , br.šasije: KLATF69YEYB559903, br.motora: A15SMS0050650 godina proizvodnje­: 2000.


NAČIN PRODAJE

Vozilo koje je predmet prodaje-licitacije, prodaje se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za vozilo za koje licitira.


PRAVO SUDJELOVANJA KONTAKT

Pravo sudjelovanja na prodaji – licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe koje uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje ponudač licitira.
Kaucija se uplaćuje na depozitni račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke s naznakom “za sudjelovanje u licitaciji”.
Sudionicima u postupku prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija će biti vraćena u roku od sedam dana od okončanja javne prodaje. Najbolji ponuđač je dužan uplatiti preostali dio prodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.


IV PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet ponude-licitacije mogu se pogledati u garažnom prostoru Općine Vitez, ul. Stjepana Radića 1 , svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona: 030/718-209.


V DOSTAVLJANJE PONUDE

Pismene i zatvorene ponude dostavljaju se na adresu Stjepana Radića 1, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Vitez s naznakom „Ponuda za javnu licitaciju motornog vozila marke: Daewoo  tip: Klat “NE OTVARAJ”.
Rok za dostavljanje ponuda je 14.6.2021. godine, na protokol Općine Vitez Stjepana Radića Vitez ili putem pošte do 12,00 h. Sve ponude dostavljenje nakon navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda u nazočnosti zainteresiranih ponuđača održat će se dana 14.6.2021. godine u 13,00 h , u Maloj sali Općine Vitez, ul. Stjepana Radića 1. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuđači, fizičke osobe osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za sudjelovanje u licitaciji.


VI SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

  • – Početna tržišna prodajna cijena prema stručnom nalazu vještaka prometne struke iznosi 1.100,00 KM.
  • – Jamstveni iznos (depozit) za sudjelovanje u postupku javnog natječaja se utvrđuje u iznosu od 10% od početne cijene vozila za koje ponuđač licitira, a istu su sudionici javnog  nadmetanja – licitacije dužni uplatiti na žiro račun Općine Vitez broj 1610700000110071 kod Raiffesian banke.
  • – Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog  dokumenta-ovjerena)
  • – Podaci o pravnoj osobi (kopija aktualnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji firme,ovjerena) pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona)
  • – Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM).
  • – Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene vozila marka i tip,
  • – Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja ponude, a ukoliko je ponuđač Pravna osoba, ona biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
  • – Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz stavka VI. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene pojedinog vozila.
  • – Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponudač za vozilo.

VII POSTUPAK PRODAJE-LICITACIJE

Komisija za provođenje postupka prodaje motornih vozila postupkom licitacije izvršit će evidentiranje pristiglih ponuda koja podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnih osoba, te ispunjavanju ostalih uvjeta za sudjelovanje u postupku licitacije. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, nazočnima se priopćavaju pravila postupka licitacije.
Povjerenstvo otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponudača, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se ni razmatrati u daljnjem postupku licitacije. Povjerenstvo, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava nazočne ponuđače.
Povjerenstvo proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljniju ponudu za vozilo. Ako se na poziv za prodaju-licitaciju motornog vozila odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije. Ako se prijave dva ili više ponuđača s prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Pvjerenstvo će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju-licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.


VIII OBVEZE KUPCA

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Kupac je dužan uplatu preostalog dijela kupopradajne cijene izvršiti na depozitni račun Općine Vitez 1610700000110071 kod Raiffesian banke. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva, kao i ostale troškove snosi kupac. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati preostalog iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Općina Vitez će zaključiti Ugovor sa sijedećim najpovoljnijim ponuđačem.


IX DODATNE INFORMACIJE

Tekst ove licitacije će biti objavljen na web stranici Općine Vitez i u dnevnom listu “Oslobodenje” i ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja. Prodaja vozila vrši se po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija, koje se neće razmatrati. Sve informacije u vezi s javnom ponudom-licitacijom mogu se dobiti svakim radnim danom vremenu od 12:00 do 14:00 sati, na broj telefona 030/718-209.

Općina zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Boris Marjanović

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend